Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Προσοχή στην τεκμηρίωση-απόρριψη από τους φορολογικούς ελέγχους των αποδείξεων καυσίμων

Έχουν ξεκινήσει εντατικοί έλεγχοι στις επιχειρήσεις. Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), στις αρχές κάθε χρόνου ανακοινώνει τους στοχευµένους ελέγχους τους οποίους θα διενεργήσει κατά τη διάρκεια του έτους. Ανάµεσα στους ελεγχόµενους υπάρχουν και πάρα πολλοί αγρότες του κανονικού καθεστώτος, άλλωστε και αυτοί θεωρούνται και αντιµετωπίζονται ως επιτηδευµατίες.

24_108

8639
2Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας


Τα κριτήρια που καθορίζουν ποιοι θα ελεγχθούν, τα γνωρίζουν µόνο οι υψηλά ιστάµενοι του υπουργείου, οι οποίοι «ρίχνουν» τα δεδοµένα στο σύστηµα για να βγάλει τα αποτελέσµατα. Ενδεικτικά, ως κριτήρια ελέγχου θα µπορούσαν  να είναι: η διαφορά δαπανών από χρόνο σε χρόνο (π.χ. 10.000 ευρώ τη µία χρονιά, 20.000 ευρώ δαπάνες την επόµενη, αλλά µε τα ίδια καλλιεργούµενα στρέµµατα και τις ίδιες καλλιέργειες), ο µικρός τζίρος σε σχέση µε τη δήλωση καλλιέργειας κλπ.

Ειδικά για το τελευταίο πρέπει να αναφέρω τα εξής: ο ΕΛΓΑ, προκειµένου να προχωρήσει στον υπολογισµό της ασφαλιστικής εισφοράς που πρέπει να επιβάλλει στον αγρότη, προχωρά σε προϋπολογισµό των πωλήσεων. Π.χ. υπολογίζει για 25 στρέµµατα σκληρό σιτάρι την αξία της παραγωγής σε 1.520 ευρώ (περίπου: 400 Kg/στρέµµα x 0,15 ευρώ/κιλό – ή λιγότερα κιλά µε µεγαλύτερη τιµή µονάδας). Στα 1.520 ευρώ ασφαλιζόµενη αξία, εφαρµόζει συντελεστή 4% και ζητά από τον αγρότη να καταβάλει το εν λόγω ασφάλιστρο, ώστε σε περίπτωση ζηµιάς να µπορεί να αιτηθεί αποζηµίωση (σσ. Η πληρωµή της εισφοράς του ΕΛΓΑ γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις µε την καταβολή του τσεκ τον Οκτώβρη κάθε έτους, αλλά κι µετρητοίς, ανάλογα µε την επιλογή του κάθε αγρότη).

Με το ίδιο σκεπτικό, για 17,9 στρέµµατα καπνό virginia υπολογίζεται από τον ΕΛΓΑ ασφαλιζόµενη αξία 11.155,28 ευρώ, άρα εισφορά x 4% = 446,21 ευρώ.

Εάν όµως στη χρονιά που εµπεριέχονται τα ανωτέρω ποσά, ο παραγωγός έχει 0,00 ευρώ πωλήσεις, είτε από σιτάρι είτε από τον καπνό, είναι πιθανό να βγει σε έλεγχο. Η µη ύπαρξη πωλήσεων σηµαίνει ζηµιά από καιρικά φαινόµενα, συνεπώς θα υπάρχει αίτηση αποζηµίωσης στον ΕΛΓΑ. Αυτό σηµαίνει ο αγρότης θα προσκοµίσει στον έλεγχο το αποδεικτικό της αίτησης λήψης αποζηµίωσης και θα απαλλαχθεί από την υποψία του ελέγχου ότι διενεργεί πωλήσεις χωρίς τιµολόγιο.

Με το ίδιο σκεπτικό στις δαπάνες, οι πιο συνηθισµένοι έλεγχοι διενεργούνται στα καύσιµα. Είναι το θεωρητικά πιο εύκολο έξοδο να βρει ο αγρότης και θεωρητικά επίσης το πιο εύκολο να ελέγξει ο ελεγκτής.

Ανάµεσα στα δύο µέρη, δυστυχώς το πρόβληµα απόδειξης βαρύνει  κυρίως τον φορολογούµενο που ελέγχεται ο οποίος θα πρέπει να τεκµηριώσει επαρκώς.

Με την απόφαση ∆Ε∆ 1790/2019 απορρίφθηκε η ένσταση που υπέβαλλε ελεγχόµενος σχετικά µε την απόρριψη της δαπάνης που προέκυψε από τις αποδείξεις καυσίµων. Πιο συγκεκριµένα, ο έλεγχος απέρριψε τις δαπάνες  από τις αποδείξεις καυσίµων διότι δεν αναγραφόταν στο πίσω µέρος των αποδείξεων ο αριθµός κυκλοφορίας οχήµατος ή ο ΑΦΜ του ελεγχόµενου. Ο ελεγχόµενος υπέβαλε ένσταση και ζήτησε να µην γίνει δεκτό αυτό το σηµείο του ελέγχου.

Ο έλεγχος κατέληξε στα κάτωθι: «…για τις µεµονωµένες (παράδοση από αντλία) χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης έως 300 ευρώ ανά συναλλαγή γίνεται δεκτό να εκδίδεται σε κάθε περίπτωση Α.Λ.Π. για να διευκολυνθεί και η σύνδεση των αντλιών µε φορολογικό µηχανισµό έκδοσης αποδείξεων…». (το όριο άλλαξε και πλέον οι αποδείξεις που γίνονται δεκτές είναι όσες έχουν αξία µέχρι 100 ευρώ).

«…Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκµηριώνεται µε κατάλληλα παραστατικά (τεκµήρια)...». ∆ηλαδή αυτό που φωνάζω χρόνια τώρα: ό,τι και να προσκοµίσετε στο λογιστή σας θα το καταχωρίσουµε διότι είµαστε υποχρεωµένοι να το κάνουµε. Άλλωστε, δεν είµαστε παρόντες στο πρατήριο όταν βάζετε πετρέλαιο στο τρακτέρ, στο φορτηγό ή στο αγροτικό, ούτε στο σπίτι ή στο χωράφι σας όταν έρχεται ο πρατηριούχος µε το βυτίο   και γεµίζει τη δεξαµενή µε καύσιµο.

Η Επιτροπή ∆ιοικητικής Επίλυσης απέρριψε την ένσταση του αγρότη µε την αιτιολογία ότι: «…∆εν αναγράφονταν ο ΑΦΜ, ή τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης και της επωνυµίας, ή ο αριθµός κυκλοφορίας του εφοδιαζόµενου µε καύσιµα οχήµατος, µε συνέπεια την αδυναµία της διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων…».

Συµπερασµατικά, έχει µεγάλη σηµασία να τηρείτε τα βασικά στοιχειώδη (αναγραφή του αριθµού κυκλοφορίας των οχηµάτων στο πίσω µέρος της κάθε απόδειξης) και η ορθότητα απεικόνισης των δαπανών.

Τιµολόγια αντί αποδείξεις

Προτιµάτε να ζητάτε και να λαµβάνετε τιµολόγιο αντί για αποδείξεις, ακόµη και για µικροποσά. Οι περισσότερες επιχειρήσεις θα καταχωρίσουν τα στοιχεία σας µία φορά στο πρόγραµµα και στη συνέχεια µπορούν να εκδίδουν το τιµολόγιο ανά πάσα στιγµή. Στο τιµολόγιο αναγράφονται τα είδη που αγοράζετε, είναι πιο εύκολο να τεκµηριώσετε στον έλεγχο το έξοδο για την επιχείρηση σας, σε αντίθεση µε την απόδειξη της ταµειακής µηχανής.

∆εξαµενές καυσίµων: ρωτήστε για άδειες

Απευθυνθείτε στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ρωτήστε για τις δεξαµενές καυσίµων. Αν µπορεί να εκδοθεί άδεια και υπό ποιες προϋποθέσεις. Τουλάχιστον να ξέρετε αν εκδίδονται ή όχι. Γιατί οι έλεγχοι της Εφορίας θέλουν να απορρίψουν τις δαπάνες αγοράς πετρελαίου. Φυσικά, η µη ύπαρξη άδειας δε σηµαίνει ότι δεν είναι πραγµατική η δαπάνη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο…

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

19-05-2022 20:29Ζωή

Όπως εσείς γράφετε: η µη ύπαρξη πωλήσεων σηµαίνει ζηµιά από καιρικά φαινόµενα, συνεπώς θα υπάρχει αίτηση αποζηµίωσης στον ΕΛΓΑ. Αυτό σηµαίνει ο αγρότης θα προσκοµίσει στον έλεγχο το αποδεικτικό της αίτησης λήψης αποζηµίωσης και θα απαλλαχθεί από την υποψία του ελέγχου ότι διενεργεί πωλήσεις χωρίς τιµολόγιο. Ωστόσο, κατά την ελαιοπαραγωγική περίοδο του 2021 τα ελαιοκτημάτων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουν υποστεί ζημία (πάγωσαν οι ανθοφόροι κλάδοι) από παγωνιά στις 9 Απριλίου, με απόρροια η μείωση της παραγωγής να κυμαίνεται από 50% έως 100% χωρίς δικαίωμα να δηλωθεί η ζημία στον ΕΛΓΑ. Αυτοί οι ελαιοκαλλιεργητές δεν έχουν αποδεικτικό αίτησης για λήψη αποζημίωσης, πως μπορούν να δικαιολογήσουν τις μειωμένες ή ανύπαρκτες πωλήσεις ελαιολάδου τους;

Απάντηση

16-05-2022 15:12Alex

Με αυτό το νέο νομοσχέδιο φορολογικών κινήτρων, οι συμβασιούχοι αγρότες λαμβάνουν 50% μείωση φόρου και όλα τα άρθρα ειδήσεων λένε ότι θα είναι 11%, πράγμα που σημαίνει ότι οι αγρότες φορολογούνται με 22% τώρα. Αλλά οι αγρότες φορολογούνται με την κλίμακα 9% έως 44%, όπως οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Δεν φορολογούνται με 22%, παρά μόνο στην παρένθεση 10-20000 ευρώ. Άρα, η «μείωση 50% σε φόρο 11%» δεν έχει νόημα. Μπορείτε να γράψετε ένα άρθρο για να το διορθώσετε;

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία