Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Προσεχώς δικαίωμα αναδιανεμητικής για δύο στους τρεις αγρότες

Ιδιαίτερη σημασία για τις άμεσες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ φαίνεται να αποκτά τελικά το καθεστώς της αναδιανεμητικής ενίσχυσης που θα κυμαίνεται περί τα 10 με 12 ευρώ το στρέμμα και στην οποία με βάση το εθνικό στρατηγικό σχέδιο που κατέθεσαν οι αρμόδιες αρχές θα δίνει το δικαίωμα να επωφεληθούν 423.309 αγρότες.

29-36_b_pin

Γιώργος Κοντονής

12497
5

Με δικαίωμα  αναδιανεμητικής  ενίσχυσης έως 12 ευρώ  το στρέμμα προσεχώς 423.000  ή αλλιώς δύο στους τρεις αγρότες 

Προς αποφυγή μάλιστα «συνωστισμού» γύρω από το συγκεκριμένο αίτημα, οι εγχώριες αρχές σπεύδουν να αποτρέψουν τους αγρότες από τη διαδικασία «τεμαχισμού» εκμεταλλεύσεων, τονίζοντας ότι στο σχετικό έλεγχο θα γίνεται διασταύρωση των στοιχείων με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ του περασμένου έτους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που φιλοξενεί στο τελευταίο φύλλο της η εφημερίδα Agrenda, κάθε χρόνο οι ενεργοί γεωργοί θα θεωρούνται δικαιούχοι αναδιανεµητικής στήριξης, εάν οι εκτάσεις που δηλώνουν σε κάθε αγρονοµική περιφέρεια, βρίσκονται ανάµεσα στα ανώτερα και κατώτερα όρια εκταρίων.

Οι Επιλέξιµες Εκτάσεις για την χορήγηση της αναδιανεµητικής στήριξης (εκτάρια):

  • Αροτραίων καλλιεργειών: 20 στρέµµατα ελάχιστο 110 στρέµµατα µέγιστο
  • ∆ενδρωδών καλλιεργειών: 10 στρέµµατα ελάχιστο, 40 στρέµµατα µέγιστο
  • Βοσκοτόπων: 10 στρέµµατα ελάχιστο, 170 στρέµµατα µέγιστο

∆εν δικαιούνται αναδιανεµητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιµες εκτάσεις ανά αγρονοµική περιφέρεια, µικρότερες από τις προαναφερθείσες ελάχιστες εκτάσεις.

Παροµοίως, δεν δικαιούνται αναδιανεµητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιµες εκτάσεις ανά αγρονοµική περιφέρεια, µεγαλύτερες από τις προαναφερθείσες µέγιστες εκτάσεις· οι εκµεταλλεύσεις αυτές, δεν δικαιούνται αναδιανεµητική στήριξη ούτε και για τα «πρώτα» εκτάρια που διαθέτουν, αυτά δηλαδή που βρίσκονται ανάµεσα στην ελάχιστη και µέγιστη έκταση που προαναφέρθηκε.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα άνω όρια που προαναφέρθηκαν, αντιπροσωπεύουν µια έκταση µεγαλύτερη από την µέση έκταση των εκµεταλλεύσεων σε κάθε αγρονοµική περιφέρεια, εποµένως, για µεγάλο αριθµό εκµεταλλεύσεων, η εφαρµογή της αναδιανεµητικής ενίσχυσης εκτιµάται ότι δεν αποτελεί κίνητρο για διαίρεση των εκµεταλλεύσεων. Παρόλα αυτά, δεν χορηγείται πλεονέκτηµα σε γεωργούς, οι οποίοι αποδεδειγµένα µετά την 1-1-2022 διαιρούν την εκµετάλλευσή τους µε µοναδικό σκοπό την είσπραξη αναδιανεµητικής ενίσχυσης. Το ίδιο ισχύει επίσης για τους γεωργούς των οποίων οι εκµεταλλεύσεις προήλθαν από τέτοια διαίρεση.

Η αναδιανεµητική στήριξη αφορά τις επιλέξιµες εκτάσεις και όχι τις εκτάσεις που αναλογούν στα δικαιώµατα που κατέχουν οι ενεργοί γεωργοί, εποµένως η συµπληρωµατική στήριξη θα χορηγηθεί στους γεωργούς για τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώµατα ενίσχυσης αλλά και για τα επιπλέον επιλέξιµα εκτάρια που δηλώνουν.

Στην περίπτωση νοµικού προσώπου ή οµάδας φυσικών ή νοµικών προσώπων, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν το µέγιστο αριθµό εκταρίων που αναφέρεται στο Άρθρο 29(3) στο επίπεδο των µελών αυτών των νοµικών προσώπων ή οµάδων όπου η εθνική νοµοθεσία προβλέπει τα µέλη να αναλαµβάνουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις συγκρίσιµα µε εκείνα των µεµονωµένων γεωργών που είναι αρχηγοί γεωργικής εκµετάλλευσης, ιδίως όσον αφορά την οικονοµική, κοινωνική και φορολογική τους κατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συµβάλει στην ενίσχυση των γεωργικών δοµών των εν λόγω νοµικών προσώπων ή οµάδων.

Σε περίπτωση που οι γεωργοί συµµετέχουν σε µια οµάδα συνδεδεµένων νοµικών οντοτήτων, όπως καθορίζεται από τα κράτη µέλη, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν τον µέγιστο αριθµό εκταρίων που αναφέρεται στο Άρθρο 29(3) στο επίπεδο αυτής της οµάδας, υπό όρους που θα καθοριστούν από τα κράτη µέλη.

∆ιαθέσιµο ποσό και ύψος ενίσχυσης

Το διαθέσιµο ετήσιο ποσό για την αναδιανεµητική ενίσχυση για την περίοδο 2023-2027 (174.032.723,98 ευρώ) θα κατανεµηθεί στις τρείς αγρονοµικές περιφέρειες µε βάση τα προαναφερθέντα ποσοστά από τα στοιχεία του ΟΣ∆Ε για 2019:

  • Αροτραίων καλλιεργειών: 79.358.922,13 ευρώ
  • Μόνιµων καλλιεργειών : 47.858.999,09 ευρώ
  • Βοσκοτόπων: 46.814.802,75 ευρώ

Ο µέσος όρος της αναδιανεµητικής στήριξης ανά εκτάριο, υπολογίστηκε σε 116,93 ευρώ στην αγρονοµική περιφέρεια των αρόσιµων καλλιεργειών, σε 108,95 ευρώ στην αγρονοµική περιφέρεια των µόνιµων καλλιεργειών και σε 98,16 ευρώ στην αγρονοµική περιφέρεια των βοσκοτόπων. Όπως βλέπουµε στον επόµενο πίνακα, οι τιµές αυτές της αναδιανεµητικής ενίσχυσης αντιστοιχούν σε ένα σχετικά χαµηλό ποσοστό του εθνικού µέσου όρου των άµεσων ενισχύσεων: 26,0% στην αγρονοµική περιφέρεια των αρόσιµων καλλιεργειών, σε 19,2% στην αγρονοµική περιφέρεια των µόνιµων καλλιεργειών και σε 26,6% στην αγρονοµική περιφέρεια των βοσκοτόπων. Από την επεξεργασία των στοιχείων του ΟΣ∆Ε για το 2019 εκτιµάται ότι κατά την περίοδο 2023-2027 θα λάβουν αναδιανεµητική ενίσχυση 423.309 εκµεταλλεύσεις. εκτιµάται ότι θα δοθεί αναδιανεµητική ενίσχυση σε 1.594.881 εκτάρια, τα οποία αντιστοιχούν στο 41,1% των συνολικών επιλέξιµων εκταρίων.

Σχόλια (5)
Προσθήκη σχολίου

15-01-2022 23:00Νικόλας

Καλλιεργώ χωράφια και έχω και μοσχαρια παχυνσης σταυλισια και τα δικαιώματα που έχω είναι χωραφισια και τα περισσότερα αγορασμένα αξίας 40 ευρώ.Ξαφνικα το 2015 ο Οπεκεπε μας πήρε το ενα τρίτο από τα δικαιώματα μου που τα ονομάζει βοσκοτόπια και τα δηλώνει απο μόνος του ο Οπεκεπε στην δήλωσή μου σε περιοχές που ούτε γνωρίζω πιυ βρίσκονται. Που εγώ αν δήλωνα το καλαμπόκι ηλιόσπορο θα μου έκοβαν την επίδοση. Σήμερα για προσωπικούς λόγους Θέλω να σταματήσω την παχυνση μοσχαριων και να έχω μόνο τα χωράφια και μου λένε ότι θα χάσω τα δικαιώματα των βοσκοτόπων αν σταματήσω την παχυνση μοσχαριων δικαιώματα που πήραν από εμένα το 2015.Λογικά δεν θα έπρεπε να τα επιστρέψουν από εκεί που τα πήραν? Για ποιο κράτος δικαίου μιλάμε?Αυτή είναι η ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Απάντηση

12-01-2022 17:46Γιωργος

Μας εχουν κοψει-μειωσει τα δικαιωματα ενισχυσης και τωρα μας τα επιστρεφουν-αυτα που δικαιουμαστε- ως δωρακι.μας δινουν πισω αυτα που μας πηραν δηλαδη και περιμενουν και χειροκροτημα.απατεωνες και τρισαθλιοι.

Απάντηση

12-01-2022 16:16Βιταλιος

Δώστε τ α λεφτά ρε στους ανθρώπους που πρέπει να πάρουν εφόσον έχουν προσκομισει τα νόμιμα δικαιολογητικά. Αλήτες! Μέσα σε μια χρονιά κάνατε πισογυρισματα και χαντακωσατε τόσο κόσμο!

Απάντηση

11-01-2022 17:51Dionysios kolpondinos

Πολλυ καλά κάνουν αν υποθέσουμε ότι από αυτά τα χρήματα το μεγαλύτερο ποσοστό πηγενει για πληρωμές στο δημόσιο και υποχρεώσεις πάγιες. Θα ήθελα να ξέρω τη χρηαςεται να κάνω .

Απάντηση

11-01-2022 15:32nikos

μας εχετε ζαλισει μια με εκταρια μια με στρεμματα

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία