Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Μέχρι 3.950 ευρώ ανά στρέµµα η ενίσχυση αντιχαλαζικών

Αµπέλια, µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακτινίδια και κεράσια συνιστούν  τις επιλέξιμες καλλιέργειες της 2ης πρόσκλησης της προκήρυξης του Μέτρου 5.1 που επιδοτεί την αγορά και εγκατάσταση αντιχαλαζικής και αντιβρόχινης προστασίας, τροποποίηση της οποίας υπέγραψε ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης.

antixalazika-man_3

8281
4

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το υπουργείο, πρόσφατα ο Υπουργός υπέγραψε και τα οριστικά αποτελέσματα της 1ης σχετικής πρόσκλησης επιταχύνοντας την πίστωση των χρημάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Σε ό,τι αφορά τώρα στην 2η πρόσκληση της προκήρυξης του Μέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων», σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της Agrenda, ξεχωρίζουν τρία βασικά σημεία.

Πρώτον, για πρώτη φορά εκτός από φυσικά πρόσωπα, επιλέξιµα προς ενισχύση θα είναι και τα συλλογικά σχήµατα όπως Οµάδες και Οργανώσεις Παραγωγών.

∆εύτερον, αυξάνεται η ενίσχυση για το αµπέλι κατά 200 ευρώ ανά στρέµµα καθώς πλέον θα επιδοτούνται και τα συρµατόσχοινα.

Τρίτον, ο προϋπολογισµός της προκήρυξης αυξάνεται στα 40 εκατ. ευρώ από τα 12,5 της πρώτης πρόσκλησης.

Σηµειώνεται εδώ πως αν και έχει παραδοθεί µελέτη στον ΕΛΓΑ για την ένταξη νέων καλλιεργειών στο Μέτρο, τελικά, ο Οργανισµός, δεν θα προχωρήσει στην πρόσθεσή τους, σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες.

Το Μέτρο 5.1 καλύπτει το 80% του κόστους των επενδύσεων για αγρότες και νοµικά πρόσωπα, και το 100% για συλλογικά σχήµατα αγροτών.

Επιλέξιµες δαπάνες

Οι δικαιούχοι του Μέτρου επιδοτούνται για:

  Αντιχαλαζική προστασία: ∆ενδρώδεις κάτω των 7 στρεµµάτων η επιλέξιµη δαπάνη ανά στρέµµα ορίζεται στα 2.050 ευρώ (πυκνή φύτευση 2.350 ευρώ). Άνω των 7 στρεµµάτων 1.850 ευρώ (πυκνή φύτευση 2.050 ευρώ). Για τα ρόδια αντίστοιχα η ενίσχυση φτάνει τα 1.900 και 1.700 ευρώ ανά στρέµµα. Στα αµπέλια η ενίσχυση κυµαίνεται µεταξύ 2.000 και 2.250 ευρώ το στρέµµα.

  Αντιχαλαζική και αντιβρόχικη προστασία: Αµπέλια µε υποστύλωση 3 µέτρων 3.300 ευρώ, άνω των 3,8 µέτρων 3.750. Για τα κεράσια το ποσό ορίζεται στα 3.400 ευρώ.

  ∆ίχτυα: Πυρηνόκαρπα, µηλοειδή, ροδιά και ακτινιδιά 520 ευρώ, αµπέλια 380 ευρώ.

  Αντιβροχική: Κεράσια και αµπέλια επιλέξιµη δαπάνη 1.000 ευρώ.

  Αντιπαγετική προστασία: από 8 έως 44 στρέµµατα το εύλογο κόστος κυµαίνεται αντίστοιχα από 9.000 έως 21.500 ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά µένει να επιβεβαιωθούν µε την έκδοση της προκήρυξης. Παράλληλα, αναµένεται να ισχύσουν και τα νέα κριτήρια µοριοδότησης µε µειωµένη τη βάση στους 35 πόντους (από 40), ενώ πλέον βαθµούς θα λαµβάνουν και οι εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση άνω των 20.000 ευρώ. Νέοι αγρότες, κατ’ επάγγελµα αγρότες, µέλη συλλογικών οργανώσεων, κάτοικοι ορεινών περιοχών θα έχουν επιπλέον προτεραιότητα, όπως και οι κάτοχοι καλλιεργειών µε ασφαλιζόµενη αξία άνω των 1.500 ευρώ το στρέµµα.

Αναλυτικά η απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει:

Άρθρο 6

Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των δικαιούχων

α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: .Τα συλλογικά σχήματα γεωργών είναι επιλέξιμα για στήριξη αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων. Συλλογικές επενδύσεις, είναι οι επενδύσεις που υλοποιούνται προς όφελος του ίδιου του συλλογικού σχήματος ή περισσοτέρων γεωργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων οι κάτοχοι είναι μέλη του συλλογικού

σχήματος.

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: Για τον καθορισμό των κριτηρίων βαθμολόγησης των αιτήσεων στήριξης της δράσης 5.1 έχουν θεσπισθεί οι παρακάτω αρχές κριτηρίων:

  1. i) Συχνότητα των φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων, με προτεραιότητα στις περιοχές, όπου παρατηρείται συστημικός κίνδυνος.
  2. ii) Αξία του παραγόμενου προϊόντος, με προτεραιότητα στις μεγαλύτερες αξίες παραγωγής.

iii) Ιδιότητα επαγγελματία αγρότη, όπως αυτός ορίζεται από την εθνική νομοθεσία.

  1. iv) Συλλογικότητα των επενδύσεων πρόληψης σε μια δεδομένη περιοχή.
  2. v) Οικονομικά κριτήρια, με προτεραιότητα στους δικαιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα (δεν εφαρμόζεται σε συλλογικούς φορείς).
  3. vi) Αγρότες των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

vii) Καλλιέργειες με τον χαρακτηρισμό ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) ή προϊόν Πιστοποιημένης Βιολογικής παραγωγής.

viii) Δικαιούχοι των μέτρων 112 (ΠΑΑ 2007-2013) και Μ6.1 (ΠΑΑ 2014-2020).

γ) Προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: Τα κριτήρια και η μεθοδολογία της βαθμολόγησης θα καθοριστούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 13

Όργανα διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης

α) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: .Η Γνωμοδοτική Επιτροπή είναι 3μελής, αποτελείται από υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α και συστήνεται με απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. Η Επιτροπή υποστηρίζεται γραμματειακά από τον ΕΛ.Γ.Α. Με ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη συγκρότηση και τη λειτουργία της.

β) Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 7: .Οι αξιολογητές της παραγράφου 1 ολοκληρώνουν τη διαδικασία διοικητικού ελέγχου μέσω του ΠΣΚΕ, εκτυπώνουν το έντυπο αξιολόγησης αίτησης στήριξης, το υπογράφουν, και αποστέλλουν στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή το αντίγραφο του φυσικού φακέλου μαζί με αντίγραφο του εντύπου αξιολόγησης αίτησης στήριξης. Με ευθύνη του αξιολογητή ενημερώνεται ο πρωτότυπος φάκελος με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης μαζί με το έντυπο αξιολόγησης αίτησης στήριξης. Με αντίγραφα των εγγράφων αυτών ενημερώνεται και ο φάκελος που αποστέλλεται στη γνωμοδοτική επιτροπή. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων ισχύουν αναλογικά και για τις γνωμοδοτικές επιτροπές..

Άρθρο 26

Γενικές διατάξεις

β) Στο άρθρο 26 προστίθεται παράγραφος 8: .Οι χρονικές αναφορές σε προθεσμίες της παρούσης αναφέρο νται σε ημερολογιακές ημέρες.

 

Σχόλια (4)
Προσθήκη σχολίου

06-06-2020 22:54Γιωργος

Τα λεφτά της δασωσης καπνός των προηγούμενων προγραμμάτων καπνός των νέων η δεύτερη δόση αναμεινατε

Απάντηση

05-06-2020 00:52Αρισταρχος

Εχουν εκκρεμοτητες σε ολα τα παλια προγραμματα και χρωστουν ενα σκασμο χρημματα, φροντισαν να φανε τα λεφτα της δασωσης που περιμεναν οι αγροτες εδω και 3 χρονια ενω κωλοβ@ρ@νε την εκπαιδευση των νεων αγροτων για να μην κλεισουν το προγραμμα και να μην δωσουν τα χρηματα της β" δοσης αλλα ανακοινωνουν νεα μετρα για να κοροιδεψουν και οταν ολοκληρωθουν αλλοι θα δωσουν τα λεφτα.

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία