Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Υποχρεωτική εγγραφή στο μητρώο αγροτών και ΕΦΚΑ όλων όσων καλλιεργούν για πώληση

Yπάρχουν εκατοντάδες καλλιεργητές αγροτικής γης, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων ή/και στον ΕΦκΑ/ΟΓΑ (.ΟΓΑ), όπως έχουν υποχρέωση να κάνουν.

24_11

19498
22Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας


∆εν έχω καταλάβει πώς προέκυψε αυτό. Το µόνο βέβαιο πάντως είναι ότι υπάρχει πρόβληµα και αφορά όλους όσους καλλιεργούν (δηµόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ή συνταξιούχοι είτε του ∆ηµοσίου είτε του ιδιωτικού τοµέα) κι δεν έχουν εγγραφεί ούτε στο Μητρώο, ούτε στον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ/ΟΓΑ. Ας δούµε κάποιες από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νοµοθεσία:

  1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 (Α΄ 151) στο ΥπΑΑΤ τηρείται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκµετάλλευση.
  2. Σύµφωνα µε την ισχύουσα ενωσιακή νοµοθεσία (Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής) οι κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης ανεξάρτητα από το αν λαµβάνουν ή όχι ενισχύσεις είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατ΄ έτος, σύµφωνα και µε τις ειδικές διατάξεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
  3. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3877/2010 (A΄160) η ασφάλιση στον ΕΛ.Γ.Α. είναι υποχρεωτική και σε αυτήν υπάγονται όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων που έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή µόνο την εκµετάλλευση αγροτικών εκµεταλλεύσεων της χώρας, πλην της περιοχής του Αγίου Όρους. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και οι εκµεταλλεύσεις ανθοκοµικών και καλλωπιστικών προϊόντων και τα φυτώρια. Οι επιχειρήσεις αυτές δύναται να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από αίτησή τους.

Την ανωτέρω υποχρέωση, προκειµένου για τη χορήγηση βεβαίωσης Μ.Α.Α.Ε. έχουν και οι πτηνοτροφικές, χοιροτροφικές επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις ανθοκοµικών και καλλωπιστικών προϊόντων, οι φυτωριακές επιχειρήσεις, οι µελισσοκόµοι, οι µονάδες υδατοκαλλιέργειας µε χερσαίες εγκαταστάσεις καθώς και οι απασχολούµενοι στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100KW. (Ισχύει µέχρι 500KW, αφού τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του ν.3874/10).

Παρατηρούµε ότι προβλέπεται υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών Αγροτικών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων για όλους όσους καλλιεργούν. ∆εν εννοώ κάποιον ο οποίος έχει 200 τ.µ. κήπο στο σπίτι του και ασχολείται για να περάσει την ώρα του. Αναφέροµαι σε όλους όσους ασχολούνται µε την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, τα οποία στη συνέχεια τα πουλάνε µε οποιονδήποτε τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για την ενηµέρωση του ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ/ΟΓΑ: υποβολή της αίτησης για εγγραφή. Το αν προκύψει ή όχι υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, είναι άλλο θέµα.

Αναρωτιούνται πολλοί: Είµαι δηµόσιος υπάλληλος. Είµαι συνταξιούχος του ∆ηµοσίου. Είµαι ιδιωτικός υπάλληλος. Είµαι συνταξιούχος του ιδιωτικού τοµέα. Πρέπει να εγγραφώ;

Προφανώς και πρέπει να εγγραφεί όποιος καλλιεργεί µε σκοπό την πώληση των προϊόντων του. Η υποχρέωση προκύπτει από τα ανωτέρω αναγραφόµενα και δεν έχει καµία σχέση µε την ιδιότητα του καθενός. Το ίδιο ισχύει και για όσους είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, Λογιστές, µελετητές, ή ιδιοκτήτες πάσης φύσεως ατοµικών ή άλλων επιχειρήσεων.

Ίδια υποχρέωση υπάρχει για εγγραφή στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα: τον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ. Όλοι οι ανωτέρω, πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ [σσ. Καταργήθηκαν οι ανταποκριτές του ΟΓΑ και πλέον η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά] και, αφού ενηµερωθούν θα πρέπει να προσκοµίσουν και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή τους.

Είναι άλλο η υποχρέωση εγγραφής στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ και άλλο αν τελικά θα προκύψει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή όχι.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι συνεχίζουν και καλλιεργούν και µετά τη λήψη της σύνταξης τους, διότι βρίσκονται ήδη στο σύστηµα καταχωρηµένοι ως καλλιεργητές.

∆εν ισχύει το ίδιο όµως για όλους τους υπόλοιπους συνταξιούχους παλαιούς και νέους, διότι -µέχρι στιγµής- η ενοποίηση όλων των ταµείων σε ένα µε την επωνυµία ΕΦΚΑ, αποτελεί προς το παρόν όνειρο απατηλό. Και αυτό επειδή παρά την υποτιθέµενη ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων, στην πράξη λειτουργούν το καθένα µόνο του και ταλαιπωρείται ο κόσµος. Αυτό το θέµα όµως θα το πιάσουµε άλλη φορά.

Hλεκτρονικά µισθωτήρια

Και οι φετινές δηλώσεις καλλιέργειας έγιναν και γίνονται µε την προσκόµιση (κατ’ εξαίρεση) χειρόγραφων συµφωνητικών µίσθωσης.

Επειδή όµως το κακό παράγινε, είναι καιρός κάποιοι στην Πλατεία Βάθης να σοβαρευθούν λίγο. Αν θέλουν ντε και καλά ηλεκτρονικά µισθωτήρια ας συνεννοηθούν πρώτα µε το Υπουργείο Οικονοµικών, για να ενηµερωθούν ότι έως 960 ευρώ µίσθωµα δεν απαιτείται ηλεκτρονικό µισθωτήριο. Άµα αλλάξει η διάταξη το συζητάµε. Μέχρι τότε όµως, να µην ακούω χαζοµάρες…

Οµάδες παραγωγών: θα βγει η Κ.Υ.Α.;

Περιµένω ακόµα την Κοινή Υπουργική Απόφαση για να ξεκινήσουν οι άνθρωποι να συστήνουν οµάδες παραγωγών. Κύριες υπουργέ κάντε κάτι γιατί οι παραγωγοί κινδυνεύουν να χάσουν τη µείωση του φόρου κατά 50% της φετινής παραγωγής…

Σχόλια (22)
Προσθήκη σχολίου

09-08-2023 04:41Κωνσταντινα

Ειμαι αγροτης ειδικου καθεστωτος. Εχω δικαιωμα να εχω καρτα ανεργιας; Ευχαριστω.

Απάντηση

16-06-2023 16:49ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ

Αγαπητε κ. Παπαδημητριου, Ειμαι Τεως ιδ.υπαλληλος, την περιοδο αυτη ανεργος και ελαβα την βεβαιωση εναρξης εργασιων της εφοριας ενταξης στο Ειδικο Καθεστως. Θα ηθελα σας παρακαλω να με ενημερωσετε αν Ειναι υποχρεωτικη η Εγγραφη μου στον ΕΦΚΑ και βαση ποιας νομοθεσιας ειναι υποχρεωμενοι να με εγγραψουν στο ειδικο καθεστως προσκομιζοντας τους: την Αιτηση ενταξης στον ΕΦΚΑ και την Υ.Δ. επιλογης ασφαλιστικης κατηγοριας, το αν θα προκυψει υποχρεωσει καταβολης θα μου ερθει ειδοποιητηριο. Ευχαριστω για τον χρονο σας και αναμενω οποια απαντηση. Αλεξης Παπαδεας.

Απάντηση

18-01-2023 10:43Αθηνά

Ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος που έχει εισόδημα μόνο από επιδοτήσεις είναι υποχρεωμένος να είναι ασφαλισμένος στο ΕΦΚΑ?

Απάντηση

30-11-2022 11:58Βασίλης Κωτσομητόπουλος

Άρθρο 20 του ν. 4387/2016 1. Για τους παλαιούς συνταξιούχους όλων των ταμείων (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κλπ) που βγήκαν στη σύνταξη πριν τις 13/5/2016 και είχαν αγροτικά εισοδήματα, δεν ενεργοποιείται το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016 . Δηλαδή, δεν έχουν μείωση της σύνταξης, ούτε καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές εφ’ όρου ζωής. 2. Για τους νέους συνταξιούχους του ΟΓΑ που βγήκαν στη σύνταξη ΜΕΤΑ την 13η Μαίου 2016 και για όσους θα ακολουθήσουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 και έχουν αγροτικά εισοδήματα, δεν ενεργοποιείται επίσης το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016. Δηλαδή, δεν έχουν επίσης μείωση της σύνταξης, ούτε καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές εφ’ όρου ζωής. 3. Για τους νέους συνταξιούχους των λοιπών ταμείων -πλην ΟΓΑ- που βγήκαν ή θα βγουν στη σύνταξη μετά την 13η Μαίου 2016 ενεργοποιείται το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016, εφόσον έχουν αγροτικό εισόδημα. Δηλαδή, υπόκεινται σε περικοπή της σύνταξης κατά 60%, και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για το εισόδημα από την αγροτική δραστηριότητα. Όταν όμως παύσουν τη δραστηριότητα, επανυπολογίζεται η σύνταξη, προσαυξημένη κατά το ανταποδοτικό κομμάτι που προκύπτει από τις μέχρι τότε καταβαλλόμενες εισφορές. 4. Για τους παλαιούς συνταξιούχους όλων των ταμείων (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, Δημόσιο κλπ) που βγήκαν στη σύνταξη πριν τη 13η Μαίου 2016 και δεν είχαν αγροτικό εισόδημα αλλά απέκτησαν μετά την παραπάνω ημερομηνία, ενεργοποιείται το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016. Δηλαδή, υπόκεινται σε περικοπή της σύνταξης κατά 60% και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για το εισόδημα από τη δραστηριότητα αυτή. Όταν παύσουν τη δραστηριότητα, επανυπολογίζεται η σύνταξη, προσαυξημένη κατά το ανταποδοτικό κομμάτι που προκύπτει από τις μέχρι τότε καταβαλλόμενες εισφορές. Οι πολιτικοί στόχοι των ρυθμίσεων αυτών είναι:………………………………..

Απάντηση

21-11-2022 16:42Χριστίνα

Καλησπέρα σας. Ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, είναι απαραίτητο να κάνω έναρξη επιχείρησης στην εφορία; Ευχαριστώ πολύ.

Απάντηση

06-08-2022 14:21Strakar

Γεια σας είμαι μόνιμος δάσκαλος σε δημόσιο δημοτικό σχολείο. Επειδή έχω δικαιώματα και χωράφια μπορώ να τα καλλιεργησω η είναι ασυμβίβαστο ; Ευελπιστω σε απάντηση σας κ. Παπαδημητρίου.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

05-08-2022 17:21Ηρακλής Παπαγιαννίτσης

Malakies..

Απάντηση

03-08-2022 10:21Καραμπελας Γεωργιος

Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος στο ΙΚΑ καλλιεργώ 20 στρέμματα ελιές είμαι κ αγρότης ειδικού καθεστώτος πρέπει να πληρώνω κ ΟΓΑ(Εφκα)?

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

03-08-2022 08:13Γκεντσικσς Στεργιος

Είμαι από το 1985 τεβε εδώ και 15 χρόνια έχω πτηνοτροφικη μοναδα τα έσοδα της μόδας είναι δεκαπλάσια από την άλλη δραστηριότητα. Είμαι γραμενος στο μητρώο αγροτων..το κεπιελ όμως δε μου δίνει βεβαίωση αγρότη δε με θεωρεί αγρότη..τη γινετε??

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

02-08-2022 17:26Πέτρος Μωραΐτης

Κυριε Παπαδημητριου καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: αγρότης που είναι παράλληλα κ ελεύθερος επαγγελματίας, με γεωργικό εισόδημα μεγαλυτερο του εξωγεωργικου, σε ποιον ασφαλιστικό φορέα γράφεται (ένας υποτίθεται ότι είναι, αλλά δεν είναι) ; ΕΦΚΑ/ΟΓΑ η ΕΦΚΑ επαγγελματιών;

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία