Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Πληρωμές

Πήρε ΦΕΚ αγροτικό πετρέλαιο, πιθανή πληρωμή την Παρασκευή

Τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των αγροτών η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σχετική απόφαση και παίρνει το δρόμο της η πληρωμή. Η απόφαση αφορά το ποσό των 76 εκατ. ευρώ (382 εκατ. λίτρα), που θα επιστραφεί σε 297.428 δικαιούχους.

Filling-a-tractor-with-red-diesel_2822014-10146_F_C_TS_3

Πέτρος Γκόγκος

27291
86

Όπως προκύπτει από την ΚΥΑ, τα παραρτήματα με τη λίστα κατανάλωσης παραμένουν ίδια με την αντίστοιχη επιστροφή του 2022, δηλαδή 16 λίτρα για σκληρό σιτάρι, 30 για βαμβάκι και ούτω καθ΄εξής. Ίδια παραμένει και η εξίσωση υπολογισμού, αφού όπως διευκρινίζεται στη νέα ΚΥΑ οι ποσότητες για τις οποίες επιστρέφεται ο ΕΦΚ, αναλογούν στο 50% της κατανάλωσης που περιγράφεται σε αυτά τα παραρτήματα. Ο συντελεστής Ε.Φ.Κ  ορίζεται σε 0,41 ευρώ ανά λίτρο.

Οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2023, που προβλέπει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση πήρε ΦΕΚ με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου και αναρτήθηκε στο εθνικό τυπογραφίο στις 16 Νοεμβρίου.

Στην ΚΥΑ ορίζονται οι δικαιούχοι επιστροφής τα, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, η αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς και τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού.

Αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.

Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του ΕΦΚ

 1. Δικαιούχοι επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2022 και 2023, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την 31η Οκτωβρίου 2023 και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».
 2. Για τους σκοπούς της παρούσας, στον όρο γεωργία περιλαμβάνονται οι κατηγορίες αγροτικών δραστηριοτήτων των Παραρτημάτων Ι και II.

Κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης - Υπολογισμός ποσού επιστροφής

 1. Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων, για τις οποίες επιστρέφεται ο Ε.Φ.Κ για το έτος 2023, ανά δικαιούχο πρόσωπο, υπολογίζονται, με βάση την ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικά με καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών του Παραρτήματος Ι καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου του Παραρτήματος Η και αντιστοιχούν στο 50% των μέγιστων ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζονται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ.
 2. Για τον υπολογισμό του ποσού της επιστροφής Ε.Φ.Κ εφαρμόζεται σε συνάρτηση με το σύνολο των ποσοτήτων της παρ. 1 ο συντελεστής Ε.Φ.Κ της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α' 265), ήτοι 0,41 ευρώ ανά λίτρο.

Αρμόδια υπηρεσία επιστροφής του Ε.Φ.Κ -Διαδικασία επιστροφής του Ε.Φ.Κ.

 1. Αρμόδια υπηρεσία για την επιστροφή του ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
 2. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ), αρχείο (σε ψηφιακό μέσο), με τους ΑΦΜ των δικαιούχων προσώπων του άρθρου 2 και ανά ΑΦΜ, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμό (ΙΒΑΝ), τις ετήσιες δικαιούμενες ποσότητες καυσίμων καθώς και τις επιδοτούμενες για τις οποίες δύναται να λάβει επιστροφή βάσει της παρ. 1 του άρθρου 3, για το σύνολο των δραστηριοτήτων του, το κάθε δικαιούχο πρόσωπο.
 3. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (ΔΑΤΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) επεξεργάζεται ψηφιακά τα στοιχεία των δικαιούχων προσώπων και υπολογίζει τα ποσά επιστροφής του Ε.Φ.Κ, με βάση τις ποσότητες καυσίμου σε λίτρα, όπως αυτές έχουν προσ-διορισθεί βάσει της παρ. 2.
 4. H Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (ΔΑΦΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) αντλεί τα στοιχεία λογαριασμού πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) κάθε δικαιούχου από τα δηλωθέντα στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Για όσους δικαιούχους δεν έχει δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός πληρωμών, τα στοιχεία αντλούνται από το αρχείο της παρ. 2. Στη συνέχεια διασταυρώνει και ταυτοποιεί τα στοιχεία αυτά, με τα τηρούμενα στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου ή δεν εμφανίζεται ο ΙΒΑΝ λογαριασμός του, η ΔΑΦΕ αποστέλλει στον δικαιούχο ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου αυτός να γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση λογαριασμό πληρωμών με μορφή ΙΒΑΝ στην επιλογή Μητρώο και Επι-κοινωνία/Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ στο myAADE, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαβίβαση του αρχείου με τους δικαιούχους από το ΥΠΑΑΤ.
 5. Μετά την ως άνω επιτυχή ταυτοποίηση, η ΔΑΦΕ εκδίδει και αποστέλλει στις ΔΟΥ φορολογίας των δικαιούχων επιστροφής, ψηφιακά εκκαθαρισμένα ατομικά φύλλα έκπτωσης (ΑΦΕΚ). Για την εξόφληση των εν λόγω ΑΦΕΚ, εφόσον η κατάσταση του φορολογούμενου επιτρέπει την έκδοση εντολής μεταφοράς, ήτοι ενδεικτικά, ο φορολογούμενος δεν είναι αποβιώσας, ανενεργός, απε-νεργοποιημένος, η ΔΑΦΕ, προς πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων, εκδίδει κεντρικά οριστικοποιημέ-νες και εκτελεσμένες εντολές μεταφοράς με χρέωση του λογαριασμού της κάθε ΔΟΥ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Για κάθε εντολή μεταφοράς δημιουρ-γείται αυτόματα γραμμάτιο μετρητοίς και διενεργείται κεντρικά η ενημέρωση του βιβλίου εντολών μεταφοράς της αρμόδιας ΔΟΥ.
 6. Στη συνέχεια η ΔΑΦΕ αποστέλλει προς την Τράπεζα της Ελλάδος την ως άνω πληροφορία με αρχεία διεπαφής συγκεντρωτικά για κάθε ΔΟΥ προκειμένου να πιστωθεί ο ενδιάμεσος λογαριασμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 και με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ».

Για τις περιπτώσεις όπου η κατάσταση του φορολογούμενου δεν είναι η δέουσα κατά τα ανωτέρω, ή έχει παρέλθει η προθεσμία δήλωσης του λογαριασμού πληρωμών σε μορφή ΙΒΑΝ από τον δικαιούχο, η ΔΑΦΕ αποστέλλει στη ΔΟΥ φορολογίας του, ψηφιακά εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου και την πίστωση των προς επιστροφή ποσών στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

 1. Η ΔΑΦΕ αποστέλλει αίτημα πληρωμής στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το οποίο περιλαμβάνει το συνολικό αριθμό των δικαιούχων, το ποσό που αφορά στο ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με την υπ' αρ. 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και το συνολικό ποσό μεταφοράς σε λογαριασμούς των δικαιούχων. Ταυτόχρονα η ΔΑΦΕ αποστέλλει στη ΔΙΑΣ ΑΕ αναλυτική ψηφιακή κατάσταση δικαιούχων, με συγκεκριμένη μορφή στην οποία περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον τα στοιχεία ΑΦΜ, ΙΒΑΝ και ποσό για κάθε δικαιούχο.
Νωρίτερα το Αgronews έγραφε:

Πιθανότητα για πληρωμή εντός εβδομάδας στο αγροτικό πετρέλαιο

Καθαρά θέμα του υπουργείου Οικονομικών είναι η πληρωμή της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου στους αγρότες, με μόνη εκκρεμότητα να υπογράψει τελικά ο αρμόδιος υπουργός, Κωστής Χατζηδάκης την αναγκαία Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα ξεκλειδώσει το ταμείο αποδεσμεύοντας τα 76 εκατ. που θα κατανεμηθούν. 
Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέρουν πως ό,τι έπρεπε να γίνει από τη δική τους πλευρά, έγινε. Δηλαδή, οι λίστες με τους δικαιούχους έχουν διαμορφωθεί, ο τρόπος της κατανομής έχει υπολογιστεί και η λίστα κατανάλωσης με βάση την οποία προκύπτουν τα ποσά ανά καλλιέργεια, έχει συνταχθεί. Οι διαρροές αναφέρουν πως η τύχη της πληρωμής εναπόκειται πλέον αποκλειστικά στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, των οποίων η βεντάλια προτεραιοτήτων είναι σαφώς μεγαλύτερη. Ως προς τα ποσά, η ίδια ενημέρωση αναφέρει πως η λίστα κατανάλωσης ανά καλλιέργεια που περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ, είναι η ίδια με την περσινή.

Πηγές από το υπουργείο Οικονομικών πάντως, επιβεβαιώνουν τα παραπάνω και αναφέρουν στο agronews.gr πως η πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων είναι θέμα ημερών. Μάλιστα, δεν αποκλείουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, κάτι το οποίο αποτελεί τον βασικό στόχο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη να πιέζει τους επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών ώστε να διευκολύνουν την υπόθεση.

 

Στο μεταξύ, ήδη διαμορφώνονται οι πρώτες αντιδράσεις παραγωγών, αναφορικά με τα ποσά της ενίσχυσης, με τον Αγροτικό Σύλλογο Βελβεντού, να σχολιάσει μέσες άκρες σε ανακοίνωση του πως τα «75 εκατ. που θα μοιραστούν στους αγρότες, ακούγονται πολλά, χωρίς να είναι».

«Πόσο όμως είναι το ποσό για κάθε αγρότη;

Ελάχιστα ευρώ φυσικά.

Οι δενδρώδεις καλλιέργειες είναι αυτές που παίρνουν την μικρότερη επιστροφή.

Δεν θα μπούμε σε αντιπαράθεση με κανένα συνάδελφο αγρότη.

Η ερώτηση είναι προς τους ειδήμονες ποιά είναι τα στοιχεία βάσει των οποίων παίρνουν τις αποφάσεις;

Θέλουμε να μας πείτε και να μας εξηγήσετε ποια η διαφορά του επιτραπέζιου ροδάκινου και Νεκταρινιού με τα βιομηχανικά ροδάκινα.

Γιατί τα βιομηχανικά ροδάκινα να είναι μία κατηγορία και τα επιτραπέζια να είναι λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες και να έχουνε διαφορά στο ποσό της επιστροφής πετρελαίου;» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του αγροτικού συλλόγου.

Σχόλια (86)
Προσθήκη σχολίου

06-12-2023 18:36Αντωνία

Μπήκανε..εθνική μπήκαν σε κανέναν?

Απάντηση

22-11-2023 15:27Dimitrios

ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ ΕΛΕΟΣ ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ

Απάντηση

21-11-2023 21:42Δημήτρης

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΡΕ ΨΕΥΤΕΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΉΜΑΤΑ 💸??

Απάντηση

20-11-2023 13:49ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΤΟ ΦΕΚ ΒΓΗΚΕ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΜΕ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΤΕ

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

17-11-2023 18:00Τασος

Έχω.πληροθη.κανης.για.πετρελεο

Απάντηση

17-11-2023 13:57Αγρότης

Είχε κάνεις κάνα νέο για το πετρέλαιο;

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

17-11-2023 13:29Αγγέλα

Να ρωτήσω κάτι παρακαλώ . Όσοι είναι ειδικού καθεστώτος δικαιούνται το ΕΦΚ ? Πετρελαίου?

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

17-11-2023 11:34Αννα

Βάλτε τα λεφτά μας τώρα!!!!! Δεν ντρέπεστε να παίζετε μαζί μας! ΑΙΣΧΟΣΣΣΣΣ !

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

17-11-2023 10:46Θυμήθηκα τα νιάτα μου.

Η κατάντια και η φτώχεια του αγροκτηνοτροφικου κοσμου δεν έχει σταματημό υπευθυνο το κράτος που καμμια καλλιέργεια λόγου του υψηλού κόστους παρσαγωγης κ των εξευτελισθηκων τιμών πωλησης των προιοντων όχι μόνο δεν υπάρχει κέρδος αλλά ζημιά. Αγρότες τώρα να περιμενουν ψίχουλα με αγωνία για να καλυψουν τα προς το ζην είναι ανεπίτρεπτο. Και ο υπουργός να μην υπογράφει να παρει ο καθένας τα 50 100 ευρώ λες κ θα τα βάλει από την τσέπη του.

Απάντηση

17-11-2023 10:32Katantia

Κάποια ενημέρωση για σήμερα υπάρχει?

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία