Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Νομοθεσία

Μέσα στο 2012 οι αιτήσεις για τη 2η δόση των Νέων Αγροτών

Από την έκδοση της απόφασης και με καταληκτική προθεσμία τρία χρόνια από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης του κάθε δικαιούχου, μπορούν να υποβάλλουν το φάκελο πληρωμής της 2ης δόσης οικονομικής ενίσχυσης για την εγκατάσταση των Νέων Γεωργών, οι ενδιαφερόμενοι.

27
1
Σύμφωνα με την απόφαση 14357/13-12-2011 του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά τη Διαδικασία και τρόπος χορήγησης της 2ης και 3ης δόσης στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ, η διαδικασία κατάθεσης των φακέλων έχει ήδη ξεκινήσει και επειδή η παραπάνω προθεσμία θα τηρηθεί απαρέγκλιτα, οι αρμόδιες Διευθύνσεις καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τους φακέλους πληρωμής 2ης δόσης εντός της παραπάνω προθεσμίας έστω και αν λείπει κάποιο δικαιολογητικό που δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα (π.χ. βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων 150 ωρών για το οποίο ο δικαιούχος θα δεσμεύεται ότι θα το παρακολουθήσει όταν κλιθεί γι’ αυτό)

Να σημειωθεί ότι η υποβολή των φακέλων 2ης δόσης θα γίνεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου σε δύο (2) αντίγραφα με τα καθορισμένα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής
1. Αίτηση πληρωμής 2ης δόσης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα I). Το εν λόγω υπόδειγμα δύναται να τροποποιηθεί με σχετική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
2. Δελτίο Επίτευξης των Δεσμευτικών Στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Παράρτημα II)
3. Ειδική Μελέτη κατάδειξης επίτευξης των συμβατικών υποχρεώσεων της τριετίας που αφορούν στο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία και στο εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης του δικαιούχου, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα VΙ)
Η Ειδική Μελέτη αφορά στη γεωργική εκμετάλλευση του έτους υποβολής της αίτησης πληρωμής ή του προηγούμενου έτους και συντάσσεται από γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας, με χρήση των δεικτών εισοδήματος − ΜΑΕ ανά στρέμμα ή κεφαλή ζώου σε επίπεδο χώρας, όπως αυτοί αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5 του Φακέλου Υποψηφιότητας και Οδηγού Συμπλήρωσης –Αξιολόγησης του Φακέλου Υποψηφιότητας του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

4. Παραστατικά
α. Βεβαίωση Δημάρχου/Κοινοτάρχη για το μόνιμο της κατοικίας
β. Αντίγραφα των φορολογικών εντύπων Ε1 του αιτούντος, που έχουν υποβληθεί από το έτος ένταξης στο Μέτρο και εφεξής, καθώς και αντίγραφα των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων (διαθέσιμα στοιχεία) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για το αληθές του περιεχομένου αυτών
γ. Αντίγραφα του συνόλου των βιβλίων λογαριασμών (απλοποιημένης λογιστικής) από το έτος ένταξης στο Μέτρο και εφεξής, για την παρακολούθηση των παραγωγικών και οικονομικών στοιχείων της εκμετάλλευσης (Παράρτημα VII)
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ (Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ και μη οφειλής ληξιπρόθεσμων εισφορών)
ε. Βεβαίωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας κατόπιν παρακολούθησης μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ελάχιστης διάρκειας 150 ωρών, από κέντρο κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Η εν λόγω βεβαίωση δεν αφορά σε δικαιούχους οι οποίοι βαθμολογήθηκαν στο 2ο κριτήριο ένταξης «Επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης»
στ. Εγκεκριμένη Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α) πτηνοκτηνοτροφικής μονάδας, εφόσον απαιτείται για τη δυναμικότητα της εκμετάλλευσης
ζ. Άδεια ίδρυσης της πτηνοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, εφόσον δεν απαιτείται Π.Π.Ε.Α. για τη δυναμικότητα της εκμετάλλευσης
η. Βεβαίωση συμμόρφωσης με τα ισχύοντα κάθε φορά κοινοτικά πρότυπα, τα αντίστοιχα για το είδος της επένδυσης που πραγματοποιείται, εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης για ένταξη στο Μέτρο 121 ΠΑΑ (Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων) με σκοπό τη συμμόρφωση προς ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Επιχειρηματικό του Σχέδιο. Η σχετική βεβαίωση λαμβάνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 24 της υπ’ αριθμ. 4985/21−6−2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1026/Β΄/2010) όπως αυτό ισχύει κάθε φορά ή/και από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα
θ. Αντίγραφο τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών του συντάκτη και απόδειξης καταβολής εισφοράς υπέρ ΓΕΩΤΕΕ, για αμοιβή σύνταξης και υποβολής αίτησης πληρωμής της 2ης δόσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την ΥΑ 2213/18−2−2009 (ΦΕΚ 484/Β΄/2009)
ι. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο μετέχει ο δικαιούχος και από το οποίο προκύπτει σαφώς ο αριθμός ΙΒΑΝ. (Το συγκεκριμένο παραστατικό προσκομίζεται μόνο εφόσον ο δικαιούχος αιτείται αλλαγή του τραπεζικού λογαριασμού)
ια. Αντίγραφο μητρώου βοοειδών ή / και αιγοπροβάτω
ιβ. Αντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου του δικαιούχου
ιγ. Πρόσφατο ποινικό μητρώο γενικής χρήσης

 
Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση
Χορήγηση 2ης και 3ης δόσης για εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

02-06-2013 13:54spiros

ποτε θα πληρωθουν οι εξωτικες αποζημιώσεις ετους 2012 και ποιο το μέλλον των πληρωμων απο τη ΔΩΔΩΝΗ?

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία