Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Κοινοβουλευτικά

Ζητήματα του πρωτογενή τομέα που χρονίζουν, στο νέο σχέδιο νόμου

Τη συνολική διευθέτηση θεμάτων που αφορούν αρμοδιότητες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τα οποία χρονίζουν χωρίς τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις επιχειρεί το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα» που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή προς επεξεργασία.

48611347316_e1b739770e_o

147
0

Αναλυτικά στο σχέδιο νόμου (Ολόκληρο ΕΔΩ) περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις άδειες σταβλισμού, τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, το πολλαπλασιαστικό υλικό, τα λιπάσματα, τις έγγειες βελτιώσεις αλλά και για τις αποζημίωσης των κτηνοτρόφων του Τυρνάβου, το ζωικό κεφάλαιο των οποίων επλήγη από σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια.

Ειδικότερα, όσον αφορά την κτηνοτροφία:

Πρώτον με το Άρθρο 8, δίνεται παράταση για τις άδειες στάβλου μέχρι το τέλος του 2020.

Δεύτερον με το Άρθρο 11, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για όποιες Περιφέρειες δηλώσουν αδυναμία.

Τρίτον στο Άρθρο 21, προβλέπεται η καταβολή της επιχορήγησης 30 ευρώ ανά αιγοπρόβατο και 120 ευρώ ανά βοοειδές που δικαιούνταν οι κτηνοτρόφοι κατά τα έτη 2014 και 2015 για τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή προγραμμάτων επιτήρησης ΜΣΕ και ΣΕΒ (σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια βοοειδών) ανεξάρτητα αν δείγματα νεκρών ζώων εξετάσθηκαν ή όχι για ΣΕΒ ή ΜΣΕ. Αφορά κυρίως τους κτηνοτρόφους Τυρνάβου και την επιχορήγηση για τους εκτροφείς βοοειδών, προβάτων ή αιγών εφόσον προσκόμισαν στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές νεκρά ζώα ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών για τα βοοειδή και άνω των 18 μηνών για τις αίγες και τα πρόβατα. Κατά τα έτη 2014 και 2015 το ζωικό κεφάλαιο υπολογίζεται στα 6.583 στο σύνολο, εκ των οποίων 601 βοοειδή, 5.514 πρόβατα και 468 αίγες.
Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται στα 252 χιλ. ευρώ περίπου.

Παράλληλα, με το Άρθρο 9 για όλους τους μελισσοκόμους της χώρας, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, καθιερώνεται υποχρεωτικά ατομική μελισσοκομική ταυτότητα, τα στοιχεία της οποίας τηρούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική – ψηφιακή μορφή και είναι σε πλήρη συμφωνία με τα δεδομένα του εθνικού ηλεκτρονικού μελισσοκομικού μητρώου.

Τέλος, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις βελτίωσης επί του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΑΑΤ, και ιδίως του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). «Συνολικά με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η νομοθετική κάλυψη κενών και αστοχιών με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανάδειξη της γεωργίας, της αλιείας και της κτηνοτροφίας, ως βασικών πυλώνων για την οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου και την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της αγροτικής παραγωγής στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν.», αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα:

Άρθρο 8

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

  1. Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 (Α΄ 52), η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012, παρατείνεται έως τις 31.12.2020. Όπου στις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012 αναφέρεται η αρχική προθεσμία των τριών (3) ετών, νοείται η προθεσμία που λήγει στις 31.12.2020.
  2. Η παρ. 3 του άρθρου 17α του ν. 4056/2012, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164) και η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν 140

τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) μέχρι τις 31.12.2020. Έως την ημερομηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβολή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίμου. Οι διοικητικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παρ. 2.

β) Η ισχύς της περ. α΄ αρχίζει από τις 30.6.2019.».

Άρθρο 11

Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

  1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Σε περίπτωση αδυναμίας σύναψης σύμβασης ή λύσης των ανωτέρω συμβάσεων για οποιονδήποτε λόγο, την ευθύνη εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης δύναται να αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η έγκριση των σχεδίων σε αυτή την περίπτωση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από γνώμη της αρμόδιας Δασικής Αρχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.».

  1. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 4351/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση εκπόνησης των σχεδίων βόσκησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από τις Περιφέρειες για τον σκοπό αυτό μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, καθώς και τα ποσά που έχουν εισπραχθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 915/69142/2018 (Β’ 1812) αποδίδονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Η διαδικασία της απόδοσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

  1. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4351/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με τις αποφάσεις έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης που εκδίδονται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3, γίνεται και η αποτύπωση των αντίστοιχων βοσκήσιμων γαιών.».

  1. α) Η περ. α΄ του άρθρου 9 του ν. 4351/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) υπάλληλοι της Περιφέρειας ή των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων ή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,».

β) Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 4351/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει την ευθύνη εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, η ανωτέρω επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.».


Ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου όπως παρουσιάστηκε στη Βουλή από τον Εισηγητή της Πλειοψηφίας είναι διαθέσιμο εδώ.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης που έλαβε χώρα στις 25 Μαϊου στην διαρκή επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με αφορμή την κατάθεση του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΑΑΤ,  το Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε δύο τροπολογίες σχετικές με την  απώλεια αγροτικού ή βοσκήσιμου χαρακτήρα εκτάσεων και την απαλλαγή των γεωργών του Προγράμματος Δάσωση Γεωργικών Εκτάσεων από την υποχρέωση επιστροφής ενισχύσεων.

Η τροπολογία για την Απώλεια αγροτικού ή βοσκήσιμου χαρακτήρα εκτάσεων είναι διαθέσιμη εδώ

Η τροπολογία για την Απαλλαγή των γεωργών του Προγράμματος Δάσωση Γεωργικών Εκτάσεων από την υποχρέωση επιστροφής ενισχύσεων είναι διαθέσιμη εδώ

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία