Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Δικαιώματα

Ενισχύσεις στα βοσκοτόπια με απόδειξη ζωικού κεφαλαίου

Με κοινή υπουργική απόφαση ορίστηκαν πέντε κριτήρια απόδειξης κτηνοτροφικής δραστηριότητας τα οποία καθορίζουν τα βοσκοτόπια που ενεργοποιούν φέτος ενισχύσεις.

ηξμ

Γιώργος Κοντονής

1009
7

Από την άσκηση κτηνοτροφικής δραστηριότητας και πέντε κριτήρια που θα την αποδεικνύουν, περνά  η επιλεξιµότητα των βοσκοτόπων στο φετινό ΟΣ∆Ε, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση,  για τις άµεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ 2021-2022.

Οδικό δίκτυο, σταβλικές εγκαταστάσεις, κτηνοτροφικό κατάλυµα, ποτίστρες και περιττώµατα από τα ζώα θα αποτελέσουν τα αποδεικτικά κριτήρια, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχουν στην βοσκοτοπική έκταση που δηλώνεται στο φετινό ΟΣ∆Ε, αλλιώς, δεν θα ενεργοποιεί δικαιώµατα, αναφέρει η απόφαση που συνυπογράφουν οι κ.κ υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανός και Γ. Οικονόµου (ΦΕΚ 1905/Β’/2021). Μένει να φανεί αν η παραπάνω τροποποίηση θα αφήσει φέτος να πληρωθούν όσοι δηλώνουν βοσκότοπο χωρίς ζωικό κεφάλαιο.

Εκτός από τα παραπάνω κριτήρια, ο βοσκότοπος που θα δηλωθεί θα πρέπει να εµπίπτει σε µία από τις τέσσερις νέες κατηγορίες εκτάσεων για να είναι επιλέξιµος: Λιβάδια, Φυσικοί Βοσκότοποι, Θαµνότοποι - Χερσότοποι Βλάστησης και Σκληροφυλλική Βλάστηση, όπως αυτές περιγράφονται στην ΚΥΑ. Οι κατηγορίες αυτές µοιάζουν µε µία προσπάθεια προσαρµογής του ορισµού του βοσκοτόπου που εισήγαγε ο Κανονισµός 2017/2393 (γνωστός σαν Κανονισµός OMNIBUS), ώστε να ενταχθούν από φέτος νέες εκτάσεις οι οποίες µέχρι σήµερα ήταν αποκλεισµένες. Αναλυτικότερα, τα νέα κριτήρια επιλεξιµότητα βοσκοτόπων για το ΟΣ∆Ε 2021 έχουν ως εξής:

 

Άρθρο 40α Επιλεξιµότητα βοσκοτοπικών εκτάσεων

Για να είναι επιλέξιµες οι βοσκοτοπικές εκτάσεις πρέπει:

α) Να υπάγονται σε µία από τις περιγραφόµενες κατηγορίες του σηµείου θ της παρ. 1 του άρθρου 39 της παρούσας.

β) Να µην περιλαµβάνει µη επιλέξιµα τµήµατα και ειδικότερα:

βα) Τεχνητά στοιχεία οποιουδήποτε µεγέθους: Κτίρια, διαµορφωµένες επιφάνειες ανθρωπογενούς δραστηριότητας, µονοπάτια πλάτους άνω των 2µ., τεχνητές επιφάνειες νερού.

ββ) Φυσικά στοιχεία µεγέθους άνω των 100 τ.µ.: Φυσικές επιφάνειες νερού, πετρώδεις- βραχώδεις επιφάνειες, συµπαγείς και αδιαπέραστες συστάδες θάµνων, µη φυσική ή γεωργική βλάστηση. Ειδικά στην περίπτωση συµπαγών και αδιαπέραστων συστάδων θάµνων, θεωρούνται µη επιλέξιµες, εφόσον δεν είναι δυνατόν να διέρχεται ένας άνθρωπος ανάµεσά τους (ελάχιστη απόσταση 0,30µ.).

γ) Στις περιπτώσεις που εντός βοσκοτοπικής έκτασης υπάρχουν διάσπαρτα φυσικά στοιχεία ξυλώδους βλάστησης, τα οποία είναι προσβάσιµα από τα ζώα και µπορούν να καταναλωθούν από αυτά, είναι επιλέξιµα υπό προϋποθέσεις, ήτοι:

γα) ∆έντρα αποµονωµένα ή διάσπαρτα, ανεξαρτήτου µεγέθους, µαζί µε τον υποόροφο αυτών, και εφόσον µπορεί ένας άνθρωπος να διέρχεται ανάµεσά τους, ήτοι η µεταξύ τους απόσταση είναι 30 εκ. και άνω.

γβ) Ακανθώδεις θάµνοι ύψους µικρότερου του 1,50µ. µαζί µε τον υποόροφο αυτών, εφόσον µπορεί ένας άνθρωπος να διέρχεται ανάµεσά τους, ήτοι η µεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 30 εκ..

γγ) Οποιαδήποτε βλάστηση που καταναλώνεται από τα ζώα ύψους µικρότερου του 1,50 µ. µαζί µε τον υποόροφο αυτών, εφόσον µπορεί ένας άνθρωπος να διέρχεται ανάµεσά τους, ήτοι η µεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 30 εκ..

δ) Να ασκείται κτηνοτροφική δραστηριότητα.

 

Κριτήρια άσκησης κτηνοτροφικής δραστηριότητας

Ως κριτήρια άσκησης κτηνοτροφικής δραστηριότητας, κατά περίπτωση, που εφόσον υπάρχουν καθιστούν την έκταση κατάλληλη για βόσκηση, θεωρούνται τα παρακάτω:

δα) Οδικό δίκτυο. Περιλαµβάνεται το πρωτεύον, δευτερεύον και αγροτικό οδικό δίκτυο της χώρας, καθώς και τα µονοπάτια.

δβ) Σταβλικές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για τεχνητές εγκαταστάσεις στέγασης του ζωικού κεφαλαίου.

δγ) Κατάλυµα κτηνοτρόφου. Πρόκειται για τεχνητές εγκαταστάσεις στέγασης- κατάλυσης του κτηνοτρόφου.

δδ) Λειτουργικά σηµεία ποτίσµατος, φυσικά ή τεχνητά.

δε) Περιττώµατα σε σηµαντικές ποσότητες. Συνήθως εντοπίζονται πλησίον σταβλικών εγκαταστάσεων.

[...] Αρκεί, κατά περίπτωση, η παρουσία έως δυο (2) εξ αυτών.

 

Οι νέοι τύποι βοσκήσιμων εκτάσεων

Οι τύποι κατηγορίες βλάστησης, που αποτελούν τις βοσκοτοπικές εκτάσεις από φέτος είναι:

Α. Λιβάδια: Πρόκειται για εκτάσεις με πυκνή κάλυψη από ποώδη βλάστηση, στην οποία κυριαρχούν τα αγρωστώδη φυτά. Χρησιμοποιούνται κυρίως για βόσκηση, αλλά μπορεί να γίνεται και μηχανική συγκομιδή της ζωοτροφής. Μπορεί να περιλαμβάνουν διάσπαρτη ξυλώδη βλάστηση και δέντρα (<30 % της έκτασής τους), καθώς και κτηνοτροφικές υποδομές (φράκτες, καταλύματα ζώων, ποτίστρες κ.τ.λ.).

Β. Φυσικοί Βοσκότοποι: Οι φυσικοί βοσκότοποι είναι περιοχές με ποώδη βλάστηση στην οποία κυριαρχούν τα αγρωστώδη (μέγιστο ύψος βλάστησης τα 150εκ.) που καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειάς τους. Επίσης, μπορούν να περιλαμβάνουν και ξυλώδη βλάστηση (<50% της έκτασης) και διάσπαρτα δέντρα (< 30 % της έκτασης). Συχνά περιλαμβάνουν ανώμαλες και ανισόπεδες επιφάνειες εδάφους με απότομες κλίσεις καθώς και βραχώδεις εκτάσεις ή χερσότοπους που δεν ξεπερνούν το 50% της έκτασης.

Γ. Θαμνότοποι και Χερσότοποι: Βλάστηση με χαμηλή και κλειστή εδαφοκάλυψη όπου κυριαρχούν οι θάμνοι, οι χαμηλής ανάπτυξης θάμνοι και η ποώδης βλάστηση. Η έκταση μπορεί να περιλαμβάνει και δέντρα (με ύψος μικρότερο των 3 μέτρων) καθώς και χερσότοπους (<50% της επιφάνειάς τους).

Δ. Σκληροφυλλική Βλάστηση: Θαμνώδη σκληροφυλλική βλάστηση (μακκία, φρυγανώδη) η οποία χαρακτηρίζεται από φυτά συνήθως αειθαλή με σκληρά φύλλα και κοντά μεσογονάτια διαστήματα. Περιλαμβάνει και διάσπαρτα σκληροφυλλικά δέντρα (<30% της επιφάνειάς τους), ποώδη βλάστηση αλλά και βραχώδεις εκτάσεις (<50% της έκτασής τους).

 

Σχόλια (7)
Προσθήκη σχολίου

28-05-2021 19:59Γιδοβοσκος

Υπάρχουν πολλοί που έχουν βοσκοτόπια η δικαιωματα με ζώα , αλλά δεν εκτελούν χρεοι κτηνοτρόφου......γιατί να παίρνουν επιδοτήσεις......και γιατί το κράτος να δίνει επιδότηση βάση τον ζώον η το βοσκότοπο....και να μην δίνει της επιδότησης βάση του τζίρου που κάνει ο παραγωγός , τιμολόγια από γάλα ,και από τα αμνοερίφια που πηγαίνουν για σφαγή όπως και από τα αμνοερίφια που τα κρατάει κάθε παραγωγός για να ανανεώσει το κοπάδι του .......γιατί πρέπει να μας τρώνε το ψωμί αυτοί που δεν κάνουν το επάγγελμα του κτηνοτρόφου ,αλλά να μου πείτε τώρα ποιος βάζει το μαχαίρι μέχρι το κόκκαλο ,,,μια ζωή στην απαξίωση μας έχουν μας θυμούνται μόνο στις εκλογές

Απάντηση

28-05-2021 19:27Ν

Να ξεκαθαρίσει άμεσα το Υπουργείο ή ο οπεκεπε τι θα γίνει με τους αγρότες κατόχους βοσκοτοπων με παλιά δικαίωματα και όχι να προσπαθεί εκβιαστικα να σπρώξει τους αγρότες να νοικιάσουν η να πουλήσουν τα βοσκοτόπια τους σε κτηνοτρόφους Με εκτίμηση

Απάντηση

28-05-2021 19:21Βοσκος

Μπεεεε

Απάντηση

28-05-2021 17:06Amerikanos

Ωραίος ο Λίβανιος....τωρα θα μας τα κόβουν με το γάντι.....συγχαρητηρια στο ΥΠΑΑΤ που πατασει την πραγματική κτηνοτροφία για να επισπεύσουν οι φελλοί καληνυχτα κτηνοτροφία

Απάντηση

27-05-2021 06:48γιαννης

Καλο κουράγιο και καλά ξεμπερδεματα για τους πραγματικούς κτηνοτρόφους. Οι αλεξιπτωτιστές που λυμαίνονται τα κονδύλια για βοσκοτόπια χωρίς να είναι κτηνοτρόφοι θα συνεχίσουν να παίρνουν επιδοτήσεις μαζεύοντας δείγμα κοπριάς. Όσοι δεν παραδίδουν γάλα θα παραμείνουν πιθανότητα χωρίς επιδότηση.

Απάντηση

26-05-2021 22:36Αγρότης

Ένα απέραντο Μπουρδέλο Η Ελλάδα δεν βγάζει άκρη κανένας όλοι κλέφτες και απατεώνες

Απάντηση

26-05-2021 19:04Ο Αιρετικός

ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ. ΑΠΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ. ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΒΡΟΜΑ ΚΑΙ Η ΜΠΟΧΑ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία