BACK TO
TOP
Agrenda

Καταργούνται οριστικά τα δικαιώματα στις άμεσες μετά τη σύγκλιση

Το τέλος όχι µόνο των ιστορικών δικαιωµάτων αλλά και των δικαιωµάτων γενικότερα ως τίτλων ενίσχυσης, θα σηµάνει µε τη λήξη της η τρέχουσα προγραµµατική περίοδος, σύµφωνα µε την έκθεση της Κοµισιόν που αναλύει τις κύριες πτυχές των Στρατηγικών Σχεδίων των 27 κρατών-µελών.

4-5_pin_23

Γιώργος Κοντονής

94
21

Καταργούνται οριστικά  τα δικαιώματα άμεσων  ενισχύσεων την άλλη  μέρα της πλήρους  σύγκλισης για όλους 

Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, η Ελλάδα µαζί µε άλλες 11 χώρες αναµένεται να συγκλίνει στο 100% τα δικαιώµατα ενίσχυσης το 2026. «Η πλήρης εσωτερική σύγκλιση συνήθως συνοδεύεται από κατάργηση των δικαιωµάτων παρέχοντας σηµαντική απλούστευση για τους δικαιούχους και τις διοικήσεις», σηµειώνει η Κοµισιόν στο απολογιστικό της για τα Στρατηγικά Σχέδια. Συγκεκριµένα δέκα κράτη µέλη εφάρµοσαν ήδη το σύστηµα των άµεσων ενισχύσεων χωρίς δικαιώµατα το 2022. Το 2023, οκτώ κράτη µέλη (Γερµανία, Αυστρία, ∆ανία, Φιλανδία, Μάλτα, Ολλανδία, Σουηδία και Σλοβενία) που είχαν εφαρµόσει το καθεστώς βασικής ενίσχυσης µε δικαιώµατα την περίοδο 2015-2022  τα καταργούν τελείως από την αρχή της προγραµµατικής περιόδου. Μαζί τους θα είναι η Πορτογαλία (2026) και, το Λουξεµβούργο (2027). Μόλις τέσσερα κράτη-µέλη η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και το Βέλγιο επέλεξαν να προχωρήσουν σε σύγκλιση 85% έως το 2026 και όχι στην πλήρη εξίσωση των δικαιωµάτων.

Τα παραπάνω πρέπει να τα έχουν υπόψη τους οι αγρότες που αποφασίζουν να επενδύσουν στην αγορά δικαιωµάτων τα οποία φαίνεται πως θα έχουν µετά από πολλά χρόνια ηµεροµηνία λήξης. Μετά, η βασική ενίσχυση θα πηγαίνει στο επιλέξιµο στρέµµα, κάτι που θα ξεκινήσει να γίνεται από φέτος στο καθεστώς του πρασινίσµατος, της αναδιανεµητικής ενίσχυσης και της συµπληρωµατικής ενίσχυσης νεαρών αγροτών. Όπως και να έχει εκεί που τα δικαιώµατα ήταν υπεύθυνα για την πληρωµή άνω του 85% του προϋπολογισµού των άµεσων ενισχύσεων, στην τρέχουσα περίοδο θα «µετράνε» για το 49,1% των επιδοτήσεων. ∆ηλαδή ένας αγρότης µε 150 στρέµµατα και 10 δικαιώµατα (100 στρέµµατα) θα λάβει όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης (πλην της βασικής) µε βάση ολόκληρη την επιλέξιµη έκταση και όχι µόνο στα 100 στρέµµατα όπου ενεργοποιεί δικαιώµατα. Αυτό θα είναι µία πολύ µεγάλη διαφορά σε σχέση µε την περασµένη περίοδο και θα ανακατανείµει ως ένα βαθµό τη µοιρασιά των άµεσων επιδοτήσεων.

 

Τι πρέπει να περιµένουν φέτος οι αγρότες από τη σύγκλιση των δικαιωµάτων

Το 2023 θα επέλθει το πρώτο από τα τέσσερα βήµατα σύγκλισης προς τον µέσο όρο ανά αγρονοµική περιφέρεια. Στην εφαρµοστική απόφαση που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (3072/Β’/2023) και είχε φιλοξενήσει η Agrenda στο περασµένο Φύλλο για τη σύγκλιση αναφέρεται ότι: «Την περίοδο 2023-2026 θα ολοκληρωθεί η σύγκλιση των δικαιωµάτων προς µία ενιαία τιµή µονάδας ανά ΑΠ (flat rate). Με το τρόπο αυτό, στο τέλος της περιόδου, δηλαδή το 2026, εντός κάθε ΑΠ, η µοναδιαία αξία όλων των δικαιωµάτων ενίσχυσης εξισώνεται µε τον περιφερειακό µέσο όρο δηλαδή µε τη µέση αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης της εν λόγω περιφέρειας. Η σύγκλιση υλοποιείται σε επίπεδο ΑΠ σε τέσσερα βήµατα στα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026».

Τα βήµατα µε βάση το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ θα είναι «ισόποσα» κάτι που δεν αποτυπώνεται στην εφαρµοστική απόφαση. Η διαδικασία φέτος θα ξεκινήσει µε τη λήξη των αιτήσεων ΟΣ∆Ε. Σε κάθε αγρονοµική περιφέρεια (αροτραίες, βοσκοτόπια, µόνιµες) θα γίνει η διαίρεση των διαθέσιµων ποσών µε τα δικαιώµατα που θα δηλωθούν. Έτσι θα προκύψει ο µοναδιαίας µέσος όρος ο οποίος αναµένεται να φτάσει τα 21 ευρώ το στρέµµα στις αροτραίες, τα 27 ευρώ στις µόνιµες και στα 16-17 ευρώ στα βοσκοτόπια. Μετά όσα δικαιώµατα είναι πάνω από αυτόν θα κλείσουν τη διαφορά κατά 25% (ή στο ποσοστό που θα οριστεί αν δεν είναι ισόποσα τα τέσσερα βήµατα), µε µείωση στα υψηλά δικαιώµατα, και µε αύξηση στα χαµηλά. ∆εν θα χορηγούνται άµεσες ενισχύσεις σε γεωργούς, όταν το συνολικό ποσό προς καταβολή της άµεσων ενισχύσεων δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ (από τα 250 ευρώ που ίσχυε την περασµένη περίοδο).

Από τον µηχανισµό της σύγκλισης θα εξαιρείται το επιπλέον ποσό που θα προστεθεί στη βασική ενίσχυση (από το 2024) από τα κονδύλια που θα περισσέψουν από το νέο πρασίνισµα και θα µπει ατόφιο στο λογαριασµό των αγροτών. Η πρόσκαιρη αύξηση της µοναδιαίας αξίας του δικαιώµατος µπορεί να φτάσει έως και 25%.

Πάντως, αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως στο τέλος του 2023 θα γίνει τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ, όπου θα επέλθουν αλλαγές σε συνδεδεµένες ενισχύσεις και νέο πρασίνισµα, µε βάση τα χρήµατα που θα απορροφηθούν την τρέχουσα περίοδο. 

 

Ο ορισµός του ενεργού αγρότη

Όπως και την περασµένη περίοδο, έτσι και φέτος για να λάβει κάποιος αγρότης οποιαδήποτε ενίσχυση θα πρέπει να τηρεί τον ορισµό του «ενεργού αγρότη». Πρόκειται για µία έννοια που αλλάζει ελάχιστα τη νέα περίοδο. Σύµφωνα µε την εφαρµοστική απόφαση µε θέµα: «Καθορισµός οριζοντίων θεµάτων για την εφαρµογή των παρεµβάσεων άµεσων ενισχύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027» (ΦΕΚ 3071/Β’/2023) ενεργός αγρότης θα νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί γεωργική δραστηριότητα και πληροί µία τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Έλαβε κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος έως 5.000 ευρώ άµεσες ενισχύσεις.

β) Έλαβε κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος άµεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ και αποδεικνύει ότι το ετήσιο ποσό των άµεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από µη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία,

γ) Αποδεικνύει ότι το εισόδηµα που απέκτησε από γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος είναι τουλάχιστον 10% έναντι των συνολικών εσόδων που απέκτησαν κατά το ίδιο φορολογικό έτος.

δ) ∆εν θεωρούνται ως «ενεργοί γεωργοί» όσοι λαµβάνουν ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ και διευθύνουν εταιρείες που δεν έχουν κύριο στόχο τους τη γεωργία (αεροδρόµια, κάµπινγκ, ξενοδοχεία, γήπεδα, κτηµατοµεσιτικές εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα). Παρ’ όλα αυτά θεωρούνται ως «ενεργοί γεωργοί» οι γεωργοί που διευθύνουν τους παραπάνω τύπους επιχειρήσεων, εφόσον οι γεωργικές δραστηριότητες τους αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 του κύκλου εργασιών της εταιρίας.

Ως «έσοδα που αποκτήθηκαν από γεωργικές δραστηριότητες» νοούνται τα έσοδα που απέκτησε ο γεωργός από τη γεωργική του δραστηριότητα, περιλαµβανοµένης της πρώτης πώλησης, περιλαµβανοµένης της ενωσιακής στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και οποιασδήποτε εθνικής ενίσχυσης, η οποία χορηγείται για γεωργικές δραστηριότητες. Περιλαµβάνονται επίσης τα έσοδα από τη καθετοποίηση της ίδιας παραγωγής, δηλαδή τα έσοδα από τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων της εκµετάλλευσης, υπό τον όρο ότι τα µεταποιηµένα προϊόντα παραµένουν στην κυριότητα του γεωργού και από την εν λόγω µεταποίηση προκύπτει άλλο γεωργικό προϊόν.

Σχόλια (21)
Προσθήκη σχολίου

23-05-2023 12:06Κωνσταντίνος Γ.

Aν επιδοτεις δικαιώματα επιδοτεις και αυτόν που δεν παράγει τίποτα. Αν επιδοτεις τα σπαρμένα στρέμματα τότε ο άλλος απλά μπορεί να παρατήσει την καλλιέργεια και να πάρει την επιδότηση. Αν επιδοτήσεις την παραγωγή τότε αυτός που ήταν άτυχος στον καιρό ή τον κατέστρεψαν οι γύφτοι δεν επιδοτείται. Προφανως τίποτα από τα παραπάνω δε δουλευει. Μια εναλλακτική είναι να καταργηθούν πλήρως οι επιδοτήσεις και το ποσό να προστεθεί στα σχέδια βελτίωσης ώστε να έχουν οι αγρότες τη δυνατότητα να επενδύσουν σε μέσα που θα τους επιτρέψουν να προστατεύουν καλύτερα την παραγωγή. Δύσκολο γιατί δεν εφαρμόζεται εύκολα σε αρκετές καλλιέργειες. Δεύτερη επιλογή είναι η επιδότηση επί του παραγομενου προϊόντος και αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για πιθανό έλλειμμα μιας χρονιας σε σχέση με τον μέσο όρο των πέντε τελευταίων ετών. Θα μου πεις, και αν τα τελευταία 5 χρονια είχα διαρκώς ατυχίες και κακή παραγωγη; Θα σου πω, παράτησε το καλύτερα το σπορ και πιάσε κάτι άλλο, δε σε θέλει.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

16-05-2023 07:47Ο ΒΟΡΕΙΟΣ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ...ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΙΣΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΑΑΤ..ΤΑ ΕΚΑΝΕΣ ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΑ...!.. ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΝ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΤΟΝ ΣΑΤΟΛΙΑ ΕΦΕΡΕΣ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ..!!..ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΤΟΥ..!!.ΑΑΑ ΤΗΝ ΚΑΠ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕΣ ΚΑΠΑ ΝΑ ΚΟΥΚΟΥΛΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ..!..ΑΡΠΑΧΤΕΣ,ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΟΣΔΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΡΠΑΧΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ..!!..ΣΤΟ ΜΑΝΤΡΙ ΣΑΣ ΟΛΟΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ..!!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

15-05-2023 19:34Βασιλης

Πρέπει να ξυπνήσουμε οι αγρότες. Ακόμη και σήμερα παίρνουν χρήματα άνθρωποι με κτήματα ζούγκλα χωρίς δέντρα όλο βάτα. Ελάτε στον κάμπο της Άρτας να δείτε. Οι πραγματικοί αγρότες είναι υπερβολικά αδικημενοι. Καμία κυβέρνηση τόσα χρόνια δεν τόλμησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Δυστυχώς. Κρίμα πολύ κρίμα. Ας πάμε τώρα να ψηφίσουμε.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

15-05-2023 16:52Παρατηρητης

20ρακι μείον τον ελγα και πολλά μας είναι. Τα Eco shames θα χρειαστουν μελετητή. 1000ρικο και... ο φάκελος;; - gps για ψεκασμό λίπασμα κλπ. Θα φάνε δηλαδή όλοι εκτός από τους αγρότες. Οι υποψήφιοι κουβέντα.......!!!! Οι εμισθοι των 25000€/μήνα στις Βρυξέλλες δεν μας ενημέρωσαν τι έγινε και τι ψήφισαν.(ΌΛΟΙ) Οι αγρότες έξω φωνάζουν & αντιδρούν. Εδώ;; 20-7= 13€

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (3)

15-05-2023 15:11Βοσκος

Μπεεε

Απάντηση

15-05-2023 14:41Nikoletta

Πότε θα ανοίξει το οσδε ρε παιδιά;τι κοροϊδία είναι αυτή φετος;σήμερα και καλά θα άνοιξε ...ξεφτιλισμενοι κάνετε ότι θέλετε ..η κυβέρνηση δεν κάνει τπτ

Απάντηση

15-05-2023 13:13Savvas

Το ποιο σωστο είναι οτι παραγωγή σπέρνει ο κάθε αγρότης για αυτην να επιδοτείται . Δεν θέλουμε δικαιώματα και πλαφόν στην παραγωγή μας

Απάντηση

15-05-2023 12:38Πιτσικαμορτης

Το τέλος γενικά των αγροτών θα έρθει τελικά αυτό είναι σίγουρο

Απάντηση

15-05-2023 11:33maria

Κάποτε θα πρέπει η ΚΑΠ να επιδοτεί αυτούς που παράγουν. Θα έπρεπε εδώ και χρόνια τα δικαιώματα , ενισχησης, πέστε τα όπως θελεται . Να δίνονται βάση παραγωγής στους ανθρώπους που παράγουν , και όχι στους αγρότες του καναπέ.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

15-05-2023 11:26Ζωή

Εμείς οι ενεργοί αγρότες διαβάζοντας κατά καιρούς τα διάφορα άρθρα που αφορούν την νέα Κ.Α.Π. διαπιστώνουμε ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι: 1ον Τα τελευταία 20 χρόνια η μείωση των ενισχύσεων όσο αφορά τις καλλιέργειες είναι εμφανής και σε συνδυασμό με το τεράστιο κόστος παραγωγής και τις καθόλου ικανοποιητικές τιμές πώλησης των αγροτικών προϊόντων οδηγεί στην ακόμη μεγαλύτερη εγκατάληψη της ελληνικής υπαίθρου. 2ον Τα αποθεματικά από τις μειώσεις των επιδοτήσεων δεν κατέληξαν στους νέους συναδέλφους μας, όπως μας είχαν υποσχεθεί. 3ον Οι διαχειριστές των κονδυλίων που έρχονται από την Ε.Ε. ποιος τους ελέγχει αν πράττουν σωστά την δουλειά τους? 4ον Οι Έλληνες ευρωβουλευτές είτε από ανικανότητα, είτε από αδιαφορία δεν καταβάλλουν την απαιτούμενη προσπάθεια, ώστε να υπερασπιστούν τις θέσεις των Ελλήνων αγροτών μέσα στην Ε.Ε. Προσωπικά λυπάμαι για την θέση της πολιτείας απέναντι στον αγροτικό κλάδο που στηρίζει και τόσους άλλους της ελληνικής οικονομίας.

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία