Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Προετοιμασία του φυτού και για μελλοντικές δυσκολίες με βιοδιεγέρτες

Οι βιοδιεγέρτες συνιστούν µια κατηγορία προϊόντων που λόγω του περιεχοµένου τους σε ουσίες και µικροοργανισµούς, έχουν την ικανότητα να επιδρούν στην αύξηση και την ανάπτυξη των φυτικών οργανισµών. Με απλά λόγια οι βιοδιεγέρτες βοηθούν το φυτό να αντιµετωπίσει κάποιες δύσκολες καταστάσεις που µπορεί να βιώσει στο µέλλον και του µαθαίνουν να φροντίζει καλύτερα τον εαυτό του. Κάθε σύγχρονη αγροτική εκµετάλλευση που επιδιώκει το απόλυτο των αποδόσεων, συνδυάζει τις συνταγές θρέψης και φυτοπροστασίας µε κατάλληλους βιοδιεγέρτες.

23-34_cover_3

2373
1

των Γιαννακοπούλου Φωτεινή - Γενική διευθύντρια ΣΠΕΛ &
Κατσουλιέρη Αγάπη - Υπεύθυνη επικοινωνίας ΣΠΕΛ

Μέχρι το 2050, ο αγροδιατροφικός τοµέας θα πρέπει να τρέφει 40% περισσότερους ανθρώπους και να έχει αυξήσει την παραγωγή τροφίµων κατά 70%. Την ίδια στιγµή, η κλιµατική αλλαγή, αλλά και νέες αναδυόµενες προκλήσεις, οδηγούν στην ανάγκη εφαρµογής νέων ολοκληρωµένων προσεγγίσεων για την αύξηση της αγροτικής παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Σε αυτήν την κατεύθυνσή, τα προϊόντα θρέψης αναδεικνύονται για ακόµη µια φορά ως µέρος της λύσης.

Ανάµεσα στα προϊόντα θρέψης, οι βιοδιεγέρτες αναµένεται να αποτελέσουν σηµαντικά εργαλεία για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγή και ταυτόχρονα να συµβάλλουν στην προστασία των φυσικών πόρων χωρίς όµως να µειωθεί η απόδοση της παραγωγής.

Οι βιοδιεγέρτες ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών προϊόντων θρέψης και επιδρούν σε πολλές λειτουργίες στο σύστηµα έδαφος – φυτό. Ανάµεσα στις κυριότερες δράσεις τους, οι βιοδιεγέρτες διεγείρουν αµυντικούς µηχανισµούς των φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις, επιδρούν στον µεταβολισµό των φυτών, στην ανάπτυξη και διαµόρφωση του ριζικού τους συστήµατος, αυξάνουν την ευρωστία των φυτών, βελτιώνουν την πρόσληψη και την αφοµοίωση των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά, και ενισχύουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως χρώµα, συγκέντρωση σακχάρων, αµύλου, πρωτεϊνών κλπ.

Αναγνωρίζοντας και επίσηµα το ρόλο των προϊόντων αυτών στη θρέψη των καλλιεργειών, για πρώτη φορά υιοθετείται και ένας νοµικός ορισµός για όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ στο Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισµό των Λιπασµάτων (Καν. 1009/2019). Συγκεκριµένα, µε βάση τον επίσηµο ορισµό που δηµοσιεύεται στο Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισµό των Λιπασµάτων: «Ένας βιοδιεγέρτης φυτών είναι προϊόν λίπανσης της ΕΕ που έχει ως λειτουργία να διεγείρει τις διαδικασίες θρέψης των φυτών ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα του προϊόντος σε θρεπτικά στοιχεία, µε µοναδικό σκοπό τη βελτίωση ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του φυτού και της ριζόσφαιρας του φυτού:

α) αποδοτικότητα της χρήσης των θρεπτικών στοιχείων,

β) αντοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις, γ) χαρακτηριστικά ποιότητας ή δ) διαθεσιµότητα των θρεπτικών στοιχείων που συγκρατούνται στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα».

Οι βιοδιεγέρτες σύµφωνα µε αυτόν τον κανονισµό των λιπασµάτων της ΕΕ διακρίνονται σε δυο υποκατηγορίες:

α) τους µικροβιακούς βιοδιεγέρτες φυτών, που αποτελούνται από µικροοργανισµό ή συµβιωτική κοινότητα µικροοργανισµών και

β) τους µη µικροβιακούς βιοδιεγέρτες φυτών.

Βιβλιογραφικά και εµπορικά οι βιοδιεγέρτες µπορεί να ανήκουν σε µία ή και περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

1) Xουµικές ουσίες.

2) Eκχυλίσµατα φυκών και φυτικών µερών, δηλαδή προϊόντα που περιέχουν ορµόνες, µε ενεργά συστατικά τις κυτοκινίνες και τις αυξίνες.

3) Προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών και αµινοξέα .

4) Μικροβιακά εµβόλια.

5) Aνόργανες ενώσεις.

6) Άλλες κατηγορίες (όπως χιτοζάνη και άλλα βιοπολυµερή, βεταΐνες).

Ωστόσο, είναι σηµαντικό οι βιοδιεγέρτες να προσδιορίζονται περισσότερο από τον τρόπο δράσης και όχι τόσο από τη σύνθεσή τους, ή οποία άλλωστε µπορεί να περιλαµβάνει πληθώρα συστατικών.

Η χρήση προϊόντων µε βιοδιεγέρτες απαιτεί βαθιά αγρονοµική γνώση τόσο των διεργασιών που γίνονται στο σύστηµα έδαφος- φυτό, αλλά και της φυσιολογίας των φυτών. Για αυτό και απαιτείται συνεργασία µεταξύ των αγροτών και των εξειδικευµένων επιστηµόνων που θα καθορίσουν από κοινού το πρόγραµµα θρέψης των καλλιεργειών.

Οι βιοδιεγέρτες αποτελούν µια ευρεία κατηγορία προϊόντων που αναµένεται να συνεξελιχθούν µε τα ανόργανα, οργανικά και οργανοανόργανα λιπάσµατα για τη διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος ενίσχυσης της θρέψης και της ευρωστίας των καλλιεργούµενων φυτών και την επίτευξη µιας πιο αειφορικής γεωργίας.


Timac Agro | ΛΥΔΑ

Οι βιοδιεγέρτες σημαντικό όπλο στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε στρες

της Παναγιώτας Μαντάκου*

Μέχρι το 2050 ο αγροτικός τοµέας θα πρέπει να θρέψει 40% περισσότερους ανθρώπους και να αυξήσει την παραγωγή τροφίµων κατά 70%, µε µικρότερη κατά κεφαλήν γη. Συνεπώς, ο µόνος τρόπος για να ανταποκριθούµε στην πρόκληση αυτή είναι να παράξουµε περισσότερη τροφή αυξάνοντας την αποδοτικότητα της καλλιεργήσιµης γης. Σε αυτό µπορεί να συµβάλλει η ολοένα και αυξανόµενη κατηγορία λιπασµάτων, αυτή των βιοδιεγερτών.

Σύµφωνα µε τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισµό Λιπασµάτων (ΕΕ) 2019/1009 που θα τεθεί σε ισχύ από 16 Ιουλίου του 2022, οποιοδήποτε προϊόν αποσκοπεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά, της αντοχής σε αβιοτικές καταπονήσεις, των χαρακτηριστικών ποιότητας ή στην αύξηση της διαθεσιµότητας θρεπτικών στοιχείων που συγκρατούνται στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα, χαρακτηρίζεται ως βιοδιεγέρτης φυτών. Οι βιοδιεγέρτες ενσωµατώνουν µια ποικιλία από ενεργά συστατικά, τα οποία περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων αµινοξέα, χουµικά-φουλβικά οξέα, εκχυλίσµατα φυκιών και µικροοργανισµούς, που ενεργούν συµπληρωµατικά µε τα λιπάσµατα, µε απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικότητάς τους µέσω της διέγερσης των φυσικών διεργασιών των φυτών.

Το µέγεθος της παγκόσµιας αγοράς βιοδιεγερτών εκτιµήθηκε σε 2,8 δις δολαρίων  το 2021 και αναµένεται να αυξάνεται µε ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης περίπου 10% από το 2022 έως το 2030. Αυτό αποδίδεται στην:

■ αυξανόµενη υποβάθµιση του εδάφους,

■ στην απόσυρση και απαγόρευση δραστικών ουσιών, κυρίως στον τοµέα της φυτοπροστασίας,

■ στην ανάγκη για βιώσιµες και φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις µε σκοπό την αύξηση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας,

■ και στις αβιοτικές καταπονήσεις στις οποίες υπόκεινται τα φυτά ολοένα και πιο πολύ λόγω της κλιµατικής αλλαγής.

Έχοντας ως γνώµονα όλα τα παραπάνω, η Timac Agro | ΛΥ∆Α, µέσω των εξειδικευµένων προϊόντων της, καταφέρνει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει καθηµερινά ο παραγωγός.

Μεταξύ αυτών των προϊόντων βρίσκεται και η ευρεία γκάµα βιοδιεγερτών που διατίθεται στην ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά βοηθούν την καλλιέργεια να εκφράσει τη γενετική της προδιάθεση στο µέγιστο δυνατό, ενώ παράλληλα αποτελούν ένα σηµαντικό όπλο για την αντιµετώπιση οποιουδήποτε αβιοτικού στρες (παγετός, ξηρασία, θερµοκρασία, αλατότητα κ.ά).

Από φυσικές πρώτες ύλες

Οι κατοχυρωµένες µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίες της Timac Agro | ΛΥ∆Α, προέρχονται από φυσικές πρώτες ύλες, όπως τα εκχυλίσµατα φυτών, ακολουθώντας έτσι µια πιο βιώσιµη και φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση. Η επιλογή των ουσιών και ενεργών µορίων που περιέχουν οι βιοδιεγέρτες της εταιρείας γίνεται µε βάση το τι θέλουµε να πετύχουµε και το τι προβλήµατα επιθυµούµε να διορθώσουµε. Από τη διέγερση και αύξηση του ριζικού συστήµατος, µέχρι την ενίσχυση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και της τελικής παραγωγής, η Timac Agro | ΛΥ∆Α είναι σε θέση να προσφέρει καινοτόµες λύσεις και συµβουλές µε τα προϊόντα εξειδικευµένης θρέψης που διαθέτει.

Συνοψίζοντας, η αγορά των βιοδιεγερτών δεν µπορεί παρά µόνο να συνεχίσει να µεγαλώνει µε ραγδαίους ρυθµούς, καθώς µέρα µε τη µέρα όλο και περισσότεροι παραγωγοί αναγνωρίζουν της αξία τους και τις νέες δυνατότητες που µπορούν να προσφέρουν. Σε αυτό το κλίµα ανάπτυξης και εξέλιξης κινείται και θα συνεχίσει να κινείται η Timac Agro | ΛΥ∆Α, έχοντας ως στόχο το συνεχή εµπλουτισµό της γκάµας της µε νέα καινοτόµα προϊόντα κατάλληλα για όλες τις καλλιέργειες για οποιεσδήποτε εδαφοκλιµατικές συνθήκες.

*Business Development & Regulatory Officer

Αγροχημικά Βορείου Ελλάδος Α.Ε.

Άμεση ενεργοποίηση βλάστησης με τον βιοδιεγέρτη STIMOLO

Ο βιοδιεγέρτης STIMOLO είναι ένα προϊόν αποκλειστικά φυτικής προέλευσης µε ειδική δράση στα φυτά και στο έδαφος, λόγω των βιοδιεγερτικών του ιδιοτήτων. Το STIMOLO είναι πλούσιο σε αριστερόστροφα L- αµινοξέα φυτικής προέλευσης, εµπλουτισµένο µε φύκια (Ecklonia spp), εκχυλίσµατα µηδικής, µελάσα, µπεταΐνη και κάλιο.

Σε σχέση µε τα άλλα σκευάσµατα, το STIMOLO ξεχωρίζει εξαιτίας της άµεσης απορρόφησης και διείσδυσής του στα φυτά. Η µοναδική σύνθεσή του και ο υψηλός αριθµός φυτικών αµινοξέων, το καθιστά ιδανικό για την άµεση ενεργοποίηση βλάστησης µετά από κλιµατικές αντιξοότητες, ενώ όταν συνδυάζεται µε φυτοπροστατευτικά προϊόντα επιταχύνει την απορρόφηση και την αποτελεσµατικότητά τους (δράση CARRIER). Τέλος, διεγείρει την ανάπτυξη των φυτών, αυξάνει το µέγεθος των καρπών ενώ αυξάνει ορατά και την παραγωγή. Είναι κατάλληλο και για βιολογικές καλλιέργειες.

Yara

Τεχνολογία BIOTRYG, ενισχύστε το δυναμικό παραγωγής

του Νίκου Μυτιλέκα*

H αυξανόµενη έκθεση των καλλιεργειών σε αβιοτικές καταπονήσεις οδήγησε τη Yara να αναπτύξει τη σειρά βιοδεγερτών µε την τεχνολογία BIOTRYG™.

Η τεχνολογία BIOTRYG™ δρα σε συγκεκριµένες διαδικασίες του µεταβολισµού των φυτών, ενεργοποιώντας τις φυσιολογικές διεργασίες τους και ενισχύοντας την πρόσληψη και αφοµοίωση των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος. Η καλύτερη ανάπτυξη των φυτών και η οµαλότερη λειτουργία τους σε συνθήκες αβιοτικών καταπονήσεων (στρες), βοηθούν τα φυτά να προσεγγίσουν καλύτερα το δυναµικό παραγωγής τους.

Τεχνολογία βιοδιεγερτών BIOTRYG™

Συνδυάζοντας την θρέψη και τη φυσιολογία των φυτών, η Yara έχει δηµιουργήσει µια σειρά από εξειδικευµένα προϊόντα βιοδιεγερτών, που ενεργοποιούν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύουν την ανάπτυξή τους και διεγείρουν την πρόσληψη και αφοµοίωση των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος. Η τεχνολογία BIOTRYG™ βοηθάει τις καλλιέργειες να αποδώσουν οµαλότερα, ιδιαίτερα όταν αυτές βρίσκονται κάτω από συνθήκες στρες. Το όνοµα BIOTRYG™ προκύπτει από το συνδυασµό των συνθετικών «bio», πρώτο συνθετικό της λέξης βιο-διεγέρτης και της παλιάς νορβηγικής λέξης «tryggr», που σηµαίνει εµπιστοσύνη. Η τεχνολογία BIOTRYG™ ενσωµατώνεται στα σκευάσµατα βιοδιεγερτών για διαφυλλικές εφαρµογές, υδρολιπάνσεις, επενδυτικά σπόρων και επικαλυπτικά λιπασµάτων.

Ολοκηρωµένη λύση για τους παραγωγούς

Αποτελεί δοκιµασµένη τεχνολογία σε µεγάλο εύρος κλιµατικών συνθηκών παγκοσµίως. Προσφέρει ευελιξία στην εφαρµογή αφού, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε διάφορους τρόπους στις καλλιέργειες είτε διαφυλλικά, είτε µε υδρολιπάνσεις, είτε και ως επενδυτικό σπόρων στις εκτατικές καλλιέργειες. Η Yara, µέσω ψηφιακών εφαρµογών, παρέχει στους παραγωγούς συνεχή υποστήριξη σχετικά µε τη συνδυαστικότητα των σκευασµάτων µε λιπάσµατα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα - εφαρµογή TankmixIT. Είναι σκευάσµατα που ικανοποιούν τα υψηλά ποιοτικά κριτήρια παραγωγής που θέτει η Yara παγκοσµίως

YaraVita™ ACTISIL™

Το YaraVita™ ACTISIL™ είναι ένα υγρό σκεύασµα ορθο-πυριτικού οξέος, σταθεροποιηµένο µε χολίνη (οργανικός παράγοντας). Έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει τα φυτά να παραµένουν δυνατά σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες, βελτιώνοντας την ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής.

Το YaraVita ACTISIL:

■ Ενισχύει τη συνεκτικότητα των φυτικών ιστών και των καρπών.

■ Βοηθάει στην καλύτερη αξιοποίηση του ασβεστίου στα φυτά και την οµαλότερη λειτουργία των φυτών σε καταστάσεις θερµοκρασιακού και υδατικού στρες.

■ Προστατεύει τους καρπούς από ηλιοεγκαύµατα.

■ Ευνοεί τον χρωµατισµό των καρπών και την ωρίµανσή τους και αυξάνει τη διάρκεια µετασυλλεκτικής ζωής τους..

YaraVita™ BIOMARIS™

To YaraVita™ BIOMARIS™ είναι ένα συµπυκνωµένο σκεύασµα µε βιοενεργά συστατικά που προέρχονται από ειδική επεξεργασία φυκιών Ascophyllum nodosum. Περιέχει άλατα αλγινικού οξέος, φουκοϊδάνη, µαννιτόλη, φλοροταννίνες, αµινοξέα και πρωτεΐνες. Πρόκειται για ένα υψηλής συγκέντρωσης υγρό σκεύασµα κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρµογές και υδρολιπάνσεις. Βοηθάει τα φυτά στις περιόδους υψηλής µεταβολικής δραστηριότητας όπως η έντονη βλαστική ανάπτυξη και η ανάπτυξη των καρπών.

Το YaraVita BIOMARIS:

■ Εξασφαλίζει την ισορροπηµένη ανάπτυξη βλαστού και ρίζας.

■ Βοηθάει στην οµαλότερη λειτουργία των φυτών σε καταστάσεις θερµοκρασιακού και υδατικού στρες.

■ Προωθεί την ανάπτυξη των καρπών.

YaraVita™ BIOTRAC™

Το YaraVita™ BIOTRAC™ είναι ένα συµπυκνωµένο υγρό σκεύασµα µε βιοενεργά συστατικά που προέρχονται από ειδική επεξεργασία φυκιών Ascophyllum nodosum. Περιέχει σακχαρο-αλκοόλες, αµινοξέα, οργανικά οξέα, πολυσακχαρίτες και βιταµίνες. Πρόκειται για ένα υψηλής συγκέντρωσης υγρό σκεύασµα κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρµογές και υδρολιπάνσεις. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει τα φυτά στις περιόδους υψηλής µεταβολικής δραστηριότητας.

Το YaraVita BOITRAC:

■ Βελτιώνει την άνθηση και την καρπόδεση.

■ Ευνοεί την βλαστική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της ρίζας.

■ Βοηθάει στην οµαλότερη λειτουργία των φυτών σε καταστάσεις θερµοκρασιακού και
υδατικού στρες.

YaraVita™ BIONUE™

Το YaraVita™ BIONUE™ είναι ένα υγρό σκεύασµα κατάλληλο για υδρολιπάνσεις, εφαρµογές εδάφους και διαφυλλικές εφαρµογές. Τα βιοενεργά συστατικά του βασίζονται σε ένα µίγµα χουµικών και φουλβικών οξέων από λεοναρδίτη.

Το YaraVita BIONUE:

■ Ενισχύει την αντοχή των φυτών σε καταστάσεις αβιοτικού στρες.

■ Βελτιώνει την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και τη δοµή του εδάφους
και της ριζόσφαιρας.

■ Βελτιώνει τη διαθεσιµότητα και την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων αυξάνοντας την απόδοση των φυτών.

■ Έχει όξινο pH.

YaraVita™ SEEDLIFT™

Το YaraVita™ SEEDLIFT™ είναι ένα συµπυκνωµένο εναιώρηµα κατάλληλο για επένδυση σπόρων. Αποτελεί µια ισορροπηµένη σύνθεση θρεπτικών στοιχείων µε βιοενεργά συστατικά από φύκια Ascophyllum nodosum. Το YaraVita™ SEEDLIFT™ τροφοδοτεί τα νεαρά φυτά από τα πρώτα στάδια του σπόρου µε όλα τα απαραίτητα συστατικά που ευνοούν µια ζωηρή ανάπτυξη και εγκατάσταση της καλλιέργειας στο χωράφι. Η προσθήκη βιοενεργών συστατικών έχει ως στόχο να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των φυτών σε συνθήκες αβιοτικού στρες και να βοηθήσει την ανάπτυξη των νεαρών φυτών.

Το YaraVita BIONUE:

■ Οµοιόµορφη και καλή βλάστηση των σπόρων, άµεση παροχή θρεπτικών στοιχείων στους σπόρους και τα νεαρά φυτά

■ Προωθεί την ισχυρότερη ανάπτυξη των ριζών και την ισχυρότερη ανάπτυξη των νεαρών βλαστών. Αυξάνει την αντοχή των φυτών στις αβιοτικές καταπονήσεις.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.yara.gr

 

*Marketing & Agronomy Manager, Yara Ελλάς

BAYER

Υψηλότερης εμπορικής αξίας παραγωγή με εφαρμογή του Ambition Activator

της Στεφανίας Γκιορτζή*

O  Τοµέας Γεωργίας της Bayer υποδέχεται τη νέα γενιά βιοδιεγερτών µε το Ambition Aktivator®.

Οι βιοδιεγερτες συµβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη και παραγωγή των φυτών, στην ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος, τη µείωση ενδεχόµενου αβιοτικού ή /και βιοτικού στρες, τη γονιµοποίηση και τη καρπόδεση.

Οι βιοδιεγέρτες λειτουργούν µε διαφορετικούς µηχανισµούς από τα λιπάσµατα, ανεξάρτητα από την παρουσία θρεπτικών στοιχείων σε αυτούς και διαφέρουν από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, επειδή επεµβαίνουν µόνο στην ισχύ των φυτών, χωρίς να έχουν άµεσες ενέργειες κατά ζωϊκώνεχθρών και ασθενειών.

AMBITION Aktivator®:

Αγγίξτε το πραγματικό δυναμικό της καλλιέργειάς σας

To Ambition Aktivator® της Bayer, είναι ένας βιοδιεγέρτης σε υγρή µορφή που βασίζεται σε µείγµα αµινοξέων και πεπτιδίων ζωικής προέλευσης καθώς και φουλβικών οξέων. Εφαρµόζεται σε πλήθος καλλιεργειών και λειτουργεί ως σύµµαχος/συµπλήρωµα στην ανάπτυξη των φυτών µε στόχο τη καλύτερη φυτοϋγεία. 

Τα αµινοξέα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη φυτική παραγωγή.  Ενισχύουν την ανάπτυξη του φυτού και διεγείρουν τη φωτοσύνθεση, αυξάνουν τη γονιµότητα των ανθέων και τη καρπόδεση και βελτιώνουν τη τελική παραγωγή. Ενεργοποιούν τα ενζυµικά συστήµατα άµυνας του φυτού σε αβιοτικό στρες και ενισχύουν τη διείσδυση των θρεπτικών στοιχείων καθώς απορροφούνται άµεσα από τα φυτά. Το Ambition Aktivator® συνεισφέρει σε υψηλή ποιότητα παραγωγής καθώς τα αµινοξέα είναι βασικοί παράγοντες για το χρώµα, τη γεύση και το άρωµα στους καρπούς, επιτυγχάνοντας υψηλότερης εµπορικής αξίας παραγωγή.

 Τα φουλβικά οξέα είναι πανίσχυροι κοµιστές θρεπτικών στοιχείων στα φυτικά κύτταρα, παρέχουν πιο αποτελεσµατική διάθεση οργανικής ουσίας στους φυτικούς οργανισµούς και ενισχύουν τη δράση των αντιοξειδωτικών ενζύµων τα οποία εµπλέκονται στην ανεκτικότητα των φυτών σε αβιοτικό στρες.

Στο Ambition Aktivator® εµπεριέχονται τρία ιχνοστοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή ανάπτυξη των φυτών. Πιο συγκεκριµένα, το Βόριο (Β), το οποίο αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για τη δοµική σταθερότητα των κυτταρικών τοιχωµάτων και για τη βελτίωση της επικονίασης και της γονιµότητας των φυτών. Ο Ψευδάργυρος (Zn), είναι ζωτικής σηµασίας στοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών καθώς αναφέρεται σε συστατικό πολλών ενζύµων και πρωτεινών και για το ρόλο του στη σταθερότητα της κυτταρικής µεµβράνης. Το Μαγγάνιο (Mn), συµµετέχει στη διαθεσιµότητα του σιδήρου εντός του φυτού, ενεργοποιεί πολλά ένζυµα και παίζει σηµαντικό ρόλο στην αξιοποίηση του αζώτου.

Με τις εξαιρετικές ιδιότητες του Ambition Aktivator® δηµιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες ώστε οι καλλιέργειες να αγγίξουν το πραγµατικό τους δυναµικό µε βιώσιµο και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. 

*Field Activation Specialist, Bayer Hellas AG


Farma-Chem SA

Το διαμάντι της Farma-Chem SA στη βιοδιέγερση, VIORMON PLUS

του Βασίλειου Μυλωνά*

Η ιστορία της FARMA-CHEM SA ξεκινάει το 1955, όταν ο αείµνηστος Ιωάννης Μυλωνάς, µια ανήσυχη επιχειρηµατικά προσωπικότητα, διαβλέπει ότι η ελληνική γεωργία της εποχής εκείνης,  απαιτεί την εισαγωγή νέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για να µπορέσει η χώρα να ανταπεξέλθει στις ολοένα και µεγαλύτερες διατροφικές ανάγκες κατά τη µεταπολεµική περίοδο. Έτσι, ιδρύει µία ατοµική επιχείρηση εµπορίας γεωργικών εφοδίων, µε διακριτικό τίτλο «Σ.Ι.Μ.» και ξεκινάει να «οργώνει» την ελληνική ύπαιθρο πουλώντας γεωργικά φάρµακα. Αυτός ο σπόρος της αγάπης για τη γη αλλά και για το «επιχειρείν», µεταλαµπαδεύτηκε αργότερα σε εµάς τους υιούς του Βασίλειο και Σωτήριο Μυλωνά, οι οποίοι και ιδρύσαµε το 1987 την FARMA-CHEM SA όπου όλα αυτά τα χρόνια έχει διαγράψει µία δυναµική πορεία και αποτελεί εξαίρετο παράδειγµα επιχειρηµατικότητας κατέχοντας κυρίαρχη θέση στη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εξειδικευµένων προϊόντων θρέψης και προϊόντων δηµόσιας υγείας.

Οι νέες προκλήσεις που θέτει η παγκοσµιοποίηση και το συνεχές αυξανόµενο ανταγωνιστικό περιβάλλον της σύγχρονης αγοράς, ωθούν συνεχώς τη FARMA-CHEM SA σε νέες επενδύσεις. Έτσι, το 2022 ολοκληρώθηκε η αναβάθµιση του εξοπλισµού µε νέες αυτοµατοποιηµένες γραµµές παραγωγής, συσκευασίας και τυποποίησης φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων. Παράλληλα, επεκτείναµε τις κτιριακές εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων και γραφείων διπλασιάζοντας τη χωρητικότητα. Όλες οι εγκαταστάσεις είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε τους κανονισµούς ασφαλείας της πανευρωπαϊκής οδηγίας Seveso III και όλες οι διαδικασίες ακολουθούν τα πρότυπα ISO 9001:2015 και 45001:2018.

Βασική µας στρατηγική είναι η ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση των συνεργατών µας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, συνεχή τεχνική και εκπαιδευτική υποστήριξη καθώς και πληθώρα ποιοτικών προϊόντων συνάπτοντας ισχυρές συνεργασίες µε επώνυµους οίκους του εξωτερικού. Επιπλέον, ανεκτίµητο κεφάλαιο για την εταιρία µας αποτελεί και η συνεχής επένδυση σε καταρτισµένο προσωπικό, καθιστώντας τη FARMA-CHEM SA κορυφαία στο είδος της.

Πρωταρχική επιδίωξη της  εταιρείας µας είναι να παρακολουθεί τις διεθνείς τάσεις της αγροτικής οικονοµίας, προωθώντας ολοένα και περισσότερο σκευάσµατα, που προάγουν το όραµα για την πραγµάτωση της αειφόρου γεωργίας, ακολουθώντας τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Τέλος, βασικός στόχος µας είναι η ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας και η ισχυροποίηση της παρουσίας της FARMA-CHEM SA στην ελληνική αγορά µε νέα καινοτόµα προϊόντα.

Για εµάς βέβαια αφετηρία και γενεσιουργό δύναµη αποτελεί το VIORMON PLUS, ο νικητής στην καρπόδεση που µας εµπνέει να επενδύουµε συνεχώς στην παρασκευή νέων καινοτόµων προϊόντων θρέψης και φυτοπροστασίας.

VIORMON PLUS

«VIORMON PLUS: Είναι Ελληνικό αλλά... έγινε παγκόσµιο»

Ίσως κανένα άλλο προϊόν δεν είναι τόσο στενά συνδεδεµένο µε µια ελληνική εταιρεία, όσο το VIORMON PLUS µε τη FARMA-CHEM SA. Είναι µία κοινή πορεία που ξεκίνησε πριν από 6 δεκαετίες περίπου, όταν ο Ιωάννης Μυλωνάς, έφερε µια νέα διάσταση στη βιοδιέγερση των φυτών µε το VIORMON SL. Από τότε η συνταγή του σκευάσµατος τροποποιήθηκε, βελτιώθηκε, µετεξελίχθηκε στο VIORMON PLUS, ένα προϊόν που καταξιώθηκε στη συνείδηση του Έλληνα γεωπόνου και αγρότη.

Το VIORMON PLUS παρασκευάζεται εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας µας συνιστώντας έναν από τους πιο αξιόπιστους και αναγνωρίσιµους βιοδιεγέρτες-καρποδέτες στην Ελλάδα, καταγράφοντας παράλληλα αξιοσηµείωτη εξαγωγική πορεία σε περισσότερες από 20 χώρες.

Η FARMA-CHEM SA προέβη στη διενέργεια τριών ανεξάρτητων πειραµατικών εφαρµογών σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο του Κολοράντο των Η.Π.Α. το 2019 και εννέα µε την εταιρεία ANADIAG σε διάφορες καλλιέργειες και Ευρωπαϊκές χώρες. Τα αποτελέσµατα των πειραµατικών πιστοποιούν ότι το VIORMON PLUS δίκαια κατέχει τη θέση ενός βιοενεργοποιητή που µεγιστοποιεί τις παραγωγικές δυνατότητες των καλλιεργειών σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους.

Το VIORMON PLUS περιέχει ένα µοναδικό συνδυασµό βιταµινών του συµπλέγµατος Β και ιχνοστοιχείων, ενεργοποιηµένο µε επιλεγµένα οργανικά συστατικά. Είναι ένας αναγνωρισµένος βιοδιεγέρτης καρπόδεσης, που είναι ταυτόχρονα απαραίτητος σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των φυτών καθώς:

 • Βελτιώνει τη ζωτικότητα του άνθους.
 • Ενισχύει την καρπόδεση.
 • Προστατεύει από το αβιοτικό στρες.
 • Καθυστερεί τη γήρανση και την πτώση των φύλλων.
 • Μεγιστοποιεί την παραγωγή.


*Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της FARMA-CHEM SA


Αγροχημικά Κρήτης ΑΒΕΕ

Η συνδυασμένη χρήση βιοδιεγερτών μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητά τους
„     

της Ευρύκλειας Σπυριδάκη

Η εταιρεία Αγροχηµικά Κρήτης ΑΒΕΕ δηµιουργήθηκε το 1988, µε αρχική ενασχόληση την εµπορία, διανοµή γεωργικών φαρµάκων, σπόρων και λιπασµάτων. Πλέον, η δραστηριότητα της εταιρείας, επικεντρώνεται στην παραγωγή µε εµπορικό δίκτυο πωλήσεων εδραιωµένο σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

H παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας εξειδικεύεται στα υδατοδιαλυτά λιπασµάτα και ειδικά προϊόντά θρέψης, υποστηρίζόµενη από ένα πλήρως λειτουργικό και στελεχωµένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Η διαρκής και αυξανόµενη ανάγκη στοχευµένης λίπανσης οδήγησε την εταιρεία στο σχεδιασµό και ανάπτυξη ειδικών προϊόντων θρέψης και βιοδιεγερτών, δίνοντας λύσεις, σταθερά αυξανόµενης απόδοσης στον παραγωγό.

Η αναζήτηση της εταιρείας για τεκµηρίωµένες και εµπεριστατωµένες λύσεις για τον παραγωγό, οδήγησε στη στελέχωση ολοκληρωµένου τµήµατος εφαρµογών µέσα από πειραµατικά αγρού σε πολλές και διαφορετικές καλλιέργειες (για χρόνους εφαρµογής και φάσεις καλλιεργειών, πειράµατα απόδοσης και θρέψης, µετασυλλεκτικά πλεονεκτήµατα, κ.λπ.).

Αποτέλεσµα αυτης της επένδυσης ειναι η συσσώρευση της απαραίτητης τεχνογνωσίας και η απόδειξη επί της αγρονοµικής σηµασίας των προϊόντων θρέψης της. Πρόσθετα, η πειραµατική εµπειρία αυτή, ανέδειξε την συνεχόµενη ανάγκη του παραγωγού για ποιοτικά προϊόντα θρέψης. Άρα και σταθερά ποιοτικά προϊόντα που αποδεικνύουν της αξία τους στον αγρό.

Μέσα από τη συστηµατική συµµετοχή της εταιρείας σε ερευνητικά προγράµµατα, τη βοήθεια του εδαφολογικού εργαστηρίου και την καταγραφή των αναγκών των καλλιεργειών, η ανάγκη αυτή εκπληρώνεται µε προϊόντα όπως το Suelo-Turbo και το Suelo-Alga.

Suelo-Turbo

Η ενδυνάµωση της καλλιέργειας

Το Suelo–Turbo είναι υγρό λίπασµα αµινοξέων. Τα αµινοξέα προέρχονται από ενζυµατική υδρόλυση και είναι φυτικής προέλευσης, δίνοντας στο φυτό τη δυνατότητα για φυσική ενσωµάτωση του προϊόντος στο µεταβολισµό του. Η ιδιαίτερη σύνθεση των αµινοξέων του αυξάνει το ρυθµό των κυτταροδιαιρέσεων µε αποτέλεσµα τη βελτιωµένη άνθιση και καρποφορία των φυτών. Η ιδιαίτερη σύνθεση των αµινοξέων του Suelo-Turbo αυξάνει το πρωτεϊνικό κλάσµα του φυτού βελτιώνοντας την ανταπόκριση του σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών συνθηκών όπως παγετός, χαλάζι, έντονες εναλλαγές θερµοκρασίας µέρας-νύχτας. Έτσι, επιτυγχάνουµε µείωση των ανεπιθύµητων εµπορικών µειονεκτηµάτων του τελικού προϊόντος, όπως σχασίµατα ράγας, κτλ. 

Οι εφαρµογές του Suelo-Turbo στις σωστές δόσεις και περίοδο εφαρµογής έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση του βάρους του καρπού, αυξάνοντας έτσι και το διαθέσιµο εισόδηµα του παραγωγού, κάνοντάς το απαραίτητο εφόδιο στη µάχη της τιµής του τελικού προϊόντος.

Suelo-Alga liquid

Με τη δύναµη της θάλασσας

Το Suelo Alga liquid είναι ένα υγρό λίπασµα από εκχύλισµα θαλάσσιων φυκιών. Είναι πλήρως υδατοδιαλυτό και αποτελείται από διάφορα είδη φυκιών δίνοντας δυναµικά αποτελέσµατα µε τις κατάλληλες εφαρµογές, συµπληρώνοντας άριστα τη θρέψη των φυτών. Το Suelo-Alga liquid λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εκχύλισης, διατηρεί τα µόρια που στοχεύουν στη θρέψη, στη θεµιτή κατάσταση, αυξάνοντας έτσι, την απόδοση του προϊόντος σε σχέση µε άλλα της κατηγορίας του.

Η συστηµατική χρήση του σε όλη την περίοδο ανάπτυξης των καλλιεργειών δυναµώνει το ριζικό σύστηµα του φυτού και βελτιώνει την αντίδραση του σχέση µε εξωγενείς παράγοντες. Επιπλέον, δίνει ως αποτέλεσµα της εφαρµογής δυνατότερα και υγιέστερα φυτά. Η σύνθεση του αυξάνει φυσικά τις κυτταροδιαιρέσεις, βελτιώνει την καρπόδεση και την ανθοφορία, την ποιότητα των καρπών και γενικά την ευρωστία του φυτού. Είναι κατάλληλο για χρήση και στη βιολογική γεωργία.

Η συνδυασµένη χρήση των άνω βιοδιεγερτών στα κρίσιµα στάδια των καλλιεργειών, µεγιστοποιεί την αποτελεσµατικότητά τους. Σε καλλιέργειες όπου οι βασικές θρεπτικές τους ανάγκες πληρούνται, ταυτόχρονη εφαρµογή του Suelo Turbo και του Suelo Alga, στα σωστά στάδια, θα διεγείρει και θα µεγιστοποιήσει ανθοφορία, καρπόδεση, αύξηση µεγέθους καρπού, οµοιοµορφία ωρίµασης και ποιότητα τελικού προϊόντος. Επιπλέων η εφαρµογή τους σε συνθήκες στρες βοηθά την καλλιέργεια να ανταπεξέλθει στους εξωγενείς παράγοντες.

*Γεωπόνος Msc, εδαφολογία και θρεψη φυτων, Αγροχηµικά Κρήτης ΑΒΕΕ

Humofert

Οφέλη σε όλους τους τομείς παραγωγής με το Nitrostim

Επανειληµµένα έχει παρατηρηθεί στην Ελλάδα και στις χώρες εξαγωγής του βιοδιεγέρτη Nitrostim ότι τα οφέλη της χρήσης του είναι εντυπωσιακά σε πολλές καλλιέργειες, τόσο στην απόδοση όσο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και το οικονοµικό όφελος. Πρόσφατα, τα πειραµατικά αποτελέσµατα που ελήφθησαν µετά από µακράς κλίµακας πειράµατα σε συνεργασία µε το Γεωπονικό πανεπιστήµιο Αθηνών, ήρθαν να επιβεβαιώσουν άλλη µία φορά και επίσηµα τα οφέλη αυτά.

Με µία µόνο εφαρµογή του Nitrostim στο καλαµπόκι, παρατηρήθηκε στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου:

 1. Μείωση της χρήσης Αζωτούχων λιπασµάτων κατά 80%.
 2. Αύξηση της απόδοσης κατά 26%.
 3. Αύξηση του εισοδήµατος κατά 39%.
 4. Μείωση ζιζανίων κατά 76%.
 5. Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών (πρωτείνες, άµυλο, λίπη).
 6. Μείωση της νιτρορύπανσης κατά 83%.

Καλαμπόκι

Αντίστοιχα, για την καλλιέργεια του σιταριού παρατηρήθηκε:

 1. Μείωση της χρήσης Αζωτούχων λιπασµάτων κατά 80%.
 2. Αύξηση της απόδοσης κατά 20%.
 3. Αύξηση του εισοδήµατος κατά 26%.
 4. Μείωση ζιζανίων κατά 67%.
 5. Μείωση της νιτρορύπανσης κατά 48%.

Σιτάρι

Ενώ για τη βιοµηχανική τοµάτα παρατηρήθηκε:

 1. Μείωση της χρήσης Αζωτούχων λιπασµάτων κατά 80%.
 2. Αύξηση της απόδοσης κατά 33%.
 3. Αύξηση του εισοδήµατος κατά 12,5%.
 4. Μείωση ζιζανίων κατά 72%.
 5. Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών (Λυκοπένιο, φαινόλες κ.α.).
 6. Μείωση της νιτρορύπανσης κατά 81%.

Τομάτα

Ως εκ τούτου, µε το Nitrostim της εταιρείας Humofert, ο παραγωγός µπορεί να µειώσει την αζωτούχο λίπανση, αφήνοντας το προϊόν να δράσει, αυξάνοντας παράλληλα θεαµατικά την απόδοση. Την ίδια ώρα επιτυγχάνεται µείωση των εξόδων αλλά επίσης διασφαλίζεται και η προστασία του περιβάλλοντος. Σηµειώνεται εδώ πως το προϊόν αυτό είναι πιστοποιηµένο από τον Ecocert για χρήση και στη Βιολογική Γεωργία

Περισσότερα στο:  https://www.humofert.gr/

Corteva

Για την ενίσχυση της παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος

Τo BlueN® είναι νέας γενιάς Βιοδιεγέρτης, ο οποίος δηµιουργεί µία επιπλέον πηγή αζώτου για τα φυτά.

To BlueN® περιέχει το βακτήριο Methylobacterium symbioticum SB23 που δεσµεύει το ατµοσφαιρικό άζωτο για λογαριασµό της καλλιέργειας. To Methylobacterium symbioticum επιλέχθηκε λόγω της ιδιαίτερης αποτελεσµατικότητας του σε όλες τις καλλιέργειες.

Πώς λειτουργεί

■ Εφαρµογή µε ψεκασµό φυλλώµατος.

■ Κατόπιν εφαρµογής, τα βακτήρια εισέρχονται εντός του φυτού µέσω των στοµατίων, αποικίζοντάς το.

■ Η δράση του συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου του φυτού.

■ Τα αποτελέσµατα είναι ορατά σε 3-4 εβδοµάδες
από την εφαρµογή

Πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή

■ Συµβάλει στη µείωση εκποµπών άνθρακα και
την αειφορία.

■ Φυσική πηγή αζώτου.

■  Εξαιρετική λύση σε συνθήκες «Οριακών
εισροών αζώτου».

■ Αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών ανεξάρτητα από την στρατηγική της αζωτούχου λίπανση.

 

COMPO EXPERT


Νέα γενιά βιοδιεγερτών από Spirulina Sp. ενάντια στο αβιοτικό στρες των καλλιεργειών

Το Basfoliar® Spyra είναι ένας νέος, καινοτόµος βιοδιεγέρτης της COMPO EXPERT. Το 100% φυσικό αυτό εκχύλισµα πράσινων και µπλέ µικροαλγών είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικούς παράγοντες και φυσικές ουσίες που ενισχύουν την ανάπτυξη των φυτών, όπως: αµινοξέα, πολυφαινόλες, πολυσακχαρίτες, βιταµίνες, φυσικές φυτορµόνες, αυξίνη: Κυτοκινίνη 1:1, σαλικυλικό οξύ, γιασµονικό οξύ, αµπσισικό οξύ και γιββερλίνη.

Η εγγυηµένη σύνθεση του Basfoliar® Spyra το καθιστά ένα ξεχωριστό, ισχυρότατο βιοδιεγέρτη µε αντιστρες δράση.

∆ράσεις του Basfoliar® Spyra:

■ Υψηλότερη αντοχή στις περιβαλλοντικές πιέσεις.

■ Υψηλότερες στρεµµατικές αποδόσεις υπό αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.

■ Ενίσχυση φυσικών µηχανισµών άµυνας των φυτών.

■ Καλύτερη ανάπτυξη των ριζών και απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων.

■ Καλύτερη ανάπτυξη βλαστών.

■ Βελτίωση ανθοφορίας και καρπόδεσης.

■ Κατάλληλο για βιολογική καλλιέργεια.

■ Συνιστάται ιδιαίτερα ο συνδυασµός

του Basfoliar® ​​Spyra SL µε πηγές πηγές ασβεστίου. Το Basfoliar® ​​Spyra SL προκαλεί κινητοποίηση του ασβεστίου προς τους καρπούς, µε αποτέλεσµα την οµοιογενή ωρίµανση, καρπούς µεγαλύτερου µεγέθους και ποιότητας, µε αυξηµένη µετασυλλεκτική αντοχή.

Μικροάλγη-Κυανοβακτήρια-Σπιρουλίνα Τι είναι τα µικροφύκη; Τα φύκη είναι µια µεγάλη πολυφυλετική κατηγορία µονοκύτταρων ή πολυκύτταρων οργανισµών µε σχήµατα και µεγέθη που ποικίλουν σηµαντικά. Ο όρος «φύκη» περιλαµβάνει δύο µεγάλες κύριες µορφολογικές κατηγορίες: τα µακροφύκη (macroalgae ή κοινώς seaweeds), συνήθως θαλάσσια είδη, και τα µικροφύκη (microalgae).

Το κριτήριο της διάκρισης µεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών είναι µόνο το µέγεθος. Τα µακροφύκη έχουν µήκος µερικών εκατοστών, το οποίο σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να φτάσει και πολλά µέτρα (50-70) όπως στα γιγάντια Φαιοφύκη (καφέ φύκη, kelp). Τουναντίον, τα µικροφύκη έχουν µήκος από µερικά µικρόµετρα (συνήθως 0.2-50 µm τα µονοκύτταρα µέχρι 100-200 µm στις περιπτώσεις των νηµατωδών πολυκύτταρων σχηµατισµών όπως το κυανοβακτήριο Arthrospira (Spirulina) platensis) έως κάποιες εκατοντάδες ( έως και 1-2.000 µm σε ορισµένα διάτοµα). (Πηγή : Γιώργος Μάρκου, Ιωάννης Τζοβενής , Ηλίας Νερατζής, ΜΙΚΡΟΦΥΚH: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ).

Ξεχωριστά για τα µορφολογικά, φυσιολογικά και γενετικά της χαρακτηριστικά,  τα µικροάλγη συνίστανται από ποικιλία βιοµορίων και βιολογικά ενεργών µεταβολιτών µε µεγάλες δυνατότητες στη θρέψη των καλλιεργειών.

Οι δυνατότητες των µικροαλγών, όχι µόνο στον τοµέα γεωργικών εφαρµογών, αλλά αρχικά ως βιοκαύσιµα, συµπληρώµατα διατροφής και στον τοµέα της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, έχουν απασχολήσει επι σειρά ετών την επιστηµονική κοινότητα.

Αν και αρκετές βιολογικές ενώσεις είναι γνωστές για τη διεγερτική τους δράση στα φυτά, η χρήση δευτερογενών µεταβολιτών που παράγονται από µικροάλγη και κυανοβακτήρια έχει προσελκύσει ερευνητές παγκοσµίως, λόγω της µεγάλης ποικιλίας τους και της ικανότητάς τους να επάγουν πολλούς µηχανισµούς απόκρισης των φυτών και µεταβολικές οδούς.

Η παραγωγή και η τυποποίηση των χαρακτηριστικών των µικροαλγών, αλλά και η διερεύνηση των µηχανισµών επίδρασης των ενεργών τους συστατικών στις καλλιέργειες, ήταν κάποιες από τις προκλήσεις που έπρεπε να ξεπεραστούν ώστε να καταλήξουµε σε αξιόπιστο προϊόν βιοδιέγερσης µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και προβλέψιµα αποτελέσµατα κατά την εφαρµογή.

Basfoliar® Spyra - Εφαρµογές

Η εφαρµογή του Basfoliar® Spyra πριν και µετά από αντίξοες καιρικές συνθήκες υποστηρίζει τις διεργασίες του φυτού ώστε να διατηρήσει και να αυξήσει το µέγεθος  της παραγωγής, σηµαντικά περισσότερο από διάφορους βιοδιεγέρτες αντιστρες,

Πειραµατικές δοκιµές της COMPO EXPERT Ισπανίας σε αγγούρι θερµοκηπίου εκτός εποχής, έχουν αποδώσει έως και 160%* µεγαλύτερη παραγωγή από τον µάρτυρα σε µεµονωµένη κοπή, πριν από την οποία είχε προκύψει καταπόνηση εξαιτίας ιδιαίτερα χαµηλής θερµοκρασίας, διάρκειας µιας εβδοµάδας.

Πριν την παρουσία των εξαιρετικά χαµηλών θερµοκρασιών η εφαρµογή του Basfoliar® Spyra έδινε σταθερά βελτίωση ποσότητας παραγωγής, κατά µέσο όρο σε ποσοστό 60%* σε σχέση µε τον µάρτυρα.

Το Basfoliar® Spyra στο συγκεκριµένο πειραµατικό είχε ενταχθεί στους ψεκασµούς του προγράµµατος θρέψης της καλλιέργειας µε διαφυλλική εφαρµογή τριών λίτρων στον τόνο ψεκαστικού διαλύµατος.

Το Basfoliar® Spyra είναι ένα καθαρό προϊόν αντιστρες για καλλιέργειες εκτός εποχής και δυσµενείς καιρικές συνθήκες που «σταµατούν» την παραγωγικότητα της καλλιέργειας.

Αξιοσηµείωτη είναι και η απόδοση του σε συνθήκες στρες υψηλών θερµοκρασιών σε  διάφορες καλλιέργειες κηπευτικών, µε τη διαφορά στην ποσότητα παραγωγής να φτάνει το 17%* σε σχέση µε την απόδοση εφαρµογών άλλων εκχυλισµάτων φυκιών.

*Τα ποσοστά αναφέρονται σε µεµονωµένες κοπές που ακολούθησαν την εφαρµογή του Basfoliar® Spyra και όχι στο σύνολο της ποσότητας παραγωγής της καλλιεργητικής περιόδου.

Οι φυτορµόνες, οι αντιοξειδωτικές ουσίες και τα αµινοξέα του Basfoliar® Spyra - µε τις σηµαντικότερες κορυφές του αµινογράµµατος να είναι αυτές της Προλίνης, του Γλουταµινικού και του Ασπαρτικού οξέος, εξασφαλίζουν την ισχυρότατη δράση του Basfoliar Spyra ενάντια σε δυσµενείς συνθήκες.

Ολόκληρο το αφιέρωμα της Agrenda στους βιοδιεγέρτες διαθέσιμο εδώ


Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

04-06-2022 14:28Γιωργος

Για ονομα Του Θεου.κοπελια τωρα εμαθες για τους βιοδιεγερτες;;;;;;;;τωρα αποφοιτησες και ειπες να γραψεις αρθρο;;;;ανακαλυψες τον τροχο δηλαδη;;;;;;;

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία