BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Οι κρίσιμες εγγραφές στο ΟΣΔΕ για υποψήφιους στο πρόγραμμα Νέων

Το πρόγραµµα των Νέων Αγροτών της τρέχουσας ΚΑΠ αναµένεται εκτός απροόπτου να ανοίξει το 2024, µε δικαιούχους εκείνους που έκαναν πρώτη εγκατάσταση στο 24µηνο πριν την αίτηση ένταξης στο πρόγραµµα.

16-17_43

Γιώργος Κοντονής

40
3

Οι κρίσιμες εγγραφές στη φετινή δήλωση ΟΣΔΕ για εν δυνάμει υποψήφιους στο επόμενο πρόγραμμα Νέων

Το ζήτηµα εδώ είναι πώς ορίζεται αυτή η «πρώτη εγκατάσταση» και αν θα αντιµετωπίσουν κάποιο θέµα εκείνοι που θα κάνουν αίτηση ΟΣ∆Ε το 2023. Και αυτό γιατί κάποιος που θα αναβάλει να κάνει πρώτη φορά φέτος ΟΣ∆Ε µε το φόβο ότι µπορεί να χάσει το πρόγραµµα Νέων Αγροτών, ουσιαστικά θα έχει απολέσει ένα ολόκληρο έτος ενισχύσεων από τα δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα, το συµπληρωµατικό πριµ νεαρών αγροτών (7 ευρώ το στρέµµα) κ.α.. Προς το παρόν ασφαλή συµπεράσµατα δεν δύναται να εξαχθούν, καθώς ούτε έχει υπάρξει κάποια προδηµοσίευση του προγράµµατος, ούτε είναι απαραίτητο να ισχύσουν οι όροι ένταξης του περασµένου Μέτρου. Με τα µέχρι στιγµής δεδοµένα λοιπόν, το κρίσιµο στοιχείο είναι η εξασφάλιση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων ως νεοεισερχόµενος αγρότης, η οποία θα αναγράφει όταν έρθει η ώρα των αιτήσεων πως απέκτησε την ιδιότητα αυτή το πολύ προ 24µήνου.

Χαρακτηρισµός νεοεισερχόµενου:

Για να χαρακτηριστεί κάποιος ως νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα σύµφωνα µε διευκρινιστική εγκύκλιο (Αρ. Πρωτ : 156/46178), θα πρέπει λοιπόν να πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις του επαγγελµατία αγρότη, εκτός από αυτό του κριτηρίου του εισοδήµατος (άνω του 50% του συνολικού εισοδήµατος) και εκτός της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), έως δύο χρόνια από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητας, αρκεί να υποβάλλει Υ.∆ του ν. 1599/1986 (A΄ 75), όπως ορίζεται στις προαναφερθείσες διατάξεις. Εδώ χρειάζεται µεγάλη προσοχή από την πλευρά του ενδιαφερόµενου, καθώς και οι επιδοτήσεις θεωρούνται αγροτικό εισόδηµα.

∆εν χαρακτηρίζεται νεοεισερχόµενος:

∆εν είναι δυνατός ο χαρακτηρισµός ενός αγρότη ως νεοεισερχόµενου εφόσον κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για έκδοση Βεβαίωσης Μητρώου έχει παρέλθει διάστηµα άνω του 12µήνου από την εγγραφή στον φορέα ασφάλισης [(αρθρ. 2 περ. Α’ ν. 4554/2018 (Α’ 130/2018)] και παράλληλα το εισόδηµά του υπερβαίνει το κριτήριο του <50% του αγροτικού εισοδήµατος µε βάση τα υποβληθέντα φορολογικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών πληρεί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων ως Επαγγελµατίας Αγρότης και όχι ως Νεοεισερχόµενος.
Τα παραπάνω σηµαίνουν ότι ένας ενδιαφερόµενος που θα θέλει να ενταχθεί στο πρόγραµµα Νέων Αγροτών το 2024 µπορεί να κάνει κανονικά αίτηση ΟΣ∆Ε το 2023, αρκεί πρώτον να µην έχει παρέλθει 12µηνο από την ηµεροµηνία ασφάλισης στον ΕΦΚΑ έως και την ηµεροµηνία που θα ζητήσουν τη βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο ως νεοεισερχόµενοι. Και, δεύτερον να µην ξεπερνά το αγροτικό εισόδηµα του 2023 το εξογεωργικό εισόδηµα του ενδιαφερόµενου.  Όλα τα παραπάνω ισχύουν εφόσον δεν αλλάξουν οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραµµα, κάτι που είναι πιθανό να συµβεί. Όπως και να έχει απαιτείται προσοχή για τους υποψήφιους που θέλουν να κάνουν φέτος ΟΣ∆Ε και πρέπει να συµβουλευτούν τους µελετητές τους.

Το πριµ νεαρών κόβεται για τους άνω των 40

Όσοι κάνουν φέτος για πρώτη φορά ΟΣ∆Ε και είναι έως 40 ετών θα είναι επιλέξιµοι για τη συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγροτών, σύµφωνα µε την εφαρµοστική απόφαση της νέας ΚΑΠ (ΦΕΚ 3072/Β’/2023). Πρόκειται για µία επιδότηση µε εκτιµώµενη τιµή 7 ευρώ το στρέµµα, ενώ ανάλογαµε το πλήθος των δικαιούχων (ο προϋπολογισµός ετησίως ορίζεται στα 28 εκατ. ευρώ) η τιµή µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 4,6 ευρώ και 13 ευρώ. Η επιδότηση δίνεται για έως και 250 στρέµµατα ανά δικαιούχο ανεξαρτήτως αγρονοµικής περιφέρειας. Η συγκεκριµένη ενίσχυση δίνεται για µία 5ετία εφόσον πληρείται κατ’ έτος το ηλικιακό κριτήριο. ∆ηλαδή η επιδότηση θα δίνεται για 5 χρόνια ή θα «κόβεται» όταν ο αγρότης ξεπεράσει τα 40 έτη ηλικίας.  Εδώ είναι µία σηµαντική διαφορά στο καθεστώς σχετικά µε την περασµένη ΚΑΠ καθώς δεν εξεταζόταν κατ’ έτος η ηλικία, εφόσον όλοι εξαντλούσαν την 5ετία. Μία ακόµη διαφορά είναι στο πριµ, το οποίο πλέον δεν θα δίνεται ως προσαύξηση δικαιωµάτων.

Κριτήριο αποκλεισμού και ένταξης η Τυπική Απόδοση

Σύµφωνα µε την περασµένη πρόσκληση, για να ήταν κάποιος υποψήφιος στο Μέτρο θα έπρεπε να µην έχει κάνει την τελευταία πενταετία δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.

Εφόσον ισχύσει το παραπάνω και στη νέα πρόσκληση, και αυτή βγει το 2024 ο περιορισµός θα αφορά τις ΕΑΕ που έχουν υποβληθεί στο ΟΣ∆Ε τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021. Και αυτό γιατί προκύπτει επικάλυψη µεταξύ των ετών ΟΣ∆Ε 2022, 2023 και του 24µηνου διαστήµατος που προηγείται της εκτιµώµενης περιόδου. Σηµειώνεται εδώ πως στο πρόγραµµα των Νέων Αγροτών θα ενσωµατωθεί ο αναθεωρηµένος πίνακας δεικτών Τυπικής Απόδοσης. Ο πίνακας αυτός διαφέρει αρκετά από τον προηγούµενο που χρησιµοποιήθηκε την περίοδο 2014-2022 σε όλα τα διαρθρωτικά προγράµµατα.

Πρώτον διαχωρίζει τις τυπικές αποδόσεις για την ηπειρωτική χώρα και τα νησιά και δεύτερον αλλάζουν σχεδόν όλοι οι δείκτες. Για παράδειγµα για 12.000 ευρώ Τυπική Απόδοση, απαιτούνταν µε τον παλιό πίνακα 130 πρόβατα για ένταξη, τώρα µόλις 80. Αντίστοιχα απαιτούνταν 370 στρέµµατα σκληρό σιτάρι, τώρα 232 ή στην περίπτωση των ελιών απαιτούνταν 64 στρέµµατα λαδολιές ή 41 ελαιοποιήσιµες και πλέον 66 και 44 αντίστοιχα.

Σηµειώνεται εδώ πως τα κτήµατα που είναι εκτός χάρτη επιλεξιµότητας λόγω δασικών χαρτών δεν υπολογίζονται στην τυπική απόδοση. Επίσης ο δείκτης τυπικής απόδοσης για τις νεαρές φυτείες που δεν έχουν φτάσει στην πλήρη παραγωγική τους ηλικία µετράει στο 50%. Οι δείκτες αυτοί θα χρησιµοποιηθούν και για την προκήρυξη των Νέων Αγροτών αλλά και για οποιαδήποτε άλλη µελλοντική πρόσκληση στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι νέοι δείκτες Τυπικής Απόδοσης για τις κύριες παραγωγικές κατευθύνσης (Ηπειρωτική χώρα):

Βαµβάκι: 151 ευρώ/στρµ.

Ηλίανθος: 100 ευρώ/στρµ.

Κριθάρι: 46 ευρώ/στρµ.

Σκληρό σιτάρι: 51 ευρώ/στρµ.

Μηδική: 140 ευρώ/στρµ.

Όσπρια βρώσιµα: 156 ευρώ/στρµ.

Εσπεριδοειδώνες: 646 ευρώ/στρµ.

Ακτινίδια, Ρόδια, Συκιές: 1.122 ευρώ/στρµ.

Μηλοειδή: 971 ευρώ/στρµ.

Πυρηνόκαρπα: 589 ευρώ/στρµ.

Αµπέλια (Οίνος): 599 ευρώ/στρµ.

Ελιά (ελαιόλαδο): 182 ευρώ/στρµ.

Επιτραπέζια Ελιά: 273 ευρώ/στρµ.

Βιοµηχανική τοµάτα:1.059 ευρώ/στρµ.

Πρόβατα θηλυκά: 155 ευρώ/κεφάλι.

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 1.790 ευρώ/κεφάλι.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Σχόλια (3)
Προσθήκη σχολίου

13-05-2023 14:33ΚΩΣΤΑΣ

ΤΟ πριμ του νεοεισερχόμενου πάντα σταμάταγε αν ο γεωργός έφθανε στην ηλικία των 40 ετών. Ήταν για 5 χρόνια ή μέχρι 40 ετών . Όποιο συμπληρωνόταν πρώτα.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

13-05-2023 10:22ΑΓΡΟΤΗΣ

Υπάρχει άνθρωπος που θέλει να μπλέξει με αγροτιά και προγράμματα; αν ναι τι να πω καλο κουράγιο

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Πληρωμές Θεσμικά