Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Τα πεδία στις δηλώσεις ΟΣΔΕ και οι απαγορεύσεις που κόβουν βασική ενίσχυση

Προκειμένου να χορηγηθεί η βασική ενίσχυση φέτος, εκτός της ενεργοποίησης δικαιωμάτων, απαιτείται και η συμμόρφωση με μία σειρά υποχρεώσεων και απαγορεύσεων (σύστημα της αιρεσιμότητας) το οποίο μπαίνει σε εφαρμογή για την περίοδο 2023-2027. Για φέτος ωστόσο έχουν προβλεφθεί εξαιρέσεις για ορισμένες από αυτές (π.χ αμειψισπορά) σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει παραθέσει η ΕYE των Άμεσων Ενισχύσεων.

16-17-extra-foto

5778
13


ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (Ι)
(υποχρεωτικά)

Κλιµατική αλλαγή (δέσµευση άνθρακα)

  • Προστασία των υγροτόπων και των τυρφώνων (από 2025) (ΚΓΠΚ 2)Όχι καλλιέργεια σε εκτάσεις που αποκαλύπτονται λόγω απόσυρσης των υδάτων
  • Όχι καύσης καλαµιάς (ΚΓΠΚ 3)
  1. Ενσωµάτωση στο έδαφος
  2. Βόσκηση της καλαµιάς
  3. ∆ιατήρηση της καλαµιάς στο χωράφι & ενσωµάτωση χειµώνα

Προστασία των υδάτων

  • ∆ηµιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά µήκος υδατορευµάτων (ΚΓΠΚ 4)

Σε αγροτεµάχια που συνορεύουν µε ύδατα & έχουν κλίση

από 0 - 8%: απαγόρευση λίπανσης, φυτοπροστασίας  για ζώνη 3 µ.
από την όχθη

>8%: απαγόρευση λίπανσης, φυτοπροστασίας  για ζώνη 6 µ.

Για κοπριά: 10 µ. για στερεή  και 20 µ. για υγρή κοπριά

 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (ΙΙ)  (υποχρεωτικά)

Προστασία εδαφών από διάβρωση – αύξηση οργανικής ουσίας

  • Κατεργασία εδάφους (ΚΓΠΚ 5) (>6%)

✓ Σε αγροτεµάχια µε κλίση µεγαλύτερη του 6% και ως 12%, η άροση γίνεται κατά τις ισοϋψείς ή διαγώνια

✓ Σε αγροτεµάχια µε κλίση µεγαλύτερη του 12%, δηµιουργία ακαλλιέργητων ζωνών πλάτους 5 µέτρων ανά 40 µέτρων µεταξύ τους κάθετα στην κλίση (συλλογική εφαρµογή για γειτνιάζοντα αγροτεµάχια)

✓ Σε αγροτεµάχια µε κλίση µεγαλύτερη του 15%, απαγόρευση άροσης
από 1/11 ως 15/3

✓ Απαγόρευση άρδευσης µε κατάκλυση

Εξαιρούνται: αγροτεµάχια µε αναβαθµίδες

 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (ΙII)  (υποχρεωτικά)

Προστασία εδαφών από διάβρωση – αύξηση οργανικής ουσίας

  • Χειµερινή κάλυψη του εδάφους (ΚΓΠΚ 6) (ανεξαρτήτως κλίσης)

Υποχρεωτική φυτοκάλυψη από 15/11 ως 5/3
Ωστόσο: διακοπή νωρίτερα, το πολύ ένα (1) µήνα πριν την εαρινή σπορα

Εδαφοκάλυψη: φυτικά υπολέιµµατα ή µε αυτοφυή βλάστιση ή εφαρµογή αντίστοιχου
 οικολογικού προγράµµατος  Όχι ζιζανιοκτονία


ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (IV)  (υποχρεωτικά)

Αύξηση οργανικής ουσίας

  • Αµειψισπορά (ΚΓΠΚ 7) για εκµεταλλεύσεις > 100 στρέµµατα αρόσιµης γης

✓ Αλλαγή καλλιέργειας στο 1/3 της συνολικής αρόσιµης γης της εκµετάλλευσης
κάθε χρόνο σε βάθος τριετίας τριετές σύστηµα αµειψισποράς

✓ Χειµερινή επίσπορη καλλιέργεια διαφορετικού γένους από την κύρια καλλιέργεια
που παραµένει µέχρι 5/3 ή µέχρι τουλάχιστον 1 µήνα πριν τη σπορά της εαρινής
τότε τετραετές σύστηµα αµειψισποράς

✓  Αλλαγή καλλιέργειας:  διαφορετικό βοτανικό γένος (βαµβάκι, αραβόσιτος,
σιτάρι, τριφύλλι κ.α)

 

Εξαίρεση για το 2023: Απαλλαγή από την υποχρέωση, (δεν ισχύει αν εφαρµοστεί
αντίστοιχο οικολογικό ή αγροπεριβαλλοντικό πρόγραµµα µε δέσµευση αµειψισποράς)

 

Γενικές Εξαιρέσεις: Καλλιέργεια κάτω από το νερό (ρύζι)

✓ αν µεγαλύτερο του 75% της αρόσιµης γης καλλιεργείται µε: κτηνοτροφικά φυτά (αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη) ή/και ψυχανθή ή/και αγρανάπαυση

αν µεγαλύτερο του 75% της επιλέξιµης γης είναι βοσκότοπος ή/και καλλιεργείται
µε κτηνοτροφικά φυτά ή/και ρύζι

✓  Εκµεταλλεύσεις πιστοποιηµένες ως Βιολογικές (Καν. (ΕΕ) 2018/848)

 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (V)  (υποχρεωτικά)

Βιοποικιλότητα – τοπίο (ΚΓΠΚ 8)

  • α) Υποχρεωτικό ποσοστό για διάθεση σε µη παραγωγικά στοιχεία και εκτάσεις (π.χ αγρανάπαυση, αναβαθµίδες, φυτοφράκτες κ.α) (ΚΓΠΚ 8α) (για εκµεταλλεύσεις > 100 στρέµµατα αρόσιµη γη)

1η επιλογή: 4% διατίθεται σε µη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένης της γης υπό αγρανάπαυση

2η επιλογή: 3% διατίθεται σε µη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένης της γης υπό αγρανάπαυση,
όταν εφαρµόζεται το οικολογικό πρόγραµµα «Π1-31.2- Επέκταση της εφαρµογής περιοχών οικολογικής εστίασης»

3η επιλογή: 7%, διατίθεται σε µη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά,
επίσπορες καλλιέργειες* ή ψυχανθή (χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων),
εκ των οποίων το 3% είναι γη υπό αγρανάπαυση ή µη παραγωγικά εκτάσεις

 

Εξαιρέσεις:

✓µεγαλύτερο του 75% της αρόσιµης γης καλλιεργείται µε: κτηνοτροφικών φυτών ή/και ψυχανθή ή/και αγρανάπαυση

✓ µεγαλύτερο του 75% της επιλέξιµης γης είναι βοσκότοπος

✓ Το 2023 η έκταση της αγρανάπαυσης µπορεί να αφιερωθεί σε καλλιέργεια τροφίµων.

Όµως: δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια αραβοσίτου, σπόρων σόγιας και πρεµνοφυών
δασών µικρού περίτροπου χρόνου

∆εν ισχύει η εξαίρεση του 2023 ΕΑΝ εφαρµόσει το αντίστοιχο οικολογικό πρόγραµµα «Π1-31.2- Επέκταση της εφαρµογής
περιοχών οικολογικής εστίασης»

Αιρεσιµότητα: 3% και οικολογικό πρόγραµµα Π1-31.2: 10%

Μη παραγωγικές εκτάσεις: αγρανάπαυση, σωροί λίθων, πολιτιστικά χαρακτηριστικά, τάφροι, παρυφές αγρών, αγροτεµαχίων, ζώνες ανάσχεσης, θαµνοστοιχίες, δενδροστοιχίες, µεµονωµένα δέντρα ή συστάδες δέντρων, µικρές λίµνες και υγρότοποι, πέτρινοι
τοίχοι, ρέµατα, αναβαθµίδες.

 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (VI) (υποχρεωτικά)

Βιοποικιλότητα – τοπίο

Υποχρεωτικό ποσοστό για διάθεση σε µη παραγωγικά στοιχεία και εκτάσεις (π.χ γρανάπαυση, αναβαθµίδες, φυτοφράκτες)) (ΚΓΠΚ 8-α)

Αποκλειστικά για εκµεταλλεύσεις > 100 στρέµµατα αρόσιµη γη

Παραδείγµατα ελάχιστου ποσοστού:

Εκµετάλλευση 200 στρ. υποχρεούται να διαθέσει το 4% της αρόσιµης γης σε µη
παραγωγικά στοιχεία, δηλαδή: 8 στρέµµατα αγρανάπαυση  ή 4 στρέµµατα
αναβαθµίδες (1η επιλογή) ή το 7% (3η επιλογή) ως εξής:

✓6 στρ αγρανάπαυση (3%) και 8 στρ ψυχανθή

✓3 στρ αναβαθµίδες (3%), 4 ψυχανθή και 13,3 επίσπορες

✓ 6 στρ. αγρανάπαυση  και 26,7 επίσπορες (σσ 0,3)

 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (VIΙ)  (υποχρεωτικά)

Βιοποικιλότητα – τοπίο              ΚΓΠΚ 8-β & 8-γ

β) Χαρακτηριστικά του τοπίου προς διατήρηση

Αναβαθµίδες, εκτάσεις αγρανάπαυσης, θαµνοστοιχίες, δεντροστοιχίες, 
µεµονοµένα δέντρα, µικρές λίµνες και υγρότοποι, πέτρινοι τοίχοι, παρυφές αγρών, ζώνες ανάσχεσης, πολιτιστικά χαρακτηριστικά, ρέµατα, σωροί
λίθων, τάφροι

γ) Aπαγoρεύεται η κοπή φυτοφρακτών και δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πτηνών µεταξύ 1ης/3  και 30ης/6 κάθε έτους

δ) Μέτρα για την αποφυγή χωροκατακτητικών φυτικών ειδών.
Απαγόρευση εισαγωγής εξωτικών ειδών στις προστατευόµενες περιοχές.

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΥΠΑΑΤ


Σχόλια (13)
Προσθήκη σχολίου

04-06-2023 16:26Γιωργος

Θα αφησει εποχη ο αφορισμενος.............θα εχει ασχημο τελος απο Τον Θεο.

Απάντηση

04-06-2023 07:32Αγροτης

Κάντε υπομονή ρε παιδιά μέχρι τέλους του μήνα που θα αναλάβουν και πάλι οι ΑΡΙΣΤΟΙ που ψηφίσαμε και θα τα σιαξουν όλα.....

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (6)

03-06-2023 16:53 Ο ΒΟΡΕΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΟ,ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ,ΣΑΤΟΛΙΑ & ΕΘΕΑΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΣΔΕ...;..ΤΕΛΙΚΑ Η ΚΟΓΚΝΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ & ΑΝΙΚΑΝΗ...!!..ΑΠΟ ΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΕΣ...;..ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΤΕ ΘΑ ΤΑ ΔΩΣΕΤΕ ΠΙΣΩ ΡΕ ΑΠΑΤΕΣ..?

Απάντηση

03-06-2023 14:35Δημητρης

μπορεί καποιος με απλα ελληνικα να μας πει τι σημαινουν ολα αυτα ?

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

03-06-2023 13:35Γιωργος

Ας φροντιζε τοσα χρονια η τοπικη αυτοδιοικηση και το κρατος να κανει μεριμνες για νερο.να κανει φραγματα και οχι να μαγειρευει αφου πεινασει.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία