Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Honey Insider

Αναρτήθηκαν τα ποσά ενίσχυσης ανά δικαιούχο για τη Δράση Ανάλυσης Μελιού και λοιπών προϊόντων Κυψέλης

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση Κεδίκογλου με την οποία καθορίζεται το συνολικό ύψος χρηματοδότησης και του ποσού ενίσχυσης ανά δικαιούχο της δράσης 4.1 «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης», στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2022».

honey-analysis

362
0

Σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 226/152466/11-06-2020 υπουργικής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζουμε τους δικαιούχους και το ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο της δράσης 4.1 “Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης”, στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2022, σύμφωνα με τον Πίνακα ο οποίος είναι διαθέσιμος εδώ.

Σημειώνεται πως:

 • Το 50% της παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον ΚΑ 4324 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑΕ 082/2.
 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη, εκτός εάν δεν είναι ανακτήσιμος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ και προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ.

Δικαιολογητικά πληρωμής

 • Σε εφαρμογή του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 226/152466/11-06-2020 υπουργικής απόφασης, οι δικαιούχοι οφείλουν να διαβιβάσουν στην Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ (Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα) το αργότερο μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2022 τα εξής δικαιολογητικά πληρωμής:
 1. αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 υπ’ αριθ. 226/152466/11-06-2020 υπουργικής απόφασης,
 2. φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού ιδρύματος όπου αναγράφεται ο τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή IBAN και το όνομα του δικαιούχου,

iii. πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την περίπτωση των δικαιούχων των περ. β και γ του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 226/152466/11-06-2020 υπουργικής απόφασης,

 1. υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην οποία δηλώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα,
 2. αναλυτική κατάσταση δαπανών σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 της υπ’ αριθ. 226/152466/11-06-2020 υπουργικής απόφασης,
 3. εξοφλημένα πρωτότυπα παραστατικά αναλύσεων δειγμάτων μελισσοκομικών προϊόντων, τα οποία έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί νομίμως από 01/08/2021 έως 31/07/2022. Τα πρωτότυπα παραστατικά αναγράφουν με μέριμνα του δικαιούχου το εξής κείμενο: «έχει επιδοτηθεί στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, έτος 2022». Αν ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του, καταθέτει φωτοαντίγραφα αυτών, νομίμως επικυρωμένα από δικηγόρο ή θεωρημένα από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74). Σε κάθε περίπτωση η αναγραφή του ανωτέρω κειμένου σύμφωνα με τα ανωτέρω προηγείται της έκδοσης και επικύρωσης ή θεώρησης του φωτοαντιγράφου,

vii. βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ, στην οποία αναφέρεται ότι ο ΦΠΑ δεν είναι ανακτήσιμος,

viii. αποδεικτικό διαπίστευσης του ιδίου εργαστηρίου όπου πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος, για το αντικείμενο-πεδίο ελέγχου για το οποίο αιτείται η ενίσχυση. Στην περίπτωση που οι αναλύσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο του εξωτερικού και τα εν λόγω έγγραφα είναι γραμμένα σε γλώσσα εκτός της ελληνικής, υποβάλλεται επίσημη μετάφραση της διαπίστευσης στην ελληνική γλώσσα.

 • Σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 226/152466/11-06-2020 υπουργικής απόφασης, η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχει την ορθότητα των παραπάνω δικαιολογητικών πληρωμής και την πληρότητα του φακέλου πληρωμής και ειδικά τα παρακάτω στοιχεία:
 1. τα τιμολόγια αναλύσεων ως προς το όνομα του δικαιούχου, την ημερομηνία έκδοσης και τα αντικείμενα- πεδία των αναλύσεων,
 2. την ημερομηνία πληρωμής και την ορθή θεώρηση των παραπάνω τιμολογίων,

iii. τα αποδεικτικά διαπίστευσης του ιδίου εργαστηρίου όπου πραγματοποιήθηκε ο

έλεγχος, για το αντικείμενο-πεδίο ελέγχου για το οποίο αιτείται η ενίσχυση,

 1. τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας να είναι σε ισχύ.
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία