BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Τα πεδία στις δηλώσεις ΟΣΔΕ και οι απαγορεύσεις που κόβουν βασική ενίσχυση

Προκειμένου να χορηγηθεί η βασική ενίσχυση φέτος, εκτός της ενεργοποίησης δικαιωμάτων, απαιτείται και η συμμόρφωση με μία σειρά υποχρεώσεων και απαγορεύσεων (σύστημα της αιρεσιμότητας) το οποίο μπαίνει σε εφαρμογή για την περίοδο 2023-2027. Για φέτος ωστόσο έχουν προβλεφθεί εξαιρέσεις για ορισμένες από αυτές (π.χ αμειψισπορά) σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει παραθέσει η ΕYE των Άμεσων Ενισχύσεων.

16-17-extra-foto

163
13


ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (Ι)
(υποχρεωτικά)

Κλιµατική αλλαγή (δέσµευση άνθρακα)

  • Προστασία των υγροτόπων και των τυρφώνων (από 2025) (ΚΓΠΚ 2)Όχι καλλιέργεια σε εκτάσεις που αποκαλύπτονται λόγω απόσυρσης των υδάτων
  • Όχι καύσης καλαµιάς (ΚΓΠΚ 3)
  1. Ενσωµάτωση στο έδαφος
  2. Βόσκηση της καλαµιάς
  3. ∆ιατήρηση της καλαµιάς στο χωράφι & ενσωµάτωση χειµώνα

Προστασία των υδάτων

  • ∆ηµιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά µήκος υδατορευµάτων (ΚΓΠΚ 4)

Σε αγροτεµάχια που συνορεύουν µε ύδατα & έχουν κλίση

από 0 - 8%: απαγόρευση λίπανσης, φυτοπροστασίας  για ζώνη 3 µ.
από την όχθη

>8%: απαγόρευση λίπανσης, φυτοπροστασίας  για ζώνη 6 µ.

Για κοπριά: 10 µ. για στερεή  και 20 µ. για υγρή κοπριά

 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (ΙΙ)  (υποχρεωτικά)

Προστασία εδαφών από διάβρωση – αύξηση οργανικής ουσίας

  • Κατεργασία εδάφους (ΚΓΠΚ 5) (>6%)

✓ Σε αγροτεµάχια µε κλίση µεγαλύτερη του 6% και ως 12%, η άροση γίνεται κατά τις ισοϋψείς ή διαγώνια

✓ Σε αγροτεµάχια µε κλίση µεγαλύτερη του 12%, δηµιουργία ακαλλιέργητων ζωνών πλάτους 5 µέτρων ανά 40 µέτρων µεταξύ τους κάθετα στην κλίση (συλλογική εφαρµογή για γειτνιάζοντα αγροτεµάχια)

✓ Σε αγροτεµάχια µε κλίση µεγαλύτερη του 15%, απαγόρευση άροσης
από 1/11 ως 15/3

✓ Απαγόρευση άρδευσης µε κατάκλυση

Εξαιρούνται: αγροτεµάχια µε αναβαθµίδες

 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (ΙII)  (υποχρεωτικά)

Προστασία εδαφών από διάβρωση – αύξηση οργανικής ουσίας

  • Χειµερινή κάλυψη του εδάφους (ΚΓΠΚ 6) (ανεξαρτήτως κλίσης)

Υποχρεωτική φυτοκάλυψη από 15/11 ως 5/3
Ωστόσο: διακοπή νωρίτερα, το πολύ ένα (1) µήνα πριν την εαρινή σπορα

Εδαφοκάλυψη: φυτικά υπολέιµµατα ή µε αυτοφυή βλάστιση ή εφαρµογή αντίστοιχου
 οικολογικού προγράµµατος  Όχι ζιζανιοκτονία


ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (IV)  (υποχρεωτικά)

Αύξηση οργανικής ουσίας

  • Αµειψισπορά (ΚΓΠΚ 7) για εκµεταλλεύσεις > 100 στρέµµατα αρόσιµης γης

✓ Αλλαγή καλλιέργειας στο 1/3 της συνολικής αρόσιµης γης της εκµετάλλευσης
κάθε χρόνο σε βάθος τριετίας τριετές σύστηµα αµειψισποράς

✓ Χειµερινή επίσπορη καλλιέργεια διαφορετικού γένους από την κύρια καλλιέργεια
που παραµένει µέχρι 5/3 ή µέχρι τουλάχιστον 1 µήνα πριν τη σπορά της εαρινής
τότε τετραετές σύστηµα αµειψισποράς

✓  Αλλαγή καλλιέργειας:  διαφορετικό βοτανικό γένος (βαµβάκι, αραβόσιτος,
σιτάρι, τριφύλλι κ.α)

 

Εξαίρεση για το 2023: Απαλλαγή από την υποχρέωση, (δεν ισχύει αν εφαρµοστεί
αντίστοιχο οικολογικό ή αγροπεριβαλλοντικό πρόγραµµα µε δέσµευση αµειψισποράς)

 

Γενικές Εξαιρέσεις: Καλλιέργεια κάτω από το νερό (ρύζι)

✓ αν µεγαλύτερο του 75% της αρόσιµης γης καλλιεργείται µε: κτηνοτροφικά φυτά (αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη) ή/και ψυχανθή ή/και αγρανάπαυση

αν µεγαλύτερο του 75% της επιλέξιµης γης είναι βοσκότοπος ή/και καλλιεργείται
µε κτηνοτροφικά φυτά ή/και ρύζι

✓  Εκµεταλλεύσεις πιστοποιηµένες ως Βιολογικές (Καν. (ΕΕ) 2018/848)

 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (V)  (υποχρεωτικά)

Βιοποικιλότητα – τοπίο (ΚΓΠΚ 8)

  • α) Υποχρεωτικό ποσοστό για διάθεση σε µη παραγωγικά στοιχεία και εκτάσεις (π.χ αγρανάπαυση, αναβαθµίδες, φυτοφράκτες κ.α) (ΚΓΠΚ 8α) (για εκµεταλλεύσεις > 100 στρέµµατα αρόσιµη γη)

1η επιλογή: 4% διατίθεται σε µη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένης της γης υπό αγρανάπαυση

2η επιλογή: 3% διατίθεται σε µη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένης της γης υπό αγρανάπαυση,
όταν εφαρµόζεται το οικολογικό πρόγραµµα «Π1-31.2- Επέκταση της εφαρµογής περιοχών οικολογικής εστίασης»

3η επιλογή: 7%, διατίθεται σε µη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά,
επίσπορες καλλιέργειες* ή ψυχανθή (χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων),
εκ των οποίων το 3% είναι γη υπό αγρανάπαυση ή µη παραγωγικά εκτάσεις

 

Εξαιρέσεις:

✓µεγαλύτερο του 75% της αρόσιµης γης καλλιεργείται µε: κτηνοτροφικών φυτών ή/και ψυχανθή ή/και αγρανάπαυση

✓ µεγαλύτερο του 75% της επιλέξιµης γης είναι βοσκότοπος

✓ Το 2023 η έκταση της αγρανάπαυσης µπορεί να αφιερωθεί σε καλλιέργεια τροφίµων.

Όµως: δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια αραβοσίτου, σπόρων σόγιας και πρεµνοφυών
δασών µικρού περίτροπου χρόνου

∆εν ισχύει η εξαίρεση του 2023 ΕΑΝ εφαρµόσει το αντίστοιχο οικολογικό πρόγραµµα «Π1-31.2- Επέκταση της εφαρµογής
περιοχών οικολογικής εστίασης»

Αιρεσιµότητα: 3% και οικολογικό πρόγραµµα Π1-31.2: 10%

Μη παραγωγικές εκτάσεις: αγρανάπαυση, σωροί λίθων, πολιτιστικά χαρακτηριστικά, τάφροι, παρυφές αγρών, αγροτεµαχίων, ζώνες ανάσχεσης, θαµνοστοιχίες, δενδροστοιχίες, µεµονωµένα δέντρα ή συστάδες δέντρων, µικρές λίµνες και υγρότοποι, πέτρινοι
τοίχοι, ρέµατα, αναβαθµίδες.

 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (VI) (υποχρεωτικά)

Βιοποικιλότητα – τοπίο

Υποχρεωτικό ποσοστό για διάθεση σε µη παραγωγικά στοιχεία και εκτάσεις (π.χ γρανάπαυση, αναβαθµίδες, φυτοφράκτες)) (ΚΓΠΚ 8-α)

Αποκλειστικά για εκµεταλλεύσεις > 100 στρέµµατα αρόσιµη γη

Παραδείγµατα ελάχιστου ποσοστού:

Εκµετάλλευση 200 στρ. υποχρεούται να διαθέσει το 4% της αρόσιµης γης σε µη
παραγωγικά στοιχεία, δηλαδή: 8 στρέµµατα αγρανάπαυση  ή 4 στρέµµατα
αναβαθµίδες (1η επιλογή) ή το 7% (3η επιλογή) ως εξής:

✓6 στρ αγρανάπαυση (3%) και 8 στρ ψυχανθή

✓3 στρ αναβαθµίδες (3%), 4 ψυχανθή και 13,3 επίσπορες

✓ 6 στρ. αγρανάπαυση  και 26,7 επίσπορες (σσ 0,3)

 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ (VIΙ)  (υποχρεωτικά)

Βιοποικιλότητα – τοπίο              ΚΓΠΚ 8-β & 8-γ

β) Χαρακτηριστικά του τοπίου προς διατήρηση

Αναβαθµίδες, εκτάσεις αγρανάπαυσης, θαµνοστοιχίες, δεντροστοιχίες, 
µεµονοµένα δέντρα, µικρές λίµνες και υγρότοποι, πέτρινοι τοίχοι, παρυφές αγρών, ζώνες ανάσχεσης, πολιτιστικά χαρακτηριστικά, ρέµατα, σωροί
λίθων, τάφροι

γ) Aπαγoρεύεται η κοπή φυτοφρακτών και δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πτηνών µεταξύ 1ης/3  και 30ης/6 κάθε έτους

δ) Μέτρα για την αποφυγή χωροκατακτητικών φυτικών ειδών.
Απαγόρευση εισαγωγής εξωτικών ειδών στις προστατευόµενες περιοχές.

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΥΠΑΑΤ


Σχόλια (13)
Προσθήκη σχολίου

04-06-2023 16:26Γιωργος

Θα αφησει εποχη ο αφορισμενος.............θα εχει ασχημο τελος απο Τον Θεο.

Απάντηση

04-06-2023 07:32Αγροτης

Κάντε υπομονή ρε παιδιά μέχρι τέλους του μήνα που θα αναλάβουν και πάλι οι ΑΡΙΣΤΟΙ που ψηφίσαμε και θα τα σιαξουν όλα.....

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (6)

03-06-2023 16:53 Ο ΒΟΡΕΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΟ,ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ,ΣΑΤΟΛΙΑ & ΕΘΕΑΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΣΔΕ...;..ΤΕΛΙΚΑ Η ΚΟΓΚΝΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ & ΑΝΙΚΑΝΗ...!!..ΑΠΟ ΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΕΣ...;..ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΤΕ ΘΑ ΤΑ ΔΩΣΕΤΕ ΠΙΣΩ ΡΕ ΑΠΑΤΕΣ..?

Απάντηση

03-06-2023 14:35Δημητρης

μπορεί καποιος με απλα ελληνικα να μας πει τι σημαινουν ολα αυτα ?

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

03-06-2023 13:35Γιωργος

Ας φροντιζε τοσα χρονια η τοπικη αυτοδιοικηση και το κρατος να κανει μεριμνες για νερο.να κανει φραγματα και οχι να μαγειρευει αφου πεινασει.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Πληρωμές Θεσμικά