BACK TO
TOP
Φορολογικά

Μόνο με σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας η έκπτωση φόρου 30% σε μη κατ’ επάγγελμα

Συνεχίζουν τα προβλήµατα στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Μέχρι τώρα είχαµε το κενό από 25/04/2024 που «άνοιξαν οι δηλώσεις» µέχρι την 01/05/2024 που αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις των επιδοτήσεων στη σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

965forologika

Γιώργος Παπαδημητρίου

912
0

«Άνοιξαν» µεν οι δηλώσεις στις 25/4 όµως, ακόµη και σήµερα οι εταιρείες µηχανογράφησης δεν µπορούν να µας προσδιορίσουν πότε θα προσαρµόσουν τα τα προγράµµατα στις αποφάσεις. Τα επιδόµατα, ακόµα και τώρα -13 µέρες µετά το «άνοιγµα»- ανεβαίνουν αγκοµαχώντας στο σύστηµα. Κατά τα λοιπά, η προσυµπλήρωση µας µάρανε.

Πάµε στο καινούργιο και ένα από τα πιο ωραία προβλήµατα: ∆εν µπορούν να τύχουν της µείωσης του φόρου 30%, όσοι έχουν αγροτικά εισοδήµατα και δεν είναι επαγγελµατίες αγρότες, αλλά κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης.

Θυµίζω ότι ο Ν. 4935/2022, στο άρθρο 15 παρ. 1α ορίζει ότι «οι επαγγελµατίες αγρότες έχουν απαλλαγή από την καταβολή του φόρου κατά 50%, εφόσον…. είναι µέλη Ν.Π. και Ενώσεων Προσώπων εγγεγραµµένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών…». Το άρθρο 15 όµως αναφέρεται στους επαγγελµατίες αγρότες.

Το πρόβληµα αυτή τη στιγµή ανήκει στους κατόχους αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Σε αυτούς αναφέρεται το άρθρο 4, δια της πλαγίας µεθόδου:

«…Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων κατά την έννοια της περ. β’ του άρθρου 2, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήµατος για κάθε συνεργαζόµενο πρόσωπο επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, κατά ποσοστό 30%. Στην περίπτωση που η συνεργασία πραγµατοποιείται δυνάµει της ίδρυσης νέου νοµικού προσώπου ή άλλης νοµικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόµενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας ποσό ίσο µε το 10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νοµικού προσώπου ή της νέας νοµικής οντότητας δεν υπολείπεται του ποσού των 125.000 ευρώ. Αν η συνεργασία προσώπων πραγµατοποιείται δυνάµει σύµβασης συµβολαιακής γεωργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 16, ο συνεργαζόµενος παραγωγός εισφέρει στον αγοραστή ποσότητες προϊόντων ίσες µε το 40% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας παραγωγής του».

Στο άρθρο 2 περ. β’ διαβάζουµε:

«...β) Ως «συνεργασία» νοείται η σχέση που συγκεντρώνει αθροιστικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

βα) δηµιουργείται δυνάµει οποιασδήποτε µορφής σύµβασης ή συµφωνίας µεταξύ µη συνδεδεµένων προσώπων,  µε σκοπό την ίδρυση οποιασδήποτε µορφής νοµικού προσώπου ή άλλης νοµικής οντότητας από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων κοινοπραξιών, συνεταιρισµών, οργανώσεων ή Οµάδων Παραγωγών ανεξαρτήτως νοµικής µορφής ή ii µε αντικείµενο τη συµβολαιακή γεωργία…». 

Ο αγρότης που είναι µέλος Α.Σ. ή Οµάδας Παραγωγών δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει σύµβαση.  Συνεπώς, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, την έκπτωση την έχουν µόνο οι επαγγελµατίες αγρότες.

Ο νόµος 4935 υποτίθεται ότι έγινε µε σκοπό να δώσει κίνητρα στους αγρότες να ενταχθούν σε συλλογικά σχήµατα (Α.Σ., Οµάδες Παραγωγών). Τελικά, έτσι όπως είναι γραµµένα τα άρθρα του νόµου:

  • Οι επαγγελµατίες αγρότες που είναι µέλη συλλογικών σχηµάτων δικαιούνται της µείωσης του φόρου κατά 50%, χωρίς να έχουν υποχρέωση να κάνουν σύµβαση συµβολαιακής γεωργίας.
  • Οι κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης (συνταξιούχοι, υπάλληλοι, ετεροεπαγγελµατίες), για να τύχουν της µείωσης του φόρου κατά 30%, θα πρέπει να κάνουν σύµβαση συµβολαιακής γεωργίας, ακόµη και αν είναι µέλη συλλογικών σχηµάτων.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τους κατόχους αγροτικής εκµετάλλευσης για να τύχουν της µείωσης του φόρου, είναι η ύπαρξη σύµβασης συµβολαιακής γεωργίας, αναρτηµένης στην πλατφόρµα myBusinessSupport το αργότερο έως 30/06/2023.

Συνεπώς, αυτή τη στιγµή, όσοι έχουν αγροτικά εισοδήµατα και δεν είναι επαγγελµατίες αγρότες, δεν θα πάρουν την έκπτωση του 30%. ∆ηλαδή, όσοι έχουν αγροτικά εισοδήµατα και δεν είναι επαγγελµατίες αγρότες, δεν θα δουν µείωση φόρου.

Προς υπουργό Οικονοµικών

Κ. Χατζηδάκη, όποτε βρείτε διάθεση και κουράγιο, ελάτε να µιλήσετε για τις φορολογικές δηλώσεις, τους χρόνους υποβολής τους και τα προβλήµατα που υπάρχουν στη ροή τους και µετά βγείτε και κουνήστε το δάχτυλο στους λογιστές. Μη µιλάτε µόνος σας (οι δηµοσιογράφοι απλά ρωτάνε). Εκτός κι αν το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι να πείτε αυτά που θέλετε χωρίς να σας ενδιαφέρει καθόλου πόσα από αυτά που λέτε στέκουν…Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων Νοµού Καρδίτσας)

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία