Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Επιδοτήσεις

Έλεγχος σε καρτελάκια συνδεδεµένης σκληρού και για ειδική βάμβακος

Δύο μήνες νωρίτερα από το σύνηθες εκδόθηκε η εγκύκλιος του Οργανισμού Πληρωμών, σύμφωνα με την οποία οι διοικητικοί του φορέα καλούνται να προχωρήσουν στους προβλεπόμενους ελέγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας, προκειμένου να ακολουθήσει η πληρωμή της συνδεδεμένης σκληρού σίτου και της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος.

23-34_3_3

3353
0

Έλεγχοι στα καρτελάκια για συνδεδεµένη σκληρού, στα τιμολόγια η ειδική βάμβακος

Βάσει του κανονισμού, πρέπει να γίνουν οι μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι για να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις, για να βγει το ποσό της ενίσχυσης ανά στρέμμα. 

Βέβαια, να σημειωθεί ότι η πληρωµή της συνδεδεµένης του σκληρού υπό κανονικές συνθήκες τοποθετείται µετά τα µέσα Φεβρουαρίου, ωστόσο οι παραγωγοί πρέπει να τακτοποιήσουν τα καρτελάκια τους προκειµένου να κριθούν δικαιούχοι της σχετικής ενίσχυσης.

Ολόκληρη η εγκύκλιος διαθέσιμη εδώ

Ειδικότερα, οι αρµόδιοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ µετά τον δειγµατοληπτικό διοικητικό έλεγχο για την καλλιέργεια σκληρού σίτου καλούνται να ελέγξουν  τις ποικιλίες που χρησιµοποιήθηκαν και τις ποσότητες του πιστοποιηµένου σπόρου, όπως αυτές αναγράφονται είτε στις ετικέτες είτε σε τιµολόγια αγοράς και δελτία αποστολής. Σύµφωνα µε εγκύκλιο του οργανισµού, οι εγκεκριµένες ποσότητες σπόρων σκληρού σίτου προκύπτουν από  τα αποδεκτά παραστατικά ετικετών ή τιµολογίων/αποδείξεων, τα οποία είναι: 

Το πεδίο «ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗ» θα συμπληρώνεται με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα αποδεκτά παραστατικά ετικετών ή τιμολογίων/αποδείξεων, κατά περίπτωση.

 Ο όρος «αποδεκτά παραστατικά»:

 

για το βαμβάκι

- όσον αφορά στα πρωτότυπα τιμολόγια-δελτία αποστολής ή τιμολόγια, αναφέρεται σε αυτά , τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/05/2021. Σε περίπτωση που υπάρχει ξεχωριστό δελτίο αποστολής, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις 31/05/2021 και το τιμολόγιο, που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο αποστολής, μπορεί να έχει ημερομηνία έκδοσης μέχρι 15/06/2021.

- όσον αφορά στις πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης πιστοποιημένου σπόρου βάμβακος, αναφέρεται σε αυτές, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/05/2021.

 

για το σιτάρι

- όσον αφορά στα πρωτότυπα τιμολόγια-δελτία αποστολής ή τιμολόγια, αναφέρεται σε αυτά , τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/01/2021. Σε περίπτωση που υπάρχει ξεχωριστό δελτίο αποστολής, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις 31/01/2021 και το τιμολόγιο, που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο αποστολής, μπορεί να έχει ημερομηνία έκδοσης μέχρι 15/02/2021.

- όσον αφορά στις πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης πιστοποιημένου σπόρου σίτου, αναφέρεται σε αυτές, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/01/2021.

 

Η απόδειξη λιανικής πώλησης πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η εν λόγω βεβαίωση, δεν γίνεται αποδεκτή η ποσότητα του σπόρου και καταχωρείται ο κωδικός λάθους (10029) και στο πεδίο ποσότητα (έγκριση)= 0 «μηδέν».

 

Σε περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων παραστατικών, ο παραγωγός μπορεί να

προσκομίσει γνήσια ευκρινή αντίγραφα αυτών, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.

 

Για όσα παραστατικά προβλέπεται καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης,

στην περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης αυτών, δεν θα εγκρίνονται οι ποσότητες που αναγράφονται σε αυτά και θα καταχωρούνται οι κωδικοί λάθους (10003 ή/ και 10024).

 

Στην περίπτωση που παραγωγός δεν έσπειρε καθόλου την καλλιεργητική

περίοδο 2019/2020 και δεν αιτήθηκε την πρόσθετη συνδεδεμένη ενίσχυση σκληρού σίτου ή την ειδική ενίσχυση βάμβακος στην ΕΑΕ2020, μπορεί να χρησιμοποιήσει το σπόρο που αγοράστηκε για την εν λόγω καλλιεργητική περίοδο στην καλλιεργητική περίοδο 2020/2021, εφόσον προσκομίσει πρωτότυπο τιμολόγιο και καρτέλες που αφορούν στην αγορά της συγκεκριμένης ποσότητας σπόρου. Εάν δεν προσκομίσει τα εν λόγω αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου μηδενίζεται η εγκριθείσα ποσότητα και καταχωρείται ο σχετικός κωδικός λάθους (10023 ή/και 10025).

 

Στην περίπτωση που παραγωγός έσπειρε μερικώς στην καλλιεργητική περίοδο

2019/2020 και κατέχει αχρησιμοποίητη ποσότητα σπόρου που θα χρησιμοποιηθεί στην καλλιεργητική περίοδο 2020/2021, πρέπει να προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο του τιμολογίου από το στέλεχος, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον εκδότη, τις καρτέλες για την αντίστοιχη ποσότητα σπόρου και Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφεται η ποσότητα σπόρου που χρησιμοποιήθηκε για την περίοδο 2019/2020 και αυτή που χρησιμοποιήθηκε για την περίοδο 2020/2021. Εάν δεν προσκομίσει τα εν λόγω αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου δε λαμβάνεται υπόψη η εν λόγω ποσότητα σπόρου στο πεδίο «Έγκριση». Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχεται εάν η ποσότητα του σπόρου, που αναγράφεται στο εν λόγω τιμολόγιο, επαρκεί και για τις δύο καλλιεργητικές περιόδους.

 

Στην περίπτωση μεταβίβασης ΔΒΕ 2021, όπου έχει εκδοθεί το τιμολόγιο αγοράς σπόρου στον μεταβιβαστή, πρέπει να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση του μεταβιβαστή, όπου θα αναγράφεται ότι παραχωρεί το τιμολόγιο για το σύνολο ή μέρος της ποσότητας του σπόρου (ανάλογα εάν η μεταβίβαση είναι ολική ή μερική) στον αποδέκτη ΔΒΕ. Εάν δεν προσκομίσει τα εν λόγω αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου δε λαμβάνεται υπόψη η εν λόγω ποσότητα σπόρου στο πεδίο «Έγκριση».

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχεται εάν η ποσότητα του σπόρου, που αναγράφεται στο εν λόγω τιμολόγιο, επαρκεί και για τον μεταβιβαστή και για τον αποδέκτη ΔΒΕ.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία