BACK TO
TOP
Agrenda

Με σημαδεμένα χαρτιά άνοιξε το παιχνίδι των eco-schemes, στο 15% των αιτούντων το 55% των ενισχύσεων

Εκείνοι που είδαν από νωρίς, το κλείσιµο του µατιού µε την παντελής έλλειψη κριτηρίων ένταξης στα Βιολογικά των eco-schemes και τη γενναιόδωρη δέσµευση κονδυλίων ύψους 235 εκατ. ευρώ (55% όλου του προϋπολογισµού), είναι αυτοί που φαίνεται πως θα βγουν κερδισµένοι από την πληρωµή των οικοσχηµάτων.

aithseis-eco-schemes

Γιώργος Κοντονής

7898
41

Η ζήτηση έχει φτάσει πλέον κοντά στο 1 δις ευρώ, δηλαδή ξεπερνά κατά περίπου 120% τα διαθέσιµα κονδύλια του πρασινίσµατος και το ΥΠΑΑΤ καλείται να πάρει αποφάσεις:

  • Είτε, θα πάει µε το γράµµα των εφαρµοστικών αποφάσεων. ∆ηλαδή θα πληρώσει την κάθε δράση ανάλογα τη ζήτηση που σηµειώθηκε και έτσι µε αυτόν τον τρόπο θα δώσει 235 εκατ. ευρώ σε όσους έκαναν βιολογικά  και 190 εκατ. θα µοιράσει στις υπόλοιπες 9 δράσεις. Σηµειώνεται πως µέχρι να ξανανοίξει το ΟΣ∆Ε σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΘΕΑΣ 50.000 παραγωγοί είχαν κάνει αίτηση για Βιολογικά και οι υπόλοιποι στις υπόλοιπες δράσεις. Με δεδοµένο πως όταν άνοιξαν ξανά οι αιτήσεις τον Φλεβάρη του 2024 γινόντουσαν δεκτά µόνο τιµολόγια και πιστοποιητικά του 2023, ο αριθµός όσων δήλωσαν βιολογικά δεν θα είναι θεαµατικά µεγαλύτερος, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι µόλις 50.000 έκαναν αίτηση (άλλες πηγές κάνουν λόγω για 100.000 αιτήσεις).
  • Είτε θα ακολουθήσει µία οριζόντια λύση περικοπής άνω του 50% της επιδότησης και στις 10 δράσεις ανεξαρτήτως πόσοι έκαναν αίτηση.

Το θέµα είναι ότι φτάνει Απρίλιος, δηλαδή ο µήνας πληρωµής των eco-schemes όπως έχει δεσµευτεί ο ίδιος ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και οι δικαιούχοι δεν γνωρίζουν για πρώτη φορά στα χρονικά της ΚΑΠ, ούτε στο περίπου, το ποσό που θα λάβουν ενώ έχουν κάνει πραγµατικά έξοδα για να ενταχθούν. Επιπλέον, εντός Μαρτίου όπως επίσης έχει δεσµευθεί ο κ. Αυγενάκης, θα ανοίξει το ΟΣ∆Ε, και εκεί επίσης δεν γνωρίζουν οι παραγωγοί ποια στρατηγική να ακολουθήσουν για τα eco-schemes.

Μείωση του αριθµού των eco-schemes ζητά µε επιστολή της η ΕΘΕΑΣ

Εν τω µεταξύ, µε επιστολή της προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την αναθεώρηση της ΚΑΠ, η ΕΘΕΑΣ θίγει το παραπάνω θέµα, ζητώντας:

  1. Μεταβατική περίοδος πρόσβασης όλων των αγροτών στα Οικολογικά Σχήµατα µε δεσµευµένο προϋπολογισµό για κάθε εκµετάλλευση.
  2. Μείωση του αριθµού των Οικολογικών Σχηµάτων και οµαδοποίηση τους σε τρεις κύριες κατηγορίες, αροτραίες, δενδρώδεις και βοσκότοπους, όπου µε βάση τον προσανατολισµό της εκµετάλλευσης να υποβάλει αίτηµα συµµετοχής µε όριο για συµµετοχή τα 20 στρέµµατα.
  3. Οργανωµένη και συλλογική εφαρµογή των Οικολογικών Σχηµάτων µέσω των συνεταιρισµών και των οµάδων παραγωγών, ώστε να έχουν µειωµένο κόστος εφαρµογής και αποτελεσµατική εφαρµογή, παράλληλα µε τις σταθερές συµβουλές.
  4. Η διαδικασία στήριξης πρέπει να επανέλθει στον Πυλώνα ΙΙ όπου µακροχρόνιοι καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων έχουν δηµιουργήσει υποδοµές και προµηθεύουν την αγορά µε βιολογικά προϊόντα. Οι πόροι για τα Οικολογικά Σχήµατα που έχουν δεσµευθεί, να µεταφερθούν στις τρείς κύριες κατηγορίες για αροτραίες, δενδρώδεις και βοσκότοπους. Επίσης, η καταβολή ενισχύσεων στην βιολογικές καλλιέργειες και εκτροφές πρέπει να συνδεθούν µε την παραγωγή και διάθεση βιολογικών προϊόντων στην αγορά για τους καταναλωτές.

Ευνοηµένοι οι ετεροεπαγγελµατίες από το µηχανισµό άµεσων ενισχύσεων

Παράλληλα στην επιστολή, φαίνεται από στοιχεία που όπως υποστηρίζει η ΕΘΕΑΣ τα έχει στη διάθεσή της από ερωτηµατολόγια, ότι ο µηχανισµός των άµεσων ενισχύσεων έτσι όπως λειτούργησε, δηλαδή µε τη µείωση του προϋπολογισµού της βασικής υπέρ της αναδιανεµητικής και τη σύγκλιση των δικαιωµάτων, ευνόησε τους ετεροεπαγγελµατίες και µείωσε της επιδοτήσεις στους κατ’ επάγγελµα αγρότες.

Συγκεκριµένα, συγκριτικά το 2023 σε σχέση µε το 2022 οι ενισχύσεις κυµάνθηκαν ως εξής:

  • ∆ενδρώδεις καλλιέργειες (παράδειγµα 10 παραγωγών): Κατ’ επάγγελµα αγρότες 26% µείωση κατά µέσο όρο, Ετεροεπαγγελµατίες 5% αύξηση κατά µέσο όρο.
  • Αροτραίες καλλιέργειες (παράδειγµα 14 παραγωγών): Κατ’ επάγγελµα αγρότες 28% µείωση κατά µέσο όρο, Ετεροεπαγγελµατίες 18% αύξηση κατά µέσο όρο.
  • Βοσκοτόπια (αιγοπρόβατα 10 παραγωγοί): Κατ’ επάγγελµα αγρότες 26% µείωση κατά µέσο όρο, Ετεροεπαγγελµατίες 36% αύξηση κατά µέσο όρο.
  • Βοσκοτόπια (βοοειδή 10 παραγωγοί): Κατ’ επάγγελµα αγρότες 26% µείωση κατά µέσο όρο, Ετεροεπαγγελµατίες 13% αύξηση κατά µέσο όρο.

Εποµένως, η αναδιανεµητική πρέπει να αλλάξει, υποστηρίζει η ΕΘΕΑΣ, και ένα µέρος των πόρων, γύρω στα 60-70 εκατ. ευρώ να µεταφερθεί στην ενίσχυση των νέων και νεοεισερχόµενων και το ποσό από 29 εκατ. ευρώ, που είναι σήµερα, να ανέλθει στα 100 εκατ. ευρώ, µε παράλληλη αύξηση της χρονικής περιόδου λήψης της ενίσχυσης στα επτά (7) χρόνια από τα πέντε (5), που είναι σήµερα.

Εξισωτική αποζηµίωση µόνο σε όσους µένουν σε ορεινά και µειονεκτικές

Η εξισωτική αποζηµίωση πληρώθηκε για το 2023 σε 405.073 δικαιούχους. Το µοναδικό κριτήριο λήψης της είναι το αγροτεµάχιο ή ο βοσκότοπος να βρίσκεται σε ορεινή ή µειονεκτική περιοχή, ανεξάρτητα αν ο κάτοχός τους µένει σε πεδινή ή ακόµη και στο κέντρο της Αθήνας. Το γεγονός αυτό οδηγεί «στη µειωµένη ενίσχυση όσων διαµένουν σε αυτές τις περιοχές ή ευρύτερα και ασκούν τη γεωργία ως κύρια ή συµπληρωµατική δραστηριότητα, αναγκαία, όµως, για να µένουν στην ευρύτερη περιοχή», υποστηρίζει η ΕΘΕΑΣ λέγοντας πως η καταβολή των ενισχύσεων της εξισωτικής αποζηµίωσης πρέπει να αφορά σε αυτούς που ασκούν τη γεωργία σε αυτές τις περιοχές και έχουν ένα ελάχιστο εισόδηµα από αυτές τις εκτάσεις και την εκτροφή των ζώων.

«Εποµένως, η καλύτερη αξιοποίηση των πόρων υπέρ εκείνων που ασκούν τη γεωργία ως κύρια ή συµπληρωµατική δραστηριότητα πρέπει να συζητηθεί, ώστε οι πόροι να δώσουν καλύτερη στήριξη σε αυτές τις περιοχές. Η σωστή κατανοµή στήριξης θα βοηθήσει την ελαιοκαλλιέργεια και το αµπέλι», αναφέρεται στην επιστολή.

Ουσιαστική αναθεώρηση του πριµ νεαρών αγροτών

Το πρόβληµα της λανθασµένης προσέγγισης του τρόπου καταβολής της ενίσχυσης για τους νέους και νεοεισερχόµενους φαίνεται από τον τρόπο καταβολής της αναδιανεµητικής ενίσχυσης, όπου ενώ κατά Μ.Ο. η ενίσχυση για τους νέους και νεοεισερχόµενους είναι 6-7 ευρώ το στρέµµα, στην αναδιανεµητική, η ενίσχυση είναι τριπλάσια. Μάλιστα, πάνω από το 50% των νέων και νεοεισερχόµενων µένουν εκτός αναδιανεµητικής. Εποµένως, απαιτείται ουσιαστική αναθεώρηση το πριµ των νεαρών.

Αναλυτικά θα βρείτε τον σχετικό πίνακα εδώ.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορείΣχόλια (41)
Προσθήκη σχολίου

25-03-2024 23:14ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Απαντώντας λαϊκά, σε αρκετούς που γράφουν κοιτώντας το δέντρο και όχι το δάσος. Όταν πάτε μια παρέα 10 ατόμων στη ταβέρνα και σας φέρουν μικρές μερίδες, κάποιοι από εσάς, προτείνετε να διώξουμε 3-4 για να χορτάσουμε! Την επόμενη φορά που οι μερίδες θα είναι μικρότερες κάποιοι άλλοι, που θα υιοθετήσουν την πρότασή σας, θα διώξουν και εσάς!! Δυστυχώς, διαχρονικά, αυτή η λυκοφιλία είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των αγροτών καθώς και η πλήρης άγνοια της δύναμή στους, για αυτό πλουτίζουν έμποροι κ.τ.λ…

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (3)

25-03-2024 15:18Neos agrotis

Τα πράγματα είναι απλά . Ελέγξτε από τα έσοδα έξοδα όλους τους αιτούντες επιδοτήσεις. Αν δεν πουλάνε δεν αγοράζουν έξω από τις επιδοτήσεις. Δεν μπορεί να να δηλώνει ο άλλος ζώα και μην τα τα παίζει να μην παράγει τίποτα και να επιδοτείται επειδή έχει ψεύτικο μητρώο αιγοπροβάτων.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

25-03-2024 10:12alex

Στους Πίνακες, στους Κατ' Επαγγελμα Αγρότες γιατι δεν υπολογίζεις Αναδιανεμητικη και τα εχεις όλα μηδενικά; Και πώς υπολογίζεις την ανα στρέμμα ενίσχυση, αγνοώντας την Συνδεδεμένη οπου ξέρεις πολύ καλά οτι λογω καλλιεργειών οι Κατ' Επάγγελμα παίρνουν πολύ μεγαλύτερα ποσά. Αυθαιρεσίες υπολογισμού με παραδοχές, κανείς ποτέ δεν έθεσε ζήτημα διαχωρισμού των Κατ' Επαγγελμα και Ετεροεπαγγελματιών Αγροτων ως προς τις επιδοτήσεις. Τώρα που δεν έχουν λεφτά για την ΚΑΠ, που οι ίδιοι σχεδίασαν, αναζητούν λύσεις τέτοιου τύπου, περικοπής. Τα Οικολογικά Σχήματα δίνονται και θα πρέπει να δίνονται σε ΟΛΟΥΣ λόγω πρακτικών καλλιέργειας φιλικών προς το Περιβάλλον. Επίσης και οι ετεροεπαγγελματίες σχεδίασαν την χρονιά βάσει αυτών και ξόδεψαν για να ενεργοποιηθούν και να εφαρμοστούν, όσα και οι Κατ' Επαγγελμα. Το ίδιο λίπασμα πλήρωσε και ο ενας και ο αλλος και το ιδιο ποσό στο ΚΥΔ για να ενεργοποιησει το eco scheme.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (6)

25-03-2024 07:42Δημήτρης

Έχω πληρώσει 2000ε για κουνφουζιο με τά λεγόμενα του υπουργείου θά περνάμε 95ε το στρέμμα και τόρα θά πάρω το τρίτο το μακρύτερο τέτοια αφεμαξη τον αγροτών δεν έχει γίνει ποτέ μας πιραν καί τά σοβρακα οι γεωπόνοι καί μελετητές μας αποτελείωσαν το υπουργείο δεν θά έπρεπε να λέγονταν αγροτικής ανάπτυξης αλλά υπουργείο αγροτικής αφεμαξης άντε γεια

Απάντηση

25-03-2024 04:53ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΜΑΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 90 ΣΤΑ ΕΚΑΤΟ. ΟΛΟΙ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ ΜΑΤΙΑ . ΦΥΣΙΚΑ ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ. Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΙΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

24-03-2024 19:43τσοπάνης@

ero brika lisi sto oikonomiko problima mou kano bizites to bradi 50 perno apo Kate Ena pou me pidai

Απάντηση

24-03-2024 17:32Μελετητής

Δεν υπάρχει λόγος να δίνουμε επιδοτήσεις σε όσους είναι έτεροεπαγγελματιες η έχουν μεγάλο στρεματολογιο.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

24-03-2024 16:55Ellhnikh lysh

Πρέπει να μπει πλαφόν σε αυτούς που έχουν μεγάλο στρεματολογιο και να μην πάρουν δραχμή οι έτεροεπαγγελματιες...

Απάντηση

24-03-2024 16:51ΑΓΡΌΤΗΣ

εξισωτική να παίρνουν μόνο αυτοί που μένουν πραγαματικα στα χωριά και όχι αυτοί που μένουν στο Κολωνάκι.επιτέλους να αλλάξουμε νοοτροπίες.

Απάντηση

24-03-2024 15:40Αγροτης

Μηδέν έλεγχος στα βιολογικά στις αροτραιες ,κανονικά όλα τα φάρμακα,να μην πάρουν συνδεδεμένες τα βιολογικα

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία