BACK TO
TOP
Φορολογικά

Κρίσιμα πεδία στο Ε3 αγροτών για την έκπτωση φόρου εισοδήματος 50%

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων µε την ΑΑ∆Ε να έχει αναρτήσει πρόσφατα αρχείο ερωταπαντήσεων προς διευκόλυνση των αγροτών, σε µια χρονιά µάλιστα που αποτυπώνεται για πρώτη φορά στον λογαριασµό η έκπτωση 50% στο αγροτικό εισόδηµα συνεταιρισµένων παραγωγών ή όσων δουλεύουν µε όρους συµβολαιακής. Στο µεταξύ, άνοιξε και η εφαρµογή στο myBusinessSupport για την επιβεβαίωση στοιχείων συµβάσεων συµβολαιακής γεωργίας, όπως ενηµερώνει µε ανακοίνωση της η ΑΑ∆Ε.

27-30_cover_16

Πέτρος Γκόγκος

354
0

Υπενθυµίζεται πως τα στοιχεία των συµβάσεων των επαγγελµατιών αγροτών που απαλλάσσονται από τον φόρο κατά 50% και που αφορούν πωλήσεις προϊόντων που έχουν γίνει το 2022 βάσει συµβάσεων εντός του περασµένου έτους υποβάλλονται µέχρι και τις 31 Μαΐου του 2023 στην εφαρµογή της ΑΑ∆Ε και επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται από τον αγοραστή µέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2023.

Επίσης επισηµαίνεται πως δικαιούχοι της απαλλαγής από το φόρο εισοδήµατος κατά 50% είναι:

Τα φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, …..τα κέρδη των οποίων προκύπτουν από την άσκηση ατοµικής αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 •  είναι αγρότες µέλη νοµικών προσώπων και Ενώσεων προσώπων εγγεγραµµένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 και προµηθεύουν το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα µε ποσότητες προϊόντων ίσες µε το 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής τους, ή
 •  είναι αγρότες που έχουν συνάψει σύβαση µε συγκεκριµένη επιχείρηση αγοραστή, µε αντικείµενο τη συµβολαιακή γεωργία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 16, µε την οποία δεσµεύονται για την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων µε 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων της παραγωγής τους.

Ενώ τα  στοιχεία των συµβάσεων συµβολαιακής γεωργίας των παραγωγών που απαλλάσσονται από τον φόρο κατά 30% και που συντάχθηκαν από τις 26 Μαΐου και έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2022 υποβάλλονται µέχρι και τις 31 Μαΐου 2023 και επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται από τον αγοραστή µέχρι και τις 30 Ιουνίου 2023.

Απαντήσεις ΑΑΔΕ για το αγροτικό Ε3
Προσυµπληρωµένες εµφανίζονται φέτος για πρώτη φορά οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων στο Ε3 αγροτών, κατά τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Σύµφωνα µε οδηγίες της ΑΑ∆Ε προσυµπληρώνονται ο κύκλος εργασιών µε δεδοµένα των δύο προηγούµενων ετών, οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις και οι ενεργοί επαγγελµατικοί λογαριασµοί επιχείρησης / ενεργά τερµατικά POS και ePOS, ο νέος κωδ. 013 «Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύµατος.

Στο νέο κωδικό 942 δηλώνονται από τον φορολογούµενο τα «Φορολογητέα καθαρά αποτελέσµατα από αγροτική - βιολογική δραστηριότητα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4935/2022», προκειµένου να χορηγηθεί απαλλαγή κατά ποσοστό 50% από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών, στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων που ασκούν ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα.

∆ιευκρινίζεται ότι στο νέο αυτό κωδικό ο φορολογούµενος δεν πρέπει να συµπεριλάβει τα κέρδη από τη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 500 KW και την παραγωγή αλιευτικών προϊόντων, δραστηριότητες για τις οποίες δεν παρέχεται απαλλαγή από το φόρο (σχετ. οι υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022 και 185340 ΕΞ 2022 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων).

1

Ποιά στοιχεία εµφανίζονται προ-συµπληρωµένα στο έντυπο Ε3;

Από το φορολογικό έτος 2022 προσυµπληρώνονται κατηγορίες εσόδων και εξόδων µε ποσά στους σχετικούς κωδικούς των αντίστοιχων πινάκων βάσει των δεδοµένων που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρµα myDΑΤΑ της ΑΑ∆Ε και του χαρακτηρισµού αυτών, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις.

Η προσυµπλήρωση των κωδικών του Εντύπου Ε3 έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση του φορολογουµένου και δεν είναι δεσµευτική για αυτόν. Τα προσυµπληρωµένα ποσά στους κωδικούς του εντύπου Ε3 δύνανται να τροποποιούνται από τον φορολογούµενο.

Εφόσον δεν έχει προηγηθεί χαρακτηρισµός των σχετικών εξόδων στην ψηφιακή πλατφόρµα myDΑΤΑ, όλα τα έξοδα προσυµπληρώνονται στον κωδικό 585 («∆ιάφορα Λειτουργικά Έξοδα») της στήλης «Σύνολο», στην επιλογή 016 του σχετικού Υποπίνακα. Έσοδα τα οποία διαβιβάζει ο λήπτης και όχι ο εκδότης και τα οποία δεν έχουν χαρακτηριστεί από τον εκδότη, προσυµπληρώνονται στη στήλη «Σύνολο» του κωδ.562 (Λοιπά συνήθη έσοδα) του Πίνακα Ζ1.

Η ορθή και ακριβής συµπλήρωση του Εντύπου Ε3 συνιστά υποχρέωση και ευθύνη του φορολογούµενου.

Επιπλέον, µε βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείο του Μητρώου, εµφανίζονται προσυµπληρωµένα και:

 •   η ∆ΟΥ υποβολής
 •   η διαχειριστική περίοδος
 •   η κατηγορία βιβλίων εφόσον τηρούνται βιβλία και ο κωδικός αριθµός κύριας δραστηριότητας (ΚΑ∆)
 •   ο ΑΦΜ
Επίσης, στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3 προ-συµπληρώνονται, αντίστοιχα, τρία (3) πεδία, µε την:
 •   ηµεροµηνία πρώτης έναρξης
 •  ηµεροµηνία έναρξης, η οποία ισχύει κατά το τρέχον φορολογικό έτος (εφόσον δηλαδή δεν έχει προηγηθεί διακοπή εργασιών πριν το φορολογικό έτος 2022)
 •   ηµεροµηνία διακοπής εργασιών, εφόσον αυτή πραγµατοποιήθηκε εντός του φορολογικού έτους 2022.
Τα προ-συµπληρωµένα στοιχεία τροποποιούνται, εφόσον προηγηθεί ενηµέρωση του µητρώου της αρµόδιας ∆ΟΥ.Προσυµπληρώνονται, επίσης:
 •   ο κύκλος εργασιών µε δεδοµένα των δύο προηγούµενων ετών, οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις και οι ενεργοί επαγγελµατικοί λογαριασµοί επιχείρησης / ενεργά τερµατικά POS και ePOS.
 •   ο νέος κωδ.012 «έχετε υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν.4172/2013 για εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα».
 •   Ο νέος κωδ. 013 «Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύµατος παρ. 3 α άρθρ. 31 ν.3986/2011» µε βάση τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
 •   Ο µέσος αριθµός εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης (παρ.3α,αρθρ 31 ν.3986/2011) µε βάση τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
 •   Ο νέος κωδ.013 και η νέα γραµµή «Μέσος αριθµός εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης» για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 θα προσυµπληρωθούν µε βάση τα στοιχεία που θα διαβιβαστούν στην ΑΑ∆Ε από το ΠΣ Εργάνη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ΑΑ∆Ε θα ενηµερώσει σχετικά τους δικαιούχους της εξαίρεσης µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

2

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση που στο έντυπο Ε3 εµφανίζεται παλαιός ΚΑ∆ κύριας δραστηριότητας ο οποίος δεν έχει αντιστοιχηθεί µε νέο ΚΑ∆;

Όταν ο φορολογούµενος εισέρχεται στο έντυπο Ε3 και ο ΚΑ∆ κύριας δραστηριότητας που εµφανίζεται στον κωδικό 021 δεν έχει αντιστοιχηθεί, εµφανίζεται µήνυµα στον αντίστοιχο πίνακα, όπου ενηµερώνεται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει.

Ο φορολογούµενος µπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά το Ε3, να προβεί στη διαδικασία αντιστοίχισης µέσω εφαρµογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΑΑ∆Ε και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (µίας ή δύο ηµερών) να συνεχίσει την υποβολή του Ε3 µε το νέο ΚΑ∆. Επισηµαίνεται ότι εάν δεν γίνει η αντιστοίχιση, ο φορολογούµενος δεν µπορεί να υποβάλει το Ε3 µε τον παλαιό ΚΑ∆ και εµφανίζεται σχετικό µήνυµα λάθους.

Όσοι δηλώνουν εισόδηµα από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, αλλά δεν εντάσσονται στο κανονικό ή ειδικό καθεστώς ΦΠΑ ποιον ΚΑ∆ συµπληρώνουν;

Σ’ αυτή την περίπτωση δεν συµπληρώνεται ΚΑ∆, αλλά ο κωδικός 009 µε την επιλογή «Αφανείς αγρότες χωρίς ΚΑ∆» (3) και οι αντίστοιχοι πίνακες που αφορούν στην αγροτική- βιολογική δραστηριότητα.

3

Πώς δηλώνονται οι αγροτικές επιδοτήσεις – ενισχύσεις;

Στον κωδικό 071 συµπληρώνεται το ποσό από τη βασική ενίσχυση (ΠΥΛΩΝΑΣ 1), το οποίο προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα. Αυτό το ποσό καθώς και το υπερβάλλον ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 ευρώ) από τους κωδικούς 072- 073 των πράσινων και συνδεδεµένων ενισχύσεων (ΠΥΛΩΝΑΣ 1),προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα και συµπληρώνεται στον κωδ.362 του ΠΙΝΑΚΑ Ζ -1. Επίσης, οι πράσινες και συνδεδεµένες ενισχύσεις, έως του ποσού των δώδεκα χιλιάδων (12.000 ευρώ) ευρώ, µεταφέρονται υποχρεωτικά στις αντίστοιχες επιλογές των κωδικών 659-660, του εντύπου Ε1.

Οι κωδικοί 075, 077 και 080 µεταφέρονται υποχρεωτικά στις αντίστοιχες επιλογές των κωδικών 659-660, του εντύπου Ε1.

Επίσης, οι κωδικοί 074,076 και 079 αποτελούν µειωτικό στοιχείο των αντίστοιχων δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στη χρήση.

O κωδικός 078 µεταφέρεται υποχρεωτικά στην αντίστοιχη επιλογή των κωδικών 659-660, του εντύπου Ε1.

Τα ποσά των αγροτικών ενισχύσεων που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο αντιµετώπισης του COVID 19, συµπληρώνονται στον κωδικό 081 του πίνακα Γ -2 του Ε3 και µεταφέρονται στην περίπτωση του κωδικού 657-658 του εντύπου Ε1 «Έκτακτες αµοιβές, επιχορηγήσεις και οικονοµικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους ασκούντες αγροτική δραστηριότητα στο πλαίσιο αντιµετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19». Οµοίως, σε νέα περίπτωση του κωδικού 657-658 (του εντύπου Ε1) µεταφέρεται και ο κωδικός 083 (Αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ α. σε επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, άρθρο 61 του ν.4919/2022 - Α’ 71, β. για οικονοµική ενδυνάµωση της κτηνοτροφικής παραγωγής στον νησιωτικό χώρο, άρθρο 113 του ν.4926/2022 - A’ 82 και γ. λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασµάτων, άρθρο 95 του ν.4982/2022 - Α’ 195).

Πώς δηλώνονται οι αναδροµικές αγροτικές ενισχύσεις – επιδοτήσεις που εισπράχτηκαν το φορολογικό έτος 2022;

Για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2021 και µετά (άρθρο 49 ν.4772/2021), χρόνος κτήσης του εισοδήµατος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση που εισπράττονται αναδροµικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης τους δύναται να θεωρείται και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται.

Για την ειδική περίπτωση όπου βάσει της ανωτέρω διάταξης, ο φορολογούµενος επιθυµεί να φορολογηθούν στο τρέχον έτος οι αναδροµικές αγροτικές επιδοτήσεις που έχουν εισπραχθεί κατόπιν δικαστικής απόφασης ή ένστασης, γίνεται χρήση του κωδ. 082. Ο κωδικός αυτός προσυµπληρώνεται µε βάση την επιλογή του φορολογούµενου στον εσωτερικό υποπίνακα των αγροτικών επιδοτήσεων σχετικά µε τον χρόνο φορολόγησης των αναδροµικών που έχουν εισπραχθεί κατόπιν δικαστικής απόφασης ή ένστασης. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η παραπάνω επιλογή θα αφορά τις επιδοτήσεις ανά είδος. Είναι σαφές ότι µε την ως άνω εγγραφή στον 082, τα ποσά αυτά λαµβάνονται υπόψη στις φορολογικές υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους. Σηµειώνεται ότι η ως άνω επιλογή είναι οριστική και δεν δύναται να ανακληθεί.

Στην κεντρική σελίδα της εφαρµογής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, επιλέγοντας Ενηµέρωση Εισοδηµάτων – ∆απανών, εµφανίζονται οι αγροτικές ενισχύσεις – επιδοτήσεις, που εισπράχτηκαν στο έτος 2022, ανά είδος και έτος που αφορούν.

 

4

Σε ποιον κωδικό συµπληρώνεται το συνολικό ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που εισπράχθηκε από επιχειρήσεις εντός του φορολογικού έτους 2022;

Στον κωδικό 999 του υποπίνακα Ζ3 προσυµπληρώνεται, για πληροφοριακούς σκοπούς, το συνολικό ποσό της εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής που σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Το ποσό αυτό που εισπράχθηκε εντός του έτους 2022 από φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα καταχωρείται στην αντίστοιχη περίπτωση του κωδικού 781-782 του εντύπου Ε1.

Ως προς τον λογιστικό χειρισµό η επιστρεπτέα προκαταβολή αντιµετωπίζεται ως κρατικό δάνειο σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν δοθεί µε τη ΣΛΟΤ 957/2020.


5

Με ποιο τρόπο και πότε δηλώνεται στο έντυπο Ε3 το ποσό της ενίσχυσης που δεν επιστρέφεται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης µε τη µορφή επιστρεπτέας προκαταβολής;

Το ποσό της ενίσχυσης µε την µορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής το οποίο δεν επιστρέφεται από τις επιχειρήσεις αναγράφεται και στους κατά περίπτωση κωδικούς του πίνακα Ζ1 «Σύνολο εσόδων» του Εντύπου Ε3 στο φορολογικό έτος κατά το οποίο το εν λόγω ποσό θα καταστεί δεδουλευµένο και θα αποκτηθεί το δικαίωµα είσπραξης του (σχετ. ΠΟΛ.1223/2015), ήτοι θα οριστικοποιηθεί η ωφέλεια λόγω µη επιστροφής του.

Στα νοµικά πρόσωπα / νοµικές οντότητες, µεταφέρεται στον κωδ.001 του Πίνακα 10Α του εντύπου Ν και µέσω αυτού στον κωδ.513 του ίδιου εντύπου. Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα αναγράφεται στους κωδ. 144, 244, 344 και 444 του Πίνακα ΣΤ’ στην ανάπτυξη του σχετικού Υποπίνακα και ειδικότερα στον κωδ.014 «Μη επιστρεπτέο ποσό κρατικής ενίσχυσης µε τη µορφή επιστρεπτέας προκαταβολής (αρθρ. τρίτο Νόµος 4684/2020)» του εντύπου Ε3.

Με βάση τα παραπάνω, για τις επιχειρήσεις που το φορολογικό έτος τους έληξε την 31.12.2022 και το σχετικό ποσό έχει βαρύνει τα αποτελέσµατα του φορολογικού έτους2022, θα καταχωρηθεί στους ανωτέρω κωδικούς του εντύπου Ε3 του ίδιου φορολογικού έτους (2022) και για Ν.Π. /Ν.Ο θα αναγραφεί και στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος («έντυπο Ν») του φορολογικού έτους 2022 σύµφωνα και µε τα όσα έχουν διευκρινιστεί µε την Ε.2046/2022 εγκύκλιο.

6

 

Με ποιο τρόπο δηλώνονται στο έντυπο Ε3 οι επιδοτήσεις, ενισχύσεις ή αποζηµιώσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19;

Επιδοτήσεις, ενισχύσεις ή αποζηµιώσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα εφόσον αυτά καταχωρούνται στα βιβλία τους ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που περιήλθαν προσωρινά ή µόνιµα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας φυσικών καταστροφών καταχωρούνται στον πίνακα Ζ3 στους κωδικούς 196, 296, 396 ή 496, κατά περίπτωση και καταχωρούνται στον πίνακα Ζ1.

Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα τα πιο πάνω ποσά αναγράφονται επίσης σε αντίστοιχη επιλογή, του εσωτερικού υποπίνακα των κωδικών 144, 244, 344, 444 του πίνακα ΣΤ’, κατά περίπτωση, ενώ, περαιτέρω, καταχωρούνται και σε αντίστοιχους κωδικούς του Εντύπου Ε1, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Α.1042/2022 (Β’2110).

Στα νοµικά πρόσωπα/νοµικές οντότητες, τα ποσά αυτά αναγράφονται και στον Πίνακα 10 του εντύπου Ν και µεταφέρονται στους κωδ.513 και 514 του ίδιου εντύπου, κατά περίπτωση.

 

7

Πώς δηλώνονται στο Έντυπο Ε3 τα φορολογητέα καθαρά αποτελέσµατα από αγροτική - βιολογική δραστηριότητα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4935/2022;

Στο νέο κωδικό 942 δηλώνονται από τον φορολογούµενο τα «Φορολογητέα καθαρά αποτελέσµατα από αγροτική - βιολογική δραστηριότητα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4935/2022», προκειµένου να χορηγηθεί απαλλαγή κατά ποσοστό 50% από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών, στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων που ασκούν ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα.

∆ιευκρινίζεται ότι στο νέο αυτό κωδικό ο φορολογούµενος δεν πρέπει να συµπεριλάβει τα κέρδη από τη διαχείριση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 500 KW και την παραγωγή αλιευτικών προϊόντων, δραστηριότητες για τις οποίες δεν παρέχεται απαλλαγή από το φόρο (σχετικές οι υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022 και 185340 ΕΞ 2022 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων).

Σηµειώνεται ότι ως παραγωγή αλιευτικών προϊόντων, νοείται αυτή που αφορά, µεταξύ άλλων, επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιεργειών, οστρεοκαλλιεργειών και λοιπών µαλακίων µέσω υδατοκαλλιεργειών (σχετική η Ε.2023/2020 εγκύκλιος).

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, για την εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του Νόµου 4935/2022 (Α’103) (απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, που είναι µέλη νοµικών προσώπων και ενώσεων προσώπων) γίνεται χρήση του κωδικού 011 (Αγρότες- Μέλη αγροτικών συνεταιρισµών που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόµου 4673/2020) συνδυαστικά µε τον κωδ. 942 του πίνακα ΣΤ.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία