BACK TO
TOP
Κοινή Αγροτική Πολιτική

Δεκτός ο σπόρος ιδιοπαραγωγής για πριμ των σιτηρών και ψυχανθών από eco-schemes

Την επιλεξιµότητα και των σπόρων ιδιοπαραγωγής στα πριµ προσαρµοσµένων ποικιλιών και διασταυρωτικούς ελέγχους για την ελάχιστη απαιτούµενη ποσότητα λιπασµάτων για τη σχετική επιδότηση µέσω φορολογικών παραστατικών, προβλέπει µεταξύ άλλων η εγκύκλιος ΟΚΕΠΕΚΕ για τις αιτήσεις eco-schemes του 2023 που επανεκκίνησαν στις 15 Φεβρουαρίου.

dektos-sporos-idioparagogis_2

Γιώργος Κοντονής

3778
6

Δεκτός και ο σπόρος ιδιοπαραγωγής για το πριμ των χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών από τα eco-schemes

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι, όπου απαιτείται, θα γίνονται δεκτά µόνο τιµολόγια που έχουν κοπεί το 2023 ή σε περασµένα έτη αναφορικά µε τις δράσεις που αφορούν τη σπορά µηδικής. Σηµειώνεται πως η σχετική εγκύκλιος αφορά το έτος ενίσχυσης 2023 και όχι το φετινό ΟΣ∆Ε, για το οποίο θα πρέπει να περιµένουν οι αγρότες νέες οδηγίες µε βάση και τις τροποποιήσεις του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ. Συγκεκριµένα, για τις πιο δηµοφιλείς δράσεις των eco-schemes, γίνονται γνωστά µέσω της εγκυκλίου τα εξής:

∆ράση 31.1-Α: Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών και ψυχανθών µικρού βιολογικού κύκλου:

 • Απαιτούνται τιµολόγια αγοράς σπόρου για την τεκµηρίωση των επιλέξιµων ειδών. Στην περίπτωση χρήσης ιδιοπαραγώµενου σπόρου η τεκµηρίωση των επιλέξιµων ειδών γίνεται µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του γεωργού ή/και από την ΕΑΕ των 3 τελευταίων ετών.

∆ράση 31.1-B: Καλλιέργεια προσαρµοσµένων στις τοπικές συνθήκες ειδών και ποικιλιών:

 • Ενισχύονται οι ποικιλίες ψυχανθών (κτηνοτροφικά ψυχανθή και όσπρια) και χειµερινών σιτηρών του Εθνικού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούµενων φυτικών ειδών της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985 (Α’ 164), που είναι αναρτηµένος στον ιστότοπο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συµπεριλαµβανοµένων των εγγεγραµµένων στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούµενων φυτικών ειδών «ποικιλιών προς διατήρηση» της υπ’ αρ. 324975/11378/16-9-2009 (Β’ 2038) κοινής υπουργικής απόφασης, ή του Κοινού καταλόγου ποικιλιών γεωργικών φυτών της παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συµβουλίου, που είναι αναρτηµένος στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανεξαρτήτως τελικής χρήσης (κτηνοτροφικά φυτά και παραγωγή για ανθρώπινη κατανάλωση).
 • Θα πρέπει να προσκοµίζονται τιµολόγια αγοράς σπόρου για την τεκµηρίωση των επιλέξιµων ποικιλιών χειµερινών σιτηρών, οσπρίων και ετήσιων κτηνοτροφικών φυτών.
 • Στην περίπτωση καλλιεργειών που έχουν σπαρεί/φυτευτεί σε προηγούµενο έτος, διατηρούνται στον περιβαλλοντικό φάκελο ή/και αναρτώνται στην ΕΑΕ τιµολόγιο αγοράς σπόρου παρελθόντος έτους εφόσον υπάρχει, ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του παραγωγού που να αναφέρει το έτος σποράς/φύτευσης της καλλιέργειας ή από την ΕΑΕ της προηγούµενης χρονιάς.

Στην περίπτωση χρήσης ιδιοπαραγώµενου σπόρου η τεκµηρίωση των επιλέξιµων ειδών γίνεται µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του γεωργού ή/και από την ΕΑΕ των 3 τελευταίων ετών.

∆ράση 31.4: Εφαρµογές κυκλικής οικονοµίας στη γεωργία:

 • Απαιτείται εδαφολογική ανάλυση του εδάφους των αγροτεµαχίων που εφαρµόζεται η δράση µόνο ως προς την % περιεκτικότητα οργανικού άνθρακα επί ξηρής ουσίας εδάφους σε ένα ενιαίο σύνθετο δείγµα. Το σύνθετο αυτό δείγµα θα αποτελείται από επι µέρους δείγµατα επιφανειακού εδάφους (βάθους 0-10cm) από το σύνολο της έκτασης των αγροτεµαχίων στα οποία εφαρµόζεται η δράση.
 • Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων θα περιλαµβάνονται στον ψηφιακό περιβαλλοντικό φάκελο. ∆εν ορίζεται συγκεκριµένη χρονική στιγµή για την πραγµατοποίηση της ανάλυσης του εδάφους , αρκεί η χρονική στιγµή που θα γίνεται αυτό να είναι σταθερή από τη µια χρονιά στην άλλη για να είναι συγκρίσιµες οι τιµές της % περιεκτικότητας οργανικού άνθρακα επί ξ.ο. εδάφους που θα προκύπτουν.
 • Η καταβολή της ενίσχυσης δεν σχετίζεται µε την αποδοτικότητα της παρέµβασης.

∆ράση 31.6-Β: Κοµφούζιο

 • Το έτος 2023, επιλέξιµα είναι τα αγροτεµάχια τα οποία συµπεριλαµβάνονται σε ενεργά Τεχνικά ∆ελτία (Τ∆) του έτους 2022 της αριθ. 474/16-2-2023 πρόσκλησης για την ετήσια παράταση της 1ης πρόσκλησης ή της αριθ. 5218/20-6-2018, 2ης πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022.
 • Η παρέµβαση 31.6-Β για το έτος 2023, αφορά αποκλειστικά τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς, µηλιάς, αχλαδιάς και κυδωνιάς σε αγροτεµάχια τα οποία περιλαµβάνονταν σε ενεργά Τ∆ έτους 2022 της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) και το 2022 ήταν στο τελευταίο έτος εφαρµογής της δράσης 10.1.08 (αφορούν την ετήσια παράταση της 1ης Πρόσκλησης και την 2η Πρόσκληση) .
 • Αγροτεµάχια µε δαµασκηνιές ή µε αµπέλι (οινοποιήσιµο, επιτραπέζιο ή σταφίδα) εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 και θα είναι επιλέξιµα για δήλωση στο οικολογικό πρόγραµµα 31.5-Β στην ΕΑΕ 2025 και εξής, όταν θα ολοκληρωθούν οι πολυετείς δεσµεύσεις στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08.
 • Απαιτούνται: Φορολογικά παραστατικά αγοράς ατµιστήρων – διαχυτήρων φεροµόνης φύλου ή φεροµονικών σκευασµάτων τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στα αγροτεµάχια της δράσης κατά το έτος της αίτησης, από τα οποία να προκύπτει ο αριθµός των ατµιστήρωνδιαχυτήρων ή η ποσότητα του φεροµονικού σκευάσµατος αντίστοιχα.

∆ράσεις 31.6 Ι, 31.6 ΙΑ και 31.6 ΙΒ Ειδική Θρέψη:

 • Από τα φορολογικά παραστατικά πρέπει να προκύπτει η ποσότητα λίπανσης που εφαρµόστηκε και να αναγράφεται η πληροφορία ότι πρόκειται για λίπασµα βραδείας ή ελεγχόµενης αποδέσµευσης ή εναλλακτικά βεβαίωση του προµηθευτή για την κατηγορία στην οποία ανήκει το συγκεκριµένο προϊόν.
 • Όπου θεωρηθεί απαραίτητο θα πραγµατοποιηθεί διασταύρωση µε την ελάχιστη συνιστώµενη ποσότητα ανά καλλιέργεια για τους παραπάνω τύπους λιπασµάτων.

∆ράση 31.9: ∆ιατήρηση βιολογικών

 • Ο έλεγχος της πιστοποίησης γίνεται σε επίπεδο αγροτεµαχίου και όχι στο σύνολο της εκµετάλλευσης. Αγροτεµάχια που δεν είναι ενταγµένα στο Μέτρο 11 και 10 µπορούν να ενισχυθούν στα πλαίσια του οικολογικού σχήµατος 31.9.
Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Σχόλια (6)
Προσθήκη σχολίου

25-02-2024 15:43alex

Δείτε τις ενδεικτικές τιμές που προέβλεπε η Υπ. Απόφαση για καθε ενα οικολογικο σχημα και συγκρινετε τις με τί θα πληρωθεί, οταν πληρωθεί το καθε ενα. Έχουνε χάσει την μπάλλα δυστυχώς. Και το χειρότερο είναι οτι όποιος προγραμματίζει και τους παίρνει σοβαρά, είναι ο χαμένος της υπόθεσης.

Απάντηση

25-02-2024 14:25Φουφουτος

Χάσατε τι μπάλα που να σας πάρει ο ,,,,,,,,,,

Απάντηση

25-02-2024 14:25Φουφουτος

Χάσατε τι μπάλα που να σας πάρει ο ,,,,,,,,,,

Απάντηση

25-02-2024 13:32Νίκος.

Μακάρι.τα.παιδια.να.πληροσουνε. Δεν.τους.διαφερι.οι.αγροτες.και. Όλος.κοσμος.ποσο.καιρο.ειναι Στο.δρομο.στα.αρχηδια.τους.θα. Στενοχορηθη.αν.εχουμε.τα.τελη. Απλήρωτα. ΕΓΟ.ΠΟΥ.ΛΕΟ.ΦΟΡΤΟΜΑ..ΣΕ. ΣΑΠΙΟΚΑΡΑΒΟ.ΟΛΟι.ΚΑΙ. ΦΟΥΝΤΑΡΗΣΜΑ.ΝΑ.ΠΑΝΕ.ΣΤΟ. ΔΙΑΟΛΟ.ΟΛΟΙ.ΜΗΠΟΣ.ΓΛΙΤΟΣΟΥΜΕ.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

25-02-2024 10:53Γιωργος

Λοιπον πες στα αφεντικα σου μιστερ γκογκο οτι εχοθμε μεινει απληρωτοι στην κορινθια τις αποζημιωσεις φυτικης παραγωγης του 2023.δεν ξερω τι θα κανετε ολοι σας,κοψτε τον λαιμο σας και πληρωστε μας μεχρι τις 29 Φεβρουαριου γιατι εχουμε αφησει απληρωτα τα τελη κυκλοφοριας τα οποια ληγει η προθεσμια τελη του μηνα.αν δεν βαλετε τα χρηματα εγκαιρα να πληρωσουμε τις υποχρεωσεις μας να ξερετε οτι θα το πληρωσετε πολυ ακριβα-υπαρχει τροπος-για αυτες τις αποζημιωσεις εμεις πληρωνουμε ασφαλιστικες εισφορες,δεν μας κανετε χαρη.οσοι τις εχουμε εξοφλησει πληρωστε μας.αν δεν μας πληρωσετε ως τις 29 του μηνα θα γινει χαμος ειλικρινα.μην τολμησετε ουτε μια μερα παραπανω να μας πληρωσετε.ακομα και την επομενη στη 1 Μαρτιου να μας πληρωσετε ειναι σαν να μας πληρωσετε μετα απο 1-2-3 μηνες,το ιδιο ειναι.βγαλτε αμεσως τα πορισματα και πληρωστε μας.δδεν ειναι δικα σας τα λεφτα και ουτε ζηταμε ελεημοσυνη.τα εχουμε πληρωμενα,οπως δηθεν επικαλλειστε εσεις οι υπαλληλοι οτι κι εσεις πληρωνετε,ενω δεν εχετε πληρωσει ΠΟΤΕ ΦΡΑΓΚΟ.ΑΛΛΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ.πειτε λοιπον στα αφορισμενα αφεντικα σας να μας πληρωσουν γιατι φωνη λαου οργη Θεου.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Πληρωμές Θεσμικά