Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Χωρίς κατώτατο όριο τα αιτήματα πληρωμών στα Σχέδια Βελτίωσης

Την αύξηση των αιτημάτων πληρωμής από τρία σε τέσσερα και την αφαίρεση της υποχρέωσης για τους δικαιούχους να καλύπτουν με το κάθε αίτημα τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού, προβλέπει η 5η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των Σχεδίων Βελτίωσης που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

tzohnntiire

Γιώργος Κοντονής

70
3

Στην τροποποιητική απόφαση (διαθέσιμη  εδώ), προβλέπεται παράλληλα πως τα τρακτέρ και τα µελισσοκοµικά φορτηγά θα µπορούν να επιδοτηθούν ακόµα και αν έχουν ταξινοµηθεί 48 µήνες πριν λόγω των καθυστερήσεων στις εγκρίσεις που είχαν παρατηρηθεί. Επιπλέον, σημειώνονται ορισμένες διευκρινήσεις για τις τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο των φακέλων από τους δικαιούχους και ξεκαθαρίζεται πως δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσών προς επενδύσεις των οποίων ο αιτούμενος προϋπολογισμός είχε μειωθεί κατά την εγκριτική διαδικασία.

 

Αναλυτικότερα τα κυριότερα άρθρα αναφέρουν:

 

Άρθρο 1

Η παράγραφος 16 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις είναι οι δεσµεύσεις που οφείλει να τηρεί ο δικαιούχος από το έτος που αφορά η Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης που έπεται της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και για πέντε έτη. Η µελλοντική κατάσταση συµπίπτει µε το πρώτο έτος των µακροχρόνιων υποχρεώσεων.»

 

Άρθρο 2

Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο τέλος περίπτωσης 1.3.6 του άρθρου 9 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Αντίστοιχα στις επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης ή µετεγκατάστασης θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων περιλαµβάνονται και οι δαπάνες των συστηµάτων θέρµανσης για τη λειτουργία τους.»

2. Η περίπτωση 2.2.7 αντικαθίσταται ως εξής: « Η ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόµησης του ελκυστήρα να είναι έως 48 µήνες προγενέστερη της ηµεροµηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού.

3. Η περίπτωση 5.1.4 αντικαθίσταται ως εξής: « Η ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόµησης του ανθοκοµικού αυτοκινήτου να είναι έως 48 µήνες προγενέστερη της ηµεροµηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού.

4. Η περίπτωση 6.1.5 αντικαθίσταται ως εξής: « Η ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόµησης του φορτηγού να είναι έως 48 µήνες προγενέστερη της ηµεροµηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού.»

 

Άρθρο 10

Στο άρθρο 26 η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής: «Ο δικαιούχος µε βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει έως και τέσσερις αιτήσεις πληρωµής. Κάθε αίτηση µερικής πληρωµής γίνεται δεκτή εφόσον µετά την υποβολή της αποµένει προς υλοποίηση τουλάχιστον 20% του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού.»

 

Άρθρο 9

Το άρθρο 25 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 25 Τροποποίηση πράξης: [...] Με το αίτηµα τροποποίησης πρέπει να τεκµηριώνονται, κατά τον τρόπο που προβλέπεται και για την αρχική έγκριση και ιδίως:

5.1 Η αναγκαιότητα της τροποποίησης.

5.2 Το εύλογο κόστος αυτής.

5.3 Ότι, στην µελλοντική κατάσταση, α) τα νέα µεγέθη ή οι δυναµικότητες των επενδύσεων που προκύπτουν µετά από ενδεχόµενη µείωση επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της εκµετάλλευσης ή των δραστηριοτήτων του συλλογικού σχήµατος και β) ότι η ενδεχόµενη αύξηση των µεγεθών ή της δυναµικότητας των επενδύσεων είναι απαραίτητη προκειµένου

να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας της εκµετάλλευσης ή οι δραστηριότητες του συλλογικού σχήµατος.

5.4 Ότι µε το αίτηµα τροποποίησης, δεν επηρεάζονται τα σηµεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης - γνωµοδότησης (όπως π.χ. ελάχιστο οικονοµικό µέγεθος, η ελάχιστη απαιτούµενη βαθµολογία, κ.λπ.) σε βαθµό που να καθιστούν την πράξη µη επιλέξιµη.

5.5 Ότι η αιτούµενη τροποποίηση δεν έρχεται σε αντίθεση µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3.

5.6 Ότι στην περίπτωση µη υλοποίησης των εγκεκριµένων επενδύσεων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, αποδεικνύεται η νόµιµη λειτουργία της εκµετάλλευσης όπως απαιτείται κατά περίπτωση προκειµένου το έργο να θεωρείται ολοκληρωµένο.

Νωρίτερα το Agronews έγραφε

Κόβει μόρια η καινοτομία στα Σχέδια Βελτίωσης με το νέο οδηγό ενστάσεων

Την απόρριψη όλων των συμπληρωματικών εγγράφων τεκμηρίωσης για όσους έχασαν πολύτιμους βαθμούς από το κριτήριο «καινοτομίας», εισηγείται η Μονάδα Επενδύσεων για την εξέταση των ενστάσεων στα Σχέδια Βελτίωσης, σύμφωνα με το νέο οδηγό που εξέδωσε.

Η διαδικασία των ενστάσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 11 Μαΐου
για την υποβολή ενστάσεων, με τις διαχειριστικές αρχές να επισημαίνουν σε ενημέρωση προς τους μελετητές πως δεν θα υπάρξει νέα παράταση, ζητώντας να προχωρήσουν άμεσα στις οριστικοποιήσεις.

Όσον αφορά την αξιολόγηση των ενστάσεων, ο νέος οδηγός, αποσαφηνίζει περαιτέρω ορισμένα ζητήματα με τις ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες, ενώ, μέσω στοιχείων που είχαν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ το 2017 θα γίνεται η ανάκτηση στοιχείων για να εξεταστούν τυχόν λάθη στην υφιστάμενη τυπική απόδοση.

Τονίζεται επιπλέον πως η απόδοση βαθμολογίας για το κριτήριο της καινοτομίας πρέπει να γίνεται αυστηρά εξετάζοντας την αιτιολόγηση και τα έγγραφα που τυχόν έχουν συμπεριληφθεί στον φάκελο υποψηφιότητας μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών της πρωτοβάθμιας γνωμοδοτικής επιτροπής. Η συμπληρωματική τεκμηρίωση, που ενδεχομένως έχει υποβληθεί με την ένσταση, δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη καθώς έρχεται να θεραπεύσει την ελλιπή τεκμηρίωση του αρχικού φακέλου, δηλαδή την παράληψη στην μελέτη και όχι την εσφαλμένη απόφαση της Διοίκησης.

Αναλυτικά οι οδηγίες αναφέρουν:

Δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται χωρίς εξέταση οι ενστάσεις των δικαιούχων στις εξής περιπτώσεις:

1. Όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά χωρίς να υπάρξει κατόπιν φυσική προσκόμιση φακέλου.

2. Όταν ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται εκτός των αποδεκτών προθεσμιών.

3. Όταν ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται χωρίς τα δικαιολογητικά τα οποία έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν μεμονωμένα δικαιολογητικά των οποίων η μη φυσική υποβολή οφείλεται σε προφανές σφάλμα.

4. Όταν ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται με δικαιολογητικά για τα οποία δεν έχει γίνει προηγουμένως ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν την παράληψη ανάρτησης ελάχιστου αριθμού δικαιολογητικών που οφείλεται σε προφανές σφάλμα.

Οδηγίες ελέγχου της ένστασης

Για τη διενέργεια του ελέγχου της ένστασης, ανάλογα με τους λόγους για τους οποίους προσφεύγει ο δικαιούχος, η επιτροπή ακολουθεί την ροή των πινάκων όπως αυτοί εμφανίζονται στην γνωμοδότηση της αίτησης στήριξης. Οι οδηγίες για την αξιολόγηση των λόγων της ένστασης και για την, εξ αυτής, μεταβολή των στοιχείων της γνωμοδοτικής

επιτροπής είναι αυτές που δίδονται στον Οδηγό Αξιολόγησης. Ειδικά θέματα ελέγχου ενστάσεων.

1. Μηδενική τυπική απόδοση υφισταμένης.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αίτηση έχει υποβληθεί χωρίς να έχει συμπληρωθεί η καρτέλα με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης (καρτέλα 4.1 στην ενότητα 4 του ΠΣΚΕ). Το πεδίο επιλογής ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΣΔΕ στη καρτέλα ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της Ενότητας ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ-ΦΟΡΕΑ υπάρχει για τις περιπτώσεις ένστασης όπου ο δικαιούχος έχει υποβάλει την αίτηση στήριξης χωρίς να έχει συμπληρωθεί η καρτέλα με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης ενώ έχει συμπληρώσει την αντίστοιχη καρτέλα για την μελλοντική κατάσταση. Η επιτροπή ενστάσεων ανακτά, μέσω του ΠΣΚΕ, τα στοιχεία του ΟΣΔΕ για την υφιστάμενη κατάσταση και στη συνέχεια αξιολογεί την αίτηση. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται με την ενεργοποίηση του checkbox του συγκεκριμένου πεδίου ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΣΔΕ. Η ενημέρωση αφορά μόνο τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης και δεν αντιγράφεται στις καρτέλες της μελλοντικής κατάστασης τα οποία παραμένουν αμετάβλητα όπως έχουν οριστικοποιηθεί από την Γνωμοδοτική Επιτροπή κατά την εξέταση της αίτησης στήριξης του υποψηφίου. Υπενθυμίζουμε ότι η επιτροπή ενστάσεων, μετά την ολοκλήρωση της ανάκτησης των στοιχείων ΟΣΔΕ, πρέπει να συμπληρώσει τα πεδία «ΠΟΠ/ΠΓΕ» και «Βιολογική / Ολοκληρωμένη» στα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης. Προσοχή: Στις περιπτώσεις όπου τόσο η υφιστάμενη όσο και η μελλοντική κατάσταση δεν είχαν συμπληρωθεί, η ένσταση απορρίπτεται.

2. Φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες.

Στις περιπτώσεις που στην αίτηση στήριξης είχε προσκομιστεί ασφαλιστική ή/και φορολογική ενημερότητα που είχαν λήξει κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης (β' στάδιο) ή είχε προσκομιστεί βεβαίωση ασφάλισης αντί για ασφαλιστική ενημερότητα, η ενδικοφανής προσφυγή γίνεται αποδεκτή εφόσον προσκομίζεται έγγραφο από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ-ΟΓΑ) ή/και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που να αποδεικνύει ότι κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης του β' σταδίου της αίτησης στήριξης ο υποψήφιος ήταν ασφαλιστικά ή/και φορολογικά ενήμερος.

Προσοχή στα εξής:

α) Η προσκόμιση φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας για το τρέχον διάστημα ή για διάστημα προγενέστερο ή μεταγενέστερο της ημερομηνίας οριστικοποίησης του δευτέρου σταδίου της ηλεκτρονικής υποβολής, επ' ουδενί μπορεί να θεραπεύσει τις απορρίψεις που έχουν ως αίτιο τους λόγους που έχουν περιγραφεί ανωτέρω.

β) Οι περιπτώσεις όπου με την υποβολή της αίτησης στήριξης δεν έχει προσκομισθεί κάποιο έγγραφο για την απόδειξη της φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας δεν θεραπεύονται, παρά μόνο με την προσκόμιση ενημερότητας η οποία είχε εκδοθεί πριν την οριστικοποίηση του δευτέρου σταδίου της ηλεκτρονικής αίτησης, κάλυπτε την ημερομηνία οριστικοποίησης του δευτέρου σταδίου αλλά, λόγω προφανούς σφάλματος, δεν υποβλήθηκε.

3. Βαθμολογία κριτηρίου καινοτομίας.

α) Η απόδοση βαθμολογίας για το κριτήριο της καινοτομίας πρέπει να γίνεται αυστηρά εξετάζοντας την αιτιολόγηση και τα έγγραφα που τυχόν έχουν συμπεριληφθεί στον φάκελο υποψηφιότητας μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών της πρωτοβάθμιας γνωμοδοτικής επιτροπής. Η συμπληρωματική τεκμηρίωση, που ενδεχομένως έχει υποβληθεί με την

ένσταση, δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη καθώς έρχεται να θεραπεύσει την ελλιπή τεκμηρίωση του αρχικού φακέλου, δηλαδή την παράληψη στην μελέτη και όχι την εσφαλμένη απόφαση της Διοίκησης.

β) Οι περιπτώσεις καινοτομίας έχουν περιγραφεί για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στους πίνακες 1.6.1 και 1.6.2 και για τα συλλογικά σχήματα στον πίνακα 1.10 του παραρτήματος 2 της πρόσκλησης. Συνεπάγεται ότι οι πίνακες αυτοί χρησιμοποιούνται για τους αντίστοιχους υποψήφιους που αφορούν και δεν επιτρέπεται να γίνεται συνδυαστική χρήση τους. Οποιαδήποτε βαθμολόγηση, από τη δευτεροβάθμια επιτροπή, επενδυτικής δαπάνης ως καινοτόμου χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς τους πίνακες, πρέπει να είναι κατάλληλα αιτιολογημένη σύμφωνα με το ανωτέρω (α) και να έχει προηγηθεί επικοινωνία με τη ΔΑΟΠ της οικείας περιφέρειας η οποία να καταγράφεται στο πόρισμα της δευτεροβάθμιας επιτροπής.

4. Πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων.

Το κείμενο της τεκμηρίωσης του πορίσματος της επιτροπής ενστάσεων καταχωρίζεται στη καρτέλα X.2 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ και το κείμενο τεκμηρίωσης που αφορά επί μέρους επενδυτικές δαπάνες καταχωρίζεται στο πεδίο Παρατηρήσεις κάθε επενδυτικής δαπάνης. Το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (.pdf) είναι διαθέσιμο στην ενότητα Εκτυπώσεις μετά την οριστικοποίηση της εξέτασης της ένστασης και περιλαμβάνει την παραπάνω τεκμηρίωση. Επισημαίνεται ότι το πρακτικό αυτό περιέχει αναλυτικά τις επιλέξιμες επενδύσεις καθώς και τυχόν ειδικούς όρους καθώς είναι το πρακτικό που θα ακολουθεί το δικαιούχο στην υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου.

Σχόλια (3)
Προσθήκη σχολίου

11-05-2020 16:29Αγρογαια

Αντί να δώσετε επιπλέον κονδύλια για τους επιλαχοντες των σχεδίων βελτίωσης το μυαλό σας είναι να κόψετε. Αδιόρθωτοι πολιτικάντιδες μια ζωή μόνο λόγια!!!

Απάντηση

06-05-2020 16:31ΠΑΝΤΕΛΗΣ

E BEBAIA . ΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΑ Ο ΟΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΩΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ; ΑΝΤΕ ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ!

Απάντηση

06-05-2020 12:35Κουτζάς Αλέξανδρος

Πλήρως παραπλανητικός ο τίτλος του άρθρου

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία