Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας στο taxis

∆ηµοσιεύθηκε στις 18/2/222 (ΦΕΚ Β’765) η απόφαση της ΑΑ∆Ε Α.1025 µε θέµα: «Επικαιροποίηση στη ψηφιακή πύλη myAADE των στοιχείων επικοινωνίας των πιστοποιηµένων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων».

24_111

934
1Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας


Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση, στο άρθρο 1 ορίζονται τα κάτωθι:

  1. Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι νοµικές οντότητες, που είναι πιστοποιηµένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑ∆Ε, οφείλουν να επικαιροποιούν στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, ήτοι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) και τα τηλέφωνα τους (Κινητό και Σταθερό τηλέφωνο). Τα στοιχεία αυτά δύναται, κατ’ επιλογή του ενδιαφερόµενου, να συγχρονίζονται µε το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.
  2. Για την ηλεκτρονική επικοινωνία ο συναλλασσόµενος µε την ΑΑ∆Ε δηλώνει τουλάχιστον ένα εκ των εξής:

(α) «Προσωπικό e-mail», ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην οποία έχει πρόσβαση ο ίδιος. Στη διεύθυνση αυτή αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση -κοινοποίηση όλων των πράξεων, εγγράφων και ενηµερωτικών µηνυµάτων της Φορολογικής ∆ιοίκησης στον λογαριασµό του φορολογούµενου στην εφαρµογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE, περιλαµβανοµένων αυτών που ενδεχοµένως περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, τα οποία δεν αφορούν σε φορολογικές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη.

(β) «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης». Ως τέτοιο δηλώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου που συναινεί να συνδράµει τον δηλούντα στην εκπλήρωση των φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεων του. Κατά τη διαδικασία της δήλωσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ο ενδιαφερόµενος πολίτης καλείται υποχρεωτικά να επιλέξει από αποκλειστική λίστα ρόλων (ενδεικτικά, λογιστής, σύµβουλος, συγγενής/οικείο πρόσωπο) τη σχέση του µε τον Βοηθό Εκπλήρωσης. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Βοηθού Εκπλήρωσης αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση κοινοποίηση στον λογαριασµό του φορολογούµενου στην εφαρµογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE, πράξεων, εγγράφων και ενηµερωτικών µηνυµάτων της ΑΑ∆Ε. Σε αυτά µπορεί να περιέχονται ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα που προκύπτουν από ή περιλαµβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη (πχ δηλώσεις Ε1, πράξεις διορθωτικού ή διοικητικού προσδιορισµού). Με την προϋπόθεση της συναίνεσης του φορολογούµενου (check-box), µπορεί να περιέχονται και προσωπικά δεδοµένα (ευαίσθητα ή µη), που δεν σχετίζονται µε φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη προς τη Φορολογική ∆ιοίκηση (π.χ. πρόστιµα ανεµβολίαστων, ατοµικές ειδοποιήσεις καταβολής µη φορολογικών υποχρεώσεων, όπως πρόστιµα τροχαίας, υποχρεώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).

  1. Κατά τη συµπλήρωση του κινητού τηλεφώνου, του προσωπικού e-mail και του e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης, τα στοιχεία επιβεβαιώνονται µε την αποστολή 6ψήφιου κωδικού (στο τηλέφωνο ή στο e-mail) στον συναλλασσόµενο, για το δε τελευταίο, στον Βοηθό Εκπλήρωσης.
  2. Η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας πρέπει να πραγµατοποιείται σε κάθε µεταβολή τους. Ο φορολογούµενος δεν µπορεί να επικαλείται τις µεταβολές των στοιχείων επικοινωνίας έναντι της ΑΑ∆Ε έως την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της επικαιροποίησης.
  3. Ο Βοηθός Εκπλήρωσης δύναται να ανακτά ψηφιακά κατάλογο των συναλλασσοµένων, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει και επιβεβαιώσει, ως «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης» τη δική του ηλεκτρονική διεύθυνση, µε την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης µέσω κωδικού που θα λάβει στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση κατά τη στιγµή της ανάκτησης. Κατόπιν της ανάκτησης, ο Βοηθός Εκπλήρωσης δύναται να ανακαλεί την ηλεκτρονική του διεύθυνση από τη µερίδα του συναλλασσοµένου.

Με λίγα λόγια

  • Αν δεν γίνει επικαιροποίηση στοιχείων, δεν µπορεί να υποβληθεί η φορολογική σας δήλωση.
  • Για να ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση απαιτείται η ύπαρξη email και κινητού τηλεφώνου.
  • Απαιτείται επίσης ένας κωδικός ο οποίος στέλνεται µε µήνυµα (sms) στο κινητό σας, η διάρκεια του οποίου είναι 10’ και στη συνέχεια εξαφανίζεται και χρειάζεται εκ νέου έναρξη της επικαιροποίησης.

Όπως καταλαβαίνετε, η επικαιροποίηση δεν µπορεί να γίνει από το λογιστή σας, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσετε να την κάνετε µόνοι σας ή µε τη βοήθεια κάποιου συγγενικού σας προσώπου. Όχι γιατί ο λογιστή σας δεν θέλει, αλλά γιατί εκ των πραγµάτων είναι χρονικά αδύνατο να ασχοληθούµε µε το κοµµάτι αυτό.

Θα πρέπει να ελέγξετε επίσης εάν ο/η σύζυγός σας έχει κλειδάριθµο. Και αν δεν υπάρχει, να προβείτε άµεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη του, γιατί χωρίς κλειδάριθµο δεν δηµιουργούνται κωδικοί taxis, χωρίς κωδικούς δεν µπορεί να γίνει επικαιροποίηση και χωρίς επικαιροποίηση δεν υποβάλλεται δήλωση.

Μην αφήνετε την επικαιροποίηση τελευταία στιγµή

Έχουν υπάρξει τις τελευταίες ηµέρες πλήθος αναληθών δηµοσιευµάτων σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καταληκτική ηµεροµηνία για να δηλωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας. Υπάρχει όµως η πίεση σε σχέση µε τις φορολογικές δηλώσεις. Γι’ αυτό είναι καλό να το τρέξετε το θέµα, για να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα στην υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.

Προσοχή σε όποιον δηλώσει E-mail βοηθού

Επικαιροποίηση σηµαίνει «δηλώνω στοιχεία επικοινωνίας για να µπορεί να µου στέλνει διάφορα χαρτιά και ραβασάκια το κράτος». Email βοηθού σηµαίνει ότι η ευθύνη για την οποιαδήποτε ενηµέρωση περνά στον «βοηθό». Και ότι εάν ο φορολογούµενος δεν ενηµερωθεί για κάτι που του έστειλε η Φορολογική αρχή, την ευθύνη αναλαµβάνει ο βοηθός. Συνεπώς ο βοηθός αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη της εµπρόθεσµης ενηµέρωσης.

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία