BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Πήρε ΦΕΚ η συνδεδεμένη καλαμποκιού, στα 55 ευρώ η ενίσχυση

Με εκτιμώμενη τιμή ενίσχυσης τα 55 ευρώ το στρέμμα ορίστηκε η συνδεδεμένη στο καλαμπόκι, σύμφωνα με την εφαρμοστική απόφαση που πήρε ΦΕΚ, και η οποία ορίζει την υποχρέωση η σπορά να γίνεται με 7.000 σπόρους ανά στρέμμα και οι αποδόσεις να φτάνουν τα 900 κιλά προϊόν ή 4 τόνους ενσίρωμα ανά στρέμμα, με τις παραδόσεις να καλύπτονται υποχρεωτικά από τιμολόγια.

kalampoki_kalliergeia-arxeio-03-22

Γιώργος Κοντονής

287
7

Σύμφωνα με την απόφαση επιλέξιμες θα είναι εκτάσεις που βρίσκονται σε περιοχές με υδατικά συστήματα των οποίων τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση από ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς, με βάση τα αναθεωρημένα Σχέδια Λεκανών Απορροής Ποταμών. Μένει να φανεί αν θα υπάρξει κάποια παρέκκλιση για τη Θεσσαλία λόγω των πρωτοφανών καταστροφών στην αγροτική παραγωγή.


Αναλυτικά το ΦΕΚ αναφέρει:

Άρθρο 2 Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

 1. Ο ετήσιος προϋπολογισμός της παρέμβασης για την περίοδο 2023-2027, στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τον αραβόσιτο ανέρχεται στα 42.350.000€ και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 στα 211.750.000€, σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
 2. Η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης στον αραβόσιτο για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 77.000, σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, εκτάρια τα οποία βρίσκονται σε περιοχές με υδατικά συστήματα των οποίων τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση από ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς.
 3. Η εκτιμώμενη τιμή ενίσχυσης είναι 550€/εκτάριο σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
 4. Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), βάσει του υπ΄αρ. 2115/2021 Κανονισμού (Ε.Ε.) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 5. Επίσης, εκτιμάται ότι για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από τη μοναδιαία τιμή θα κυμανθεί σε ±15%.

Επομένως η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτιμώνται σε 468€/εκτάριο και 633€/εκτάριο, αντίστοιχα.

Άρθρο 3 Όροι επιλεξιμότητας - Προϋποθέσεις σποράς - Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης αραβόσιτου είναι οι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ και το άρθρο 32 παρ. 1 υπ΄αρ. 2021/2115 καν. (ΕΕ) , που καλλιεργούν αραβόσιτο σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να χρησιμοποιούν τουλάχιστον 25 κιλά σπόρου αραβοσίτου ανά εκτάριο ή 70.000 σπόρους ανά εκτάριο, δηλαδή η απαιτούμενη ελάχιστη ποσότητα σπόρου προς σπορά ποικιλιών (υβριδίων) αραβοσίτου να είναι 2,5 κιλά/στρέμμα ή 7.000 σπόροι/στρέμμα, για τον οποίο πρέπει να προσκομίζουν αντίστοιχο τιμολόγιο αγοράς.
 2. Να καλλιεργούν αραβόσιτο σε επιλέξιμες εκτάσεις. Οι επιλέξιμες αυτές εκτάσεις πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές με υδατικά συστήματα των οποίων τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση από ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς.
 3. Να παραδίδουν κατ’ ελάχιστον 9 τόνους προϊόν ανά εκτάριο ή 40 τόνους ενσίρωμα ανά εκτάριο. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε μεταποιητική μονάδα, κτηνοτρόφο ή έμπορο του προϊόντος. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν παράλληλα κτηνοτροφική εκμετάλλευση, απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς σπόρου για το μέρος της παραγωγής που προορίζεται για ζωοτροφή και αυτό υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε αραβόσιτο. Δεν απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης για το μέρος της ζωοτροφής που προορίζεται για τα ζώα της εκμετάλλευσής τους, το οποίο θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε αραβόσιτο. Οι σχετικές λεπτομέρειες γι’ αυτό το θέμα στην περίπτωση της απουσίας τιμολογίων, όταν ο δικαιούχος ιδιοπαράγει αραβόσιτο και τον χρησιμοποιεί στα ζώα που εκτρέφει, παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα  Ι της παρούσας.
 4. Επίσης, η συνδεδεμένη αυτή ενίσχυση χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι, εκτός από την συμβατότητα με την Οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (δηλ. 2000/60/ΕΚ), τηρείται και η Εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων δηλαδή ο ν. 3199/2003 (Α’ 280), τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, η Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και το π.δ. 51/2007 (Α’ 54). Οι Λεκάνες Απορροής Ποταμών και τα Υδατικά Διαμερίσματα έχουν καθορισθεί με την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων της 16.07.2010. Στα αναθεωρημένα ΣΔΛΑΠ όπως ισχύουν υπάρχουν για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα επικαιροποιημένα προγράμματα βασικών και συμπληρωματικών μέτρων για την προστασία και την αποκατάσταση των υδατικών πόρων. Επίσης, στην Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή περιλαμβάνεται πλαίσιο για δράσεις και μέτρα που αφορούν και τους γεωργικούς υδατικούς πόρους.
Αναλυτικότερα, οι αποφάσεις εδώ
Νωρίτερα το agronews έγγραφε: 


Ανοίγει ο δρόµος για έκτακτες αλλαγές στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ µετά και την υπόσχεση της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάινεν, για «µέγιστη ευελιξία» στα πλαίσια της στήριξης των Θεσσαλών παραγωγών. 
Η συνδεδεµένη ενίσχυση στο καλαµπόκι είναι ένα από τα ζητήµατα για τα οποία λοιπόν ίσως να υπάρξει πλέον παράθυρο για την ένταξη εκτάσεων του θεσσαλικού κάµπου, οι οποίες µέχρι σήµερα µένουν εκτός λόγω των χαρτών υδάτων (Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής) οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης. 

Στη Θεσσαλία µε βάση τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε (στοιχεία 2021) καλλιεργούνται περί τα 190.000 στρέµµατα καλαµποκιού, ως εκ τούτου για την παρέµβαση αυτή θα χρειαστούν το πολύ 10 εκατ. ευρώ επιπλέον (55 ευρώ το στρέµµα είναι η ενίσχυση) εφόσον γίνει η σχετική πρόβλεψη. Για φέτος πάντως είναι µάλλον δύσκολο να αλλάξει κάτι ως προς την επιλεξιµότητα των αγροτεµαχίων. Σηµειώνεται εδώ πως ακόµη δεν έχει δηµοσιευτεί η εφαρµοστική απόφαση για τη συνδεδεµένη του καλαµποκιού, την οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε προαναγγείλει από τον περασµένο Ιούλιο µαζί µε τα υπόλοιπα καθεστώτα. Επιλέξιµο πάντως προς ενίσχυση θα είναι σύµφωνα µε το ΥΠΑΑΤ και το ενσίρωµα.

Αναφορικά µε την 2η Αναθεώρηση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής από το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση για το πότε θα είναι έτοιµη. 

Η αναφορά της ΚΑΠ για τη συνδεδεµένη στο καλαµπόκι 

Υπενθυµίζεται πως η αναφορά στο στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ για τη συνδεδεµένη ενίσχυση στο καλαµπόκι έχει ως εξής:

∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης ενίσχυσης καλαµποκιού είναι οι ενεργοί γεωργοί οι οποίοι:

 •  Χρησιµοποιούν τουλάχιστον 25 κιλά σπόρου αραβοσίτου ανά εκτάριο, για τον οποίο πρέπει να προσκοµίζουν αντίστοιχο τιµολόγιο αγοράς (σ.σ αναµένεται τροποποίηση για όριο 7-7.500 σπόρους το στρέµµα).
 •  Καλλιεργούν αραβόσιτο σε επιλέξιµες εκτάσεις. Οι επιλέξιµες αυτές εκτάσεις πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές µε υδατικά συστήµατα των οποίων τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση ποσοτικά και ποιοτικά.
 • Παραδίδουν κατ’ ελάχιστον 9 τόνους προϊόν ανά εκτάριο. 

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η προσκόµιση τιµολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε µεταποιητική µονάδα, κτηνοτρόφο ή έµπορο του προϊόντος. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν παράλληλα κτηνοτροφική εκµετάλλευση, δεν απαιτείται η προσκόµιση τιµολογίου αγοράς ή πώλησης για το µέρος της ζωοτροφής που προορίζεται για τα ζώα της εκµετάλλευσής τους, το οποίο θα υπολογίζεται σε συνάρτηση µε τον αριθµό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε καρπό αραβοσίτου. Οι λεπτοµέρειες θα καθοριστούν µε υπουργική απόφαση. Επίσης, η συνδεδεµένη αυτή ενίσχυση θα χορηγηθεί υπό την προϋπόθεση ότι, εκτός από την συµβατότητα µε την Οδηγία-πλαίσιο για τα νερά, θα τηρηθεί και η εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων.
 

Σχόλια (7)
Προσθήκη σχολίου

13-11-2023 18:58Γιάννης Σέρρες

Όσοι αποθηκεύουν το καλαμπόκι τους σε δική τους αποθήκη για να το πουλήσουν την άλλη χρονιά πχ Μάιο-Ιούνιο για καλύτερη τιμή, τι γίνεται πώς θα τεκμηρίωσουν τα 900 κιλά που ζητάνε, θα αναγκαστούν να πουλήσουν μέσα στο 23 γι Ν μην χάσουν την συνδεδεμένη;;

Απάντηση

15-09-2023 16:23Καλαμποκάς

Γνωρίζει κάποιος αν όσοι έχουν ενταχθεί στην απονιτροποίηση θα πάρουν συνδεδεμένη στο καλαμπόκι;;;

Απάντηση

15-09-2023 15:37ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Χωρίς τα κόκκινα καρτελάκια μας λένε ΄ότι η αίτηση για την συνδεδεμένη δεν μπορεί να κλείσει ενώ τα τιμολόγια είναι κανονικά!! Απλά δεν ξέραμε για τα καρτελάκια και τα πετάξαμε!! Είναι δυνατόν να μας αποκλείσουν από την ενίσχυση μόνο για αυτό!! Αν ξέρει κάποιος κάτι περισσότερο ας ενημερώσει!! Αυτά μόνο εδώ συμβαίνουν!!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

15-09-2023 13:42Έλλην

Μάλιστα και τώρα αρχίζουν τα παζάρια ποίος ποιον ξέρει από που παίρνει ψήφους και τέτοια για να μπουν περιοχές και να βγουν άλλες τα γνωστά δηλαδή της Ελλάδας και θα ελπίζει ο αγροτοκτηνοτροφος και θα παίζουν αυτοί με την ελπίδα του

Απάντηση

15-09-2023 08:36Γιωργος

Άντε ρε τρόμπες ακόμη δεν βγήκε η απόφαση ; Τι κάνετε εκεί στα γραφεία ; Σας πείραξε το κλιματιστικό ; Κοπρίτες ξυπνήστε γιατί αν δεν δώσετε στο καλαμπόκι συνδεδεμένη θα σας πάρουν με τις πέτρες ! Ξέρετε πόσοι αγρότες φυτέψανε γι αυτό το λόγο καλαμπόκι; Που είναι πολυέξοδο θέλει παρα πολύ νερό και τώρα να μας πείτε δεν δίνουμε θα σας πάρει ο διαολος

Απάντηση

14-09-2023 10:34ΑΓΡΟΤΗΣ

Να δούμε πότε θα βγει η εφαρμοστικη για το καλάμποκι για να κοπεί η εξισωτικη από μειονέκτηκα βγήκε αμεσως

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Πληρωμές Θεσμικά