BACK TO
TOP
Φορολογικά

Απασχόληση συνταξιούχων και εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ

Mε την ψήφιση του Ν.5078/2023, το άρθρο 114 αντικαθιστά το άρθρο 20 του ν.4387/16, γνωστό και ως νόµο Κατρούγκαλου, που αφορά τους συνταξιούχους και την απασχόληση τους σε οποιοδήποτε τοµέα δραστηριότητας ως εξής:

forologika-969

Γιώργος Παπαδημητρίου

1022
2

«Άρθρο 20 ,

Απασχόληση συνταξιούχων

  1. Οι εξ ιδίου δικαιώµατος συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχηµα, ατύχηµα εκτός εργασίας, επαγγελµατική νόσο) και γήρατος λόγω αναπηρίας του ν. 612/1977 6520 Τεύχος A’ 211/20.12.2023 (Α’ 164) και των νόµων που παραπέµπουν σε αυτόν, καθώς και του τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210), οι οποίοι αναλαµβάνουν υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλισή του απασχόληση, συνεχίζουν κατά τη διάρκεια αυτής να λαµβάνουν το σύνολο της κύριας και επικουρικής σύνταξης που δικαιούνται από τον Φορέα.
  2. Η εξ ιδίου δικαιώµατος σύνταξη γήρατος, κύρια και επικουρική, προσώπων που αναλαµβάνουν υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ απασχόληση σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης αναστέλλεται για όσο διάστηµα συνεχίζει αυτή, εφόσον δεν έχουν συµπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους. Για το διάστηµα της αναστολής δεν καταβάλλεται ο πόρος της παρ. 
  3. Το ηλικιακό όριο της αναστολής δύναται να αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 3863/2010 (Α’ 115). 3. Για την ασφάλιση του απασχολούµενου συνταξιούχου καταβάλλονται οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία ασφαλιστικές εισφορές σύµφωνα µε την ασφαλιστέα απασχόληση και επιπλέον πόρος µη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ e-ΕΦΚΑ ως εξής:

α) οι µισθωτοί και οι καταβάλλοντες εισφορές σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 39, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 38, 41, 35 και 97 µετά τυχόν συνεισπραττοµένων εισφορών, µε βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση, επιµεριζοµένων µεταξύ εργοδότη και ασφαλισµένου κατά την κείµενη νοµοθεσία και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους 7,7% επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και ύψους 2,3% επί των ασφαλιστέων αποδοχών επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισµένο,

β) οι µη µισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοτελώς απασχολούµενοι) καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 39, 41, 35 και 97 µετά τυχόν συνεισπραττοµένων εισφορών, µε βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών και σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, ύψους 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον Κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης,

γ) οι αγρότες, οι οποίοι δεν εµπίπτουν στην παρ. 6, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 40 και 41 µετά τυχόν συνεισπραττοµένων εισφορών, µε βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών και σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, ύψους 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης…».


ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ είναι υποχρεωµένοι να µπουν στην πλατφόρµα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr/el/delose-apascholeses-syntaxioychon) και να δηλώσουν την απασχόληση τους.

Η διαδικασία εγγραφής γίνεται µε τους κωδικούς taxis.

Κατά τα λοιπά:  Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ή άλλες κρατήσεις, ανεξάρτητα από το ύψος του τζίρου ή των καθαρών τους κερδών.

Για τους συνταξιούχους των λοιπών ταµείων: ισχύουν τα ίδια, εφόσον τα φορολογητέα εισοδήµατα τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση η σύνταξη καταβάλλεται εξ ολοκλήρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσµία δήλωσης λήγει στις 30 Ιουνίου 2024. Όποιος δεν φροντίσει να ενηµερώσει την πλατφόρµα θα έχει απώλεια 12 µηιαίων συντάξεων.

MyDATA: Τελικά οι εφαρµοστικές της ΑΑ∆Ε ξέρουν πώς λειτουργούν;

Η εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων είναι  γεγονός ότι ξεκίνησε. Αργά ή γρήγορα θα εφαρµοστούν σε καθολική µορφή (µάλλον αργά). Το κόστος εφαρµογής το επιβαρύνεται σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση. Ο ∆ιοικητής της ΑΑ∆Ε και οι συνεργάτες του έχουν καταλάβει ότι αυτά που λένε για µείωση διαχειριστικού κόστους, δεν έχουν καµία
σχέση µε την πραγµατικότητα;


Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων Νοµού Καρδίτσας)


Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία