Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Πληρώνει το χορτάτο χωράφι στα σιτηρά, οδηγός για την επιφανειακή λίπανση

Το δρόµο της ορθολογικής θρέψης καλείται να επιλέξει ο παραγωγός στο καλλιεργητικό σταυροδρόµι των χειµερινών σιτηρών µετά το πέρας της ζιζανιοκτονίας, µε τις καιρικές συνθήκες να υποχρεώνουν φέτος σε πρωιµότερες επιφανειακές εφαρµογές.

25-32_cover_15

6721
4
Πέραν του αζώτου, στο χωράφι θα πρέπει να υπάρχουν σε επαρκείς ποσότητες φώσφορος και κάλιο, ενώ δοµικά στοιχεία όπως το µαγγάνιο και το θείο είναι απαραίτητα για υψηλό ειδικό βάρος και αποδόσεις άνω του µέσου όρου.

Yara

Η κρισιμότητα των επιφανειακών λιπάνσεων των σιτηρών

του Νίκου Μυτιλέκα*

Η σωστή διαχείριση των επιφανειακών λιπάνσεων των σιτηρών το προσεχές διάστηµα, είναι κρίσιµη για την ενίσχυση της ανάπτυξής τους. Τόσο ο χρόνος της εφαρµογής των επιφανειακών λιπασµάτων, όσο και το είδος τους, αποτελούν πολύ σηµαντικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την παραγωγικότητα των σιτηρών.

Χρόνος εφαρµογής: Ο χρόνος εφαρµογής τους θα πρέπει να ταυτιστεί µε την έναρξη της έντονης ζήτησης των φυτών, κυρίως, σε άζωτο. Από το τέλος του αδελφώµατος και έπειτα, τα σιτηρά µπαίνουν σε φάση έντονης ανάπτυξης της βιοµάζας τους έχοντας αυξηµένη ηµερήσια ζήτηση σε θρεπτικά στοιχεία. Ένα επιφανειακό αζωτούχο λίπασµα θα πρέπει να διασφαλίζει αρχικά τη συνεχή και ανεµπόδιστη παροχή του αζώτου στην καλλιέργεια, αφού και οι ανάγκες των φυτών είναι συνεχείς και µεγάλες. Μπορεί η επιφανειακή λίπανση να είναι εστιασµένη κυρίως στη διαχείριση του αζώτου, ωστόσο η ταυτόχρονη χορήγηση θείου στις απαιτούµενες ποσότητες επιδρά θετικά στις τελικές αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής. Το άζωτο και το θείο αποτελούν βασικά στοιχεία των πρωτεϊνών και πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα και σε σωστή αναλογία στις επιφανειακές λιπάνσεις των σιτηρών. Το θείο εξάλλου, είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο που συµµετέχει, µεταξύ άλλων και στον σχηµατισµό της χλωροφύλλης και η επάρκειά του είναι κρίσιµη για την ενίσχυση της φωτοσυνθετικής ικανότητας των φυτών.

Τι είδους λιπάσµατα επιλέγουµε;

Το επιφανειακό αζωτούχο λίπασµα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να εξασφαλίζει την υψηλότερη αποδοτικότητα του αζώτου στην καλλιέργεια. Ο υψηλός δείκτης της αποδοτικής χρήσης του αζώτου (Nitrogen Use Efficiency) είναι πρωταρχικός στόχος για τη Yara στην ανάπτυξη των λιπασµάτων και των τεχνολογιών της.

Τα λιπάσµατα YaraVera AMIDAS και YaraBela SULFAN που έχουν ως βάση το άζωτο και το θείο σε ισορροπηµένες αναλογίες, αποτελούν τις ιδανικότερες επιλογές για την επιφανειακή λίπανση των σιτηρών.

Το YaraVera AMIDAS 40-0-0 + 14SO3 κυριαρχεί παγκοσµίως στις επιφανειακές λιπάνσεις των σιτηρών, διαθέτοντας µια ειδική τεχνολογία και σύνθεση που εξασφαλίζουν συνεχή και σταθερή τροφοδοσία των φυτών µε άζωτο και θείο για µεγάλο χρονικό διάστηµα. ∆ιαφέρει από τα υπόλοιπα, κοινά ουροθειικά λιπάσµατα που κυκλοφορούν στην αγορά µε παρόµοια σύνθεση, καθώς:

 • Είναι οµοιογενές χηµικό λίπασµα και όχι blend (κάθε κόκκος λιπάσµατος έχει σταθερή σύνθεση και δεν προέρχεται από τη µηχανική ανάµιξη ουρίας και θειικής αµµωνίας). ∆ιασφαλίζεται έτσι η οµοιόµορφη διασπορά του λιπάσµατος στο χωράφι κατά τη στιγµή της εφαρµογής και εποµένως η σωστή λίπανση της καλλιέργειας.
 • Έχει πολύ υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας του αζώτου στην καλλιέργεια (Nitrogen Use Efficiency). Σε όλες τις πειραµατικές εφαρµογές του σε εκτατικές καλλιέργειες, το YaraVera AMIDAS παρουσιάζει τη µεγαλύτερη απόδοση σε σπόρο ανά µονάδα λιπασµατικού αζώτου που εφαρµόζεται στο χωράφι, συγκριτικά µε άλλα αζωτούχα επιφανειακά λιπάσµατα.
 • Μικρότερες απώλειες αζώτου. Tο YaraVera AMIDAS µε την εφαρµογή του στο χωράφι µειώνει την τιµή του εδαφικού pH, περιορίζοντας τις απώλειες αζώτου στην ατµόσφαιρα λόγω εξάτµισης.
 • Είναι λίπασµα µεγάλης πυκνότητας, που σηµαίνει πως µπορεί να κατανεµηθεί οµοιόµορφα σε µεγάλες αποστάσεις µέχρι και 36 µέτρα κατά την εφαρµογή του στο χωράφι.
 • Μεγαλύτερη σκληρότητα του κόκκου. Η ιδιότητα αυτή ταυτίζεται µε τις απώλειες που έχει ένα λίπασµα λόγω θραύσης των κόκκων κατά τη διάρκεια της εφαρµογής τους στο λιπασµατοδιανοµέα.

YaraBela SULFAN

Το YaraBela SULFAN 24-0-0 + 7,5CaO + 15SO3 περιέχει στον ίδιο κόκκο άζωτο, σε µορφή κατάλληλη για την γρηγορότερη παροχή του στην καλλιέργεια, θείο και ασβέστιο σε πλήρως υδατοδιαλυτές µορφές. Τροφοδοτεί την καλλιέργεια µε άζωτο ακόµα και σε χαµηλές θερµοκρασίες εδάφους, ενώ παράλληλα ενισχύει την αντοχή των φυτών στις διάφορες ασθένειες.

Η Yara διαθέτει και άλλους τύπους απλών αζωτούχων λιπασµάτων υψηλής ποιότητας , όπως το YaraBela EXTRAN 33,5 µε άζωτο σε µορφή νιτρικής αµµωνίας και το CAN 26 (ασβεστούχος νιτρική αµµωνία) καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις των καλλιεργειών και των συνεργατών της.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.yara.gr/threpsi-lipansi/lipansi-sitari/epifaniaki-lipansi-sitirwn/ ή σκανάρετε µε το smartphone σας το παρακάτω QR Code


*Marketing & Agronomy Manager - Yara ΕλλάςTimac Agro | ΛΥΔΑ 

Ακόμα πιο ενισχυμένη η τεχνολογία στα αζωτούχα λιπάσματα Sulfammo

της Έφης Πισκόπου*

H επιφανειακή λίπανση των σιτηρών αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες πρακτικές για την εξασφάλιση υψηλών αποδόσεων. Από το στάδιο του αδελφώµατος, το σιτάρι εµφανίζει υψηλές ανάγκες σε διάφορα θρεπτικά συστατικά όπως είναι το άζωτο (Ν), το θείο (S) και το µαγνήσιο (Mg), για την καλή θρέψη των αδελφιών, την επιµήκυνση του στελέχους, την διαµόρφωση της απαραίτητης φυλλικής επιφάνειας καθώς και την δηµιουργία του στάχυ.

Κατά την εφαρµογή κοινών αζωτούχων λιπασµάτων οι λιπαντικές µονάδες υπόκεινται σε διάφορα είδη απωλειών. Συγκεκριµένα, ανάλογα µε την µορφή αζώτου που εµπεριέχεται στο λίπασµα, καθώς και τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες που επικρατούν, έως και 30% του αζώτου µπορεί να εξαερωθεί, πάνω από 20% µπορεί να δεσµευτεί στο έδαφος και 10-20% µπορεί να χαθεί λόγω έκπλυσης. Αποτέλεσµα είναι η αναπόφευκτη υπολίπανση της καλλιέργειας, επηρεάζοντας αρνητικά τις τελικές αποδόσεις και εποµένως το εισόδηµα του παραγωγού.

Η Timac Agro | ΛΥ∆Α δίνει λύσεις και στην αζωτούχο λίπανση µε την εξειδικευµένη σειρά κοκκωδών αζωτούχων λιπασµάτων SULFAMMO PRIMO και SULFAMMO SPECIAL, ανανεωµένα πλέον µε την µοναδική τεχνολογία MPPA DUO!

Αναλυτικότερα, η τεχνολογία MPPA DUO, που ενσωµατώνεται στα παραπάνω λιπάσµατα, λειτουργεί ως µοχλός αύξησης των αποδόσεων σε ένα ευρύ φάσµα καλλιεργειών µέσω των εξής τριών µηχανισµών δράσης:

 • Προστασία όλων των λιπαντικών µονάδων που παρέχονται καθόλη την καλλιεργητική περίοδο, αποτρέποντας τα φαινόµενα απωλειών λόγω εξαέρωσης, έκπλυσης και δέσµευσης στο έδαφος. Παράλληλα, καθιστά αυτά τα θρεπτικά συστατικά διαθέσιµα στο φυτό, σύµφωνα µε τις ανάγκες της καλλιέργειας, συµβάλλοντας στην ορθολογική θρέψη.
 • Κινητοποίηση των ήδη υπαρχόντων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, προερχόµενα από προηγούµενες λιπάνσεις. Έτσι, παρέχονται επιπλέον σηµαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως είναι ο φωσφόρος (P), το κάλιο (K), αξιοποιώντας την περιεκτικότητα του εδάφους σε λιπαντικές µονάδες, µέσω της αυξηµένης διαθεσιµότητάς τους στα φυτά.
 • ∆ιέγερση του ριζικού συστήµατος, προάγοντας την καλύτερη εδαφική εξερεύνηση και την αποτελεσµατικότερη θρέψη. Χάρη στο φυτικό εκχύλισµα XCK, βασικό συστατικό της τεχνολογίας MPPA DUO, ενισχύεται η αύξηση του ριζικού συστήµατος ακόµα και στα πιο προχωρηµένα στάδια της καλλιέργειας. Ειδικότερα, στην καλλιέργεια του σιταριού, κατά τη διάρκεια του αδελφώµατος, το πρωτεύον ριζικό σύστηµα πεθαίνει και ξεκινά η ανάπτυξη του δευτερεύοντος ριζικού συστήµατος, που συνδέεται άµεσα µε την παραγωγή στάχυ και κατά συνέπεια µε την απόδοση. Το τέλος της ανάπτυξης των ριζών εµφανίζεται κατά την ανθοφορία, εποµένως, είναι σηµαντική η διέγερση του ριζικού συστήµατος κατά τη διάρκεια αυτών των σταδίων ανάπτυξης, προκειµένου να µπορέσει να απορροφήσει τα θρεπτικά συστατικά όπως είναι ο φωσφόρος (P).

Ταυτόχρονα, η υψηλή περιεκτικότητα των λιπασµάτων της σειράς SULFAMMO σε θείο (S) εξασφαλίζει την αυξηµένη συνέργειά του µε το άζωτο (Ν) συνεισφέροντας στην καλύτερη απορρόφηση και αξιοποίηση του αζώτου καθώς και στην αυξηµένη πρωτεϊνοσύνθεση. Επιπλέον, η σύστασή τους σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως είναι το Μαγνήσιο (Mg) στο SULFAMMO PRIMO καθώς και ο σίδηρος (Fe), το βόριο (B) και ο ψευδάργυρος (Zn) στο SULFAMMO SPECIAL, διασφαλίζουν την βέλτιστη ανάπτυξη των φυτών καθώς και τον αυξηµένο φωτοσυνθετικό ρυθµό, συµβάλλοντας στην αύξηση των αποδόσεων.

*Business Development & Product ManagerAgrohellas 

Πλούσια γκάμα λύσεων για τη θρέψη σιτηρών

του Γιώργου Κοκογιαννίδη*

Τη φετινή περίοδο παρατηρήθηκε µείωση της χρήσης λιπασµάτων κατά τη βασική λίπανση των σιτηρών. Κύριος παράγοντας αυτής της εξέλιξης ήταν οι υψηλές τιµές των λιπασµάτων. Οι τιµές των σιτηρών κατά την περίοδο της συγκοµιδής ήταν υψηλές, αλλά δεν ακολούθησαν την ίδια πορεία και αργότερα. Η ανάγκη όµως για υψηλές αποδόσεις και προϊόντα µε υψηλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά όπως περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και υαλώδη παραµένει.

∆εδοµένων των καταστάσεων, η επιφανειακή λίπανση αποτελεί καθοριστική ενέργεια που όµως απαιτεί την λήψη σωστών αποφάσεων. Τα κριτήρια για τη σωστή επιφανειακή λίπανση είναι ο τύπος του εδάφους, ο τύπος του λιπάσµατος, η µορφή του αζώτου, ο χρόνος εφαρµογής, το στάδιο της καλλιέργειας και οι κλιµατολογικές συνθήκες.

Επιλογή καταλληλότερου σταδίου εφαρµογής

Για την επιλογή του καταλληλότερου σταδίου εφαρµογής πρέπει να γνωρίζουµε τα κρίσιµα σηµεία. Αρχικά, είναι το στάδιο του αδελφώµατος, το οποίο ξεκινά µε την εµφάνιση του 4ου φύλλου. Σ΄ αυτό το στάδιο, είναι απαραίτητη η παρουσία τόσο του αζώτου, όσο και του φωσφόρου που έχει χορηγηθεί στη βασική λίπανση για τη δηµιουργία παραγωγικών αδελφών και τον αριθµό των σταχιών, καθώς και αύξηση της φυλλικής επιφάνειας µε συνεπακόλουθη αύξηση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας. 

Το επόµενο στάδιο είναι αυτό του καλαµώµατος. Και κατά αυτό το στάδιο, η αυξηµένη δραστηριότητα των κυτταροδιαιρέσεων  για την επιµήκυνση του στελέχους απαιτεί µεγάλες ποσότητες ενέργειας, άρα άζωτο. Η διαθεσιµότητα του αζώτου στο στάδιο αυτό είναι σηµαντική διότι βοηθά τα αδέλφια να φτάσουν στο στάδιο του ξεσταχυάσµατος και της πλήρους ωρίµανσης, συµβάλλει στην αύξηση του αριθµού των κόκκων ανά στάχυ και στην επιµήκυνση του βιολογικού κύκλου.

Το στάδιο ανάπτυξης της φυλλικής επιφάνειας σταµατά όταν ολοκληρωθεί το µέγεθος του φύλλου σηµαία. Από το στάδιο αυτό και έπειτα όλες οι διεργασίες του φυτού είναι στραµµένες στο σχηµατισµό και στο γέµισµα των κόκκων. Καθοριστικό ρόλο στην τελική απόδοση, δηλαδή στον αριθµό των κόκκων ανά στάχυ, και του βάρος των κόκκων αποτελεί ο δείκτης φυλλικής επιφάνειας. Αυτός είναι ένας πολυπαραγοντικός δείκτης, καθώς επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, τις ασθένειες, τα ζιζάνια και την διαθεσιµότητα τον απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων (N,P,K,B,Cu,Mg,Mn,Zn,κ.α.). 

Το άζωτο στα επιφανειακά λιπάσµατα βρίσκεται σε διάφορες µορφές. ∆ύο από τις κυριότερες µορφές του αζώτου είναι η ουρική και η αµµωνιακή. Οι µορφές του αζώτου που είναι άµεσα αφοµοιώσιµες από τα φυτά είναι η αµµωνιακή και η νιτρική, ενώ στην ουρική µορφή του, είναι ικανό να τροφοδοτήσει τα φυτά µετά τη µετατροπή του αρχικά σε αµµωνιακό άζωτο, και µετέπειτα σε νιτρικό.

Οι προτάσεις της Agrohellas

Η Agrohellas διαθέτει τους τύπους 46-0-0, 40-0-0+15SO3, 38-0-0+19SO3, 35-0-0+26SO3, 33-0-0+31SO3, οι οποίοι συνδυάζουν και τις δύο µορφές αζώτου (ουρικού-αµµωνιακού) σε διαφορετικές αναλογίες, καθώς επίσης και θείο. Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου τύπου ανάλογα µε το χρόνο εφαρµογής και το στάδιο της καλλιέργειας. 

Μια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις είναι η µέγιστη αξιοποίηση του λιπάσµατος. Κατά την µετατροπή της ουρίας σε αµµωνία, µεγάλο ποσοστό του αζώτου χάνεται στην ατµόσφαιρα µέσω εξάτµισης. Για την επίτευξη της µείωσης απωλειών αζώτου, η Agrohellas διαθέτει δύο τύπους παρεµποδιστών ουρεάσης: τον µονό παρεµποδιστή NBPT και τον διπλό LIMUS (NBPT+NPPT). Με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση των λιπασµάτων, µείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και ευελιξία στο χρόνο εφαρµογής.

Πέρα από τις ανάγκες των σιτηρών στα κύρια µακροθρεπτικά στοιχεία, υπάρχει ανάγκη σε ιχνοστοιχεία αλλά και σε ειδικά σκευάσµατα, τα οποία βοηθούν τα φυτά να ξεπερνούν το αβιοτικό στρές που οφείλεται είτε σε όψιµους παγετούς είτε σε υπερβολική υγρασία, αλλά και το στρες των ζιζανιοκτόνων. Με βάση αυτές τις ανάγκες, η Agrohellas έχει δηµιουργήσει δυο ειδικά προϊόντα: το AminoAgro και Phyto AminoAgro. Τα προϊόντα αυτά µπορούν να συνδυαστούν µε τα κρυσταλλικά λιπάσµατα της εταιρείας Eurosolids WS 20-20-20+TE και WS 6-11-44+TE µε στόχο την ισορροπηµένη ανάπτυξη των φυτών και την επίτευξη υψηλής ποιότητας.

Η Agrohellas έχει ως αντικείµενο την παραγωγή και την εµπορία λιπασµάτων, ζωοτροφών όπως επίσης και την εµπορία γεωργικών εφοδίων. Ταυτόχρονα εισάγει και διανέµει αποκλειστικά στην Ελλάδα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα όπως και ένα ευρύ φάσµα προϊόντων ειδικής θρέψης για υδρολίπανση και διαφυλλική εφαρµογή της πολυεθνικής εταιρείας Eurosolids. Πάντα µε γνώµονα την αξιοπιστία και τη συνέπεια, η Agrohellas στοχεύει στο να δίνει ολιστικές λύσεις δηµιουργώντας έτσι ένα πρωτοπόρο και παράλληλα βιώσιµο περιβάλλον για τον παραγωγό. 

 

*Υπεύθυνος Θρέψης της Agrohellas


ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.

Η σωστή λίπανση απογειώνει την απόδοση των σιτηρών

Έναν πλήρη οδηγό για σωστή και κατάλληλη λίπανση των σιτηρών παρουσιάζει η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ η οποία προτείνει τα NutrActive©, Ωmega© fert, Opera© και Nutrammon και Nitrocan, προϊόντα ειδικά σχεδιασµένα για την ελληνική γη.

Για να µεγιστοποιηθεί η απόδοση των σύγχρονων ποικιλιών των χειµερινών σιτηρών, απαιτούνται ευνοϊκές εδαφοκλιµατικές συνθήκες και, το κυριότερο, επάρκεια θρεπτικών στοιχείων. Τα ειδικά για την ελληνική γη προϊόντα της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ εξασφαλίζουν την εύρωστη ανάπτυξη των φυτών και υψηλές στρεµµατικές αποδόσεις.

Θρεπτικές απαιτήσεις των σιτηρών

Για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων σε καρπό και την διατήρηση της γονιµότητας του εδάφους, ανάλογα µε το φυτικό είδος την ποικιλία και το ύψος των βροχοπτώσεων, τα σιτηρά απαιτούν τις ακόλουθες λιπαντικές µονάδες:

Τα κρίσιµα θρεπτικά στάδια των σιτηρών

Στα σιτηρά, η εύρωστη ανάπτυξη των φυτών και οι υψηλές στρεµµατικές αποδόσεις σε καρπό, προϋποθέτουν την ικανοποιητική τροφοδοσία της καλλιέργειας µε Άζωτο και Φώσφορο. Όταν τα συγκεκριµένα στοιχεία βρίσκονται σε επάρκεια σε συγκεκριµένα στάδια της ανάπτυξης τότε συµβάλλουν καταλυτικά στην εξέλιξη της καλλιέργειας και επηρεάζουν καθοριστικά τόσο την ποιότητα, όσο και το ύψος της παραγωγής.

 • Από τη σπορά έως την έναρξη του αδελφώµατος, το Άζωτο και ο Φώσφορος ευνοούν την ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήµατος και προάγουν την απορρόφηση του νερού και των θρεπτικών στοιχείων, καθώς και το γέµισµα του καρπού σε µεταγενέστερα στάδια της ανάπτυξης.
 • Στο αδέλφωµα, το Άζωτο και ο Φώσφορος προωθούν τον σχηµατισµό παραγωγικών αδελφιών, αυξάνουν τον αριθµό των στάχυων και την ολική φυλλική επιφάνεια ανά στρέµµα και δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για υψηλή παραγωγικότητα της καλλιέργειας.
 • Στο καλάµωµα, η επάρκεια Αζώτου βοηθά τα αδέλφια να επιζήσουν, αυξάνει τον αριθµό των στάχυων ανά στρέµµα και τον αριθµό των κόκκων ανά στάχυ, επιµηκύνει το χρόνο ζωής των φυτών και αυξάνει την παραγωγή καρπού.
 • Στο ξεστάχυασµα, το Άζωτο παρατείνει το χρόνο ζωής και την δραστηριότητα των φύλλων, αυξάνει το βάρος των κόκκων και την περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη και βελτιώνει την ποιότητα της παραγωγής, ειδικά στο σκληρό σιτάρι.

Βασική λίπανση

Χωρίς την επάρκεια θρεπτικών στοιχείων είναι αδύνατο να επιτύχουµε υψηλές αποδόσεις σε εδάφη χαµηλής γονιµότητας. Γι’ αυτό και η βασική λίπανση θεωρείται απολύτως απαραίτητη. Για την ποσότητα και τον τύπο του λιπάσµατος που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να λαµβάνονται υπόψη η δοµή του εδάφους, το ύψος και η κατανοµή των ετήσιων βροχοπτώσεων της περιοχής.

Χορηγείτε όλη η ποσότητα του απαιτούµενου Φωσφόρου (3-6kg/στρ.) και το 1/2 ή το 1/3 ( 5-8kg/στρ.) του συνολικού Αζώτου, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για τον σχηµατισµό των οργάνων (φύλλα - ρίζα), να εξασφαλιστεί η εύρωστη ανάπτυξη των φυτών κατά τη διάρκεια του χειµώνα και να ευνοηθεί ο σχηµατισµός αδερφιών στο επόµενο στάδιο της ανάπτυξης.

Η προσθήκη Αζώτου κατά τη βασική λίπανση είναι πρωταρχικής σηµασίας στις ξηροθερµικές συνθήκες της χώρας µας, καθώς η συχνή ανοµβρία της άνοιξης µειώνει, πολλές χρονιές, την αποτελεσµατικότητα της επιφανειακής Αζωτούχος λίπανσης.

Επειδή ο ρυθµός πρόσληψης των θρεπτικών στοιχείων στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας είναι αργός, συνιστάται η εφαρµογή λιπασµάτων πλούσια Αµµωνιακό ή Σταθεροποιηµένο Αµµωνιακό Άζωτο (Opera - Ωmega fert - NutrActive), ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες λόγω έκπλυσης.

Επιφανειακή λίπανση

Με την επιφανειακή λίπανση χορηγείται το υπόλοιπο της συνολικής ποσότητας του Αζώτου, σε µια ή δυο δόσεις, ανάλογα µε το είδος της καλλιέργειας. Στο µαλακό σιτάρι συνιστάται η εφάπαξ εφαρµογή της επιφανειακής λίπανσης κατά το στάδιο του αδελφώµατος, ενώ στο σκληρό σιτάρι µπορεί να γίνει και µια επιπλέον εφαρµογή λίγο πριν το ξεστάχυασµα για την αύξηση της παραγωγής και για τη βελτίωση της ποιότητας.

Οι απαιτήσεις σε Άζωτο, και η ακριβής εποχή εφαρµογής της επιφανειακής λίπανσης, καθορίζονται από την πυκνότητα των φυτών ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

 • Σε χωράφια µε χαµηλή πυκνότητα φυτών απαιτείται πρώιµη Αζωτολίπανση ( πριν ή κατά την έναρξη του αδελφώµατος) µε υψηλά επίπεδα Αζώτου ώστε να ενισχυθεί ο αριθµός των αδελφιών.
 • Σε χωράφια µε υψηλή πυκνότητα φυτών απαιτείται οψιµότερη ( µετά τα µέσα του αδελφώµατος ) και συντηρητικότερη Αζωτούχος λίπανση, ώστε να αποφευχθεί η ευπάθεια στις ασθένειες και το πλάγιασµα.

Συνίσταται η χρήση των λιπασµάτων Nutrammon και Nitrocan που έχουν ισορροπηµένη σχέση µεταξύ Αµµωνιακού και Νιτρικού Αζώτου και εξασφαλίζουν τόσο την άµεση όσο και την µακροπρόθεσµη τροφοδοσία της καλλιέργειας.

Ειδικότερα στις πρώιµες εφαρµογές, πριν και κατά την περίοδο του αδελφώµατος, συνίσταται η χρήση των λιπασµάτων ΝutrActive και Ωmega 26N, που επιτρέπουν την εφάπαξ εφαρµογή του επιφανειακού Αζώτου, σε µια δόση, και εξασφαλίζουν επαρκή τροφή στα φυτά, ακόµη και στα τελευταία κρίσιµα στάδια του ξεσταχυάσµατος και του γεµίσµατος των κόκκων, αυξάνοντας καθοριστικά την παραγωγή.

Τα «συν» των NutrActive στη Βασική –  Επιφανειακή λίπανση

 • Παρατεταµένη θρέψη της καλλιέργειας, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε Άζωτο βραδείας αποδέσµευσης
 • Ολοκληρωµένη θρέψη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της καλλιέργειας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης
 • Αύξηση των στρεµµατικών αποδόσεων και ελαχιστοποίηση των απωλειών από έκπλυση και εξαέρωση
 • Καλύτερη πρόσληψη του νερού και των θρεπτικών στοιχείων, ευελιξία στον χρόνο εφαρµογής της λίπανσης και εγγυηµένη παροχή Αζώτου σε όλες τις καιρικές συνθήκες
 • Εξοικονόµηση εργασίας και κόστους, λόγω µειωµένου αριθµού εφαρµογών και ποσότητας λιπάσµατος

Τα «συν» των Ωmega fert στη Βασική και Επιφανειακή Λίπανση

 • Προστασία των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσµατος από τα συστατικά του εδάφους και αύξηση της διαθεσιµότητάς τους για τα σιτηρά.
 • Άµεση και µεσοπρόθεσµη παροχή Αζώτου, προσαρµοσµένη στις ανάγκες των σιτηρών.
 • Αυξηµένη πρόσληψη και αξιοποίηση του Φωσφόρου και των βασικών κατιόντων (Κ, Mg, Ca) από τα φυτά, για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
 • Χηλικοποίηση των Ιχνοστοιχείων (B, Zn) του λιπάσµατος, διατηρώντας τα ενεργά για τα φυτά σε περιόδους υψηλής ζήτησης.
 • ∆ηµιουργία ισχυρού ριζικού συστήµατος, για καλύτερη πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων και του νερού.
 • Πλουσιότερο αδέλφωµα και καλύτερο γέµισµα των κόκκων από την ολοκληρωµένη θρέψη της καλλιέργειας, µε το σύνολο των θρεπτικών στοιχείων.
 • Μείωση της υδατικής καταπόνηση των φυτών, σε συνθήκες χαµηλής εδαφικής υγρασίας.
 • Αύξηση των στρεµµατικών αποδόσεων, σε οποιεσδήποτε εδαφικές και κλιµατικές συνθήκες.Τα «συν» των Nutrammon & Nitrocan στην επιφανειακή λίπανση

 • Εφοδιάζουν άµεσα την καλλιέργεια µε πλήρως υδατοδιαλυτό και αφοµοιώσιµο Άζωτο και παρέχουν στην καλλιέργεια την απαιτούµενη ενέργεια για ταχεία ανάπτυξη
 • Η χηµική τους σύνθεση βελτιώνει την πρόσληψη άλλων στοιχείων (Κ, Ca, Mg), προωθεί την καρποφορία και συµβάλει καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγής
 • Έχουν αµελητέα επίδραση στην οξύτητα του εδάφους και µικρότερες απαιτήσεις σε νερό σε σύγκριση µε άλλα Αζωτούχα λιπάσµατα
 • Αυξάνουν τις στρεµµατικές αποδόσεις και την περιεκτικότητα του καρπού σε πρωτεΐνη βελτιώνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σκληρού σιταριού.

Τµήµα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ
Ολόκληρο το αφιέρωμα της Agrenda στην επιφανειακή λίπανση σιτηρών διαθέσιμο εδώ

Σχόλια (4)
Προσθήκη σχολίου

04-02-2023 22:23Κων/νος

Ο καθένας έχει δικαίωμα να γράφει ότι του κατέβει στο κεφάλι......Με αυτές τις μαλακίες νομίζουν ότι θα ξεγελάσουν τους αγρότες.Περσι χωρίς γραμμάριο λιπάσματος αλλά με πολλές βροχές τέλη Απριλίου αρχές Μαΐου 500 κιλά σκληρό σιτάρι το στρέμμα ποικιλίας Κlaudio. Aυτα για τους πληρωμένους κονδυλοφόρος....

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

04-02-2023 13:35Κώστας

Αμα δεν βρέξει Μάρτιο Απρίλιο και Μάιο πάλι άχυρα θα βγάλουμε

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία