BACK TO
TOP
Τοπικές Ειδήσεις

Κρατική ενίσχυση υπέρ πυρόπληκτων αγροτών για τα 50.000 καμένα στρέμματα του 2022

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 3317/12-06-2024, ανατίθεται στον ΕΛ.Γ.Α. υλοποίηση, υπέρ των γεωργών και κτηνοτρόφων της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές, κατά το έτος 2022 και δεν έχουν ενταχθεί ή που έχουν εν μέρει ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 4797/2021.

piropliktes-agrotikes-ekmetaleuseis

150
0

Οι εν λόγωενισχύσεις χορηγούνται εφόσον έχει καεί μία ενιαία έκταση μεγαλύτερη των 500 στρεμμάτων και ειδικά για τη νησιωτική χώρα, μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων. Στη νησιωτική χώρα δεν περιλαμβάνονται η νήσος Κρήτη και η Εύβοια.

Αναλυτικά, στην εν λόγω ΚΥΑ, αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 1

Ζημιές από πυρκαγιές που δεν έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 4797/2021 (Α' 66)

Πίνακας πυρκαγιών που εντάσσονται στην παρούσα απόφαση ως επιλέξιμες, για την αντιστάθμιση ζημιών φυτικού κεφαλαίου, παγίου κεφαλαίου και αποθηκευμένων προϊόντων.Άρθρο 2

Ζημιές από πυρκαγιές που έχουν ενταχθεί εν μέρει στις διατάξεις του ν. 4797/2021 (Α' 66)

Οι οριοθετημένες περιοχές, για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021, για την αντιμετώπιση ζημιών από:

α) τις πυρκαγιές μηνός Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης,

β) την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου και

γ) την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα σχετικά φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Πίνακα που ακολουθεί, εντάσσονται στην παρούσα απόφαση ως επιλέξιμες, για την αντιστάθμιση ζημιών παγίου κεφαλαίου και αποθηκευμένων προϊόντων, που δεν αποζημιώνονται με αποφάσεις πού έχουν εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση του ν. 4797/2021, για του ίδιους δικαιούχους.

Άρθρο 3

Όροι χορήγησης ενίσχυσης

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νέου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων [υπ' αρ. 146/40686/09.02.2024 (Β' 1151) κοινή υπουργική απόφαση], υπό του οποίου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα προβλέπεται υποβολή αίτηση χορήγησης ενίσχυσης, σε αντίθεση με τις διατάξεις του έως τώρα ισχύοντος Κανονισμού [υπ' αρ. 619/146296/29.12.2016 (Β' 4562) κοινή υπουργική απόφαση] που προέβλεπε την υποβολή αρχικής και οριστικής αίτησης χορήγησης ενίσχυσης.

Λόγω της μεταβατικής περιόδου στην ισχύ των διατάξεων του νέου Κανονισμού, κατ' εξαίρεση, θα εκδοθεί ανακοίνωση από τον ΕΛ.Γ.Α., προκειμένου οι παραγωγοί να οριστικοποιήσουν τις υποβληθείσες δηλώσεις καθώς και να τους δοθεί το δικαίωμα υποβολής δήλωσης για ζημιά που έχουν υποστεί στο φυτικό κεφάλαιο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων, για τις περιπτώσεις του άρθρου 1 της παρούσης.

Αναφορικά με τα δικαιολογητικά του άρθρου 11 της υπ' αρ. 146/40686/09.02.2024 (Β' 1151) κοινής υπουργικής απόφασης , θα πρέπει να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι δίδουν τη συναίνεσή τους για την «αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων» στον ΕΛ.Γ.Α., προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα να κριθούν δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση αφορά κατά κύριο λόγο σε φορολογικά στοιχεία (δήλωση γεωργικού εισοδήματος, συνολικό ατομικό και οικογενειακό εισόδημα, μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, όπως δηλώνεται στα φορολογικά έντυπα), καθώς και στοιχεία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Αντίστοιχα, για τα δικαιολογητικά του άρθρου 12 της υπ' αρ. 146/40686/09.02.2024 (Β' 1151) κοινή υπουργική απόφαση, για συνεταιρισμούς, ή γενικά εταιρείες με νομική προσωπικότητα, ομάδες κοινής εκμετάλλευσης κ.λπ. ζητείται η «κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (έντυπο Ε3) φορολογικού έτους 2021 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2021) και η «Δήλωση φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» (έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2021 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2021), προκειμένου να ελεγχθούν τα εισοδήματά τους και ότι λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα

Άρθρο 4

Λοιπές διατάξεις

  1. Προκειμένου οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να κριθούν δικαιούχοι ενισχύσεων θα πρέπει να ισχύουν τα αναγραφόμενα στις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων [υπ' αρ. 146/40686/09.02.2024 -(Β' 1151)] κοινή υπουργική απόφαση] καθώς και της παρούσας απόφασης, περιλαμβανομένου του ελέγχου των δικαιολογητικών που προσκομίζονται ή αναζητούνται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του προαναφερθέντος Κανονισμού για την παρούσα. Δεν αποζημιώνονται εκμεταλλεύσεις για ζημιές που είναι ενταγμένες σε άλλο πρόγραμμα, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 6 του προαναφερθέντος Κανονισμού.
  2. Για την παρούσα απόφαση ως εισόδημα αναφοράς καθορίζεται το ποσό των 15.000 €, όπως αυτό είχε καθοριστεί με την υπ' αρ. 316179/16061/26.11.2004 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  3. Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 150.000,00 € ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο και σε 70.000,00 € για τα λοιπά, ενώ στο σύνολο της η συνολική καταβληθείσα ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 200.000,00 € ανά δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισμών. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15,00 € ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.
  4. Για λόγους διαφάνειας, ενίσχυση δικαιούχου παραγωγού, που υπερβαίνει τα 10.000,00 €, θα δημοσιεύεται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.
  5. Η αποκατάσταση των ζημιών, θα πρέπει να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και η συνολική καταβολή των ενισχύσεων να ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2026.

Άρθρο 5

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία