Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Πέρασε τις «εξετάσεις» ένα στα δύο επενδυτικά εμπορίας, μεταποίησης

Εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε ο κατάλογος των επενδυτών που ορίστηκαν ως δικαιούχοι στο Μέτρο 4.2.1 της Μεταποίησης, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Agronews, που περιλαμβάνει 286 παραδεκτές αιτήσεις, 120 επιλαχούσες αιτήσεις και 97 μη παραδεκτές αιτήσεις.

aKasimisaprilexw

Γιώργος Κοντονής

61
0

Τα κονδύλια που δεσμεύτηκαν υπολογίζονται στα 370 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η Λίστα με τις επενδύσεις που εγκρίθηκαν.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

Αποφασίζουμε

1. Την έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 503 (πεντακοσίων τριών) αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Τα αποτελέσματα προκύπτουν βάσει των κριτηρίων επιλογής Πράξεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020.

2. Την ενίσχυση 286 (διακοσίων ογδόντα έξι) παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 και παρουσιάζονται με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στον ΠΙΝΑΚΑ I «ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

3. Τη μη ενίσχυση, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων, 120 (εκατόν είκοσι) παραδεκτών αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 και παρουσιάζονται με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στον ΠΙΝΑΚΑ IΙ «ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ» του Παραρτήματος της παρούσας.

4. Τη μη αποδοχή 97 (ενενήντα επτά) αιτήσεων στήριξης, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 και παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ «ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» του Παραρτήματος της παρούσας. Οι αιτήσεις στήριξης που περιλαμβάνονται στον ΠΙ ΑΚΑ ΙΙΙ κρίνονται ως μη επιλέξιμες διότι το επενδυτικό σχέδιο δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ένταξης, όπως αυτές αναφέρονται στην 2286/112759/25-10-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έλλειψη τυπικών προϋποθέσεων, έλλειψη δικαιολογητικών συμμετοχής, μη τήρηση προθεσμιών, μη ικανοποίηση κριτηρίων επιλεξιμότητας ή / και επιλογής).

5. Στους φορείς που υπέβαλλαν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ΕΦΔ σχετικά με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στην απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, η οποία είναι καταχωρημένη στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η πρόσβαση στο σύστημα είναι δυνατή μέσω του προσωπικού κωδικού του δυνητικού δικαιούχου, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στήριξης του αντίστοιχου κωδικού έργου.

6. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές προς στήριξη προσκομίζουν εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην παράγραφο 8 της παρούσας, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα της 593/37447/31-03-2017 Απόφασης του πΑΑΤ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στην 2285/112754/25-10-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά εντός του χρονικού διαστήματος αυτού, η αίτηση στήριξης δεν γίνεται αποδεκτή.

7. Επί των αποτελεσμάτων των ΠΙΝΑΚΩΝ του Παραρτήματος της παρούσας προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός του χρονικού διαστήματος της παραγράφου 8, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ και σύμφωνα με τα ορι όμενα στην 55944/Ε Θ /421/24- 05-2018 (ΦΕΚ 20 0 Β’) Α, στην 593/37447/31.03.2017 (Β΄ 1190) Απόφαση πΑΑΤ όπως ισχύει κάθε φορά και στην 2285/112754/25-10-17 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, επικαιροποιούνται οι ανωτέρω Πίνακες και δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των δικαιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο της Δράσης.

8. Η προθεσμία για την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 6 της παρούσας, ή για την άσκηση των ενδικοφανών προσφυγών της παραγράφου 7 της παρούσας αρχίζει 17 Απριλίου και λήγει 3 Μαΐου 2019.

Το δελτίο τύπου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ανακοινώνει ότι, μετά από εντατικές και συστηματικές προσπάθειες, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό» του υπομέτρου 4.2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και εξασφαλίστηκε η γενναία αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτήν όσο το δυνατόν περισσότερες θετικά αξιολογημένες επενδυτικές προτάσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 408/74175/09-04-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, Χαράλαμπου Κασίμη, θα τύχουν χρηματοδότησης συνολικά 286 επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 350 εκ. € περίπου, ενώ, μετά και την εξέταση των ενστάσεων, το ποσό αυτό δύναται να ανέλθει μέχρι και τα 370 εκ. €.

Συνολικά θα διατεθούν για την έγκριση επενδυτικών σχεδίων της δράσης, μετά την εξέταση και των ενστάσεων, 370 εκ. €, δηλαδή επιπλέον 250 εκ. € στα ήδη προβλεπόμενα 120 εκ. € της πρόσκλησης.

Με τη σημαντικότατη αυτή αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης, επιβεβαιώνεται με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο η επανειλημμένα διατυπωμένη δημόσια δέσμευση του Υπουργείου για έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη των επενδυτικών μέτρων του ΠΑΑ. Μια στάση σταθερά προσανατολισμένη στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την εξωστρέφεια των αγροτικών μας προϊόντων.

Οι αιτούντες που υπέβαλαν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, θα ενημερωθούν  σχετικά με την έκδοση των αποτελεσμάτων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την αίτησή τους, από την αρμόδια Δ/νση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές προς στήριξη πρέπει να προσκομίσουν στο χρονικό διάστημα από 17 Απριλίου έως και 3 Μαΐου 2019 τα δικαιολογητικά οριστικής ένταξης που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο της Δράσης.

Επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ κατά το χρονικό διάστημα από 17 Απριλίου έως και 3 Μαΐου 2019.

Η απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες http://www.minagric.gr, http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.espa.gr.

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία