BACK TO
TOP
Δικαιώματα

Οι νέοι όροι για να μπουν στο σύστημα ενισχύσεων τα επιλέξιμα βοσκοτόπια

Την προσαρμογή του ορισμού του βοσκοτόπου ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν από φέτος στις δηλώσεις ΟΣΔΕ και στο σύστημα ενισχύσεων, οι μέχρι σήμερα αποκλεισμένες βοσκοτοπικές εκτάσεις που εισήγαγε ο Κανονισμός 2017/2393 (γνωστός σαν Κανονισμός OMNIBUS), προβλέπει η ΚΥΑ των υπουργών Λιβανού, Οικονόμου που τροποποιεί το σύστημα άμεσων ενισχύσεων.

19_3__2

30
0

Η συγκεκριμένη απόφαση που ορίζει τις Εθνικές επιλογές της ΚΑΠ για το 2021, προβλέπει συγκεκριμένα δύο φίλτρα επιλεξιμότητας για τις βοσκοτοπικές εκτάσεις:

Πρώτα, θα πρέπει η έκταση να ανήκει σε έναν από τους παρακάτω τύπους- κατηγορίες βλάστησης: Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι, Θαμνότοποι και Χερσότοποι Βλάστηση και Σκληροφυλλικής Βλάστησης Εκτάσεις.

Δεύτερον, για να κριθούν επιλέξιμες προς ενίσχυσης οι παραπάνω βοσκοτοπικές εκτάσεις θα πρέπει «να ασκείται κτηνοτροφική δραστηριότητα» όπως αναφέρει η ΚΥΑ. Ως κριτήρια άσκησης κτηνοτροφικής δραστηριότητας, κατά περίπτωση, θεωρείται η ύπαρξη στάβλου, το κατάλυμα κτηνοτρόφου κ.α, απαίτησεις που εισάγονται.

Η σχετική ΚΥΑ διαθέσιμη εδώ

Επιπλέον, προβλέπεται πως στα μισθωτήρια για τις ανάγκες της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021 (ΟΣΔΕ) οι δικαιούχοι υποχρεούνται πλέον να δηλώνουν το σύνολο της εκμετάλλευσής τους, όπως αποτυπώνεται:

- στην περιουσιακή δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9 σε περίπτωση ιδιόκτητων αγροτεμαχίων

-στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μέσω εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε ανεξαρτήτως ποσού μισθώματος και από μηδενικό ποσό μίσθωσης, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα μίσθωσης που προβλέπεται στο άρθρο 634 του Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση μισθωμένων αγροτεμαχίων.

Κατά παρέκκλιση για το 2021, γίνονται δεκτά και έντυπα μισθωτήρια που έχουν συναφθεί σε χρόνο πριν την έκδοση της παρούσης και δεν έχει λήξει ακόμα η ισχύς τους και να προσδιορίζουν με σαφή τρόπο την έκταση και την ταυτότητα κάθε αγροτεμαχίου και, κατά περίπτωση, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης. Όσον αφορά τις ενισχύσεις οικολογικής μέριμνας, οι δικαιούχοι υποχρεούνται επίσης να διευκρινίζουν τη χρήση των αγροτεμαχίων που δηλώνονται.»

Αξία δικαιωμάτων 2021

Από εκεί και πέρα, η απόφαση προβλέπει και το καθεστώς δικαιωμάτων που θα ισχύσει φέτος, το οποίο ως γνωστόν, θα είναι το ίδιο με το περσινό ως προς τη μοναδιαία αξία. Συγκεκριμένα, στο Άρθρο 3 παράγραφος β ορίζεται πως «η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12- 2020, διατηρείται το έτος 2021». Παράλληλα, ως προς την κατανομή των κονδυλίων της ΚΑΠ για φέτος, αυτή μένει ως έχει με το πρασίνισμα να καταλαμβάνει το 30% των άμεσων ενισχύσεων, το καθεστώς νεαρών αγροτών το 2% και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις το 9,9%.

Αναλυτικότερα, η ΚΥΑ προβλέπει για τα βοσκοτόπια τα εξής:

Άρθρο 40α Επιλεξιμότητα βοσκοτοπικών εκτάσεων

  1. Για να είναι επιλέξιμες οι βοσκοτοπικές εκτάσεις πρέπει:

α) Να υπάγονται σε μία από τις περιγραφόμενες κατηγορίες του σημείου θ της παρ. 1 του άρθρου 39 της παρούσας.

β) Να μην περιλαμβάνει μη επιλέξιμα τμήματα και ειδικότερα:

βα) Τεχνητά στοιχεία οποιουδήποτε μεγέθους. Πρόκειται για κτίρια, διαμορφωμένες επιφάνειες ανθρωπογενούς δραστηριότητας, μονοπάτια πλάτους άνω των 2m, τεχνητές επιφάνειες νερού.

ββ) Φυσικά στοιχεία μεγέθους άνω των 100 τ.μ. Πρόκειται για φυσικές επιφάνειες νερού, πετρώδεις- βραχώδεις επιφάνειες, συμπαγείς και αδιαπέραστες συστάδες θάμνων, μη φυσική ή γεωργική βλάστηση. Ειδικά στην περίπτωση των συμπαγών και αδιαπέραστων συστάδων θάμνων, αυτές θεωρούνται μη επιλέξιμες, εφόσον δεν είναι δυνατόν να διέρχεται ένας άνθρωπος ανάμεσά τους (ελάχιστη απόσταση 0,30μ.).

γ) Στις περιπτώσεις που εντός βοσκοτοπικής έκτασης υπάρχουν διάσπαρτα φυσικά στοιχεία ξυλώδους βλάστησης, τα οποία είναι προσβάσιμα από τα ζώα και μπορούν να καταναλωθούν από αυτά, είναι επιλέξιμα υπό προϋποθέσεις, ήτοι:

γα) Δέντρα απομονωμένα ή διάσπαρτα, όποιο και αν είναι το μέγεθός τους, μαζί με τον υποόροφο αυτών, και εφόσον μπορεί ένας άνθρωπος να διέρχεται ανάμεσά τους, ήτοι η μεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 30 cm.

γβ) Ακανθώδεις θάμνοι ύψους μικρότερου του 1,50m μαζί με τον υποόροφο αυτών, εφόσον μπορεί ένας άνθρωπος να διέρχεται ανάμεσά τους, ήτοι η μεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 30 cm.

γγ) Οποιαδήποτε βλάστηση που καταναλώνεται από τα ζώα ύψους μικρότερου του 1,50 m μαζί με τον υποόροφο αυτών, εφόσον μπορεί ένας άνθρωπος να διέρχεται ανάμεσά τους, ήτοι η μεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 30 cm.

δ) Να ασκείται κτηνοτροφική δραστηριότητα

Ως κριτήρια άσκησης κτηνοτροφικής δραστηριότητας, κατά περίπτωση, που εφόσον υπάρχουν καθιστούν την έκταση κατάλληλη για βόσκηση, θεωρούνται τα παρακάτω:

δα) Οδικό δίκτυο. Περιλαμβάνεται το πρωτεύον, δευτερεύον και αγροτικό οδικό δίκτυο της χώρας, καθώς και τα μονοπάτια.

δβ) Σταβλικές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για τεχνητές εγκαταστάσεις στέγασης του ζωικού κεφαλαίου.

δγ) Κατάλυμα κτηνοτρόφου. Πρόκειται για τεχνητές εγκαταστάσεις στέγασης- κατάλυσης του κτηνοτρόφου.

δδ) Λειτουργικά σημεία ποτίσματος, φυσικά ή τεχνητά.

δε) Περιττώματα σε σημαντικές ποσότητες. Συνήθως εντοπίζονται πλησίον σταβλικών εγκαταστάσεων.

Τα παραπάνω κριτήρια δεν συντρέχουν σωρευτικά στη βοσκοτοπική έκταση. Αρκεί, κατά περίπτωση, η παρουσία έως δυο (2) εξ αυτών, εφόσον επιβεβαιώνεται η αντιστοίχιση με τις περιγραφόμενες κατηγορίες του σημείου θ της παρ. 1 του άρθρου 39 της παρούσας.

ε) Να εμπίπτει σε βοσκοτοπική έκταση με συντελεστή επιλεξιμότητας των κλάσεων 2 έως 5 [...]

Το άρθρο 39 τροποποιείται ως εξής:

α) Προστίθεται σημείο θ στην παρ. 1 ως εξής: «θ. Τους τύπους- κατηγορίες βλάστησης, που αποτελούν τις βοσκοτοπικές εκτάσεις:

Α. Λιβάδια Πρόκειται για εκτάσεις με πυκνή κάλυψη από ποώδη βλάστηση, στην οποία κυριαρχούν τα αγρωστώδη φυτά. Χρησιμοποιούνται κυρίως για βόσκηση, αλλά μπορεί να γίνεται και μηχανική συγκομιδή της ζωοτροφής. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνουν διάσπαρτη ξυλώδη βλάστηση και δέντρα (<30 % της έκτασής τους), καθώς και κτηνοτροφικές υποδομές (φράκτες, καταλύματα ζώων, ποτίστρες κ.τ.λ.). Αντιστοιχούν στην κλάση 2.3.1 Copernicus- Corine Land Cover (2018).

Β. Φυσικοί Βοσκότοποι Οι φυσικοί βοσκότοποι είναι περιοχές με ποώδη βλάστηση στην οποία κυριαρχούν τα αγρωστώδη (μέγιστο ύψος βλάστησης τα 150cm) που καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειάς τους. Επίσης, μπορούν να περιλαμβάνουν και ξυλώδη βλάστηση (<50% της έκτασης) και διάσπαρτα δέντρα (< 30 % της έκτασης). Συχνά περιλαμβάνουν ανώμαλες και ανισόπεδες επιφάνειες εδάφους με απότομες κλίσεις καθώς και βραχώδεις εκτάσεις ή χερσότοπους που δεν ξεπερνούν το 50% της έκτασης. Αντιστοιχούν στην κλάση 3.2.1 Copernicus- Corine Land Cover (2018).

Γ. Θαμνότοποι και Χερσότοποι Βλάστηση με χαμηλή και κλειστή εδαφοκάλυψη όπου κυριαρχούν οι θάμνοι, οι χαμηλής ανάπτυξης θάμνοι και η ποώδης βλάστηση. Η έκταση μπορεί να περιλαμβάνει και δέντρα (με ύψος μικρότερο των 3 μέτρων) καθώς και χερσότοπους (<50% της επιφάνειάς τους). Αντιστοιχούν στην κλάση 3.2.2 Copernicus- Corine Land Cover (2018).

Δ. Σκληροφυλλική Βλάστηση Εκτάσεις με θαμνώδη σκληροφυλλική βλάστηση (μακκία, φρυγανώδη) η οποία χαρακτηρίζεται από φυτά συνήθως αειθαλή με σκληρά φύλλα και κοντά μεσογονάτια διαστήματα. Η συγκεκριμένη βλάστηση εκτός από σκληροφυλλικούς θάμνους και χαμηλού ύψους θάμνους, περιλαμβάνει και διάσπαρτα σκληροφυλλικά δέντρα (<30% της επιφάνειάς τους), ποώδη βλάστηση αλλά και βραχώδεις εκτάσεις (<50% της έκτασής τους). Αντιστοιχεί στην κλάση 3.2.3 Copernicus- Corine Land Cover (2018).»

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία