Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας στο Taxis

∆ηµοσιεύθηκε στις 18/2/222 (ΦΕΚ Β’765) η απόφαση της ΑΑ∆Ε Α.1025 µε θέµα: «Επικαιροποίηση στη ψηφιακή πύλη myAADE των στοιχείων επικοινωνίας των πιστοποιηµένων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑ∆Ε».

24_136

1158
0Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας


Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση, στο άρθρο 1 ορίζονται τα κάτωθι:

  1. Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι νοµικές οντότητες, που είναι πιστοποιηµένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, οφείλουν να επικαιροποιούν στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, ήτοι τα e-mail και τα τηλέφωνα τους (κινητό και σταθερό). Τα στοιχεία αυτά δύναται, κατ’ επιλογή του ενδιαφερόµενου, να συγχρονίζονται µε το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).
  2. Για την ηλεκτρονική επικοινωνία ο συναλλασσόµενος µε την ΑΑ∆Ε δηλώνει τουλάχιστον ένα εκ των:

(α) «Προσωπικό e-mail», ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην οποία έχει πρόσβαση ο ίδιος. Στη διεύθυνση αυτή αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση -κοινοποίηση όλων των πράξεων, εγγράφων και ενηµερωτικών µηνυµάτων της Φορολογικής ∆ιοίκησης στον λογαριασµό του φορολογούµενου στην εφαρµογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE, περιλαµβανοµένων αυτών που ενδεχοµένως περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, τα οποία δεν αφορούν σε φορολογικές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη.

(β) «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης». Ως τέτοιο δηλώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου που συναινεί να συνδράµει τον δηλούντα στην εκπλήρωση των φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεων του. Κατά τη διαδικασία της δήλωσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ο ενδιαφερόµενος πολίτης καλείται υποχρεωτικά να επιλέξει από αποκλειστική λίστα ρόλων (ενδεικτικά, λογιστής, σύµβουλος, συγγενής/οικείο πρόσωπο) τη σχέση του µε τον Βοηθό Εκπλήρωσης. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Βοηθού Εκπλήρωσης αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση κοινοποίηση στον λογαριασµό του φορολογούµενου στην εφαρµογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE, πράξεων, εγγράφων και ενηµερωτικών µηνυµάτων της ΑΑ∆Ε. Σ’ αυτά µπορεί να περιέχονται ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα που προκύπτουν από ή περιλαµβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη (πχ δηλώσεις Ε1, πράξεις διορθωτικού ή διοικητικού προσδιορισµού). Με την προϋπόθεση της συναίνεσης του φορολογούµενου (check-box), µπορεί να περιέχονται και προσωπικά δεδοµένα (ευαίσθητα ή µη), που δεν σχετίζονται µε φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη προς τη Φορολογική ∆ιοίκηση (π.χ. πρόστιµα ανεµβολίαστων, κοινοποίηση ατοµικών ειδοποιήσεων καταβολής µη φορολογικών υποχρεώσεων, όπως πρόστιµα τροχαίας, υποχρεώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.). Σε περίπτωση µη συναίνεσης, η ειδοποίηση αποστέλλεται µόνο στο «Προσωπικό e-mail».

  1. Κατά τη συµπλήρωση του αριθµού κινητού τηλεφώνου, του προσωπικού e-mail και του e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης, τα στοιχεία επιβεβαιώνονται µε την αποστολή 6ψήφιου κωδικού στο τηλέφωνο ή στο e-mail στον συναλλασσόµενο, για το δε τελευταίο στον Βοηθό Εκπλήρωσης.
  2. Η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας της παρ. 1 της παρούσας πρέπει να πραγµατοποιείται σε κάθε µεταβολή τους. Ο φορολογούµενος δεν µπορεί να επικαλείται τις µεταβολές των στοιχείων επικοινωνίας έναντι της ΑΑ∆Ε έως την ηµεροµηνία της επικαιροποίησης.
  3. Ο Βοηθός Εκπλήρωσης δύναται να ανακτά ψηφιακά κατάλογο των συναλλασσοµένων, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει και επιβεβαιώσει, ως «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης» τη δική του ηλεκτρονική διεύθυνση, µε την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης µέσω κωδικού που θα λάβει στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση κατά τη στιγµή της ανάκτησης. Κατόπιν της ανάκτησης, ο Βοηθός Εκπλήρωσης δύναται να ανακαλεί την ηλεκτρονική του διεύθυνση από τη µερίδα του συναλλασσοµένου.

Με λίγα λόγια

H επικαιροποίηση στοιχείων είναι απαραίτητη διότι οι ενηµερώσεις γίνονται πλέον από την ΑΑ∆Ε µέσω email.

Για να ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση απαιτείται η ύπαρξη email και κινητού τηλεφώνου.

Απαιτείται επίσης ένας κωδικός ο οποίος στέλνεται µε µήνυµα (sms) στο κινητό σας, η διάρκεια του οποίου είναι 10’ και στη συνέχεια εξαφανίζεται και χρειάζεται εκ νέου έναρξη της επικαιροποίησης.

Όσοι δεν έχετε ολοκληρώσει την επικαιροποίηση καλό είναι να προσπαθήσετε να την κάνετε µόνοι σας ή µε τη βοήθεια κάποιου συγγενικού σας προσώπου. Όχι γιατί ο λογιστή σας δεν θέλει, αλλά γιατί είναι χρονικά αδύνατο να ασχοληθεί µε το κοµµάτι αυτό.

Θα πρέπει να ελέγξετε επίσης εάν ο/η σύζυγός σας έχει κλειδάριθµο. Και αν δεν υπάρχει, να προβείτε άµεσα στη λήψη του, γιατί χωρίς κλειδάριθµο δεν δηµιουργούνται κωδικοί taxis, χωρίς κωδικούς δεν µπορεί να γίνει επικαιροποίηση και χωρίς επικαιροποίηση δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση.

Προσοχή στο e-mail βοηθού

Επικαιροποίηση σηµαίνει «δηλώνω στοιχεία επικοινωνίας για να µπορεί να µου στέλνει διάφορα χαρτιά και ραβασάκια το κράτος». Email βοηθού σηµαίνει ότι η ευθύνη για την οποιαδήποτε ενηµέρωση περνά στον «βοηθό». Και ότι εάν ο φορολογούµενος δεν ενηµερωθεί για κάτι που του έστειλε η Φορολογική αρχή, την ευθύνη αναλαµβάνει ο βοηθός. Συνεπώς απαιτείται µεγάλη προσοχή σε όποιον δηλώσει ο βοηθός, γιατί αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη της εµπρόθεσµης ενηµέρωσης.

Mην αφήνετε την επικαιροποίηση τελευταία στιγµή

∆εν υπάρχει καταληκτική ηµεροµηνία για να δηλωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας. Υπάρχει όµως η πίεση σε σχέση µε τις φορολογικές δηλώσεις. Γι’ αυτό είναι καλό να το τρέξετε το θέµα, για να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα στην υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία