BACK TO
TOP
Επιδοτήσεις

Η συνδεδεμένη μηδικής στα 8,3 ευρώ, τα τιμολόγια πώλησης υποχρεωτικά

Στα 8,3 ευρώ το στρέμμα καθορίστηκε η φετινή συνδεδεμένη ενίσχυση για μηδική και τριφύλλι σύμφωνα με εφαρμοστική απόφαση που προβλέπει πως θα απαιτούνται οι δικαιούχοι να προσκομίζουν τιμολόγια πώλησης σε κτηνοτρόφους ή άλλες επιχειρήσεις, ενώ για το μέρος της ζωοτροφής που ιδιοπαράγουν (κτηνοτρόφοι που καλλιεργούν ζωοτροφή) θα υπολογίζονται τα κιλά ανάλογα το ζωικό κεφάλαιο.

Στιγμιοτυπο_οθονης_2023-09-14_111152

Γιώργος Κοντονής

4353
3

Συγκεκριμένα, η απόφαση προβλέπει πως οι δικαιούχοι πρέπει να προσκομίζουν τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε μεταποιητική μονάδα, κτηνοτρόφο ή έμπορο του προϊόντος. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν παράλληλα κτηνοτροφική εκμετάλλευση μηρυκαστικών, δεν απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης για το μέρος της ζωοτροφής που προορίζεται για τα ζώα της εκμετάλλευσής τους, το οποίο θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή. Οι απαιτήσεις ανά ζώο έχουν ως εξής:

Αιγοπρόβατα

Για ημιεντατικό σύστημα εκτροφής: 230 κιλά κατανάλωση χόρτου μηδικής ανά ζώο κατά μέσο όρο

Για εντατικό σύστημα εκτροφής: 420 κιλά κατανάλωση χόρτου μηδικής ανά ζώο κατά μέσο όρο

Βοοειδή

Η κατανάλωση μηδικής σε σταβλισμένες αγελάδες γαλακτοπαραγωγής μπορεί να ανέλθει έως 2.500 κιλά ΞΟ (ξηρά ουσία) ανά αγελάδα και έτος. Αντίστοιχα, στους εντατικούς παχυνόμενους μόσχους, όπου χορηγούνται κυρίως Συμπυκνωμένες Ζωοτροφές μπορεί να ανέλθει έως 600 κιλά. Πάχυνση με άφθονη χρήση Χονδροειδών Ζωοτροφών γίνεται συνήθως στη βοσκή ή με ενσίρωμα. Ωστόσο, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί μηδική, αυτή δεν ξεπερνούσε τα 1.200 κιλά ξηράς ουσίας ανά μόσχο κάθε έτος. Η χορήγηση τριφυλλιού γίνεται όμοια με τη μηδική.

Οι ανάγκες σε πρωτεΐνη μιας αγελάδας κρεοπαραγωγής ανέρχονται περίπου στο 1/3 των αναγκών μιας υψιπαραγωγού αγελάδας γαλακτοπαραγωγής, συνεπώς καλύπτονται και με τις αντίστοιχες ποσότητες σανού ψυχανθών. Βέβαια, η διατροφή των αγελάδων κρεοπαραγωγικού τύπου βασίζεται στη βοσκή και 2-3 μήνες το χρόνο και μόνο εφόσον κριθεί αναγκαίο σταβλίζονται, το οποίο σημαίνει ότι πρακτικά χρησιμοποιούνται σημαντικά μικρότερες ποσότητες.

Αναλυτικότερα η εφαρμοστική απόφαση αναφέρει:

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Συμβουλίου (άρθρα 32 έως 35), και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών (μηδική και τριφύλλι) της Παρέμβασης- Π1-32.2 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Φυτική Παραγωγή Πρωτεϊνούχες Καλλιέργειες» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Άρθρο 2 Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

 1. Ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 στο πλαίσιο της συνδεδεμένης εισοδηματικής ενίσχυσης για τα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή ανέρχεται στα 16.179.600 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 στα 80.898.000 ευρώ.
 2. Η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 194.935 εκτάρια.
 3. Η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης είναι 8,3 ευρώ ανά στρέμμα.
 4. Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης ακολουθεί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2116/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 5. Επίσης, εκτιμάται ότι για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από τη μοναδιαία τιμή θα κυμανθεί σε ±15%. Τα ποσοστά αυτά υπολογίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες αποκλίσεις της περιόδου 2017-2020 για τη συγκεκριμένη συνδεδεμένη ενίσχυση. Επομένως η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτιμώνται σε 7,1 ευρώ ανά στρέμμα και 9,5 ευρώ ανά στρέμμα, αντίστοιχα.

Άρθρο 3 Όροι επιλεξιμότητας - Προϋποθέσεις σποράς - Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών (μηδική και τριφύλλι), είναι οι ενεργοί γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν τα είδη που ορίζονται στο Παράρτημα II της παρούσας, σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να προσκομίζουν τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε μεταποιητική μονάδα, κτηνοτρόφο ή έμπορο του προϊόντος. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν παράλληλα κτηνοτροφική εκμετάλλευση μηρυκαστικών, δεν απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης για το μέρος της ζωοτροφής που προορίζεται για τα ζώα της εκμετάλλευσής τους, το οποίο θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή. Οι σχετικές λεπτομέρειες γι’ αυτό το θέμα στην περίπτωση της απουσίας τιμολογίων, όταν ο δικαιούχος ιδιοπαράγει μηδική και τριφύλλι και το χρησιμοποιεί στα ζώα που εκτρέφει, παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα III της παρούσας.
 2. Η συγκομιδή να πραγματοποιείται μόνο στην ωριμότητα ή κοντά στην ωριμότητα.
 3. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου καθορίζεται σε 0,1 εκτάριο.
 4. Να παραδίδουν προϊόν σε εμπόρους, ομάδες/οργανώσεις παραγωγών και συνεταιρισμούς αγροτών το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου από το έτος υποβολής της αίτησης. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η καταληκτική αυτή ημερομηνία δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.
 5. Οι παραδόσεις πρέπει να γίνονται σε έναν από τους παρακάτω φορείς:
 6. i) Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ), όπως ορίζονται στον ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 7. ii) ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και τον Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013,

iii) οποιαδήποτε νομική οντότητα έχουσα εμπορική δραστηριότητα στον τομέα των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών.

Άρθρο 5 Υποχρεώσεις παραγωγών

Οι παραγωγοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 2 της παρούσας υποχρεούνται:

 1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσης, τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης του ενωσιακού δικαίου και τα πρότυπα της Ε.Ε. για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2115/2021, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 126/2022, και τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1317, όπως αυτά περιγράφονται στο ΣΣ ΚΑΠ και στην υπ’ αρ. 519/135068/5-5-2023 απόφαση «Καθορισμός οριζοντίων θεμάτων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027» (Β’ 3071).
 2. Να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της αιρεσιμότητας με βάση την υπ’ αρ. 1313/178948 απόφαση «Εφαρμογή του καθεστώτος της Αιρεσιμότητας σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 2201/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους άλλους κανονισμούς» (Β’ 3777/2023).
 3. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.
 4. Να υποβάλλουν αίτημα ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή, γίνεται μέσω της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για το εν λόγω αίτημα ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για την βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

Σχόλια (3)
Προσθήκη σχολίου

16-09-2023 20:38ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΠΟΣΑ ΚΙΛΑ ΣΠΟΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑ

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία