BACK TO
TOP
Φορολογικά

Υποχρεωτική η εγγραφή των αγροτών του ειδικού καθεστώτος στον ΕΦΚΑ-ΟΓΑ

Προσφάτως έγινα δέκτης µιας απίστευτης καταγγελίας από συνάδελφο µου. Πελάτης του, ο οποίος εντάχθηκε στο ειδικό καθεστώς αγροτών, πήγε στη συνέχεια και εγγράφηκε στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ.

24_188

Γιώργος Παπαδημητρίου

4252
9

Λίγους µήνες µετά κατηγόρησε το λογιστή του ότι δεν έπρεπε να εγγραφεί γιατί λέει, δεν είναι υποχρεωτικό. Αναγκάζοµαι συνεπώς να επαναφέρω το συγκεκριµένο άρθρο µου, αφού πρώτα ξεκαθαρίσουµε κάτι: την εγγραφή στον ΕΦΚΑ δεν την κάνει ο λογιστής, ούτε την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών. Αν δεν θέλετε οι αγρότες του ειδικού να πάτε στον ΕΦΚΑ να κάνετε εγγραφή, δεν µου καίγεται καρφί, ούτε εµένα, ούτε κανένα λογιστή.

Λέω µόνο τι προβλέπεται. Το τι θα κάνετε είναι δικό σας θέµα. Αν όµως όταν υποβάλλετε τα χαρτιά για τη σύνταξη, σας εµφανιστεί ξαφνικά κανά µπιλιετάκι µε µαζεµένες οφειλές, να θυµάστε ότι εγώ σας ενηµέρωσα.

Υπάρχουν εκατοντάδες καλλιεργητές αγροτικής γης, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του υπουργείου.

Υπάρχουν εκατοντάδες καλλιεργητές αγροτικής γης επίσης, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στον ΕΦκΑ/ΟΓΑ (πρώην ΟΓΑ), όπως έχουν υποχρέωση να κάνουν.

∆εν έχω καταλάβει πως προέκυψε αυτή η αδιαφορία-να την πω; Άρνηση να την πω; ∆εν ξέρω πως να τη χαρακτηρίσω. Το µόνο βέβαιο πάντως είναι ότι υπάρχει πρόβληµα και αφορά όλους όσοι καλλιεργούν (δηµόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ή συνταξιούχοι είτε του ∆ηµοσίου είτε του ιδιωτικού τοµέα) κι δεν έχουν εγγραφεί ούτε στο Μητρώο, ούτε στον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ/ΟΓΑ.

Γνωρίζουµε όλοι ότι άλλο είναι τι προβλέπεται και άλλο τι πράττει ο καθένας. Και µπορεί το «πράττειν» να είναι απόφαση του καθενός, το «προβλέπεται» είναι δική µου υποχρέωση να το αναδείξω.  Ας δούµε κάποιες από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νοµοθεσία:

  1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 (Α’ 151) στο ΥπΑΑΤ τηρείται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκµετάλλευση.
  2. Σύµφωνα µε την ισχύουσα ενωσιακή νοµοθεσία (Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωκοινοβουλίου και του Συµβουλίου και Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής) οι κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης ανεξάρτητα από το αν λαµβάνουν ή όχι ενισχύσεις είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατ’ έτος, σύµφωνα και µε τις ειδικές διατάξεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  3. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3877/2010 (A’160) η ασφάλιση στον ΕΛ.Γ.Α. είναι υποχρεωτική και σε αυτήν υπάγονται όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων που έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή µόνο την εκµετάλλευση αγροτικών εκµεταλλεύσεων της χώρας, πλην της περιοχής του Αγίου Όρους. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και οι εκµεταλλεύσεις ανθοκοµικών και καλλωπιστικών προϊόντων και τα φυτώρια. Οι επιχειρήσεις αυτές δύναται να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από αίτησή τους.

Την ανωτέρω υποχρέωση, προκειµένου για τη χορήγηση βεβαίωσης Μ.Α.Α.Ε. έχουν και οι πτηνοτροφικές, χοιροτροφικές επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις ανθοκοµικών και καλλωπιστικών προϊόντων, οι φυτωριακές επιχειρήσεις, οι µελισσοκόµοι, οι µονάδες υδατοκαλλιέργειας µε χερσαίες εγκαταστάσεις καθώς και οι απασχολούµενοι στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100KW. (Ισχύει µέχρι 500KW, αφού τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του ν.3874/10).

Προβλέπεται υποχρεωτική εγγραφή στο Μ.Α.Α.Ε. για όλους όσοι ασχολούνται µε την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, τα οποία πουλάνε µε οποιονδήποτε τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για την ενηµέρωση του ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ/ΟΓΑ: υποβολή της αίτησης για εγγραφή.

Αναρωτιούνται πολλοί: Είµαι δηµόσιος υπάλληλος. Είµαι συνταξιούχος του ∆ηµοσίου. Είµαι ιδιωτικός υπάλληλος. Είµαι συνταξιούχος του ιδιωτικού τοµέα. Πρέπει να εγγραφώ;

Προφανώς και πρέπει να εγγραφεί όποιος καλλιεργεί µε σκοπό την πώληση των προϊόντων του. Η υποχρέωση προκύπτει από τα ανωτέρω αναγραφόµενα και δεν έχει καµία σχέση µε την ιδιότητα του καθενός. Το ίδιο ισχύει και για όσους είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, λογιστές, µελετητές ή ιδιοκτήτες πάσης φύσεως ατοµικών ή άλλων επιχειρήσεων.

Είναι άλλο η υποχρέωση εγγραφής στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ κι άλλο αν τελικά θα προκύψει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή όχι.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι συνεχίζουν και καλλιεργούν και µετά τη λήψη της σύνταξης τους, διότι βρίσκονται ήδη στο σύστηµα καταχωρηµένοι ως καλλιεργητές.

Ηλεκτρονικά µισθωτήρια

Και οι φετινές δηλώσεις καλλιέργειας θα γίνουν µε την προσκόµιση χειρόγραφων συµφωνητικών µίσθωσης. Θα πρέπει όµως στον ΟΠΕΚΕΠΕ να πάρουν χαµπάρι ότι αν θέλουν ηλεκτρονικά µισθωτήρια, πρέπει να συνεννοηθούν πρώτα µε το υπουργείο Οικονοµικών, για να ενηµερωθούν ότι έως 960 ευρώ µίσθωµα δεν απαιτείται ηλεκτρονικό µισθωτήριο. Αν αλλάξει η διάταξη το συζητάµε.Γιώργος Παπαδημητρίου 
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

Σχόλια (9)
Προσθήκη σχολίου

27-02-2024 20:20ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ!!! Έχει αλλάξει κάτι, με όσα αναφέρει η εγγύκλιος του ΕΦΚΑ 8/2019:; Αν έχει άλλάξει να αναφέρετε το νόμο ή την εγγύκλιο. Αν δεν έχει αλλάξει τότε ισχύει η εγγύκλιος του ΕΦΚΑ 8/2019 που μεταξύ των άλλων αναφέρει: "Με την παρούσα παρέχονται, συμπληρωματικά προς την αριθμ. 50/2018 εγκύκλιο, οδηγίες για την εισφοροδοτική αντιμετώπιση εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα όταν:  Συντρέχει πολλαπλή υποχρέωση ασφάλισης λόγω άσκησης άλλης δραστηριότητας (μισθωτή εργασία, Ελεύθερο Επάγγελμα, Αυτοαπασχόληση)  Η ασφάλιση είναι μοναδική πλην π. ΟΓΑ, με επιπλέον εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Ειδικότερα στις περιπτώσεις αυτές:  Δεν έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης, εφόσον το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα είναι μικρότερο του ελάχιστου μηνιαίου κατώτατου ορίου επί 12 μήνες, το οποίο διαμορφώνεται σε 4.923,12 € (410,26*12). Πρόσωπα που εμπίπτουν στις πιο πάνω προϋποθέσεις, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών επί του εισοδήματος της ασκούμενης αγροτικής δραστηριότητας.  Όταν το εισόδημα υπερβαίνει το προαναφερόμενο όριο (4.923,13 € και άνω), εισφοροδοτείται το σύνολο του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα, κατά τα γνωστά.  Η προβλεπόμενη από το άρθρο 40 παρ.10 του Ν.4387/2016 εισφορά για τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), δεν καταβάλλεται εφόσον από την ασκούμενη μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα έχει καταβληθεί ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ.  Η ισχύς των ανωτέρω ανατρέχει από 01/01/2017."

Απάντηση

27-02-2024 13:15ΓΙΑΝΝΗΣ

Καλησπέρα συνάδελφε, καλή δύναμη! Έχω περίπτωση που πελάτης εγγράφτηκε για 1η φορά στο ειδικό καθεστώς αγροτών και ταυτόχρονα στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης ως μελισσοκόμος με αριθμό κυψελών 4. Σε ερώτηση προς το ΕΦΚΑ του τόπου διαμονής, ενημερωθήκαμε ότι δεν δύναται να εγγραφεί στο ΕΦΚΑ - ΟΓΑ ώστε να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, με την αιτιολογία ότι θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 25 με 30 κυψέλες. Υπάρχει κάποια διάταξη, νόμος, εγκύκλιος ή οτιδήποτε άλλο που να το τεκμηριώνει;;;; Γιατί με αερολογίες των υπαλλήλων δεν βγάζω άκρη. Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σου.

Απάντηση

20-02-2024 19:14Δημήτρης

Έχω δυο ερωτήσεις γιατί δεν έχω βγάλει άκρη. 1) Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν την υποχρέωση ή μη ασφαλιστικών εισφορών για τον αγρότη ειδικού καθεστώτος? 2) Οι πιθανές εισφορές είναι παρόμοιες με αυτές ενός επαγγελματία αγρότη, όπως ορίζονται από τις ασφαλιστικές κατηγορίες? ευχαριστώ

Απάντηση

26-01-2024 17:46Γιωργος

Από το 2018 είμαι στο ειδικό καθεστώς αγροτών και δεν είμαι στον ΟΓΑ..αν εγραφω τώρα θα πληρώσω αναδρομικά για αυτά τα Έτη...?????

Απάντηση

06-12-2023 11:45Δεσποινα

Ερώτηση. Επειδή δεν μπορώ να επικοινωνήσω με κανένα φορέα. Έχω στην κατοχή μου από περσυ ένα κτήμα με ελιες. Φέτος θα τις μαζέψω πρώτη φορά. Μου είπαν για το ειδικό καθεστώς. Εγώ δεν είμαι αγροτησα. Δουλεύω εποχιακος υπάλληλος. Θα οφείλω ασφαλιστική εισφορά στον ΟΓΑ. ??

Απάντηση

08-11-2023 18:12Αλέκος

Ρε παιδιά εμένα με πήραν επιλαχών νέο αγρότη. Εντωμεταξύ αφού περίμενα δύο χρόνια υπέθεσα ότι δεν θα με πάρουν και δούλεψα για κάποιους μήνες. Τώρα για να γίνω κατά κύριο επάγγελμα αγρότης πρέπει να δείξω αγροτικό εισόδημα μεγαλύτερο από αυτό που έβγαζα απ τη δουλειά μου αλλιώς με πεταν έξω απ το πρόγραμμα. Γιατί κανείς δεν δίνει σημασία σε αυτά τα θέματα;;; Τώρα τι θα κανω;;;

Απάντηση

07-11-2023 13:02alex

Πώς είναι δυνατόν να είσαι Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος αν δεν είσαι εγγεγραμμένος στον ΕΦΚΑ-ΟΓΑ, αφού είναι 1 απο τις 3 σωρευτικές προϋποθέσεις για να χαρακτηρίστείς Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος. Αν δεν είσαι επίσης εγγεγραμμένος στον ΕΦΚΑ-ΟΓΑ, προφανώς δεν έχεις βεβαίωση ΜΑΕΕ κατ' επάγγελμα αγρότη και ούτε και αφορόλογητο αφού δεν θα έχεις ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΝΑΙ στο πεδίο του Ε1 που απαντάει στο: Είστε κατ' επάγγελμα αγρότης?

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία