Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Με βάση την αξία τους το 2022 υπολογίζονται τα δικαιώματα στη νέα ΚΑΠ

Μετατροπή, καθορισµός αρχικής αξίας και σύγκλιση. Αυτά είναι τα τρία βήµατα που θα ακολουθήσουν τα δικαιώµατα το 2023, σύµφωνα µε τις πρώτες εφαρµοστικές αποφάσεις για τον µηχανισµό πληρωµής βασικής ενίσχυσης το 2023 που ξεκίνησαν να δηµοσιεύονται στα κράτη-µέλη που ολοκλήρωσαν τις διαβουλεύσεις τους µε την Κοµισιόν, σχετικά µε το στρατηγικό τους σχέδιο.

5a_pin

Γιώργος Κοντονής

4425
0

Με βάση την αξία τους το 2022 υπολογίζονται τα δικαιώματα νέου τύπου με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ το 2023

Τα βήµατα αυτά βασίζονται στους κοινοτικούς κανονισµούς και αναµένεται να εφαρµοστούν και στην Ελλάδα και σύµφωνα µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Γεωργαντά ήδη βρίσκονται σε επεξεργασία οι εφαρµοστικές αποφάσεις για τις επιδοτήσεις και στη χώρα µας. Σύµφωνα, λοιπόν µε τις διατάξεις που θα εφαρµόσουν και οι άλλες χώρες που διατηρούν το σύστηµα δικαιωµάτων, τα δεδοµένα για δικαιώµατα ενίσχυσης στη χώρα µας προβλέπεται να έχουν ως εξής:   

 1.  Μετατροπή δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης σε δικαιώµατα βασικής εισοδηµατικής ενίσχυσης για τη βιωσιµότητα.
 2. Το 2023, οι ενεργοί αγρότες και οι ιδιοκτήτες γεωργικής εκµετάλλευσης, που εµφανίζονται στο Μητρώο Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων που ήταν κάτοχοι δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από τις 31 ∆εκεµβρίου 2022  θα γίνουν κάτοχοι δικαιωµάτων βασικής εισοδηµατικής ενίσχυσης για τη βιωσιµότητα την 1η Ιανουαρίου 2023, µέσω της µετατροπής δικαιωµάτων.

 

Καθορισµός της αρχικής αξίας των δικαιωµάτων βασικής εισοδηµατικής στήριξης για τη βιωσιµότητα:

 1. Η µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων πληρωµής θα καθοριστεί πριν από τη σύγκλιση, προσαρµόζοντας την αξία τους αναλογικά συνυπολογίζοντας το πρασίνισµα.
 2. Ο υπολογισµός της αξίας των δικαιωµάτων θα γίνει µε βάση την αξία που έχουν το 2022.
 3. Με βάση το άθροισµα της αξίας του δικαιώµατος και του ποσού πληρωµής πρασινίσµατος, θα γίνει γραµµική αναπροσαρµογή των ποσών σύµφωνα µε τα ανώτατα περιφερειακά όρια.
 4. Ανάλογα την αγρονοµική περιφέρεια, η γραµµική προσαρµογή τους διαφοροποιείται. Τα περιφερειακά ανώτατα όρια ετησίως είναι 408.026.727 ευρώ στα αροτραία (ήταν 512 εκατ. ευρώ συν πρασίνισµα), 246.068.750 ευρώ στις µόνιµες καλλιέργειες (ήταν 305 εκατ. συν πρασίνισµα) και 236.916.659 ευρώ στα βοσκοτόπια (ήταν 272 εκατ. συν πρασίνισµα). Μόλις υπολογιστεί η αρχική αξία των δικαιωµάτων για το έτος 2023, η εν λόγω αξία θα διορθωθεί µε βάση τη διαδικασία σύγκλισης.

Καθιέρωση της αρχικής αξίας των δικαιωµάτων από αγρότες που συµµετέχουν στο καθεστώς των «µικροκαλλιεργητών»

 1. Στην περίπτωση των αγροτών που συµµετέχουν στο απλουστευµένο καθεστώς για τους µικροκαλλιεργητές (σ.σ. γύρω στους 110.000 δικαιούχους στην Ελλάδ) έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2022, θα ληφθούν υπόψη όλα τα δικαιώµατα που κατέχουν κατά την ηµεροµηνία αυτή.
 2. Το ποσό που θεωρείται για τον καθορισµό της αρχικής αξίας των εν λόγω δικαιωµάτων θα καθοριστεί µε βάση την αξία που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 62.2 του Κανονισµού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 2013.
 3. Για τον υπολογισµό της αξίας ισχύουν όσα προβλέπονται και για τους υπόλοιπους δικαιούχους.

Υπολογισµός της προγραµµατισµένης µέσης τιµής ανά αγρονοµική περιφέρεια για την περίοδο 2023 έως 2027

Το µέσο περιφερειακό ποσό υπολογίζεται µε βάση όλα τα ποσά των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης που ανήκουν στις τρεις αγρονοµικές περιφέρειες το 2022, διαιρούµενο µε τα συνολικά εκτάρια που δηλώθηκαν σε κάθε αγρονοµική περιφέρεια.

Σύγκλιση

 1. Η αξία των δικαιωµάτων το 2023, εξαιρουµένων αυτών που διατίθενται από το εθνικό απόθεµα, θα βασίζεται στην αρχική µοναδιαία αξία τους, που καθορίζεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.
 2. Από το έτος 2023 θα εφαρµοστεί σύγκλιση της αξίας των δικαιωµάτων στήριξης βασικού εισοδήµατος προς την αντίστοιχη περιφερειακή µέση αξία το 2026 µε βάση τις ακόλουθες αρχές:

α) Κανένα δικαίωµα βασικής ενίσχυσης το 2023 δεν θα έχει µοναδιαία αξία µικρότερη από το 70% της περιφερειακής µέσης αξίας το 2026.

β) Αυτό το όριο θα αυξάνεται σταδιακά κάθε χρόνο έως το 2026, έτος κατά το οποίο κανένα δικαίωµα στη βασική εισοδηµατική στήριξη δεν θα έχει µοναδιαία αξία µικρότερη ή µεγαλύτερη από το 100% της περιφερειακής µέσης αξίας.

γ) Τα δικαιώµατα, των οποίων η αρχική µοναδιαία αξία είναι µικρότερη από την περιφερειακή µέση αξία το 2026, θα αυξάνονται, κάθε χρόνο, κατά το 25% της διαφοράς µεταξύ της µοναδιαίας αξίας τους και της περιφερειακής µέσης αξίας το 2026.

δ) Το συνολικό ποσό που προέρχεται από τις αυξήσεις στην αξία των δικαιωµάτων των οποίων η αρχική αξία είναι µικρότερη από την περιφερειακή µέση αξία θα χρηµατοδοτηθεί: Μέσω της αναγκαίας για το σκοπό αυτό µείωσης των δικαιωµάτων των οποίων η αρχική µοναδιαία αξία υπερβαίνει την περιφερειακή µέση τιµή του 2026.

 1. Μετά την πλήρη σύγκλιση το 2026 θα ανακοινωθεί πιθανή συνέχεια ή λήξη του συστήµατος κατανοµής ενίσχυσης µε δικαιώµατα.

Τα νούµερα βασικής ενίσχυσης στην Ελλάδα για την περίοδο 2023-2026

1. Αγρονοµική Περιφέρεια Αροτραίων καλλιεργειών.

  Ποσοστιαία κατανοµή ανά αγρονοµική περιφέρεια: 45,6%.

  ∆ιαθέσιµο ποσό βασικής στήριξης (ευρώ/έτος): 408.026.727 ευρώ.

  ∆ικαιώµατα (Επιλέξιµες Εκτάσεις σε εκτάρια): 1.763.360.

 Ενιαία Περιφερειακή Αξία ∆ικαιώµατος: 231,39 ευρώ ανά εκτάριο.

2. Αγρονοµική Περιφέρεια Μόνιµων καλλιεργειών.

  Ποσοστιαία κατανοµή ανά αγρονοµική περιφέρεια: 27,5%.

  ∆ιαθέσιµο ποσό βασικής στήριξης (ευρώ/έτος): 246.068.750 ευρώ.

  ∆ικαιώµατα (Επιλέξιµες Εκτάσεις σε εκτάρια): 843.429.

 Ενιαία Περιφερειακή Αξία ∆ικαιώµατος: 291,75 ευρώ ανά εκτάριο.

3. Αγρονοµική Περιφέρεια Βοσκοτόπων.

  Ποσοστιαία κατανοµή ανά αγρονοµική περιφέρεια: 26,9%.

  ∆ιαθέσιµο ποσό βασικής στήριξης (ευρώ/έτος): 236.916.659 ευρώ.

  ∆ικαιώµατα (Επιλέξιµες Εκτάσεις σε εκτάρια): 1.249.626.

 Ενιαία Περιφερειακή Αξία ∆ικαιώµατος: 189,59 ευρώ ανά εκτάριο.

 Σε 10 χώρες έτοιµα τα στρατηγικά τέλη Ιουλίου

Οι χώρες που τελείωσαν τη συζήτηση µε την Κοµισιόν και είναι κοντά στο να λάβουν έγκριση τα στρατηγικά τους σχέδια είναι οι Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, ∆ανία και Πολωνία. Ακόµη πέντε κράτη-µέλη υπολογίζεται πως θα µπορέσουν
πριν το τέλος Ιουλίου να λάβουν το τελικό «πράσινο φως» ανακοίνωσε
ο Επίτροπος Γεωργίας Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι. Η Ελλάδα, σύµφωνα µε τον υπουργό, Γιώργο Γεωργαντά έχει ως στόχο να είναι από αυτές τις χώρες που θα «ξεµπερδέψουν» έως το τέλος του µήνα, αλλιώς η έγκριση πάει για τον Σεπτέµβριο.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Διαβουλεύσεις Γεωργαντά ώστε να περάσει τη λίστα των συνδεδεμένων

Ακόμη μία προσπάθεια να περιορίσει τις απώλειες στις συνδεδεμένες, έκανε η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πραγματοποιώντας για αυτό το ζήτημα διμερή συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, στα περιθώρια του συμβουλίου υπουργών Γεωργίας στις 18 Ιουλίου. Η δυσκολία έγκρισης έχει να κάνει κυρίως με την παλιά λίστα, καθώς καλαμπόκι και μαλακό σιτάρι έχουν ντυθεί υπό το μανδύα της «επισιτιστικής ασφάλειας» και περνάνε χωρίς πρόβλημα από το φίλτρο της Κομισιόν. Όσον αφορά ειδικότερα το θέμα με την Οδηγία Πλαίσια για τα Ύδατα, η Κομισιόν απαιτεί εχέγγυα για την πρόληψη της μη βιώσιμης χρήσης των υδάτων για

καλλιέργειες που χρηματοδοτούνται μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης, κάτι που η χώρα μας εύκολα ή δύσκολα θα καλύψει, προβλέποντας συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές από τον παραγωγό. Για τις συνδεδεμένες στα φρούτα και λαχανικά, η ελληνική αντιπροσωπεία προσπαθεί να πείσει για την αναγκαιότητά τους, παρά τη στήριξη που λαμβάνει ο κλάδος από τα τομεακά προγράμματα, κάτι που επικαλείται
η Κομισιόν. Δεν αποκλείεται να «στοχεύσει» τελικά τις συνδεδεμένες σε προϊόντα ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ, βιολογικά όσον αφορά φρούτα και σταφίδα. Τα σίγουρα προϊόντα για τη λήψη συνδεδεμένων είναι μαλακό σιτάρι, σκληρό σιτάρι, καλαμπόκι, ζωοτροφές, ρύζι, αιγοπρόβατα, βοοειδή. Έχει υπάρξει επίσης προσωπική δέσμευση Γεωργαντά για βιομηχανική ντομάτα, εσπεριδοειδή και μήλα.

Παράλληλα, ο υπουργός κατά τη διάρκεια του συμβουλίου των Βρυξελλών, επεσήμανε την ανάγκη εξαίρεσης από τις υποχρεώσεις αγρανάπαυσης και εναλλαγής καλλιεργειών και για το έτος 2023.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία