Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Οκτώ κανόνες της ορθής ζιζανιοκτονίας σιτηρών στις εφαρμογές της

Με τα ζιζάνια να έχουν αναπτύξει εξαιρετικούς µηχανισµούς ανταγωνισµού, αναπαραγωγής και προσαρµοστικότητας, οι καλλιεργητές καλούνται να διαθέτουν στη «φαρέτρα» τους µια ποικιλία λύσεων που να µπορούν να συνδυασθούν για να καταπολεµήσουν ή πιο ορθά να διαχειριστούν αυτούς τους εχθρούς.

27-30_CCCCOVER

2983
1

Οι οκτώ κανόνες της ορθής ζιζανιοκτονίας σιτηρών στις μεταφυτρωτικές εφαρμογές

Η χρήση κατάλληλων και επιλεκτικών ζιζανιοκτόνων, ιδίως σε µεταφυτρωτικές εφαρµογές, αποτελεί την κατασταλτική µέθοδο µε τα µεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας, ενώ βοήθειες προσφέρει και η αµειψισπορά αρκεί να ακολουθεί συγκεκριµένες κι όχι αόριστες εναλλαγές.

Η λυση της αµειψισπορασ στη διαχειριση των ζιζανιων

Η αµειψισπορά ως µέθοδος ελέγχου της ανθεκτικότητας των ζιζανίων, είναι πολύ σηµαντική, αλλά πρέπει να προτείνονται συγκεκριµένες κι όχι αόριστες εναλλαγές καλλιεργειών, ώστε να επιτυγχάνεται
το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. «Ο βασικός σκοπός της αµειψισποράς είναι να αλλάξουµε ουσιαστικά την ηµεροµηνία σποράς και την ηµεροµηνία συγκοµιδής. Να σπάσουµε το βιολογικό κύκλο του ζιζανίου», είχε σηµειώσει ο Θωµάς Γιτσόπουλος, ερευνητής του ΕΛΓΟ στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων σε σχετικό συνέδριο. Στο πλαίσιο αυτό ο παραγωγός θα πρέπει να επιλέξει µια καλλιέργεια που θα σπαρθεί την άνοιξη, αντί για το φθινόπωρο, όπως για παράδειγµα ο ηλίανθος ή το βαµβάκι και κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου να διαχειριστεί µηχανικά τα ανθεκτικά ζιζάνια.

Ως επιτυχηµένο κρίνεται ένα πρόγραµµα αντιµετώπισης των ζιζανίων όταν περιορίζει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις του ανταγωνισµού µε την καλλιεργούµενη ποικιλία, δεν σπαταλά οικονοµικούς πόρους που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν εναλλακτικά µε θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα, ενώ ταυτόχρονα δεν ευνοεί την εµφάνιση ανθεκτικότητας στα χρησιµοποιηµένα ζιζανιοκτόνα.

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Διαρκής επιτυχία στα σιτηρά σου


Οι οχτώ κανόνες της ορθής ζιζανιοκτονίας


Φεβρουάριο και Μάρτιο η έναρξη της εφαρµογής ζιζανιοκτόνων στα χειµερινά σιτηρά

της Καλλιόπης Τσαρνά

Όλο και πιο δύσκολη γίνεται τα τελευταία χρόνια η αντιµετώπιση των ζιζανίων στα χειµερινά σιτηρά, λόγω της ανθεκτικότητας, µία άκρως δαπανηρή υπόθεση µε σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις. Ως εκ τούτου, ο παραγωγός πρώτα θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκαθαρίσει ποια είδη αντιµετωπίζει, δεύτερον αν έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα και ποια είναι αυτή (π.χ απλή, διασταυρωτή, πολλαπλή) και τρίτον αν υπάρχει ευχέρεια χρόνου για το στάδιο εφαρµογής. Οι κύριοι µέθοδοι ώστε να γίνεται η ζιζανιοκτονία αποτελεσµατικά, σύµφωνα µε τον οµότιµο καθηγητή ζιζανιολογίας Ηλία Ελευθεροχωρινό είναι:

■ Μη συνεχής χρήση (<3 έτη) ίδιου ζιζανιοκτόνου.

■ Χρήση ζιζανιοκτόνου στη συνιστώµενη δόση.

■ Εναλλαγή ζιζανιοκτόνων µε διαφορετικό
τρόπο δράσης.

■ Χρήση µιγµάτων ζιζανιοκτόνων.

■ Βαθύ όργωµα ανά τριετία.

■ Εφαρµογή αµειψισποράς.

■ Συνδυασµένη χρήση µεθόδων.

■ Αλλαγή ζιζανιοκτόνου όταν είναι αποτελεσµατικό.

Πώς καταλαβαίνει ο αγρότης ότι έχει αναπτυχθεί ανθεκτικότητα

Γενικότερα, η ανάπτυξη της ανθεκτικότητας επαληθεύεται µε συλλογή σπόρων και πειράµατα, όπως είναι ο προσδιορισµός δεικτών ανταγωνιστικότητας (∆.Α.) των ζιζανίων που αποτελεί καθοριστική παράµετρο σε ένα Σύστηµα Ολοκληρωµένης Αντιµετώπισης των Ζιζανίων, Ο αγρότης µπορεί να παρατηρήσει τα εξής για να καταλάβει αν έχει αναπτυχθεί ανθεκτικότητα:  Πρώτον, η δράση ζιζανιοκτόνου στο παρελθόν (αρχή) να ήταν άριστη. ∆εύτερον, η δράση ζιζανιοκτόνου τα τελευταία χρόνια να είναι µειωµένη και τρίτον η δράση του ζιζανιοκτόνου εναντίον άλλων ζιζανίων να είναι άριστη. Τότε υπάρχει ανθεκτικότητα κατά πάσα πιθανότητα. Σηµειώνεται πως σύµφωνα µε πρόσφατα επιστηµονικά δεδοµένα, για τα χειµερινά σιτηρά µεγάλο πρόβληµα µε πολλαπλή ανθεκτικότητα παρατηρείται στην περίπτωση της αγριόβρωµης και της ήρας, η οποία είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας, ενώ ειδικά σε κάποιες περιοχές (π.χ ∆υτική Μακεδονία) καταγράφεται, πλέον αναβίωση ζιζανίων που στο παρελθόν δεν δηµιουργούσαν πρόβληµα.

Μεταξύ 12ης και 24ης ηµέρας, χωράφι χωρίς ζιζάνια

Η ζιζανιοκοτονία πρέπει να προηγείται της επιφανειακής λίπανσης ώστε να έχει σταµατήσει η ανάπτυξη των ζιζανίων και τα θρεπτικά συστατικά να καταλήγουν µόνο στην καλλιέργεια. Μελέτες υποδεικνύουν ότι µια επιτυχηµένη ζιζανιοκτονία για το σιτάρι θα πρέπει να εξασφαλίζει την απουσία ζιζανίων στο χωράφι, κυρίως µεταξύ της 12ης και της 24ης ηµέρας από το φύτρωµα την καλλιέργειας. Κατά την περίοδο αυτή, ο ανταγωνισµός των φυτών σιταριού είναι εξαιρετικά χαµηλός σε σχέση µε διάφορα είδη ζιζανίων, και η έλλειψη παρέµβασης µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικές απώλειες στις αποδόσεις.

Syngenta

Αποτελεσµατική ζιζανιοκτονία στα σιτηρα από την Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ

Ολοκληρωµένο πρόγραµµα για τον έλεγχο ευρεύως φάσµατος πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων

του Χρήστου Τέγου

Η ζηµιά που προκαλούν τα ζιζάνια στην καλλιέργεια των σιτηρών εξαιτίας του ανταγωνισµού τους για θρεπτικά στοιχεία, νερό και φως είναι ένας από τους σηµαντικότερους βιοτικούς περιορισµούς στην τελική τους παραγωγή. Ο ανταγωνισµός είναι εντονότερος όταν η καλλιέργεια βρίσκεται σε νεαρό στάδιο και τα φυτά δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως.

Η καθόλου ή µη έγκαιρη καταπολέµηση των ζιζανίων έχει τις εξής συνέπειες:

■ Μείωση της παραγωγής.

■ Υποβάθµιση της ποιότητας των προϊόντων.

■ Αύξηση του κόστους παραγωγής.

■ Τα ζιζάνια να γίνονται ξενιστές επιβλαβών εντόµων και ασθενειών.

Η Κ&Ν Ευθυµιάδης, έχοντας ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα φυτοπροστασίας για την καταπολέµηση των ζιζανίων στα σιτηρά, προτείνει τα εξής αποτελεσµατικά ζιζανιοκτόνα κατάλληλα για τις καλλιέργειες αυτές:

■ CARMINA MAX: Μίγµα δυο δραστικών ουσιών Chlorotolurom και Diflufenican) µε συµπληρωµατικό και συνεργιστικό τρόπο δράσης για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της ήρας και ευρέως φάσµατος πλατύφυλλων ζιζανίων
στα σιτηρά.

■ SARACEN: ∆ιασυστηµατικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο µε βάση το Florasulam για την καταπολέµηση της κολλητσίδας και άλλων ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες σιτηρών.

■ SWORD: Εκλεκτικό διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο φυλλώµατος µε βάση το Clodinafop- propargyl για την καταπολέµηση της αγριοβρώµης, της ήρας και άλλων αγρωστωδών ζιζανίων στο σιτάρι. 

■ LENTEMUL 60SL: Μεταφυτρωτικό διασυστηµατικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο µε βάση το 2,4-D οξύ (υπό µορφή 2,4-D άλατος διµεθυλαµίνης), για την καταπολέµηση άγριου σιναπιού, κίρσιου και άλλων πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά.

■ LIMPCA FORTE 50 SL: Μεταφυτρωτικό διασυστηµατικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο µε βάση το MCPA οξύ για την καταπολέµηση της παπαρούνας και άλλων πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά.

■ CIRRAN: Ο συνδυασµός που «εξοντώνει» τα σηµαντικότερα πλατύφυλλα ζιζάνια!

Το CIRRAN® είναι διασυστηµατικό εκλεκτικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέµηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά.

Είναι προϊόν έρευνας και ανάπτυξης της Nufarm, που συνδυάζει δυο ευρέως χρησιµοποιούµενα µόρια στην καταπολέµηση των πλατύφυλλων ζιζανίων.

Παρουσιάζει χαµηλή πτητικότητα λόγω της µορφής άλατος διµεθυλαµίνης των οξέων που περιέχει, µειώνοντας έτσι τις απώλειες και το φαινόµενο «drift» κατά την εφαρµογή.

Εµφανίζει ενισχυµένη δράση στα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια, λόγω της παρουσίας
του MCPA στο µίγµα.

*Υπεύθυνος Ανάπτυξης Καλλιεργειών, Τεχνικής Υποστήριξης & Mkt Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Κ&Ν Ευθυµιάδης Μ.ΑΒΕΕ

Η «Κρίσιµη περίοδος» για καθαρό χωράφι 


Ως επιτυχηµένο κρίνεται ένα πρόγραµµα αντιµετώπισης των ζιζανίων όταν περιορίζει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις του ανταγωνισµού µε την καλλιεργούµενη ποικιλία, δεν σπαταλά οικονοµικούς πόρους που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν εναλλακτικά µε θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα, ενώ ταυτόχρονα δεν ευνοεί την εµφάνιση ανθεκτικότητας στα χρησιµοποιηµένα ζιζανιοκτόνα.

Στις καλλιέργειες χειµερινών σιτηρών, πιο συχνά απαντώνται από τα αγρωστώδη ζιζάνια τα: αγριοβρώµη, ήρα, φάλαρη, βροµός και αλεπονουρά, ενώ από τα πλατύφυλλα: παπαρούνα, άγριο σινάπι, κολλιτσίδα, κίρσιο, στελλάρια, χαµοµήλι και πολυκόµπι. Το άγριο σινάπι και η παπαρούνα αποτελούν τα πλατύφυλλα ζιζάνια που συναντώνται µε µεγαλύτερη συχνότητα στα ελληνικά χωράφια, ενώ η αγριοβρώµη, η ήρα και η φάλαρη θεωρούνται τα πιο επιζήµια αγροστώδη ζιζάνια για τον Έλληνα παραγωγό.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις περιόδους (στάδια ανάπτυξης) όπου η ύπαρξη ζιζανίων στο χωράφι έχει το µέγιστο αρνητικό αντίκτυπο στην καλλιέργεια. Η περίοδος αυτή καλείται «κρίσιµη περίοδος», κατά τη διάρκεια της οποίας το χωράφι θα πρέπει να διατηρείται καθαρό από ζιζάνια (άρα ο ψεκασµός να έχει προηγηθεί), ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ανάπτυξη της καλλιέργειας δίχως ανταγωνισµό. Στην περίπτωση του σιταριού, µελέτες αναφέρουν πως η παρουσία ζιζανίων στο χωράφι µεταξύ της 12ης και 24ης ηµέρας µετά την έκπτυξη των φυτών της καλλιέργειας αποτελεί προάγγελο κακής παραγωγικά χρονιάς µε µεγάλες απώλειες στην στρεµµατική απόδοση.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ για την ορθή ζιζανιοκτονία σιτηρών στις μεταφυτρωτικές εφαρμογές εδώ

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

04-02-2024 12:58Γιωργος

εγω θελω ενα ζιζανιοκτονο που να σκοτωνει τα διποδα ζιζανια και τα παρασιτα.θα την βρει Ο Θεος την λυση.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία