Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Επιδοτήσεις

Από κόσκινο πλέον όλες οι πληρωμές για όσους έχουν χρέη στον ΟΓΑ

Το συμψηφισμό αποζημιώσεων, επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων ακόμα και δανείων που λαμβάνονται από το Δημόσιο με τυχόν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές και, μάλιστα, εν αγνοία του δικαιούχου/οφειλέτη προβλέπει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιάννη Βρούτση με θέμα «Ενίσχυση διαδικασιών είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών».

Έρχονται οι επιστροφές ΦΠΑ με τετράμηνη καθυστέρηση

18
0

Ουσιαστικά η απόφαση επεκτείνει το καθεστώς των αυτόματων συμψηφισμών, που ήδη εφαρμόζεται για τα ασφαλιστικά ταμεία στην περίπτωση επιστροφών ΦΠΑ, σε κάθε πληρωμή από το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Πρακτικά, κανείς πλέον δε θα πληρώνεται εάν πρώτα δεν ελέγχεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές. Εάν διαπιστωθούν ληξιπρόθεσμα χρέη που δεν έχουν ρυθμιστεί σε Ταμεία, π.χ. στον ΟΓΑ, τότε η  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) του υπουργείου Εργασίας, θα δίνει εντολή στην τράπεζα να κρατήσει το ποσό που αντιστοιχεί στα οφειλόμενα και ό,τι περισσέψει θα πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Η διαδικασία, σύμφωνα με την απόφαση, έχει ως εξής: Το Δημόσιο, οι φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Α.Ε. του δημόσιου τομέα που καταβάλλουν πάσης φύσεως, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, αποστέλλουν 10 ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής τα ηλεκτρονικά αρχεία των δικαιούχων των ανωτέρω καταβολών στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Στη συνέχεια η ΗΔΙΚΑ για λογαριασμό των ασφαλιστικών οργανισμών και των φορέων που καταβάλλουν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, διασταυρώνει εντός δεκαημέρου τα ανωτέρω αρχεία και αποστέλλει στα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (απευθείας ή μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ) τα ποσά προς πίστωση των δικαιούχων, αφού έχει γίνει η παρακράτηση των οφειλών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Επίσης, αποστέλλει στο Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ τα ποσά των οφειλών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς τα οποία παρακρατήθηκαν τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται σε πίστωση των λογαριασμών των ασφαλιστικών οργανισμών.

Ολόκληρη η απόφαση έχει ως εξής:

«Αθήνα, 28/04/2014

Αριθ. Πρωτ:Β/7/13439/1058

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση διαδικασιών είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών

Σας γνωρίζουμε ότι με την περίπτωση 1 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ.85/τ.Α) για την ενίσχυση των εισπρακτικών μηχανισμών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέφθηκε ότι:

«1. Οι ασφαλιστικοί Οργανισμοί για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών κατά την έννοια του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α`176) παρακρατούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/2007 (Α` 267) όπως ισχύει, τα οφειλόμενα ποσά από τις πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. του δημόσιου τομέα, κατ` ανώτατο όριο μέχρι του ύψους οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου φορέα. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ ηλεκτρονικά αρχεία οφειλετών (φυσικών προσώπων) ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών. Το Δημόσιο, οι φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Α.Ε. του δημόσιου τομέα που καταβάλλουν πάσης φύσεως, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, αποστέλλουν δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής τα ηλεκτρονικά αρχεία των δικαιούχων των ανωτέρω καταβολών στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε..Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για λογαριασμό των ασφαλιστικών οργανισμών και των φορέων που καταβάλλουν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, διασταυρώνει εντός δεκαημέρου τα ανωτέρω αρχεία και αποστέλλει στα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (απευθείας ή μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ) τα ποσά προς πίστωση των δικαιούχων, αφού έχει γίνει η παρακράτηση των οφειλών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Επίσης, αποστέλλει στο Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ τα ποσά των οφειλών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς τα οποία παρακρατήθηκαν τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται σε πίστωση των λογαριασμών των ασφαλιστικών οργανισμών.»

Η ανωτέρω διάταξη βρίσκει εφαρμογή σε πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. του δημόσιου τομέα από τις οποίες θα πραγματοποιείται παρακράτηση των οφειλομένων ποσών.

Σε εκτέλεση της διάταξης αυτής οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), για τις περιπτώσεις που οι αντίστοιχες ληξιπρόθεσμες οφειλές των ασφαλισμένων έχουν μεταφερθεί σε αυτό, υποχρεούνται εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός να διαβιβάζουν σε ηλεκτρονική μορφή στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των ληξιπρόθεσμων, μη ρυθμισμένων ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων τους, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις οφειλής ή τις ειδικές διοικητικές πράξεις καταγραφής οφειλών που έχουν εκδοθεί. Σημειώνουμε ότι ως ληξιπρόθεσμες οφειλές νοούνται οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές από τη σύνταξη της πράξης βεβαίωσης της οφειλής.

Οι υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Α.Ε. του δημόσιου τομέα που καταβάλλουν πάσης φύσεως, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, αποστέλλουν δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής τα ηλεκτρονικά αρχεία των δικαιούχων των ανωτέρω καταβολών στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. εντός δεκαημέρου ελέγχει μέσω διασταυρώσεων τα στοιχεία των δικαιούχων, τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές και τα δικαιούμενα ποσά, που προέρχονται από οποιαδήποτε από τις περιγραφόμενες στην ανωτέρω διάταξη αιτίες και προσδιορίζει ανά δικαιούχο τυχόν ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί από το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούται, έναντι των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών του. Το προϊόν της παρακράτησης δύναται να ανέρχεται μέχρι του ύψους οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου φορέα. Στις περιπτώσεις που η δικαιούμενη παροχή καταβάλλεται σε δόσεις, η παρακράτηση είναι δυνατόν να γίνεται σε αντίστοιχες δόσεις.

Το αρχείο με τα αναλυτικά στοιχεία των δικαιούχων και τα ποσά προς πίστωση ανά δικαιούχο, αφού έχει γίνει παρακράτηση των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αποστέλλεται από την ΗΔΙΚΑ στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (απευθείας ή μέσω του Συστήματος Πληρωμών της ΔΙΑΣ).

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ αποστέλλει επίσης στο Σύστημα Πληρωμών της ΔΙΑΣ τα ποσά των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα οποία παρακρατήθηκαν και τα οποία μεταφέρονται σε πίστωση των λογαριασμών των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών.

Η ανωτέρω παρακράτηση δεν συνιστά ρύθμιση και ο ασφαλισμένος δεν απολαμβάνει δικαιώματα και παροχές που απορρέουν από το δικαίωμα της ρύθμισης.

Τα συναρμόδια Υπουργεία παρακαλούνται όπως με επιμέλειά τους, γνωστοποιήσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τους και στους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Α.Ε. του δημόσιου τομέα που καταβάλλουν πάσης φύσεως, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, την υποχρέωση που έχουν να αποστέλλουν δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής τα ηλεκτρονικά αρχεία των δικαιούχων των ανωτέρω καταβολών στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προκειμένου αυτή να προβεί στη συνέχεια στις προαναφερθείσες ενέργειες.

Όπως ρητά προβλέπεται στην περίπτωση 1 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 του Ν.4254/2014 η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. θα λειτουργεί εφεξής σχετικά με τις αναφερόμενες στη διάταξη αυτή αρμοδιότητες ως εκπρόσωπος και για λογαριασμό των ασφαλιστικών οργανισμών και των περιγραφόμενων στη διάταξη αυτή φορέων που καταβάλλουν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, χωρίς δηλαδή να θίγεται η αμεσότητα της καταβολής.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών σας, οι οποίες εμπλέκονται στις ανωτέρω διαδικασίες, προκειμένου να τεθούν σε άμεση εφαρμογή οι προβλέψεις της ανωτέρω διάταξης.

Ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Ιωάννης Βρούτσης».

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία