Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Ανά χωράφι μια επιλογή πρασινίσματος, μαζί με βασική προκαταβολή πριμ

Έναν συνοπτικό οδηγό για τα κίνητρα και τις ενισχύσεις συνολικού ετήσιου προϋπολογισµού 435 εκατ. ευρώ της νέας ΚΑΠ που αντικαθιστούν το παλαιό «πρασίνισµα» εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στον οποίο περιγράφονται οι δεσµεύσεις που θα πρέπει να αναλάβουν οι αγρότες για να πληρωθούν τα αντίστοιχα πριµ στο τέλος του έτους.

peacock-butterfly-Pixabay-kie-ker-1526939_1920

Γιώργος Κοντονής

14564
9

Στον σχετικό οδηγό περιλαµβάνονται 10 δράσεις (διατήρηση βιολογικών, πριµ ειδικής θρέψης, εφαρµογής κοµπόστ, σπορά τοπικών ποικιλιών κ.α.). Πληροφορίες αναφέρουν
πως σε επίπεδου αγροτεµαχίου ή εκτροφής (όχι σε επίπεδο δικαιούχου) δεν θα είναι
δυνατός ο πολλαπλός συνδυασµός δράσεων, δηλαδή δεν θα µπορεί για ένα αγροτεµάχιο
ο παραγωγός να λαµβάνει πριµ βιολογικών και πριµ εφαρµογής κοµπόστ µαζί (Κανόνας Υπεραντιστάθµισης). Ή για παράδειγµα να συνδυάζει την ενίσχυση για αναβαθµίδες µε
την ενίσχυση στα βιολογικά. Αναµένονται πάντως κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες δεν
έχουν γνωστοποιηθεί ακόµη από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο οδηγός αυτός δεν περιλαµβάνει κρίσιµα στοιχεία που αφορούν τις δεσµεύσεις των παραγωγών, όπως για παράδειγµα τη λίστα µε τις επιλέξιµες τοπικές ποικιλίες που θα πριµοδοτηθούν µε έως 82,4 ευρώ το στρέµµα. Σε κάθε περίπτωση οι εφαρµοστικές αποφάσεις θα είναι εκείνες που θα ορίσουν επ’ ακριβώς τις ενέργειες για τις οποίες θα επιδοτηθούν
οι αγρότες. Περισσότερο «δηµοφιλείς» αναµένεται να αποδειχθούν οι δράσεις 1 -Σπορά ξερικών καλλιεργειών σε ποτιστικά αγροτεµάχια, και 9 για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών.

Οι αιτήσεις για τις σχετικές επιδοτήσεις θα γίνουν στο ΟΣ∆Ε, και δεν έχουν καµία απολύτως σχέση µε τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης όπως είχαν συνηθίσει οι παραγωγοί («παλαιό πρασίνισµα») την περασµένη προγραµµατική περίοδο. Σύµφωνα µε τον νέο κανονισµό 
της ΚΑΠ, µπορεί την τρέχουσα περίοδο να δίνονται προκαταβολές για το πρασίνισµα
από τις 16 Οκτωβρίου και µετά, όπως γινόταν κάθε έτος για τη βασική ενίσχυση.

Π1-31.1

ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ενισχύονται οι παραγωγοί για την καλλιέργεια ποικιλιών χειµερινών σιτηρών και ψυχανθών µικρού βιολογικού κύκλου, σε αντικατάσταση υδροβόρων καλλιεργειών όπως αραβόσιτος, µηδική και βαµβάκι. Επίσης, ενισχύονται οι παραγωγοί για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και ποικιλιών προσαρµοσµένων στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών καλλιεργούµενων ειδών, για τροφή ή ζωοτροφές. Τέλος, ενισχύεται και η εισαγωγή νέων ή/και καινοτόµων ή/και µε καινοτόµο χρήση καλλιεργειών, ανθεκτικών στις ξηροθερµικές συνθήκες και στις αναµενόµενες, λόγω της κλιµατικής αλλαγής, µεταβολές.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

Η παρέµβαση εφαρµόζεται στις εκτάσεις που καλλιεργούνται µε αροτραίες καλλιέργειες.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

∆ικαιούχοι για την παρέµβαση µπορεί να είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γεωργών, που αναλαµβάνουν να εφαρµόζουν τις δεσµεύσεις της παρούσας παρέµβασης.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Η δέσµευση των παραγωγών έγκειται στην επιλογή καλλιέργειας µε βάση τις παρακάτω επιλογές:

Α. ποικιλίες χειµερινών σιτηρών και ψυχανθών µικρού βιολογικού κύκλου, αντικαθιστώντας υδροβόρες καλλιέργειες, όπως αραβόσιτος, µηδική και βαµβάκι,

Β. τοπικές ποικιλίες ετησίων καλλιεργειών ή/και είδη και ποικιλίες προσαρµοσµένες στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριες συγγενείς ποικιλίες καλλιεργούµενων ειδών, για τροφή ή ζωοτροφές,

Γ. νέες ή/και καινοτόµες ή/και µε καινοτόµο χρήση καλλιέργειες ανθεκτικές στις ξηροθερµικές συνθήκες και στις αναµενόµενες, λόγω της κλιµατικής αλλαγής, µεταβολές. Τέτοιες καλλιέργειες ενδεικτικά είναι η Κινόα, η Τσία, το Τεφ, το Μαύρο Σινάπι, η Νιγκέλα, η Καµελίνα, η Μουκούνα, το Σιταροκρίθαρο, η Γλυκοπατάτα, η Τσουκνίδα για ίνα και το Λινάρι για λάδι ή και για ίνα.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Το ύψος ενίσχυσης κυµαίνεται από 10,9 ευρώ ανά στρέµµα έως 82,4 ευρώ ανά στρέµµα ανάλογα µε την επιλεγµένη δέσµευση και το είδος καλλιέργειας.

Π1-31.2

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ενισχύονται οι παραγωγοί µε αρόσιµη έκταση, οι οποίοι µετατρέπουν το 10% της αρόσιµης γης της εκµετάλλευσης τους σε περιοχή οικολογικής εστίασης. Η περιοχή οικολογικής εστίασης συνίσταται από γη υπό αγρανάπαυση ή/και από στοιχεία του αγροτικού τοπίου ή/και από καλλιέργειες που δεσµεύσουν άζωτο (σε κάθε περίπτωση χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών).

Τα στοιχεία του τοπίου συνίστανται από:

 • Θαµνοστοιχίες, µεµονωµένα δένδρα ή συστάδες δέντρων, δενδροστοιχίες,
 • Τάφροι, περιλαµβανοµένων ανοικτών υδάτινων ρευµάτων για σκοπούς άρδευσης ή αποστράγγισης, εξαιρουµένων των καναλιών που κατασκευάζονται από σκυρόδεµα,
 • Μικρές λίµνες, µικροί υγρότοποι,
 • Ρέµατα,
 • Σωροί λίθων που χρησιµεύουν ως ορόσηµα,
 • Πέτρινοι τοίχοι - Πολιτιστικά χαρακτηριστικά,
 • Παρυφές αγρών, ζώνες ανάσχεσης.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

Η παρέµβαση περιλαµβάνει τις εκτάσεις που καλλιεργούνται µε αροτραίες καλλιέργειες.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

∆ικαιούχοι για την παρέµβαση είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γεωργών, που καλλιεργούν αροτραίες καλλιέργειες και αναλαµβάνουν να εφαρµόζουν τις δεσµεύσεις της παρούσας παρέµβασης.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Η δέσµευση των παραγωγών έγκειται στη µετατροπή σε περιοχή οικολογικής εστίασης του 10% της αρόσιµης γης της εκµετάλλευσης. Στην περίπτωση που στην έκταση της περιοχής οικολογικής εστίασης συµµετέχουν καλλιέργειες που δεσµεύουν το άζωτο (π.χ ψυχανθή) τότε θα πρέπει τουλάχιστον το 60% αυτής να είναι γη υπό αγρανάπαυση ή/και να αντιστοιχεί σε µη παραγωγικά στοιχεία του τοπίου (δηλαδή το 6% της συνολικής έκτασης θα είναι υπό αγρανάπαυση ή στοιχεία του τοπίου και το 4% ψυχανθή).

Ωστόσο στις εκµεταλλεύσεις που εντάσσονται στη δράση και διαθέτουν πάνω από 100 στρέµµατα αρόσιµης έκτασης, η έκταση για την περιοχή οικολογικής εστίασης υπολογίζεται πέραν του ποσοστού 3% που υποχρεωτικά, µε βάση το πρότυπο ΚΓΠΚ 8, πρέπει να είναι γη υπό αγρανάπαυση ή µε στοιχεία του τοπίου.

Αντίστοιχα σε εκµεταλλεύσεις µε µέγεθος άνω των 100 στρεµµάτων οι οποίες δηµιουργούν περιοχή οικολογικής εστίασης µε τη συµµετοχή καλλιεργειών που δεσµεύουν το άζωτο (σε κάθε περίπτωση χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών), θα πρέπει να δεσµεύεται έκταση που αντιστοιχεί στο 10%, πέραν του 3% που υποχρεωτικά, µε βάση το πρότυπο ΚΓΠΚ 8, πρέπει να είναι γη υπό αγρανάπαυση ή µε στοιχεία του τοπίου. Από την έκταση αυτή τουλάχιστον το 60% θα πρέπει να είναι γη υπό αγρανάπαυση ή/και να αντιστοιχεί σε µη παραγωγικά στοιχεία του τοπίου.

Ανεξάρτητα από το µέγεθος της εκµετάλευσης στις περιοχές που αφήνονται ως ζώνες οικολογικής εστίασης δεν εφαρµόζονται συνθετικά λιπάσµατα ή φυτοφάρµακα προκειµένου να προστατεύονται οι υδατικοί πόροι από τη ρύπανση αλλά και να µειώνονται οι εκποµπές αερίων που προκαλούνται από τη χρήση λιπασµάτων και συνεπώς να βελτιώνεται και η ποιότητα του αέρα.

Ανεξάρτητα από το µέγεθος της εκµετάλευσης πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται για τη σπορά και διατήρηση, εντός των ζωνών οικολογικής εστίασης, φυτών που προσελκύουν ωφέλιµα έντοµα ή έντοµα-επικονιαστές. Η πρακτική αυτή, πέραν της ενίσχυσης της παρουσίας επικονιαστών αφού προσφέρει φυτά ξενιστές γι’ αυτούς, παράλληλα µειώνει τις ανάγκες χρήσης φυτοπροστατευτικών, µέσω της υποβοήθησης της παρουσίας ωφελίµων.

Ανεξάρτητα από το µέγεθος της εκµετάλευσης, στις περιπτώσεις της γειτνίασης της γεωργικής εκµετάλλευσης µε υδάτινα σώµατα και υποχρέωσης εφαρµογής του ΚΓΠΚ 4, η παρέµβαση συνίσταται στον εµπλουτισµό των υποχρεωτικών ζωνών ανάσχεσης πλάτους 3 µέτρων µε τη φύτευση φυτών που προσελκύουν ωφέλιµα έντοµα ή έντοµα-επικονιαστές, µε παράλληλη συµµόρφωση στην υποχρέωση µη εφαρµογής λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Το ύψος ενίσχυσης κυµαίνεται από 1,0 ευρώ ανά στρέµµα έως 3,7 ευρώ ανά στρέµµα, ανάλογα µε την καλλιέργεια και πρόσθετη ενίσχυση στην περίπτωση εγκατάστασης φυτών που προσελκύουν ωφέλιµα έντοµα ή έντοµα-επικονιαστές που κυµαίνεται από 1,5 ευρώ ανά στρέµµα έως 4,2 ευρώ ανά στρέµµα. Το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται επί της συνολικής έκτασης της εκµετάλλευσης.

Π1-31.3

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Στόχος της συγκεκριµένης παρέµβασης είναι η προστασία των εδαφών από τη διάβρωση παράλληλα µε την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Σε ότι αφορά στις µόνιµες καλλιέργειες η παρέµβαση αφορά σε σπορά ειδών που οι καλλιέργειες τους δεν θα προορίζονται για παραγωγή και φυτών που προσελκύουν ωφέλιµα έντοµα ή έντοµα-επικονιαστές εντός ή/και περιµετρικά των µονίµων καλλιεργειών.

Όταν η παρέµβαση εφαρµόζεται σε αροτραίες καλλιέργειες αφορά στην εφαρµογή πρακτικών φυτοκάλυψης µε σπορά επίσπορων καλλιεργειών, σπορά ποωδών γρασιδιών, σπορά ειδών µε στόχο τη διατήρηση ή/και αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος (π.χ.ψυχανθή), και µε σπορά φυτικών ειδών που λειτουργούν ως ξενιστές επικονιαστών και ωφελίµων οργανισµών. Οι καλλιέργειες αυτές δεν θα έχουν σκοπό την παραγωγή.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

Η παρέµβαση εφαρµόζεται στις εκτάσεις που καλλιεργούνται µε µόνιµες ή/και αροτραίες καλλιέργειες.

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

∆ικαιούχοι για την παρέµβαση είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γεωργών, που κατέχουν αγροτεµάχια µε µόνιµες ή/και αροτραίες καλλιέργειες και αναλαµβάνουν να εφαρµόζουν τις δεσµεύσεις της παρούσας παρέµβασης.

 

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Η δέσµευση των παραγωγών έγκειται στην εφαρµογή βελτιωµένων πρακτικών φυτοκάλυψης.

Α) Σε ότι αφορά τις µόνιµες καλλιέργειες η παρέµβαση αφορά:

 • σπορά εντός των µονίµων καλλιεργειών, και ενδιαµέσως των δένδρων ή πρέµνων, ειδών που οι καλλιέργειες τους δεν προορίζονται για παραγωγή, φυτών που προσελκύουν ωφέλιµα έντοµα/οργανισµούς ή έντοµα-επικονιαστές ή/και ειδών µε στόχο την προστασία από τη διάβρωση, τη διατήρηση ή/και αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος τη µείωση της χρήσης συνθετικών λιπασµάτων µέσω της µερικής κάλυψης των αναγκών των καλλιεργειών σε θρεπτικά δια της χλωρής λίπανσης (π.χ.ψυχανθή), ή
 • τη δηµιουργία λωρίδων, πλάτους τουλάχιστον 1,5 µέτρου, άγριας ζωής και εµπλουτισµού αυτών ή των υπαρχουσών µε τη φύτευση ποωδών, πολυετών ή και θάµνων που δεν προορίζονται για παραγωγή ιδίως φυτών ξενιστών ωφελίµων ή/και επικονιαστών, στα περιθώρια των αγροτεµαχίων µε µόνιµες φυτείες. Στις ζώνες αυτές δεν επιτρέπεται η χρήση συνθετικών λιπασµάτων.

Β) Όταν η παρέµβαση εφαρµόζεται σε αροτραίες καλλιέργειες αφορά στην εφαρµογή πρακτικών φυτοκάλυψης µε µη παραγωγική κατεύθυνση µεταξύ των ακόλουθων επιλογών:

 • επίσπορων καλλιεργειών,
 • σπορά ποωδών γρασιδιών,
 • σπορά ειδών (π.χ.ψυχανθών), µε στόχο την διατήρηση ή/και αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος και τη µείωση της χρήσης συνθετικών λιπασµάτων µέσω της µερικής κάλυψης των αναγκών της κύριας καλλιέργειας σε θρεπτικά δια της χλωρής λίπανσης,
 • σπορά φυτικών ειδών που λειτουργούν ως ξενιστές επικονιαστών και ωφελίµων οργανισµών.

Στις καλλιέργειες φυτοκάλυψης δεν επιτρέπεται η χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων.

Στις καλλιέργειες µε ικανότητες δέσµευσης του αζώτου (ψυχανθή), περιλαµβάνονται φυτά των ακόλουθων γενών και ειδών: Medicagosativa (Μηδική) Phaseolusspp. (Φασόλια) Vignaspp. (Μαυροµάτικα κ.α.) Lotuscorniculatus (Λωτός) Cicerspp. (Ρεβύθια) Trifoliumspp. (Τριφύλλια) Viciafaba (Βρώσιµα κουκιά). Lensculinaris (Φακές) Lupinusspp. (Λούπινα) Pisumspp. (Μπιζέλια) Viciaspp. (Βίκοςκ.α.).

Στις περιπτώσεις της γειτνίασης µε υδάτινα σώµατα και εφαρµογής του ΚΓΠΚ 4, οι εκµεταλλεύσεις που συµµετέχουν στη παρούσα παρέµβαση θα πρέπει να εµπλουτίζουν την υποχρεωτική ζώνη ανάσχεσης των 3 µέτρων µε τη φύτευση φυτών που προσελκύουν έντοµα- επικονιαστές ή/ και ωφέλιµους οργανισµούς, µε παράλληλη συµµόρφωση στην υποχρέωση µη εφαρµογής θρεπτικών και φυτοπροστατευτικών.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Το ύψος ενίσχυσης στις µόνιµες καλλιέργειες ανέρχεται σε 10,0 ευρώ ανά στρέµµα ενίσχυση, στις αρόσιµες καλλιέργειες η ενίσχυση ανέρχεται σε 5,0 ευρώ ανά στρέµµα για τη σπορά επίσπορων καλλιεργειών, σπορά ποωδών γρασιδιών και σπορά αζωτοδεσµευτικών ειδών (π.χ. ψυχανθών). Τόσο στις µόνιµες, όσο και στις αρόσιµες καλλιέργειες όταν η εκµετάλλευση εφαρµόζει πρακτικές φυτοκάλυψης µε φυτά ξενιστές επικονιαστών ή/και ωφελίµων παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση 5,0 ευρώ ανά στρέµµα.

 

Π1-31.4

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η παρέµβαση αφορά τη διαχείριση των φυτικών υπολειµµάτων στις αροτραίες και των κλαδεµάτων στις µόνιµες καλλιέργειες, µε στόχο τόσο τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής, όσο και τη βελτίωση της δοµής και την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

 Η παρέµβαση εφαρµόζεται στις εκτάσεις που καλλιεργούνται µε αροτραίες ή µόνιµες καλλιέργειες.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρήσουν τις ακόλουθες δεσµεύσεις:

Α. Ελέγχουν τα δέντρα και τις καλλιέργειες για ανίχνευση παρουσίας φυτοπαθολογικών προβληµάτων ή εντοµολογικών εχθρών και συγκεντρώνουν τα κλαδέµατα σε κατάλληλους χώρους.

Β. Εάν δεν εντοπιστούν µολύσµατα είτε χρησιµοποιώντας ίδιο εξοπλισµό είτε µέσω της προµήθειας υπηρεσιών τρίτων προβαίνουν σε θρυµµατισµό των κλαδεµάτων µε διάµετρο µικρότερη των 7 εκατοστών και των υπολειµµάτων της καλλιέργειας.

Γ. Είτε χρησιµοποιώντας ίδιο εξοπλισµό ακολουθούν τη διαδικασία της κοµποστοποίησης των υπολειµµάτων σε ειδικούς χώρους/εγκαταστάσεις είτε προµηθεύονται κοµπόστ για χρήση στις ενισχυόµενες εκτάσεις µονίµων και αρόσιµων καλλιεργειών.

∆. Είτε χρησιµοποιώντας ίδιο εξοπλισµό είτε µέσω της προµήθειας υπηρεσιών τρίτων, εφαρµόζουν το κοµπόστ στο έδαφος των αγροτεµαχίων.

Ο δικαιούχος δεν επιτρέπεται να ζητήσει άδεια για κάψιµο ακόµα και στις αναφερόµενες στο ΚΓΠΚ 3 περιπτώσεις (φυτοϋγειονοµικά προβλήµατα). Το κάψιµο των φυτικών υπολειµµάτων στις αρόσιµες και των κλαδεµάτων στις µόνιµες αποτελεί παραβίαση της υποχρέωσης που αναλαµβάνεται στο πλαίσιο της παρούσας παρέµβασης, ακόµη και µε όλες τις σχετικές άδειες.

Σε περίπτωση φυτοϋγειονοµικών προβληµάτων ο δικαιούχος της παρέµβασης υποχρεούται να συλλέγει και να αποσύρει τα φυτικά υπολείµµατα ή κλαδέµατα, τα οποία δεν επιτρέπεται να κάψει. Τα ανωτέρω υπολείµµατα θα αντιµετωπίζονται, κατά τη διαδικασία κοµποστοποίησης, µε διαφορετικό τρόπο, για να διασφαλιστεί ότι ο κίνδυνος µόλυνσης µε παθογόνους µικροοργανισµούς ελαχιστοποιείται στο µηδέν.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

∆ικαιούχοι για την παρέµβαση είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γεωργών, που κατέχουν αγροτεµάχια µε µόνιµες ή/και αροτραίες καλλιέργειες και αναλαµβάνουν να εφαρµόζουν τις δεσµεύσεις της παρούσας παρέµβασης.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Η ενίσχυση για τη συγκέντρωση και απόσυρση των υπολειµµάτων καλλιεργειών και των κλαδεµάτων, την κοµποστοποίηση ή την προµήθεια κοµπόστ εγγυηµένης περιεκτικότητας σε θρεπτικά και απαλλαγµένου µολυσµάτων και τη διασπορά του κοµπόστ στις καλλιέργειες ανέρχεται σε:

 • 11,0 ευρώ ανά στρέµµα για τις αρόσιµες καλλιέργειες.
 • 20,0 ευρώ ανά στρέµµα για τα κηπευτικά.
 • 14,0 ευρώ ανά στρέµµα για τα ακτινίδια και τα αµπέλια.
 • 11,2 ευρώ ανά στρέµµα για τις υπόλοιπες δενδρώδεις καλλιέργειες.

 

Π1-31.5

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η παρέµβαση συνίσταται στη βελτίωση των υφιστάµενων αγροδασικών συστηµάτων. Ως αγροδασικά συστήµατα νοούνται οι καλλιεργούµενες εκτάσεις όπου απαντώνται µε αρκετή συχνότητα διάσπαρτα δέντρα (αυτοφυή συνήθως) ή στα περιθώρια (φυτεµένα σε σειρές). Τα δέντρα αυτά µπορεί να είναι είτε δασικά (π.χ. δρύες, πεύκα, λεύκες, κυπαρίσσια), είτε καρποφόρα/παραγωγικά (π.χ. εσπεριδοειδή, µηλοειδή και πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα, ελιές, χαρουπιές και µαστιχόδενδρα). Επίσης, η παρέµβαση αφορά στις περιοχές µε δασολίβαδα. Οι περιοχές αυτές αποτελούνται από µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) ή βοσκότοποι µε κάλυψη δένδρων µέχρι 40% και υπόροφο µε ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση. Στα προστατευόµενα στοιχεία του αγροτικού τοπίου περιλαµβάνονται αναβαθµίδες, τάφροι, υδατοσυλλογές, νησίδες στις οποίες διατηρείται άγρια ζωή, λόγω π.χ. του βραχώδους της έκτασης, δρόµοι, µονοπάτια, µικρά κτίσµατα και φυτοφράκτες.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

Η παρέµβαση εφαρµόζεται σε καλλιεργούµενες εκτάσεις ή βοσκότοπους που έχουν δέντρα.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Η παρέµβαση συνίσταται στη συστηµατική φροντίδα/καθαρισµό των δένδρων/ θάµνων, στην υποχρέωση για ελεγχόµενη βόσκηση και την καρατόµηση και αποµάκρυνση ξενικών και χωροκατακτητικών δένδρων και θάµνων από την επιλέξιµη έκταση που εφάπτεται των αγροτεµαχίων, κατά τη χειµερινή περίοδο. Υποχρέωση των παραγωγών είναι η προστασία και διατήρηση των προστατευόµενων στοιχείων του αγροτικού τοπίου που έχουν χαρακτηριστεί και οριοθετηθεί στο γεωχωρικό υπόβαθρο του ΟΣ∆Ε εντός των αγροτεµαχίων και των βοσκότοπων.

Στο πλαίσιο της παρέµβασης αποτελεί δέσµευση, η οποία ενισχύεται, η κατάρτιση, εφαρµογή και παρακολούθηση σχεδίου διαχείρισης της φυτοπροστασίας και της βιοποικιλότητας, τόσο για τη φροντίδα των δέντρων και των θάµνων και την αποµάκρυνση των χωροκατακτητικών ειδών, όσο και για τη κατάργηση χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

∆ικαιούχοι είναι οι ενεργοί γεωργοί ή οι οµάδες ενεργών γεωργών, οι οποίοι κατέχουν αγροτεµάχια µε αγροδασικά συστήµατα και αγροτεµάχια σε µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) βοσκοτόπων µε κάλυψη δένδρων µέχρι 40% και υπόροφο µε ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 10,0 ευρώ ανά στρέµµα.

 

Π1-31.6

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η παρέµβαση συνίσταται στην ενίσχυση των παραγωγών αφενός για την απόκτηση και χρήση ηλεκτρονικής εφαρµογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδοµένων και αφ’ ετέρου για την εφαρµογή, µε τη συνδροµή γεωργικού συµβούλου, µιας ή περισσότερων πρακτικών που θα επιλεγούν από έναν κατάλογο προτεινόµενων πρακτικών.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

Η παρέµβαση έχει πεδίο εφαρµογής τις εκτάσεις µε αροτραίες και µόνιµες καλλιέργειες.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Η παρέµβαση αποτελείται από δύο δεσµεύσεις:

Α) Οι παραγωγοί οφείλουν να προβούν στην αγορά άδειας χρήσης ψηφιακής εφαρµογής. Οι παραγωγοί θα επιλέγουν την ψηφιακή εφαρµογή µεταξύ των ψηφιακών εφαρµογών οι οποίες θα έχουν εγκριθεί ως προς τη συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις υλοποίησης της παρέµβασης. Στην εν λόγω εφαρµογή θα αναρτώνται µια σειρά στοιχείων που αφορούν:

 • πληροφορίες για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις όπως αυτές αποτυπώνονται στο ΟΣ∆Ε.
 • πληροφορίες από τη δειγµατοληψία του εδάφους, σε κατάλληλη χωρική και χρονική κλίµακα.
 • πληροφορίες για τις πρακτικές διαχείρισης (όπως η εφαρµογή φυτοπροστατευτικών, η εφαρµογή θρεπτικών συστατικών και αρδεύσεων) την ιστορικότητα των καλλιεργειών, την εκτίµηση του ανθρακικού αποτυπώµατος και τους στόχους απόδοσης.
 • Για την αξιόπιστη εφαρµογή αλλά και για την έγκυρη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της παρέµβασης είναι απαραίτητη η τακτική και ανελλιπής ενηµέρωση της κεντρικής βάσης δεδοµένων µε όλα τα στοιχεία που προκύπτουν και συνεπώς ενισχύεται η εγκατάσταση αξιόπιστων και ασφαλών συστηµάτων µέτρησης του χρησιµοποιούµενου νερού άρδευσης.
 • Επίσης καλύπτονται από την παρέµβαση οι δαπάνες για τις αναλύσεις εδάφους, υδάτων και άλλες, πρόσφορες για την εφαρµογή της παρέµβασης, αναλύσεις οι οποίες θα διεξάγονται από διαπιστευµένα προς τούτο εργαστήρια µε τη χρήση διαπιστευµένων µεθόδων.
 • Ενισχύονται από την παρέµβαση η κατάρτιση, εφαρµογή, παρακολούθηση και προσαρµογή, µε τη συνδροµή πιστοποιηµένου συµβούλου, ετήσιου ή και πολυετούς σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης της εκµετάλλευσης, βάσει των στοιχείων που θα συλλέγονται µε τη χρήση της εφαρµογής. Στο σχέδιο αυτό θα αναφέρονται οι πρακτικές οι οποίες θα επιλέγονται από έναν κατάλογο προτεινόµενων. Οι πρακτικές πρέπει να οδηγούν σε συγκεκριµένες, σηµαντικές και µετρήσιµες βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές επιδόσεις της εκµετάλλευσης που να αποκρίνονται σε έναν τουλάχιστον από τους τρεις ειδικούς στόχους 4,5 ή/και 6 της ΚΑΠ.

Β) Οι πρακτικές οι οποίες µπορεί να υιοθετηθούν µε βάση το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης της εκµετάλλευσης εντάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες:

 • Ενισχύσεις για τη χρήση εναλλακτικών τρόπων καταπολέµησης εχθρών και ασθενειών.
 • Ενισχύσεις για εναλλακτική χρήση υπολειµµάτων καλλιεργειών.
 • Ενισχύσεις για τη χρήση εξοπλισµού και αυτοµατισµών για τη µείωση της ρύπανσης και των κινδύνων κατά τη φυτοπροστασία.
 • Ενισχύσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των θρεπτικών.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

∆ικαιούχοι είναι οι ενεργοί γεωργοί (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) ή οµάδες ενεργών γεωργών, που κατέχουν αγροτεµάχια µε αροτραίες ή/και µόνιµες καλλιέργειες.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Η ενίσχυση καλύπτει την άδεια χρήσης της ψηφιακής εφαρµογής, την αποζηµίωση για το χρόνο που θα χρειάζεται ο παραγωγός για την ορθή και τακτική συµπλήρωση των στοιχείων, τις αναλύσεις, την κατάρτιση, εφαρµογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και προσαρµογή του σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης της εκµετάλλευσης και των απαραίτητων περιβαλλοντικών βελτιώσεων καθώς και το αυξηµένο κόστος και το µειωµένο εισόδηµα που θα προκύπτει από την εφαρµογή των πρακτικών διαχείρισης.

Ειδικότερα:

 • Για τη χρήση της εφαρµογής, την κατάρτιση, παρακολούθηση και προσαρµογή του σχεδίου διαχείρισης 5,0 ευρώ ανά στρέµµα.
 • Για τη συνέχιση εφαρµογής της µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων (Confusio) ανά καλλιέργεια:
 • Ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά 47,6 ευρώ ανά στρέµµα.
 • ∆αµασκηνιά 69,7 ευρώ ανά στρέµµα.
 • Μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά 185,4 ευρώ ανά στρέµµα.
 • Οινοποιήσιµο σταφύλι 43,1 ευρώ ανά στρέµµα.
 • Eπιτραπέζιο σταφύλι, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η σταφίδα, 75,7 ευρώ ανά στρέµµα.
 • Για την εξαπόλυση ωφέλιµων αρπακτικών εντόµων στην καλλιέργεια µηλιάς, ροδακινιάς και κερασιάς 43,0 ευρώ ανά στρέµµα, ενώ για την καλλιέργεια αχλαδιάς 36,0 ευρώ ανά στρέµµα.
 • Για χρήση εντοµοπαθογόνων νηµατωδών ενάντια σε έντοµα - εχθρούς στις καλλιέργειες ροδακινιάς, µηλιάς, δαµασκηνιάς 24,0 ευρώ ανά στρέµµα.
 • Για την εφαρµογή µηχανικής ζιζανιοκτονίας, µε παράλληλη κάλυψη µε mulch 22,0 ευρώ ανά στρέµµα.
 • Για την εφαρµογή πολλαπλών καλοκαιρινών κλαδεµάτων για οπωρώνες χωρίς όψιµη φρέσκια βλάστηση 21,0 ευρώ ανά στρέµµα.
 • Για τη χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων µειωµένης διασποράς 3,0 ευρώ ανά στρέµµα.
 • Για τη διαχείριση των υπολειµµάτων ψεκαστικών υγρών στις αροτραίες 1,0 ευρώ ανά στρέµµα και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 3,0 ευρώ ανά στρέµµα.
 • Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας κατά τη διάρκεια των ψεκασµών 7,0 ευρώ ανά στρέµµα.
 • Για τη χρήση λιπασµάτων βραδείας αποδέσµευσης σε αροτραίες καλλιέργειες 4,5 ευρώ ανά στρέµµα και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6,0 ευρώ ανά στρέµµα.
 • Για τη χρήση λιπασµάτων µε παρεµποδιστές σε αροτραίες καλλιέργειες 4,5 ευρώ ανά στρέµµα και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6,0 ευρώ ανά στρέµµα.
 • Για χρήση προϊόντων µε βιοδιεγέρτες σε αροτραίες καλλιέργειες 3,0 ευρώ ανά στρέµµα και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6,0 ευρώ ανά στρέµµα.
 • Για την εφαρµογή των εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας ο υπολογισµός γίνεται µε βάση α) την αναµενόµενη µέση µείωση της παραγόµενης ποσότητας ή/ και την ποιοτική υποβάθµιση β) την αύξηση του κόστους λόγω της ανάγκης πολλαπλών παρεµβάσεων γ) το κόστος αγοράς των βιολογικών σκευασµάτων, φυσικών εχθρών κ.λπ. δ) τη µείωση του κόστους αγοράς χηµικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων ε) την αύξηση του κόστους παρακολούθησης, επίβλεψης και επικαιροποίησης των οδηγιών φυτοπροστασίας από πλευράς των συµβούλων. Ενδεικτικά για την εφαρµογή των οδηγιών στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών η ενίσχυση υπολογίζεται σε 17,5 ευρώ ανά στρέµµα, ενώ για την ελαιοκαλλιέργεια η ενίσχυση για την εφαρµογή των εθελοντικών οδηγιών εκτιµάται στα 60,0 ευρώ ανά στρέµµα.

 

Π1-31.7

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η παρέµβαση αφορά στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιµων γαιών σε περιοχές που αντιµετωπίζουν κίνδυνο ερηµοποίησης λόγω διάβρωσης και υποβάθµισης τους. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται ετήσιο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Βοσκοτόπου της εκµετάλλευσης, µε τη συνδροµή πιστοποιηµένου συµβούλου, όπου θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η βόσκηση συµµορφώνεται τόσο µε τους κανόνες ορθής πρακτικής αλλά και µε τα διαχειριστικά σχέδια των περιοχών NATURA όπου αυτά υπάρχουν. Οι υποχρεώσεις των παραγωγών στις περιοχές αυτές, αφορούν α) στην αναστολή της βόσκησης σε βοσκήσιµες περιοχές και στη δηµιουργία τεχνητού λειµώνα για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ζώων ή β) στη µετακίνηση των κοπαδιών σε ορεινές, συνήθως, βοσκήσιµες γαίες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ελλιπούς βόσκησης λόγω µειωµένης προσβασιµότητας και συνεπώς αυξηµένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Η αναστολή της βόσκησης αυτή επιβάλλεται στην αρχή της κύριας βλαστικής περιόδου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη βλάστηση να αναπτυχθεί.

Επίσης οι κτηνοτρόφοι ενισχύονται γ) για την εφαρµογή προγράµµατος κατάλληλου εµπλουτισµού και τελικά βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου έτσι ώστε να µειωθούν οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, κυρίως στα µηρυκαστικά, αλλά και να µειωθεί η χρήση αντιβιοτικών σε όλες τις εκτροφές.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

Η παρέµβαση εφαρµόζεται στις εκτάσεις βοσκοτόπων

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν µία από τις παρακάτω δεσµεύσεις:

∆.1. Αναστολή της βόσκησης των βοσκήσιµων γαιών στην αρχή της κύριας βλαστητικής περιόδου µε βάση Σχέδιο ∆ιαχείρισης Βοσκοτόπου από γεωργικό σύµβουλο. Συγκεκριµένα αναστέλλεται η βόσκηση:

Α) για τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο στη πεδινή υψοµετρική ζώνη (<600µ.)

Β) για τους µήνες Απρίλιο και Μάιο στην ηµιορεινή υψοµετρική ζώνη (600-800 µ.)

Γ) και για τον µήνα Μάιο στην ορεινή υψοµετρική ζώνη (>800µ.).

Για τον σκοπό αυτό οι κτηνοτρόφοι αναλαµβάνουν τη δέσµευση να δηµιουργήσουν τεχνητό λειµώνα για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ζώων κατά τη διάρκεια του περιορισµού της βόσκησης.

∆.2. Μετακίνηση του συνόλου του ζωικού κεφαλαίου σε ορεινές βοσκήσιµες γαίες για τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεχόµενους µήνες το έτος µε βάση Σχέδιο ∆ιαχείρισης Βοσκοτόπου από γεωργικό σύµβουλο.

∆.3. Κατάρτιση σιτηρεσίου σε συνεργασία µε σύµβουλο, µε στόχο αφενός τη µείωση των αερίων θερµοκηπίου και αφετέρου τον εµπλουτισµό της τροφής µε φυσικά συστατικά µε αντιµικροβιακή δράση. Επίσης ενισχύεται η χρήση ηλεκτρονικής εφαρµογής υπολογισµού των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου βάσει του σιτηρεσίου και των ακολουθούµενων διαχειριστικών πρακτικών της εκµετάλλευσης.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

∆ικαιούχοι είναι οι ενεργοί γεωργοί και οµάδες ενεργών γεωργών οι οποίοι αναλαµβάνουν µια από τις παραπάνω δεσµεύσεις.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Η ενίσχυση για την εγκατάσταση και την διατήρηση τεχνητού λειµώνα αλλά και το ενοίκιο της έκτασης για τον επιπλέον χρόνο που τα ζώα θα αποκλειστούν από το βοσκότοπο, εξαρτάται από την διοικητική περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιείται η εκµετάλλευση και την υψοµετρική ζώνη στην οποία βρίσκεται και κατά µέσο όρο κυµαίνεται στα 30,4 ευρώ ανά στρέµµα.

Επίσης οι δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των ζώων σε ορεινό υποβοσκηµένο βοσκότοπο εξαρτώνται από τη διοικητική περιφέρεια, την απόσταση που διανύεται αλλά και το είδος των εκτρεφόµενων ζώων. Έτσι για τα βοοειδή κυµαίνεται από 1,1 έως 7,4 ευρώ ανά στρέµµα, ενώ για τα αιγοπρόβατα από 1,7 έως 8,5 ευρώ ανά στρέµµα.

Επίσης καλύπτονται οι δαπάνες κατάρτισης και παρακολούθησης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης βοσκοτόπου. Το κόστος για αυτό εκτιµάται στα 1,0 ευρώ ανά στρέµµα.

Τέλος, καλύπτονται οι δαπάνες κατάρτισης, εφαρµογής (αγορά συστατικών σιτηρεσίου), παρακολούθησης και προσαρµογής βελτιωµένου σιτηρεσίου καθώς και οι δαπάνες για την αγορά άδειας χρήσης και την ενηµέρωση της ηλεκτρονικής εφαρµογής παρακολούθησης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και µείωσης της χρήσης αντιβιοτικών. Οι εν λόγω δαπάνες εκτιµώνται στα 3,0 ευρώ ανά στρέµµα.

Π1-31.8

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙ∆ΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η συνέχιση της καλλιέργειας µε τη διατήρηση των αναβαθµίδων οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις υποστηρίζονται από ξηρολιθοδοµές. Οι αναβαθµίδες αυτές υπάρχουν σε εκτεταµένες περιοχές τόσο µόνιµων καλλιεργειών όσο και, σε µικρότερο βαθµό, αροτραίων καλλιεργειών και είναι σηµαντικά στοιχεία του οικολογικού τοπίου αφού αποτελούν καταφύγιο άγριας χλωρίδας αλλά και πανίδας (έντοµα, πτηνά, ερπετά αλλά και µικρά θηλαστικά).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

Η παρέµβαση εφαρµόζεται στις εκτάσεις µε αναβαθµίδες που καλλιεργούνται µε µόνιµες ή αροτραίες καλλιέργειες.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Ο παραγωγός ενισχύεται για να συντηρεί της ξερολιθιές µε τον παραδοσιακό τρόπο. Ενδεικτικά περιλαµβάνονται επιδιορθώσεις µικρής κλίµακας ζηµιών όπως π.χ. επανατοποθέτηση λίθων οι οποίοι έχουν µετακινηθεί λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Απαγορεύεται η χρήση σκυροδέµατος ή άλλων συνδετικών ουσιών για σκοπούς σταθεροποίησης της κατασκευής. Παράλληλα είναι αναγκαία η προστασία της άγριας ζωής στις αναβαθµίδες και πλησίον αυτών µέσω α) της απαγόρευσης χρήσης ζιζανιοκτόνων, β) απαγόρευσης αποµάκρυνσης θάµνων και δένδρων γ) της παύσης καλλιέργειας σε απόσταση 0,5 µέτρων από τις αναβαθµίδες.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

∆ικαιούχοι είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γεωργών που κατέχουν επιλέξιµες εκτάσεις αροτραίων και µονίµων καλλιεργειών µε αναβαθµίδες.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Η ενίσχυση για τη διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις µε αναβαθµίδες είναι 25,0ευρώ/στρ.

 

Π1-31.9

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η παρέµβαση συνίσταται στην ενίσχυση της συνέχισης εφαρµογής µεθόδων της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

 Η παρέµβαση αφορά σε όλες τις επιλέξιµες εκτάσεις που είτε καλλιεργούνται είτε δηλώνονται ως βοσκοτόπια και στις οποίες εφαρµόζεται το σύστηµα της βιολογικής γεωργίας σε εφαρµογή του Καν. (ΕΕ) 848/2018.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:.

Οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν αγροτεµάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, οι οποίες είναι ενταγµένες στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας/κτηνοτροφίας. Η ένταξη αυτή τεκµηριώνεται από την σύµβαση µε τον Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης καθώς και από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συµµόρφωσης, για καλλιέργεια σε πλήρες βιολογικό στάδιο, που εκδίδεται από τον εν λόγω Οργανισµό.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

∆ικαιούχοι είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γεωργών που διαθέτουν το απαραίτητο πιστοποιητικό από τον Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης µε τον οποίο είναι συµβεβληµένοι. ∆εν ενισχύονται οι καλλιέργειες/ βοσκότοποι που βρίσκονται υπό µετατροπή.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Η ενίσχυση έχει υπολογιστεί βάσει της αύξησης του κόστους παραγωγής και τη µείωση της παραγόµενης ποσότητας και εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας ή/και της εκτροφής, κυµαινόµενη από 12,0-144,0 ευρώ ανά στρέµµα.

 

Π1-31.10

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ενισχύεται η διατήρηση των γεωργικών συστηµάτων µε τη χρήση παραδοσιακών πρακτικών καλλιέργειας που συνετέλεσαν και συντελούν στη βελτίωση του αγροτικού τοπίου.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

Η πρώτη εφαρµογή της παρέµβασης είναι σε ελαιώνες και αµπελώνες των νησιών του Ιονίου οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την υψηλή τους αξία για τη φύση. Ειδικότερα οι κατηγορίες που διακρίνονται είναι οι παρακάτω µε διαφορετική συνεισφορά ως προς τις οικοσυστηµικές υπηρεσίες.

 • Ελαιώνες µε δέντρα µεγάλης ηλικίας και υψηλό σχήµα µόρφωσης, καλλιεργούµενοι
 • Αµπελώνες µε πρέµνα µεγάλης ηλικίας σε κύπελλο, καλλιεργούµενοι.
 • Ελαιώνες συµπαγείς ως επί το πλείστον µε δένδρα µεγάλης ηλικίας σε ηµικαλλιέργεια ή/και εγκατάλειψη.
 • Αµπελώνες συµπαγείς ως επί το πλείστον µε πρέµνα µεγάλης ηλικίας σε ηµικαλλιέργεια ή/και εγκατάλειψη.
 • Ελαιώνες µε σχετικά νέες φυτεύσεις, συνήθως σε γραµµικά σχήµατα µόρφωσης.
 • Αµπελώνες σε σχετικά νέες φυτεύσεις µε γραµµικά σχήµατα µόρφωσης.
 • ∆ιάσπαρτα αγροτεµάχια ελαιώνων/αµπελώνων (σε µωσαϊκό).

Έµφαση θα δοθεί στους µνηµειακούς ελαιώνες. Ως µνηµειακοί ελαιώνες χαρακτηρίζονται αυτοί στους οποίους πάνω από 20% των ελαιοδένδρων φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά: Ως µνηµειακά δέντρα (και ειδικά ελιές) χαρακτηρίζονται αυτά που έχουν µεγάλες διαστάσεις, ηλικία, κοιλότητες στον κορµό, ειδική διαµόρφωση στον κορµό, πλούσια βιοποικιλότητα εντός των κοιλοτήτων του κορµού ή/και είναι συνδεδεµένα µε ιστορικές µνήµες ή/και πολιτιστικές δραστηριότητες παραδόσεις ή/και θρησκευτικά έθιµα της εκάστοτε περιοχής.

Από την παρούσα παρέµβαση εξαιρούνται οι εκτάσεις οι οποίες χρηµατοδοτούνται από τη δράση για τη διατήρηση των συστηµάτων µε αναβαθµίδες καθώς και οι εκτάσεις οι οποίες λαµβάνουν την βασική ενίσχυση ως αρδευόµενες.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:

Οι παραγωγοί ενισχύονται για διατήρηση των γεωργικών συστηµάτων που συνίστανται στις χρήσεις της γεωργικής γης και σε παραδοσιακές πρακτικές καλλιέργειας που συνετέλεσαν και συντελούν στην βελτίωση του αγροτικού τοπίου και ειδικότερα την προστασία εκτατικών ελαιώνων και αµπελώνων καθώς και την προστασία των µνηµειακών ελαιώνων των Ιονίων νήσων.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

∆ικαιούχοι είναι οι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γεωργών που κατέχουν επιλέξιµες εκτάσεις µε τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και αναλαµβάνουν τη διατήρηση των γεωργικών συστηµάτων µε τη χρήση παραδοσιακών πρακτικών καλλιέργειας που συνετέλεσαν και συντελούν στη βελτίωση του αγροτικού τοπίου.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Για την προστασία εκτατικών ελαιώνων και αµπελώνων των Ιονίων 10,0 ευρώ ανά στρέµµα. και για την προστασία µνηµειακών ελαιώνων των Ιονίων 15,0 ευρώ ανά στρέµµα.

Ολόκληρο το αφιέρωμα της Agrenda είναι διαθέσιμο εδώ
Σχόλια (9)
Προσθήκη σχολίου

14-03-2023 20:54αγρότης

αγροτες σταματήστε να κάνετε κλικ στο Agronews. γυρίζει την πλάτη στον αγρότη είναι παπαγάλοι της κυβέρνησης!

Απάντηση

14-03-2023 16:23agrotisa

Αυτα τα πρωιν πρασηνησματα. Κοκηνησματα ,όπως και να τα ονομασουν eco schemes . Δεν είναι κοινή αγροτική πολι/κη . Είναι κυνική ομολογία. Πως? Θα εξοντώσουμε την φτωχομεσαια αγροτιά . Η αγροτική παραγωγή και αυτά τα eco .θα περάσουν στα χέρια λιγων μεγαλοαγροτων επιχηρηματιων eco farmers που θα τα αρπαζουν (€). Θα εμφανιστούν ως καλοί συντηρητες του περιβάλλοντος και της υπαίθρου . Πάντα βέβαια ,για το καλό της ( αρπάχτης ) Υπαιθρου .. !!!! Και του περιβάλλοντος!!!!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

14-03-2023 12:32Kostas

Τα παραπάνω που αφορούν κτηνοτρόφους σε ορεινές περιοχές natoura, είναι το καλύτερο κίνητρο για να αγνοήσουν οι περισσότεροι τα πρασινισματα. Θα επικρατήσει αναρχία, και λόγω ελλείψεως χρημάτων θα εφαρμοστεί η επιμονη ολοχρονικη βόσκηση στον υπέρτατο βαθμό, και εν τέλει η απόλυτη καταστροφή. Τα υπέροχα και πλούσια μυαλλα των μελετητών της πλάκας, αντί να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν σε όλους τα συνήθη χρηματικά ποσά, που ούτως η άλλως προορίζονταν για αγορά ζωοτροφών, κάνουν ότι μπορούν για να εξαφανισουν με τον τρόπο τους τη χλωρίδα και κατ επέκταση και την πανίδα του τόπου μας. Η αναποφασιστικότητα τους στην καταβολή των ενισχύσεων για ζωοτροφές, και η δημιουργία δυσκολιών στη λήψη του πρασινισματος, υποβοηθούμενη από τις μακρές περιόδους ξηρασίας, είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος για τα βουνά μας και ότι εξαρτάται από αυτά. Τρανό παράδειγμα η "προστατευόμενη" περιοχή natoura Αίνος Κεφαλλονιάς, στην οποία " ξεψύχησε" το 80% της θαμνωδους βλάστησης, και η καταστροφή συνεχίζεται παρασέρνοντας κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους. Συνεχίστε έτσι, ασχοληθείτε μόνο με το πώς θα ροκανισετε κανένα πακέτο για δήθεν περιφράξεις, κάμερες και παγκάκια, και σε λίγο θα μείνει ο βράχος και η πείνα. Δεν ξέρω, μπορεί να σας βολεύει και έτσι, ίσως αυτό να είναι και το σχέδιο σας...Οι κτηνοτρόφοι θα αποχωρήσουν ησυχα-ησυχα, εθελοντικά και χωρίς άλλη επιλογή, και οι διαχειριστές του πρώην πράσινου τοπίου θα φυτέψουν τα πολυπόθητα ενεργειακά πάρκα τους. Πιο τέλειο σενάριο δε γίνεται!

Απάντηση

14-03-2023 12:02αγροτης

μετρα για να φυγουμε οσο το δυνατον απο την παραγωγη ειναι αυτα

Απάντηση

14-03-2023 11:50Sakis

Κρίσεις που έχετε δημιουργήσει την τελευταία 10 ετια.Μεταναστευτικη--) νέοι,ειδικευμένοι επαγγελματίες ΚΟΚ πήραν δρόμο για έξω,οικονομικη--) με τα λάθη σας πολλών ετών χρεοκωπησατε τον ελληνικό λαό πλην των χρήσιμων σας για την κρατική διαπλοκή,διαφθορά εγκληματικότητα κ τώρα επισιτιστικη--) εν καιρό αβασταχτων κοστων διαβίωσης ζητάτε πράγματα που ένα αποτέλεσμα θα έχει,ερημοποίηση κ εγκατάλειψη της ελληνικής υπαίθρου.Μια χαρά το πάτε γτ η επόμενη κρίση θα είναι η δικιά σας.

Απάντηση

14-03-2023 11:07⏱️⏱️ Χρονοταξιδιώτης ⏱️⏱️

Καλημέρα . Συνταξιδιώτες του χάους . Γύρισα το χρόνο πίσω και είδα πολλά απλήρωτα προγράμματα . Ένα χάος . Τώρα διαπιστώνω ότι και στο μέλλον με αυτά τα eco . Ότι ένα χάος θα επικράτηση και το 2023 . Και πεστε εσείς εκεί στο υπουργείο ότι επειδή θα είναι πολύ λίγα τα χρήματα της ενησχησης το 2023 για αυτό λέτε για προκαταβολή του πριμ των eco μαζί με την βασηκη . Για να μην φανούν οι απώλειες εισοδήματος και προσπαθηται με τα τεχνάσματα που ξερεται να τους χρησοσεται το χάπι . . Τώρα κοντά ,πληρωμή δεν βλέπω . Άσχετα εάν εξαγγελουν χρήματα . Και αυτές που θα γίνουν θα σέρνονται . ...Υπομονή σας εύχομαι ... Γιατί δεν υπάρχει φως στο τούνελ . Έσβησε και αυτό . Από κάτι ρήτρες αναπροσαρμογής . ...... Τα λέμε !!!

Απάντηση

14-03-2023 09:54,sarakatsanos

Η.κατασταση του αγροτικού κόσμου.ειναι δύσκολη..ουτε να καλλιεργεισουν μπορούν.αλλα .σε μερικές περιπτώσεις να ζήσουν.Τα προγράμματα κ ταλλα που γράφετε.εκτος του οτι ειναι ανεφαρμοστα ειναι για πολυ λίγους....,Μετρα ελαφρυνσις.φορολογικα φτινο.καυσιμο.ενεργεια επιδοτουμενη.κ το σπουδαιοτερο.κινητρα στην παραγωγή κ όχι σβάρνα σε όλους...Τα υπόλοιπα των πληρωμών έχουν οι αγρότες παρτετα εσείς που δεν έχετε...

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία