Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Απόψεις

Πρέπει να είναι εκεί οι σύμβουλοι των αγροτών

Τα τελευταία χρόνια, η έννοια του γεωργικού συµβούλου στην Ελλάδα δυστυχώς έχει ταυτιστεί µε τη σύνταξη φακέλων υποψηφιότητας για τη συµµετοχή των αγροτών σε επιδοτούµενα προγράµµατα, µε αποτέλεσµα οι συµβουλευτικές υπηρεσίες του γεωτεχνικού να εστιάζουν σχεδόν µονόπλευρα στη γραµµατειακή υποστήριξη των απαιτητικών σε γραφειοκρατικές διαδικασίες φακέλων, παρά στην «επιτόπου» υποστήριξη εφαρµογής των τεχνικών απαιτήσεων των προγραµµάτων στα οποία συµµετέχουν.

GOMOZIAS

Δημήτρης Γκομόζιας

857
2

Η περίπτωση των εµπόρων γεωργικών εφοδίων είναι ίσως η µοναδική µερίδα γεωτεχνικών η οποία βρίσκεται κοντά στο πεδίο εφαρµογής, εντούτοις οι συµβουλευτικές τους υπηρεσίες έχουν περισσότερο εµπορική κατεύθυνση και όχι ρεαλιστική σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες του αγρότη.

Η ευκαιρία που παρουσιάζεται µε την εφαρµογή του µέτρου 2, του ΠΑΑ 2014 – 2020, για το θεσµό του γεωργικού συµβούλου στη χώρα µας, είναι η ουσιαστική επαναφορά του γεωτεχνικού στο πλευρό του Έλληνα αγρότη, ο οποίος θα πρέπει να είναι έτοιµος να προσφέρει συµβουλευτικές υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, πέραν των ελαχίστων απαιτήσεων των κανονιστικών διατάξεων του προγράµµατος. Απώτερος στόχος του είναι η κάλυψη του ευρέος φάσµατος των αναγκών του έλληνα αγρότη, µέσω της άµεσης ενηµέρωσης, κατάρτισης, µεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξής του σε θέµατα διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης και ανάπτυξης της εκµετάλλευσής του.
Για την επίτευξη των παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη τις προσεγγίσεις των ευρωπαϊκών εταίρων µας, ο γεωργικός σύµβουλος θα πρέπει:
Να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισµό και λογισµικό πρόγραµµα διαχείρισης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων ώστε να υποστηρίξει τις υπηρεσίες που προτίθεται να προσφέρει.
Να συνεργάζεται άρτια µε άλλους επιστήµονες (οικονοµολόγους, µηχανικούς, περιβαλλοντολόγους) ικανούς να αντιµετωπίσουν τις οικονοµικές, αδειοδοτικές, τεχνικές, διαχειριστικές, υγειονοµικές και λοιπές υποχρεώσεις που καλείται να διεκπεραιώσει ο έλληνας αγρότης, κατά τη διαχείριση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, προκειµένου ο τελευταίος να συµµετέχει σε επιδοτούµενα προγράµµατα.
Να βρίσκεται σε διαρκή επαφή µε τα τεκταινόµενα στο πεδίο της γεωργικής έρευνας και να λειτουργεί ως ενδιάµεσος φορέας µεταξύ των ερευνητικών ιδρυµάτων (πανεπιστηµίων, ινστιτούτων ερευνών και γεωργικής εκπαίδευσης κ.λπ.) και του αγρότη, για τη µετάδοση των νέων τεχνολογιών και µεθόδων που αναδύονται από το χώρο της έρευνας και µπορούν να εφαρµοστούν στην πράξη. 
Να υποστηρίζει την προσπάθεια πρωτοπόρων αγροτών στη δηµιουργία πρότυπων αγροκτηµάτων και την υιοθέτηση καινοτόµων και επιδεικτικών πρακτικών, που θα αποτελέσουν ικανά παραδείγµατα για τους υπόλοιπους αγρότες.
Να προωθεί τη  συµµετοχή του αγρότη σε πιλοτικά προγράµµατα και να ηγείται της δηµιουργίας σύγχρονων οµάδων παραγωγών, µε βασικούς στόχους τη διασφάλιση της ποιότητας στα παραγόµενα προϊόντα και την αύξησης της διαπραγµατευτικής δύναµης των παραγωγών.
Να ενηµερώνει και να επιβλέπει τον αγρότη, σχετικά µε την τήρηση του εθνικού και κοινοτικού νοµοθετικού πλαισίου παράλληλα µε τον κανονισµό της πολλαπλής συµµόρφωσης, που επιβάλλει την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, καθώς και την ποιότητα και ασφάλεια των παραγόµενων προϊόντων.
Να µεταφέρει στον αγρότη τεχνογνωσία µέσω της συνεχούς κατάρτισής του (συµβουλευτικά, µε συµµετοχή σε σεµινάρια, ηµερίδες, κ.λπ.) σε  θέµατα που τον αφορούν (συστήµατα ποιότητας στη γεωργία, καινοτόµες, τεχνικές, νέος εξοπλισµός, κ.λπ.). 
Να παγιώσει τη µεταξύ τους σχέση εµπιστοσύνης, όντας παρών στην επίβλεψη της εκµετάλλευσής του και στη διαχείριση των καθηµερινών προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο αγρότης κατά την παραγωγική διαδικασία, µέσω έκδοσης οδηγιών εργασίας, εγχειριδίων διαχείρισης καλλιεργειών, κ.λπ.
Να είναι ικανός να συµβουλεύσει και να κατευθύνει σωστά τον αγρότη, εκτός των τεχνικών, σε επενδυτικά - οικονοµικά (γη, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός, εργαζόµενο προσωπικό),  λογιστικά, περιβαλλοντικά, νοµικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέµατα.

Παράλληλα, η πολιτεία – το Επιτελικό Κράτος – καλό θα ήταν να οργανώσει τοπικά κέντρα γεωργικών συµβουλών, τα οποία θα έχουν ως σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων που αφορούν τη γεωργική ανάπτυξη και κυρίως την καθοδήγηση, κατάρτιση και συντονισµό των γεωργικών συµβούλων ανά περιοχή δράσης.

Η υποστήριξη ενός τέτοιου δικτύου παροχής συµβουλών πρέπει  να ξεκινήσει µε την ανάπτυξη ενός λογισµικού προγράµµατος διαχείρισης γεωργικών εκµεταλλεύσεων, που θα χρησιµοποιείται τόσο από τους αγρότες, µέσω των προσωπικών τους Η/Υ, όσο και από τους γεωργικούς συµβούλους, µέσω φορητών ή σταθερών Η/Υ, από τα τοπικά κέντρα γεωργικών συµβούλων. Το παραπάνω πακέτο λογισµικού θα πρέπει να υποστηρίζεται από βάσεις δεδοµένων και στοιχείων της Ελληνικής Γεωργίας που θα δίνουν τη δυνατότητα στους ειδικούς συµβούλους να παρέχουν, µέσα από τους φορητούς Η/Υ τους, αξιόλογα στοιχεία για διαφορετικά θέµατα, όπως για παράδειγµα η ορθολογική χρήση λιπασµάτων, η βέλτιστη αποτελεσµατικότητα των εφαρµογών φυτοπροστασίας µε την ελάχιστη επιβάρυνση για το περιβάλλον, η κοστολόγηση γεωργικών εφοδίων κ.ά.
Ο πρόσφατος νόµος 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης» αποτελεί θεµέλιο λίθο για συνέργειες µεταξύ των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην κατεύθυνση όσων αναφέρθηκαν.

Πολλά απ’ όσα συντελούνται στα χρόνια της κρίσης είναι «το αυτονόητο» αποτέλεσµα δικών µας επιλογών. Αφήσαµε µεγάλο χρόνο να κυλήσει χωρίς να ασχοληθούµε µε κανένα αυτονόητο. Ας µην αφήσουµε ΚΑΙ αυτή την ευκαιρία να χαθεί.

 

 

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

25-10-2019 19:08Καραγιάννης Γρηγόρης

Να πω ότι έχεις άδικο, θα ήταν ψέμα. Να πω ότι είσαι υπερβολικός, θα ήμουν υπερβολικός εγώ. Εδώ ταιριάζει το τραγούδι του Παύλου , Κάποτε θα έρθουν να σου πουν, πως σε πιστεύουν σε αγαπούν …………………

Απάντηση

13-10-2019 00:55Κώστας

Ώστε όλα αυτά τα θαυμαστά θα κάνουν οι γεωργικοί σύμβουλοι!!!! Αυτές τις ευγενείς προθέσεις έχουν τα κάθε μορφής τρωκτικά που προωθούν το πρόγραμμα; Κρίμα που δεν το καταλάβαμε και θεωρήσαμε συντεχνιακές τις επιδιώξεις τους. Και, απαραδέκτως, πιστέψαμε ότι είναι ακόμα μια "μπίζνα" για να φαγωθεί κοινοτικό παραδάκι, στο όνομα δήθεν ενδιαφέροντος για τους έρμους τους παραγωγούς μας. Συγγνώμη που παρεξηγήσαμε τα "γνωστά παιδιά", με το αγνό ενδιαφέρον και την τόση μεγάλη διάθεση προσφοράς

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία