Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Μείωση κυρώσεων σε δικαιούχους του Μέτρου 221 Πρώτη Δάσωση

Μειώνονται σημαντικά έως και 75% οι κυρώσεις για την πυκνότητα φύτευσης, του ελάχιστου ορίου έκτασης της επένδυσης και της μονομερούς διακοπής για τους δικαιούχους του Μέτρου 221 «Πρώτη Δάσωση γεωργικών γαιών» ύστερα από νέα τροποποιητική απόφαση.

Trakter-dasos_2

368
0

Η απόφαση συγκεκριμένα τροποποιεί το ύψος των ποσών που θα πρέπει να επιστρέψουν οι αγρότες δικαιούχοι εφόσον εντοπιστούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με κάποιους κανόνες, ή οι ίδιοι θέλουν να φύγουν οικειοθελώς από το Μέτρο 221.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

«Μη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις σε επίπεδο επένδυσης»

2. Tα σημεία ββ και ε της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 9 της αριθ. 800/16.1.2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 128), όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 4 της αριθ. 103/4-1-2017 (ΦΕΚ Β' 104) υπουργικής απόφασης, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«ββ. Σε περίπτωση που σε αγροτεμάχιο/α της επένδυσης, μετά το έβδομο έτος εφαρμογής και μέχρι την λήξη των δεσμεύσεων της επένδυσης, ο αριθμός των φυτών είναι μικρότερος από εβδομήντα (70) φυτά το στρέμμα, για τις φυτείες στις οποίες προβλέπονταν φύτευση με 160 ή 250 φυτά το στρέμμα και μικρότερος από είκοσι (20) φυτά το στρέμμα, για τις φυτείες των ευγενών πλατύφυλλων και λοιπών ειδών, στις οποίες προβλέπονταν φύτευση με 28 φυτά το στρέμμα, το αγροτεμάχιο απεντάσσεται από το μέτρο και ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα παρακάτω ποσά:

ββ-α. Εφόσον η διαπίστωση της παραπάνω παράβασης γίνει έως και το δέκατο τρίτο (13) έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος διαπίστωσης και επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν το 50% της συνολικής ενίσχυσης για απώλεια εισοδήματος που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη για το/τα εν λόγω αγροτεμάχιο/α, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους.

ββ-β. Εφόσον η διαπίστωση της παραπάνω παράβασης γίνει από το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων και έπειτα, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος της διαπίστωσης και επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν το 25% της συνολικής ενίσχυσης για απώλεια εισοδήματος που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη, για το/τα εν λόγω αγροτεμάχιο/α, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους.

Στην περίπτωση που η απένταξη αγροτεμαχίου/ων λόγω μη τήρησης της ελάχιστης πυκνότητας φύτευσης οδηγεί σε μείωση της συνολικής έκτασης της επένδυσης κάτω από το ελάχιστο όριο των 2 στρεμμάτων για τις επενδύσεις που εντάχθηκαν σύμφωνα με το καθεστώς του Καν. 2080/1992 ή κάτω από το ελάχιστο όριο των 3 στρεμμάτων για τους δικαιούχους που εντάχθηκαν σύμφωνα με το καθεστώς του Καν. 1257/1999, τότε απεντάσσεται το σύνολο της επένδυσης και κατ' εξαίρεση των όσων προβλέπονται στο σημείο α της παρούσας παραγράφου, επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων ββ-α και ββ-β κατά περίπτωση, ανάλογα με το έτος διαπίστωσης.»

«ε. Διακοπή των δεσμεύσεων που απορρέουν από την απόφαση έγκρισης (Μονομερής Διακοπή)

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόψει μονομερώς την εφαρμογή των δεσμεύσεων, πριν τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στο μέτρο βάσει της απόφασης έγκρισης επένδυσης, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, υποβάλλοντας στον φορέα υλοποίησης του μέτρου αίτημα οικειοθελούς αποχώρησης (μονομερούς διακοπής), η επένδυση απεντάσσεται και ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα πιο κάτω ποσά:

εα. Εφόσον το αίτημα οικειοθελούς αποχώρησης λαμβάνει χώρα έως και το δέκατο τρίτο (13ο) έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος διακοπής και επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν το 20% της συνολικής ενίσχυσης για απώλεια εισοδήματος που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη για την εν λόγω επένδυση, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους.

εβ. Εφόσον το αίτημα οικειοθελούς αποχώρησης λαμβάνει χώρα από το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων και έπειτα, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος διακοπής και επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν το 10% της συνολικής ενίσχυσης για απώλεια εισοδήματος που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη για την εν λόγω επένδυση, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους.»

Αναλυτικά, δείτε τη σχετική απόφαση εδώ.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία