Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Έκλεισε η νέα ΚΑΠ, στο 10% η αναδιανομή ενίσχυσης για μικρούς

Τον δρόμο για αναδιανεμητική ενίσχυση σε μικρές εκμεταλλεύσεις αλλά και μέτρα του νέου πρασινίσματος που θα καλύψουν το 25% του προϋπολογισμού του φακέλου των άμεσων ενισχύσεων στρώνει η τελική πολιτική συμφωνία της νέας ΚΑΠ, την οποία σύναψαν την Παρασκευή 25 Ιουνίου Ευρωβουλή, Συμβούλιο της ΕΕ και Κομισιόν.

simfwnia

5361
2

Ανακατονομή των ενισχύσεων, οικονομικά κίνητρα με Μέτρα του νέου πρασινίσματος και των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων ανάπτυξης αλλά και στοιχεία ευελιξίας ως προς την εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, διαμορφώνουν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, τον πυρήνα της μεταρρύθμισης που επετεύχθη.

 

Ανακατανομή εισοδηματικής στήριξης

 • Για πρώτη φορά, η ΚΑΠ θα περιλαμβάνει κοινωνικές προϋποθέσεις, που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι της ΚΑΠ θα πρέπει να σέβονται στοιχεία του ευρωπαϊκού κοινωνικού και εργατικού δικαίου προκειμένου να λαμβάνουν κονδύλια της ΚΑΠ.
 • Η ανακατανομή της εισοδηματικής στήριξης θα είναι υποχρεωτική. Τα κράτη μέλη θα αναδιανείμουν τουλάχιστον το 10 % προς όφελος μικρότερων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και πρέπει στο στρατηγικό τους σχέδιο να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να το πράξουν.
 • Θα οριστεί νέο υποχρεωτικό ελάχιστο επίπεδο στήριξης των νέων γεωργών στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών για την εισοδηματική στήριξη στο πλαίσιο της ΚΑΠ, ύψους 3 %, για νέους γεωργούς (γεωργοί ηλικίας έως και 40 ετών). Αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει εισοδηματική στήριξη, επενδυτικές ενισχύσεις ή ενισχύσεις εκκίνησης για νέους γεωργούς.Τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης παραθέτει σχετικό έγγραφο που δημοσίευσε η Κομισιόν (διαθέσιμο εδώ)

Οικονομικά κίνητρα σε αγρότες με νέα πράσινα Μέτρα

Η νέα ΚΑΠ θα στηρίξει τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη γεωργία με αυξημένες φιλοδοξίες για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή μεταχείριση των ζώων. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την εφαρμογή της μέσω των εθνικών στρατηγικών σχεδίων, σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία και σύμφωνα με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα. Επίσης, εισάγονται νέα εργαλεία τα οποία, σε συνδυασμό με τον νέο τρόπο εργασίας, θα επιτρέψουν αποτελεσματικότερες και καλύτερα στοχευμένες επιδόσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, του κλίματος και της καλής διαβίωσης των ζώων:

 • Συνοχή με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η νέα ΚΑΠ θα ενσωματώσει πλήρως την περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία της ΕΕ. Τα σχέδια της ΚΑΠ θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, ενώ θα επικαιροποιηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στην κλιματική και περιβαλλοντική νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
 • Παροχή στήριξης υπό όρους: οι ελάχιστες απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι δικαιούχοι της ΚΑΠ για να λάβουν στήριξη είναι πλέον πιο φιλόδοξες. Για παράδειγμα, σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση τουλάχιστον το 3 % της αρόσιμης γης θα προορίζεται για τη βιοποικιλότητα και για μη παραγωγικά στοιχεία, με δυνατότητα λήψης στήριξης μέσω οικολογικών προγραμμάτων ώστε να επιτευχθεί ποσοστό 7 %. Όλοι οι υγρότοποι και οι τυρφώνες θα προστατεύονται.
 • Η προσφορά οικολογικών προγραμμάτων θα είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη. Αυτό το νέο προαιρετικό μέσο θα ανταμείβει τους γεωργούς για την εφαρμογή φιλικών προς το κλίμα και το περιβάλλον πρακτικών (βιολογική γεωργία, αγροοικολογία, ολοκληρωμένη φυτοπροστασία κ.λπ.), καθώς και για βελτιώσεις όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων. Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 25 % του προϋπολογισμού τους για την εισοδηματική στήριξη σε οικολογικά προγράμματα, συνολικού ύψους 48 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό άμεσων ενισχύσεων.
 • Τουλάχιστον το 35 % των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης θα διατίθεται σε γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις, οι οποίες προωθούν περιβαλλοντικές και κλιματικές πρακτικές και πρακτικές καλής διαβίωσης των ζώων.
 • Ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ πρέπει να συμβάλει σημαντικά στις συνολικές δαπάνες της Ένωσης για το κλίμα. Για ρεαλιστικό και άρτιο υπολογισμό, η Επιτροπή θα προτείνει έως το 2025 νέα, διαφοροποιημένη προσέγγιση, η οποία θα υπερβαίνει τις υφιστάμενες μεθόδους.

Πιο ευέλικτη ΚΑΠ

Η νέα ΚΑΠ εισάγει νέο τρόπο εργασίας, με βάση τον οποίο κάθε κράτος μέλος θα καταρτίζει εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ, όπου θα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΑΠ, καθώς και οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας, όπως περιγράφονται στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.

Επιπλέον, η νέα ΚΑΠ εστιάζει στις επιδόσεις, χάρη στα εξής:

 • Απλούστεροι κανόνες σε επίπεδο ΕΕ.
 • Ετήσια έκθεση επιδόσεων που θα υποβάλλεται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή από το 2024 και εξής, η οποία θα συμπληρώνεται από ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης.
 • Η Επιτροπή θα προβεί σε εξέταση των επιδόσεων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ το 2025 και το 2027, κατόπιν της οποίας, αν χρειαστεί, θα απευθύνει αίτημα για ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη.
 • Σύνολο κοινών δεικτών για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΚΑΠ και την αξιολόγηση των επιδόσεων των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ.

Ενίσχυση της θέσης των αγροτών σε έναν ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα

 • Η νέα ΚΑΠ διατηρεί έναν γενικό προσανατολισμό προς την αγορά, με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ να λειτουργούν σύμφωνα με τα μηνύματα της αγοράς, αξιοποιώντας παράλληλα ευκαιρίες εκτός της ΕΕ που προκύπτουν από το εμπόριο.
 • Επίσης, ενισχύει τη θέση των γεωργών στην αλυσίδα τροφίμων, διευρύνοντας τις δυνατότητες των γεωργών να ενώνουν τις δυνάμεις τους, μεταξύ άλλων μέσω ορισμένων εξαιρέσεων από το δίκαιο του ανταγωνισμού.
 • Θα θεσπιστεί νέο γεωργικό αποθεματικό για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης της αγοράς σε περιόδους κρίσεων, με ετήσιο προϋπολογισμό τουλάχιστον 450 εκατ. ευρώ.

 
Από τις επιμέρους βασικές μεταρρυθμίσεις ξεχωρίζουν: 

Νέο
πρασίνισμα: Για τα έτη 2023-2027, το 25% των άμεσων πληρωμών θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ενισχύσεις του νέου πρασινίσματος. Τα κράτη-μέλη θα έχουν κάποια ευελιξία στην υλοποίηση. Ένα κατώτατο όριο 20% θα ισχύσει για τα πρώτα δύο «χρόνια εκμάθησης». Η μισή από τη διαφορά που θα προκύψει από το 25% πρέπει να αναπληρωθεί τα έτη 2025-2027.

Αναδιανεμητική ενίσχυση: Τουλάχιστον το 10% των κονδυλίων του πρώτου πυλώνα θα αναδιανεμηθούν στις μικρές εκμεταλλεύσεις. Εναλλακτικά, τα κράτη-μέλη μπορούν να προβλέψουν προοδευτική μείωση υψηλών ενισχύσεων και/ή όριο στην ανώτατη ενίσχυση.

Κοινωνική αιρεσιμότητα: Από το 2023, τίθεται σε ισχύς η κοινωνική διάσταση προαιρετικά, από το 2025 υποχρεωτικά.

Μη παραγωγικές περιοχές: ελάχιστο όριο 4% στις εκμεταλλεύσεις

Εσωτερική σύγκλιση: Υποχρεωτικά όλα τα δικαιώματα θα πρέπει να φτάνουν στο 85% της αξίας του μέσου όρου έως το 2026. Η υποχρέωση αυτή υπερισχύει της προστασίας μέγιστης μείωσης 30% των υψηλών δικαιωμάτων.

Πλέον μένει το τυπικό της υπερψήφισης του νέου νομοθετικού κειμένου από τους Ευρωβουλευτές, αλλά και η αποδοχή του από το Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας που είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Δευτέρα 28 Ιουνίου.

Μέχρι τον Ιανουάριο τα Στρατηγικά Σχέδια
Όσον αφορά τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ, τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για να υποβάλουν τα προσχέδιά τους. Κατόπιν, η Επιτροπή θα έχει έξι μήνες για να αξιολογήσει και να εγκρίνει τα σχέδια, τα οποία στη συνέχεια θα τεθούν σε ισχύ στις αρχές του 2023.

Σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα, το κονδύλι αναδιανοµής για τους Έλληνες αγρότες υπολογίζεται στα 170 εκατ. ευρώ, µε δικαιούχους όλους όσοι λαµβάνουν βασική ενίσχυση. Εδώ, µπορεί να µπουν και τυχόν άλλες προϋποθέσεις (π.χ όρος για κατ’ επάγγελµα αγρότη), κάτι το οποίο, πληροφορίες της Agrenda αναφέρουν ότι έχει πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων για το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε σχετικά με τη μεταρρύθμιση: «Καθόλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή εργάστηκε για μια νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική που θα μπορεί να στηρίξει την Πράσινη Συμφωνία. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα σηματοδοτεί την έναρξη μιας πραγματικής αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε τη γεωργία στην Ευρώπη. Τα επόμενα χρόνια, θα προστατεύσουμε τους υγρότοπους και τους τυρφώνες, θα διαθέσουμε περισσότερες γεωργικές εκτάσεις για τη βιοποικιλότητα, θα τονώσουμε τη βιολογική γεωργία, θα δημιουργήσουμε νέες πηγές εισοδήματος για τους γεωργούς μέσω της ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας και θα αρχίσουμε να αποκαθιστούμε τις ανισότητες στην κατανομή της εισοδηματικής στήριξης.»

Ο κ. Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, επίτροπος Γεωργίας, δήλωσε: «Χαίρομαι που καταλήξαμε σε πολιτική συμφωνία για μια νέα ΚΓΠ εγκαίρως για να έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της έως τις αρχές του 2023. Η νέα ΚΓΠ συνδυάζει τις μεγαλύτερες φιλοδοξίες για το περιβάλλον, το κλίμα και την καλή διαβίωση των ζώων με τη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων, ιδίως προς τις μικρές και μεσαίες οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και προς τους νέους γεωργούς. Πλέον, εναπόκειται στα κράτη μέλη να εκπονήσουν φιλόδοξα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ, εναρμονισμένα με τους στόχους μας, τα οποία θα παράσχουν τα κατάλληλα εργαλεία για τη στήριξη των γεωργών μας κατά τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων.»

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:

Κοντά στην συμφωνία ΚΑΠ, νέο πρασίνισμα το 25% άμεσων ενισχύσεων

Λεπτομέρειες μένουν να συμφωνηθούν ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα καυτά ζητήματα της νέας ΚΑΠ να έχουν επιλυθεί σύμφωνα με ανεπίσημες ανακοινώσεις και τη διαδικασία των τριμερών διαπραγματεύσεων να οδεύει προς την ολοκλήρωσή της την προσεχή εβδομάδα και πριν εκπνεύσει ο Ιούνιος.

Κατάφεραν τελικά να βρουν μια συμβιβαστική λύση Ευρωβουλή, υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ και Κομισιόν πάνω στα επίμαχα σημεία της μεταρρύθμισης της νέας ΚΑΠ για τα οποία μέχρι τώρα διαφωνούσαν και όπως σχολίασε στο Twitter ο Ευρωβουλευτής Herbert Dorfmann «πλέον τα πράγματα είναι εύκολα».

Τα πολιτικά καυτά ζητήματα έχουν συμφωνηθεί γράφει χαρακτηριστικά ο Γερμανός Ευρωβουλευτής, επικεφαλής των διαπραγματευτών της Ευρωβουλής.

 Κύκλοι στις Βρυξέλλες πλέον αναφέρουν ότι οι διαπραγματευτές συμφώνησαν ότι το 25% της βασικής ενίσχυσης θα διατεθεί σε μέτρα του νέου πρασινίσματος, ενώ θα επιτραπεί στα κράτη μέλη μια περίοδος προσαρμογής, κατά πάσα πιθανότητα ενός έτους, στην οποία όσα κονδύλια δεν διατεθούν, δε θα χρειαστεί να επιστραφούν στις Βρυξέλλες, αλλά θα κατανεμηθούν στους αγρότες μέσω άλλων ενισχύσεων. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι, δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι ο δρόμος για την οριστικοποίησης της νέας ΚΑΠ είναι πλέον καθαρός. Συγκεκριμένα γράφει στο Twitter:  «Είμαστε κοντά σε έναν καλό συμβιβασμό. Πιο κοντά από ποτέ». Να σημειωθεί ότι αυτός ο τελικός γύρος της διαπραγμάτευσης ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης 24 Ιουνίου, ενώ τα υπόλοιπα 24ωρα τα ζητήματα που έχουν απομείνει να συμφωνηθούν είναι δευτερεύουσας σημασίας.
 Πλέον η προσδοκίες επιβάλουν σύντομα μια πολιτική συμφωνία, σχολιάζει από την πλευρά της η προεδρεύουσα του Συμβουλίου των υπουργών Γεωργίας, Μαρία ντο σέου Αντούνιες. 

 

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

25-06-2021 19:10Καπνοφυτης

Κοροιδευουν τον κοσμο αλλα καλα να παθουμε με αυτους που μπλεξαμε τελειωνουν και τους αγροτες αυτη ειναι η πολιτικη της ΕΕ

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία