BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Στρεμματική ενίσχυση στις αροτραίες αντί της Απονιτροποίησης

Ένα νέο µέτρο επιδότησης αγροτών µε αροτραίες καλλιέργειες που θα ακολουθούν προτεινόµενες γεωργικές πρακτικές, ετοιµάζεται στα πλαίσια των Αγροπεριβαλλοντικών του ΠΑΑ 2023-2027, µέσω του οποίου οι δικαιούχοι θα πληρώνονται ετησίως µε βάση την επίτευξη ποσοτικοποιηµένων στόχων µείωσης αερίων του θερµοκηπίου.

18-19_72

Γιώργος Κοντονής

24
14

Στρεμματική ενίσχυση για μείωση των ρύπων  στις αροτραίες σε αντικατάσταση της  Απονιτροποίησης

Η σύνταξη της νέας αυτής παρέµβασης δροµολογήθηκε την περασµένη βδοµάδα µε την προκήρυξη της σχετικής µελέτης (Αρ.Πρωτ.:1577) για τον υπολογισµό της επιδότησης, τους στόχους µείωσης των ρύπων και άλλων στοιχείων που θα εµπεριέχει. Σηµειώνεται εδώ πως το πρόγραµµα δεν θα «δένει» τους δικαιούχους µε δεσµεύσεις, αλλά µε βάση τους στόχους που θα πιάνουν. Όσον αφορά την προκήρυξη, αυτή σε κάθε περίπτωση θα έρθει από το 2024 και µετά.

Αναλυτικότερα, στο Φυσικό Αντικείµενο της Μελέτης αναφέρονται µεταξύ άλλων:

Αντικείµενο της σχετικής µελέτης για τις κύριες βιοµηχανικές και αροτραίες καλλιέργειες θα είναι:

Α) Η εκτίµηση τιµής βάσης για τις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου (GHGs) για τις βασικές βιοµηχανικές και αροτραίες καλλιέργειες (συµπεριλαµβανοµένων και ψυχανθών).

Β) Για την εκτίµηση της µείωσης του αποτυπώµατος θα χρησιµοποιηθεί η διεθνής βιβλιογραφία µε παραδείγµατα εφαρµογής καθώς και διεθνώς αναγνωρισµένες ψηφιακές εφαρµογές.

Γ) Ο καθορισµός των γεωργικών πρακτικών και άλλων µεθόδων µείωσης του αποτυπώµατος άνθρακα της ενταγµένης στην παρέµβαση εκµετάλλευσης. Η περιγραφή των ως άνω πρακτικών και µεθόδων αποσκοπεί αφενός στον υπολογισµό του ύψους ενίσχυσης, αφετέρου στην υποβοήθηση των δικαιούχων στην επίτευξη του στόχου τους. Οι προτεινόµενες γεωργικές πρακτικές δεν αποτελούν δεσµεύσεις των δικαιούχων της παρέµβασης, καθώς η πληρωµή τους γίνεται στη βάση επίτευξης ποσοτικοποιηµένων στόχων µείωσης αερίων του θερµοκηπίου και όχι στη βάση υλοποίησης συγκεκριµένων δεσµεύσεων (result based intervention)».

∆) Η δηµιουργία πρωτόκολλου ελέγχου βάσει του οποίου θα καθορίζονται οι παράµετροι σε ετήσια βάση και η εισαγωγή των δεδοµένων στην κατάλληλη ψηφιακή εφαρµογή π.χ. φορολογικά έντυπα, τους οποίους πρέπει να τηρούν σε ετήσια βάση οι δικαιούχοι της παρέµβασης προκειµένου να καθίστανται ελέγξιµοι και διασταυρώσιµοι οι ισχυρισµοί επίτευξης των ετήσιων ποσοτικοποιηµένων στόχων µέσω της ψηφιακής εφαρµογής».

Ε) Ο υπολογισµός της τιµής ενίσχυσης ανά εκτάριο λαµβάνοντας υπόψη την απώλεια εισοδήµατος, το πρόσθετο κόστος και το κόστος συναλλαγής στη βάση των προτεινόµενων γεωργικών πρακτικών και άλλων µεθόδων µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και η αντιστοίχιση της ενίσχυσης µε την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων ποσοστιαίας µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.

Δάνεια Ανάκαμψης σε Ομάδες βάμβακος

Ξεκίνησαν οι πρώτες υποβολές επενδυτικών σχεδίων από συνεργατικά σχήµατα, στο δανειακό σκέλος του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Ήδη, κατέθεσαν αιτήσεις 29 Οµάδες Παραγωγών από την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, για ενίσχυση µε πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης. Από αυτές τις οµάδες, οι 15 έχουν καταθέσει και φάκελο για τη λήψη της επιχορήγησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου του ΤΑΑ: «Εκσυγχρονισµός του Πρωτογενούς Τοµέα».

Συνολικά, πρόκειται για επενδύσεις ύψους 40,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία 22,5 εκατ. ευρώ επιχορηγούνται µε ποσοστό 50% από το Υποέργο: «Εκσυγχρονισµός του Πρωτογενούς Τοµέα». Τα υπόλοιπα 18 εκατ. ευρώ προέρχονται από τα δανειακά κονδύλια του ΤΑΑ και συγκεκριµένα από τον πυλώνα: «Ανάπτυξη οικονοµιών κλίµακας µέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων».

Οι επενδύσεις που θα γίνουν αναλύονται ως εξής: 3,7 εκατ. ευρώ για κτιριακές εγκαταστάσεις, 19 εκατ. ευρώ για µηχανήµατα, 5,9 εκατ. ευρώ για εξοπλισµό, 2,4 εκατ. ευρώ για ψηφιακό εξοπλισµό και 0,2 εκατ. ευρώ για λοιπές δαπάνες. Επιπλέον, ποσό ύψους 9,3 εκατ. ευρώ αφορά σε κεφάλαιο κίνησης.

Εν τω µεταξύ, ένα νέο εργαλείο ρευστότητας µε επιδοτούµενο επιτόκιο που απευθύνεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ανακοίνωσε η Αναπτυξιακή Τράπεζα, για δάνεια ύψους 10.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το εργαλείο «∆άνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans)» µε συνολικά διαθέσιµα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 600 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση επιτοκίου εφαρµόζεται αποκλειστικά και µόνο για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει ξανά χρηµατοδότηση/ ενίσχυση από πρόγραµµα της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 5 έτη, ενώ δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.

Οι επενδύσεις των 29 Οµάδων βαµβακιού

Οι επενδύσεις, συνολικού προϋπολογισµού 40,5 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθούν στις εξής περιοχές της χώρας:

  • Στην Κεντρική Μακεδονία (επενδύσεις 14,7 εκατ. ευρώ) και συγκεκριµένα στους Νοµούς:
Ηµαθίας: 2,3 εκατ. ευρώ Πιερίας: 4,3 εκατ. ευρώ Θεσσαλονίκης: 4 εκατ. ευρώ Κιλκίς: 1,5 εκατ. ευρώ Σερρών: 2,6 εκατ. ευρώ
  • Στην Στερεά Ελλάδα (επενδύσεις 4 εκατ. ευρώ) στους Νοµούς:
Βοιωτίας: 2,9 εκατ. ευρώ Φθιώτιδας: 1,1 εκατ. ευρώ
  •  Στην Θεσσαλία (επενδύσεις 14,6 εκατ. ευρώ) στους Νοµούς:
Μαγνησίας: 1,2 εκατ. ευρώ Λάρισας:  8,2 εκατ. ευρώ Τρικάλων: 1,1 εκατ. ευρώ Καρδίτσας: 4,1 εκατ. ευρώ
  •  Στην Αν. Μακεδονία & Θράκη (7,2 εκατ. ευρώ) στους Νοµούς:
∆ράµας: 1,2 εκατ. ευρώ Ροδόπης: 6 εκατ. ευρώ

Υποχρέωση φέτος για πωλήσεις από Νέους Αγρότες

Να γράψουν τζίρους από την αγροτική τους εκµετάλλευση που θα φτάνει τουλάχιστον το 50% της Τυπικής Απόδοσης ένταξης στο Μέτρο των Νέων Αγροτών, καλείται για πρώτη φορά φέτος µεγάλη µερίδα των δικαιούχων. Πρόκειται για µία δέσµευση η οποία κατά καιρούς έχει επικριθεί ως πλήρως αβάσιµη, καθώς:

  •  Πρώτον στηρίζεται στον δείκτη της Τυπικής Απόδοσης ο οποίος είναι σταθερός και ισχύει ολόιδιος από το 2005, χωρίς να λαµβάνει υπόψη ορεινότητα, περιφέρεια, νησιωτικότητα κ.ο.κ και προφανώς τις εξελίξεις στις τιµές παραγωγού. Παράλληλα όλοι οι οπωρώνες (ροδάκινα βιοµηχανικά, ροδάκινα επιτραπέζια, νεκταρίνια, βερίκοκα, κεράσια, µήλα, αχλάδια, δαµάσκηνα κ.λπ.) έχουν την ίδια τυπική απόδοση 675 ευρώ ανά στρέµµα, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά γενικευµένο και δεν ανταποκρίνεται σε καµία περίπτωση στην πραγµατικότητα.
  •  ∆εύτερον δεν λαµβάνει υπόψη το ενδεχόµενο κάποιοι παραγωγοί να µην θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους, λόγω χαµηλών τιµών, να τα αποθηκεύουν, και να τα πωλούν αργότερα (πιθανόν το επόµενο φορολογικό έτος).

Όπως και να έχει είναι µία δέσµευση την οποία γνώριζαν καλά οι ενδιαφερόµενοι για ένταξη στο Μέτρο πριν κάνουν αίτηση σε αυτό, δηµιουργήθηκε για να υπάρξει ένα καλύτερο φίλτρο στις αιτήσεις, και πλέον καλούνται να προχωρήσουν σε πωλήσεις. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αλλαγή στη συγκεκριµένη δέσµευση, άλλωστε υπάρχουν και οι επιλαχόντες του Μέτρου που σε µία τέτοια περίπτωση αναµένεται να ξεσηκωθούν ακόµα περισσότερο.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Σχόλια (14)
Προσθήκη σχολίου

22-05-2023 16:45ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ

Δεν έχετε καταλάβει ότι όλες οι επιδοτήσεις θα πάνε στους μεγάλο αγρότες νεοδημοκράτες !!!εμεος οι μικροί δεν πάρουμε τίποτα! Θα μας αφανίσει η μαφία του μητσοτακη! Καλή αρχή με τις τιμές στα σιτάρια και κριθαρια και μετά στα βαμβάκια !!! Καλό αφανισμό σε όλους μας την επόμενη τετραετία!!

Απάντηση

20-05-2023 17:00Ζωή

Όσα αναλύονται στο άρθρο: " Στρεμματική ενίσχυση για μείωση των ρύπων" είναι ενδιαφέροντα αλλά οι ενδιαφερόμενοι αγρότες, δηλαδή εκείνοι που θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν όλα αυτά στις καλλιέργειες τους αποτελούν την ΕΛΙΤ του αγροτικού κλάδου. Να σας ενημερώσω ότι λόγω του ανάγλυφου της ελληνικής υπαίθρου ο κλήρος που έχει στην κατοχή του ο Έλληνας αγρότης αποτελείται από λίγα εκτάρια, επομένως οι ενέργειες που απαιτούνται στις αροτραίες εκτάσεις ώστε να διεκδικήσουν την ενίσχυση δεν τους αφορά. Εσείς στα άρθρα σας επιμένετε να ενημερώνετε μόνο την ΕΛΙΤ των αγροτών, κάποια ενημέρωση για τους άλλους αγρότες που αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου έχετε? Διότι σας διαβάζουν κυρίως αυτοί και η αδιαφορία σας τους εξοργίζει.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

20-05-2023 16:37Ενας

Ο Γιώργος γράφει για αφορισμούς και διαβόλους όταν υπάρχουν τέτοια άτομα που πιστεύουν σε τέτοια πράγματα πια μπορεί να είναι η τύχη του αγροτικού τομέα μια ζωή πρόβατο ο Γιώργος ποίος είναι Γιώργο ο Αμβρόσιος που αφοριζει ενας άνθρωπος είναι τι έχει μαγικές ικανότητες όχι φυσικά απλά έβαλε το ράσο για να έχει δουλειά

Απάντηση

20-05-2023 15:32Γιωργος

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ.ΔΕΝ ΨΗΦΗΖΟΥΜΕ ΑΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΒΡΟΣΙΟ.ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ.ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝ ΞΑΝΑΒΓΕΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ.ΜΑΚΡΥΑ ΜΑΚΡΥΑ ΜΑΚΡΥΑ!!!!!!!!!!!!ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ ΗΤΑΝ ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.ΘΑ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΟΛΟΥΣ Ο ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ.ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΠΟΤΕ ΠΟΤΕ ΠΟΤΕ ΠΟΤΕ!!!!!!!!!!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (8)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Πληρωμές Θεσμικά