Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Απόφαση ουσίας ή φωτογραφική διάταξη η χορήγηση ενισχύσεων σε αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις;

Δηµοσιεύθηκε στις 29 Ιουνίου 2022 η απόφαση 56/179920/2022 «Χορήγηση ενισχύσεων σε αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδηµία σε όλη την Επικράτεια, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της ΕΕ C(2020) 1863 final/19.3.2020».

24_112

932
2Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας


Πιο συγκεκριµένα διαβάζουµε:

άρθρο 1: «…1. Θεσπίζεται καθεστώς χορήγησης ενισχύσεων σε αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, κατ’ εφαρµογή της υπό στοιχεία SA.102304 (2022/N)-Greece/C(2022)2165 final απόφασης της ΕΕ.

 1. ∆υνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί όλης της επικράτειας, οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρή µείωση του εισοδήµατός τους, λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού και περιλαµβάνονται στον κατάλογο του εγγράφου του σηµείου 17 του προοιµίου.

Άρθρο 3: Ύψος και Μορφή ενίσχυσης - Έλεγχος Σώρευσης

 1. Το ποσό ενίσχυσης που χορηγείται στον καθένα από τους δυνητικούς δικαιούχους ισούται µε το ποσό που περιλαµβάνεται στον κατάλογο της παρ. 2 του άρθρου 1, µε την επιφύλαξη µη υπέρβασης του ορίου της παρ. 2 του παρόντος.
 2. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, ορίζεται το ποσό των 2.300.000 ευρώ ανά επιχείρηση, συµπεριλαµβανόµενων, τυχόν άλλων ενισχύσεων, που έχει λάβει ο δικαιούχος δυνάµει του Τµήµατος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου.
 3. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις.
 4. Όλα τα ποσά είναι µικτά προ αφαίρεσης φόρων ή άλλων χρεώσεων.
 5. Οι ενισχύσεις της παρούσας καταβάλλονται αποκλειστικά µέσω συµψηφισµού µε τις βεβαιωµένες οφειλές των υπόχρεων της υπ’ αρ. 952/179101/27.6.2022 (Β’ 3285) κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης

 1. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ενίσχυσης στους δικαιούχους του άρθρου 1, είναι οι ακόλουθες:

α) οι µεγάλες και οι µεσαίες επιχειρήσεις να µην ήταν προβληµατικές κατά την έννοια των Κανονισµών 702/2014 και 651/2014 στις 31 ∆εκεµβρίου 2019, και

β) οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, ακόµα και αν ήταν προβληµατικές την 31.12.2019, κατά τη στιγµή χορήγηση της ενίσχυσης:

βα) να µην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας και

ββ) να µην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόµη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύµβαση εγγύησης και να µην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόµη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

 1. Η ενίσχυση δεν καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.
 2. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τοµείς για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια σύµφωνα µε τις παρ. 22α και 23α του Προσωρινού Πλαισίου, οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν µε τήρηση χωριστών λογαριασµών την τήρηση των σχετικών ορίων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 26 της µε αριθ, C(2022) 2165 final απόφασης της ΕΕ.

Ό,τι δίνεται µε σκοπό την ενίσχυση των επιχειρήσεων είναι καλό. Παραµένουν όµως αναπάντητα αρκετά ερωτήµατα, τα οποία δηµιουργούνται χωρίς ιδιαίτερο ζόρι:

 • Η απόφαση δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την Τρίτη 28.06.22 και κοινοποιήθηκε την Τετάρτη 29.06.22
 • Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η Πέµπτη 30.06.22
 • Ποια ανάγκη οδήγησε τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών κ.Σκυλακάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Γεωργαντά, να δώσουν περιθώριο µόλις µία ηµέρα στους υποψήφιους δικαιούχους για την υποβολή των δικαιολογητικών;
 • Γιατί δεν υπάρχει πουθενά δηµοσιευµένη η πλατφόρµα στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις, ή τουλάχιστον οι οδηγίες για τη διαδικασία;
 • Αν παρά την ανυπαρξία ενηµέρωσης όπως περιγράφεται παραπάνω, βρεθούν αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί, αυτοί που τις υπέβαλαν από που ή από ποιον έµαθαν τι, που και πως υποβάλλεται; Υπάρχει άραγε εσωτερική ενηµέρωση; Ή µήπως η ενηµέρωση προϋπήρχε της δηµοσίευσης της απόφασης;

∆εν µπορώ να καταλάβω το σκεπτικό κάποιων αποφάσεων, οι οποίες, ακόµη κι όταν γίνονται για καλό, αµαυρώνονται από τον τρόπο µε τον οποίο τις διαχειρίζονται. Θεωρώ τουλάχιστον επιβεβληµένο [το λέω πολύ κοµψά], να υπάρξει άµεσα από τα δύο υπουργεία:

 1. Παράταση στο χρόνο υποβολής των αιτήσεων,
 2. Πλήρης ενηµέρωση για τον τρόπο και τη διαδικασία
 3. Αιτιολόγηση για τους λόγους που τους οδήγησαν να εκδώσουν την απόφαση αυτή µε τον το συγκεκριµένο.

E-mail βοηθού-προσοχή σε όποιον δηλώσει το δικό του

Επικαιροποίηση σηµαίνει «δηλώνω στοιχεία επικοινωνίας για να µπορεί να µου στέλνει διάφορα χαρτιά και ραβασάκια το κράτος». Λέει η απόφαση ότι είναι καλό να βάλετε κι ένα ακόµη email από ένα δικό σας άτοµο. Email βοηθού σηµαίνει ότι η ευθύνη για την οποιαδήποτε ενηµέρωση περνά στον «βοηθό». Και ότι εάν ο φορολογούµενος δεν ενηµερωθεί για κάτι που του έστειλε η Φορολογική αρχή, η ευθύνη πηγαίνει στον βοηθό. Συνεπώς απαιτείται µεγάλη προσοχή σε όποιον δηλώσει ο βοηθός. Όχι ό,τι πιο απλό…

Mην αφήνετε την επικαιροποίηση τελευταία στιγµή

Έχουν υπάρξει τις τελευταίες ηµέρες πλήθος αναληθών δηµοσιευµάτων σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καταληκτική ηµεροµηνία για να δηλωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας. Υπάρχει όµως η πίεση σε σχέση µε τις φορολογικές δηλώσεις. Γι’ αυτό είναι καλό να το τρέξετε το θέµα, για να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα στην υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

07-07-2022 20:18Τζελος

Αν δεν είναι αυτό φωτογραφική διάταξη τότε ποιο είναι

Απάντηση

07-07-2022 14:06Hatzigianakos pavlos

Mου αρέσει που αναρωτιέστε αν αυτό είναι φωτογραφική διάταξη η όχι; 29 Ιουνίου ανακοίνωση του διατάγματος. 30ιουνιου η τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων. Για αυτό τους σιχάθηκε ο κόσμος. Αυτή την δεξιά ψηφίσαμε λαμογια; πλησιάζει η ώρα που θα πάρετε οτι δώσατε

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία