Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Εγκρίσεις επενδύσεων στη Μεταποίηση Εμπορία για μη γεωργικό προϊόν

Στην έγκριση συνολικά 18 επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του Μέτρου 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) ( μη γεωργικό προϊόν)», προχώρησαν οι διαχειριστικές αρχές, με το ύψος της επιδότησης να φτάνει τα 17 εκατ. ευρώ συνολικά.

ffffff_anoe-Brewpub-in-Victoria-BC

Γιώργος Κοντονής

59
2

Σημειώνεται εδώ πως ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός υπολείπεται των 30 εκατ. ευρώ που είχαν δεσμευτεί αρχικά, με τα υπόλοιπα χρήματα (13 εκατ. ευρώ) να αναμένεται να προστεθούν στα κονδύλια για το Μέτρο 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)». Έτσι εξασφαλίζεται ένα μικρό ποσό για την κάλυψη του αιτούµενου προϋπολογισµού των 574.201.491,80 ευρώ της ∆ράσης 4.2.1 εφόσον είναι διαθέσιµα µόλις 120 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται εδώ ότι το υπουργείο σε ανακοίνωσή του κάνει γνωστό πως πολύ σύντομα θα ακολουθήσει η έγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για την οποία προβλέπεται σημαντικότατη  αύξηση του προϋπολογισμού προκειμένου να εγκριθούν κατά το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις στήριξης.

Αναλυτικά η απόφαση για τις εγκρίσεις αναφέρει:

1 Την έγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 18 αιτήσεων στήριξης, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Τα αποτελέσματα προκύπτουν βάσει των κριτηρίων επιλογής Πράξεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020 και παρουσιάζονται με φθίνουσα βαθμολογική σειρά στον ΠΙΝΑΚΑ I «ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» του παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2 Τη μη αποδοχή 14 αιτήσεων στήριξης, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ «ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» του παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Οι αιτήσεις στήριξης που περιλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ κρίνονται ως μη επιλέξιμες διότι το επενδυτικό σχέδιο δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ένταξης, όπως αυτές αναφέρονται στην 2286/112759/25-10-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έλλειψη τυπικών προϋποθέσεων, έλλειψη δικαιολογητικών συμμετοχής, μη τήρηση προθεσμιών, μη ικανοποίηση κριτηρίων επιλεξιμότητας ή / και επιλογής.)

3 Στους φορείς που υπέβαλλαν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ΕΦΔ σχετικά με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στην απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, η οποία είναι καταχωρημένη στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η πρόσβαση στο σύστημα είναι δυνατή μέσω του προσωπικού κωδικού του δυνητικού δικαιούχου, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στήριξης του αντίστοιχου κωδικού έργου.

4 Οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές προς στήριξη προσκομίζουν εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην παράγραφο 6 της παρούσας , τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα της 593/37447/31-03-2017 Απόφασης του ΥπΑΑΤ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στην 2286/112759/25-10-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά εντός του χρονικού διαστήματος αυτού, η αίτηση στήριξης δεν γίνεται αποδεκτή.

 5 Επί των αποτελεσμάτων των ΠΙΝΑΚΩΝ Ι και ΙΙ της παρούσας προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός του χρονικού διαστήματος της παραγράφου 6 της παρούσας, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 55944/ΕΥΘΥ/421/24- 05-2018 (ΦΕΚ 2080 Β’) ΥΑ, στην 593/37447/31.03.2017 (Β΄ 1190) Απόφαση ΥπΑΑΤ όπως ισχύει κάθε φορά και στην 2286/112759/25-10-17 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, επικαιροποιούνται οι ΠΙΝΑΚΕΣ Ι και ΙΙ του παραρτήματος της παρούσας και δημοσιοποιούνται τα στοιχεία αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο της Δράσης.

6 Η προθεσμία για την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 της παρούσας, ή για την άσκηση των ενδικοφανών προσφυγών της παραγράφου 5 της παρούσας ξεκινά την 29η/03ου/2019 και λήγει την 11η/04ου/2019.

Ακολουθεί το δελτίο Τύπου του υπουργείου:

Μία ακόμα αναπτυξιακή δράση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιείται και ενισχύει την επιχειρηματικότητα, με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταποίηση πρώτων υλών που προέρχονται από την αγροτική παραγωγή.

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν)» του υπομέτρου 4.2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 358/61346/27.03.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, Χαράλαμπου Κασίμη, σε σύνολο 32 αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν, 18 αιτήσεις έτυχαν θετικής γνωμοδότησης συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 36,2 εκατ. ευρώ (16,9 εκατ. ευρώ Δημόσια Δαπάνη). Αξίζει να τονιστεί ότι ο προϋπολογισμός της δράσης καλύπτει όλες τις επενδυτικές προτάσεις που πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Οι αιτούντες, που υπέβαλαν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, θα ενημερωθούν  σχετικά με την έκδοση των αποτελεσμάτων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχουν δηλώσει κατά την αίτησή τους, από την αρμόδια Δ/νση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές προς στήριξη πρέπει να προσκομίσουν στο διάστημα από 29 Μαρτίου έως και 11 Απριλίου 2019, τα δικαιολογητικά οριστικής ένταξης που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο της Δράσης.

Επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ στο διάστημα από 29 Μαρτίου έως και 11 Απριλίου 2019.

Πολύ σύντομα θα ακολουθήσει η έγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για την οποία προβλέπεται σημαντικότατη  αύξηση του προϋπολογισμού προκειμένου να εγκριθούν κατά το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις στήριξης.

Η απόφαση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες http://www.minagric.gr, http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.espa.gr.

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

01-04-2019 10:42ΓΕΩΡΓΊΑ ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΆΚΗ

Τους έχω βρει αλλά δεν ξέρω πως να σου στείλω το λινκ. Στη Διαύγεια αν βάλεις ΑΔΑ:Ω5ΥΗ4653ΠΓ-0Υ9 θα τα δεις κάτω με τον κωδικό έργου . Δοκίμασε όπου (0) το μηδέν και αν δεν σου βγάζει κάτι το όμικρον.

Απάντηση

27-03-2019 11:46ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΔΡΕΜΜΕΝΟΥ

Καλημέρα, Που μπορούμε να δούμε τους πίνακες??? Ευχαριστώ

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία