Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Άνοιξε το ΕΠΑλΘ «Μέτρα Εμπορίας» με 12 εκατ. ευρώ

Άνοιξαν οι υποβολές προτάσεων για το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας και θάλασσας με τίτλο «Μέτρα Εμπορίας». Στόχος είναι η αναζήτηση νέων αγορών, η βελτίωση της ποιότητας, ιχνηλασιμότητας και της διαφάνειας της παραγωγής καθώς και της προστιθέμενης αξίας, αλλά και η προώθηση και διαφήμιση των δικαιούχων.

Fishereri

Ελισσαίος-Ιωάννης Μανιάτης

344
0

Στους δυνητικούς δικαιούχους για την αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων έργων (Πράξεων), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 2021, περιλαμβάνονται Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών ή Διακλαδικές Οργανώσεις, Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις, Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου -ΝΠΔΔ) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου -ΝΠΙΔ (εποπτευόμενα από το Δημόσιο).

Οι υποψήφιοι Δικαιούχοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014- 2020. Για τον σκοπό αυτό, ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου απαιτείται να διαθέτει ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική Δ/νση logon.mnec.gr. Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση logon.mnec.gr, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Για την υλοποίηση της Πράξης είναι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες βάσει πραγματικών εξόδων, οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

 • Δαπάνες για δράσεις για την αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των συνθηκών τοποθέτησης των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας, ανεπιθύμητων αλιευμάτων και προϊόντων με χαμηλό αντίκτυπο στο περιβάλλον.
 • Δαπάνες για δράσεις που αφορούν τη δημιουργία συλλογικής ταυτότητας των προϊόντων
 • Δαπάνες για δράσεις προώθησης της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων
 • Δαπάνες για ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για την βελτίωση των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας των προϊόντων
 • Δαπάνες για ανάπτυξη οικολογικών σημάτων ευρωπαϊκής εμβέλειας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στον Καν. (ΕΕ) 1379/2013
 • Δαπάνες για δράσεις διοργάνωσης ή/και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση της συλλογικής ταυτότητας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την γνωριμία με πιθανούς πελάτες, την βελτίωση των γνώσεων για τις νέες τάσεις σε προϊόντα, τις απαιτήσεις των αγοραστών και καταναλωτών και την ευαισθητοποίηση του κοινού και των καταναλωτών.
 • Δαπάνες σχετικές με τη συμβολή στη διαφάνεια της παραγωγής και των αγορών και διενέργεια ερευνών αγοράς και μελετών σχετικά με την εξάρτηση της Ένωσης από τις εισαγωγές.
 • Δαπάνες για δράσεις δημοσιότητας
 • Δαπάνες για εξοπλισμό
 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες μετακίνησης
 • Δαπάνες για εξωτερικούς παρόχους
 • Λοιπές δαπάνες για δράσεις που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της Πράξης
 • Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες δαπανών, είναι δυνατή η υπεργολαβία, δηλαδή η ανάθεση σε εξωτερικούς πάροχους (συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα επί συμβάσει κ.λ.π) οι οποίες παρέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκτέλεσης της Πράξης και όχι για διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές / διοικητικές δαπάνες των Δικαιούχων και παρέχονται στην βάση δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο Δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του Δικαιούχου. Ο ΦΠΑ, που μπορεί να ανακτηθεί με οποιανδήποτε τρόπο, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, ακόμη και εάν δεν ανακτάται από το Δικαιούχο. Ο ΦΠΑ, που βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων που υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα κατά αποκοπή καταβολής του φόρου, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό, που δεν μπορεί να ανακτηθεί.
 • Τεχνικά έξοδα και Απρόβλεπτες δαπάνες, σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των υπόλοιπων κατηγοριών της Πράξης

Μη επιλέξιμες και, επομένως, μη υποκείμενες σε οικονομική ενίσχυση, είναι ενδεικτικά οι κατωτέρω δαπάνες : • Δαπάνες/λειτουργικά τα οποία αφορούν την συνήθη τακτική λειτουργία του φορέα/Δικαιούχου. • Αγορά εξοπλισμού αναψυχής. • Δαπάνες για αγορά οικοπέδων. • Αγορά οχημάτων μεταφοράς προσωπικού. • Διαμόρφωση και αναβάθμιση χώρων γραφείου. • Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού και αναλωσίμων. • Εργασίες και εξοπλισμός που δεν τεκμηριώνεται στην πρόταση επακριβώς η σκοπιμότητά τους. • Χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Δικαιούχου). • Τα τραπεζικά τέλη, οι τραπεζικοί τόκοι ή τα ασφάλιστρα, οι συναλλαγματικές ζημιές από νομίσματα, οι δαπάνες που γεννώνται εκτός πεδίου εφαρμογής της Πράξης • Οι προβλέψεις ζημιών ή ενδεχομένως μελλοντικών υποχρεώσεων • Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών • Δαπάνες για εργασίες που πραγματοποιήθηκαν εκτός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στην παρ.5.7 της παρούσας. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες οι οποίες έχουν επιδοτηθεί ή έχουν ενταχθεί σε Πράξεις προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2. «Εφαρμογή της Τοπικής Ανάπτυξης (άρθρο 63 Καν. 508/2014)» (CLLD). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες, οι οποίες έχουν ενταχθεί για οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο του άρθ.66 του Κ. (ΕΕ) 508/14 και συμπεριλαμβάνονται σε Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ).

Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη μαζί με τον πλήρη φάκελο της πρότασης στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» στη διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα 11527. O φάκελος υποβάλλεται τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM για περιβάλλον WINDOWS, κείμενα σε MS WORD και πίνακες σε MSEXCEL). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, είναι η 31/12/2021. Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών. Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης.

Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής. Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας/ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.alieia.gr. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η υποβολή της πρότασης / αίτησης χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όσον αφορά την αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Οι Δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης.

Στις περιπτώσεις υπεργολαβίας που έχουν πραγματοποιηθεί, απαιτείται η υποβολή υπογεγραμμένου Συμφώνου υπεργολαβίας, με τους όρους εκτέλεσης της πράξης. Στις υπό ανάθεση υπεργολαβίες, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής προσφοράς ή προσυμφώνου. Τα δικαιολογητικά και τα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία θα υποβάλλονται στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» στη διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα 11527» Το Έντυπο Υποβολής πρότασης, όπως και όλα τα έντυπα της παρούσας Πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ (www.alieia.gr)

Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣΕΣΠΑ. Οι Δικαιούχοι αποδέχονται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη(ις) διεύθυνση(εις) email που έχουν δηλωθεί στο Έντυπο Υποβολής προς την ΕΥΔ ΕΠΑλΘ επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών.

Οι προτεινόμενες Πράξεις εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο 1 της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ο οποίος αφορά την Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Στα 12 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ποσό για τα «Μέτρα Εμπορίας», με το μέγιστο ποσοστό χορηγούμενης Δημόσιας Ενίσχυσης (Ενωσιακή και Εθνική συνδρομή) για τις Πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας, να κυμαίνεται από 60% έως 100% και να διαφοροποιείται σύμφωνα με το άρθρο 95 του Καν. (ΕΚ) 508/2014, ανάλογα με :

- εάν ο Δικαιούχος είναι ίδρυμα δημοσίου δικαίου.

- εάν οι Πράξεις υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά»,

- εάν οι Πράξεις υλοποιούνται από οργανώσεις αλιέων ή άλλους συλλογικούς δικαιούχους, - εάν οι Πράξεις υλοποιούνται από οργάνωση παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικών οργανώσεων.

Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται :

 • τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
 • τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
 • η Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου),
 • η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας),
 • οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε. Μαγνησίας),
 • η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας),
 • τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων),
 • η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης),
 • οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας),
 • οι Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου),
 • η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας),
 • οι Εχινάδες (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης).

 

Στόχοι προγράμματος

Προκειμένου να βελτιωθεί η οργάνωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με τους εξής στόχους:

 • Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένων: o Ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας. o Ανεπιθύμητων αλιευμάτων που εκφορτώνονται από εμπορικά αποθέματα σύμφωνα με τεχνικά μέτρα, με το Άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013 και το Άρθρο 8, παρ. 2 στοιχείο β) του Κανονισμού (ΕΕ) 1379/2013. o Προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που λαμβάνονται μέσω της χρήσης μεθόδων με χαμηλό αντίκτυπο για το περιβάλλον ή προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, εντός της έννοιας του Κανονισμού ΕΚ 834/2007.
 • Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας μέσω της διευκόλυνσης: o Της αίτησης για καταχώρηση ενός συγκεκριμένου προϊόντος και της προσαρμογής των ενδιαφερόμενων φορέων στις σχετικές απαιτήσεις συμμόρφωσης και πιστοποίησης βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. o Της πιστοποίησης και της προώθησης προϊόντων βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων προερχόμενων από παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, και φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων μεταποίησης. o Της άμεσης θέσης σε εμπορία των προϊόντων αλιείας από παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας ή προϊόντων αλιείας από την ακτή. o Της παρουσίασης και συσκευασίας προϊόντων.
 • Συμβολή στη διαφάνεια παραγωγής και των αγορών και διενέργεια ερευνών αγοράς και μελετών σχετικά με την εξάρτηση της Ένωσης από εισαγωγές
 • Συμβολή στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στην ανάπτυξη οικολογικού σήματος ευρωπαϊκής εμβέλειας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 1379/2013
 • Κατάρτιση τυποποιημένων συμβάσεων για τις ΜΜΕ σύμφωνων προς την Ενωσιακή Νομοθεσία
 • Διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης και προώθησης για τα βιώσιμα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε Περιφερειακό, Εθνικό ή Διεθνικό επίπεδο, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά.

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία