Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Δικαιώματα

Ανάκληση δικαιωμάτων από Εθνικό Απόθεμα όταν μεταβιβάζονται άμεσα

Την πλήρη ανάκληση δικαιωμάτων που προήλθαν από το Εθνικό Απόθεμα έπειτα από «ψευδή γεγονότα» προβλέπει νέα υπουργική Απόφαση, η οποία ξεχωρίζει περιπτώσεις κατά τις οποίες τυχόν επιδοτήσεις θα επιστρέφονται από όσους τις έλαβαν, εφόσον διαπιστωθεί η μη άσκηση γεωργικής δραστηριότητας και η καταχρηστική εκμίσθωση ή μεταβίβασή τους σε τρίτους.

Ethniko-apothema-2

894
5

Παράλληλα η ΥΑ προβλέπει ότι όσοι έλαβαν δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα θα πρέπει να τα ενεργοποιήσουν οι ίδιοι έως το επόμενο έτος αιτήσεων, αλλιώς αυτά θα επιστρέφουν πίσω στο Απόθεμα.

Ολόκληρη η απόφαση διαθέσιμη εδώ

Ενδεικτικά ως ψευδή γεγονότα που προκαλούν ανάκληση δικαιωμάτων που ελήφθηκαν από το Εθνικό Απόθεμα κατά την ΥΑ θεωρούνται:

- Η δήλωση εκτάσεων χωρίς την ύπαρξη παραστατικών που να αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή και χρήση της.

- Η δήλωση ζωϊκού κεφαλαίου χωρίς την ύπαρξη παραστατικών που αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή του.

- Η αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα για τη δημιουργία γεωργικής εκμετάλλευσης, χωρίς την πραγματική βούληση του δικαιούχου να προβεί στην εν λόγω δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από την μη υποβολή αίτησης ή την μη ενεργοποίηση των ληφθέντων δικαιωμάτων το επόμενο έτος αιτήσεων, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας (θάνατος δικαιούχου, ασθένεια αποδεικνυόμενη από ιατρικά στοιχεία που, μετά το χρόνο χορήγησης, απαγορεύει την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας κ.λ.π.).

-Καταχρηστική είναι η εκμίσθωση ή η μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, ιδίως όταν οι δικαιούχοι τα εκμισθώνουν ή τα μεταβιβάζουν νομότυπα, προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικό όφελος, κατά καταστρατήγηση του σκοπού της δημιουργίας εθνικού αποθέματος και της χορήγησης των δικαιωμάτων από αυτό, ο οποίος συνίσταται ακριβώς στην ενίσχυση της άσκησης γεωργικής δραστηριότητας. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ να καθορίσει με εγκύκλιό του τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος σημείου και ιδίως τις περιπτώσεις διαπίστωσης ψευδών γεγονότων και τα δικαιολογητικά που τα αποδεικνύουν».

Αναλυτικότερα η ΥΑ αναφέρει:

Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 1930/81861/22-07-2015 (ΦΕΚ 1691 Β’/2015). Άρθρο 2 Τροποποίηση της με αριθμ. 1930/81861/22-07-2015 Υπουργικής Απόφασης

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής :

1. Η περίπτωση δ του σημείου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Γεωργούς που ως αποτέλεσμα ελέγχου στις υποβληθείσες ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης εντός της υφιστάμενης προγραμματικής περιόδου έχει διαπιστωθεί η δήλωση και υποβολή ψευδών ή τεχνητών στοιχείων προκειμένου να λάβουν την αντίστοιχη χρηματοδότηση.»

2. Η περίπτωση θ του σημείου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «θ) Γεωργούς οι οποίοι δεν είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν διαθέτουν άδεια διαμονής επί μακρόν διαμενόντων ή άδεια διαμονής με πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή πρόσβαση στην επιχειρηματική δραστηριότητα.»

3. Μετά το σημείο 6 προστίθεται το σημείο 7 ως εξής : «7. Το εθνικό απόθεμα χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα, για να στηρίξει τη συμμετοχή γεωργών νεαρής ηλικίας και γεωργών που αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης. Προς αποφυγή δημιουργίας τεχνητών συνθηκών για την απόκτηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, καθώς και καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων αυτών από τους δικαιούχους, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 60 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και της πάγιας νομολογίας του Δ.Ε.Ε. περί απαγόρευσης της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των πλεονεκτημάτων που προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης, ορίζεται ότι:

Η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα ανακαλείται και τα δικαιώματα οδηγούνται προς αναπλήρωση του ποσού του εθνικού αποθέματος, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αιτούντες δημιούργησαν τεχνητά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των δικαιωμάτων αυτών, με σκοπό να μην ασκήσουν γεωργική δραστηριότητα αλλά να προβούν σε καταχρηστική εκμίσθωση ή μεταβίβασή τους σε τρίτους.

Η εκμίσθωση ή μεταβίβαση αυτή είναι άκυρη και τα τυχόν καταβληθέντα στους τρίτους ποσά ενίσχυσης ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ως τεχνητή δημιουργία προϋποθέσεων νοείται ιδίως η παράσταση και υποβολή ψευδών γεγονότων ως αληθών ή η αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, η οποία συνίσταται σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, δήλωση ή ισχυρισμό, στον οποίο υπάρχει ανακριβής απόδοση της πραγματικότητας, είτε αυτή είναι ρητή, είτε συνίσταται σε συμπεριφορά των δικαιούχων και αποσκοπεί στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, χωρίς την πρόθεση άσκησης γεωργικής δραστηριότητας.

Ενδεικτικά ως ψευδή γεγονότα θεωρούνται:

- Η δήλωση εκτάσεων χωρίς την ύπαρξη παραστατικών που να αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή και χρήση της.

- Η δήλωση ζωϊκού κεφαλαίου χωρίς την ύπαρξη παραστατικών που αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή του.

- Η αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα για τη δημιουργία γεωργικής εκμετάλλευσης, χωρίς την πραγματική βούληση του δικαιούχου να προβεί στην εν λόγω δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από την μη υποβολή αίτησης ή την μη ενεργοποίηση των ληφθέντων δικαιωμάτων το επόμενο έτος αιτήσεων, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας (θάνατος δικαιούχου, ασθένεια αποδεικνυόμενη από ιατρικά στοιχεία που, μετά το χρόνο χορήγησης, απαγορεύει την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας κ.λ.π.).

-Καταχρηστική είναι η εκμίσθωση ή η μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, ιδίως όταν οι δικαιούχοι τα εκμισθώνουν ή τα μεταβιβάζουν νομότυπα, προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικό όφελος, κατά καταστρατήγηση του σκοπού της δημιουργίας εθνικού αποθέματος και της χορήγησης των δικαιωμάτων από αυτό, ο οποίος συνίσταται ακριβώς στην ενίσχυση της άσκησης γεωργικής δραστηριότητας. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ να καθορίσει με εγκύκλιό του τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος σημείου και ιδίως τις περιπτώσεις διαπίστωσης ψευδών γεγονότων και τα δικαιολογητικά που τα αποδεικνύουν».

Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Η απόφαση αυτή ισχύει από το οικονομικό έτος 2021. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια (5)
Προσθήκη σχολίου

02-11-2021 22:57Πολυδεύκης

Εφαρμόζουν νέους νόμους ρίχνοντας αναδρομικά ποινές σε αυτούς που εφάρμοζαν τους παλιούς νόμους. Αυτοί οι τύποι δηλαδή τώρα στο υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης έτσι τελικά αποφάσισαν να εφαρμόσουν την πολιτική της προστασίας της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που υποτίθεται ότι σαν παράταξη προστατεύουν! Δεν πειράζει...! Θα τα πούμε όλοι εμείς τα "σκυλιά" οι αγρότες μαζί σας παιδιά ξανά στο επόμενο ραντεβού στις κάλπες!

Απάντηση

02-11-2021 17:04Μαρια

Παιδιά ας διατηρήσουμε τη ψύχραιμα μας. Το αχτι μας θα το βγάλουμε στης εκλογές. Τότε θα γελάμε εμεις κ θα κλαίνε αυτοί.

Απάντηση

02-11-2021 07:26Γιάννης

4 χιλιάδες μεταβίβασης ακυρώνονται, χάνονται τα δικαιώματα, και τα περισυνα λεφτά πίσω. Αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Ο 12ος διασταυρωτικος του ΟΣΔΕ 2020 που δεν τον έχουν δει πολλά κυδ ακόμα, εκεί να δεις τι ποινές έχουν φάει παλιοί, με παλιά δικαιώματα

Απάντηση

01-11-2021 23:18Αγτοτης

Εν μέσω του προγράμματος νέων αγροτών, μας βάλατε να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα διότι δεν μπορούσαν να μπούμε στο πρόγραμμα όσοι είχαν σύζυγο που έχει υποβάλει οσδε για το 2021….δλδ η γυναίκα να μεταβιβασει τα δικαιώματα στον άντρα η το αντίστροφο . Κ τώρα μέσα σε ένα απόγευμα με μια γελοία απόφαση μας λέτε ότι οι μεταβιβάσεις είναι άκυρες, δλδ χάνουμε τα χρήματα….ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΘΕΛΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ….

Απάντηση

01-11-2021 20:15Dimitros

Τώρα θα δείτε απαράδεκτοι πως πέφτει η κυβέρνηση. Κόβετε ακυρώνεται και ζητάτε και πίσω.. Αλλάζετε νόμους και ισχύουν και για προηγούμενους μήνες. Νομίζετε θα κάνετε ότι θέλετε. Όποιος αγρότης ψηφίζει νέα Δημοκρατία ξανά είναι άξιος της μοίρας του.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία