Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Από 30 Ιούλη έως 7/9 αιτήσεις στην 3η πρόσκληση Κομφούζιο 20 εκατ. ευρώ

Από τις 30 Ιουλίου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης οι ενδιαφερόμενοι αγρότες στο Μέτρο 10.1.8 «Κομφούζιο» σύμφωνα με την προκήρυξη ύψους 20 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε και επιδοτεί την τοποθέτηση ατμιστήρων και παγίδων σε δενδροκαλλιέργειες με ετήσια ενίσχυση μέχρι 70 ευρώ το στρέμμα.

18-19_7_2

Γιώργος Κοντονής

33
2

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στην Πρόσκληση, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης.

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018/.

Μέσω της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), παρεμποδίζεται η σύζευξη των ακμαίων των ακόλουθων μικρολεπιδοπτέρων:

 • καρπόκαψα (Grapholitha molesta), ανάρσια (Anarsia lineatella) και φυλλοδέτη (Adoxophyes orana), εντομολογικών εχθρών της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς
 • καρπόκαψα της μηλιάς (Cydia pomonella), εντομολογικού εχθρού της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς
 • καρπόκαψα της δαμασκηνιάς (Grapholitha funebrana), εντομολογικού εχθρού της δαμασκηνιάς
 • ευδεμίδα (Lobesia botrana), εντομολογικού εχθρού του αμπελιού

Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των ανωτέρω μικρολεπιδοπτέρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες και στους αμπελώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η δράση.

Πεδίο εφαρμογής

Η δράση αφορά τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς, της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς, της δαμασκηνιάς και του αμπελιού (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο, σταφίδα).

 

Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια Ευρώ (20.000.000 €) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

 

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης.

 

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης για κάθε επιλέξιμη καλλιεργητική ομάδα ορίζεται:

 • στα 387 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο (2) έτη εφαρμογής και στα 454 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς οι οποίες, για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, αποτελούν την καλλιεργητική ομάδα των πυρηνοκάρπων (πλην δαμασκηνιάς)
 • στα 542 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία (3) έτη εφαρμογής και στα 627 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο (2) έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς οι οποίες, για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, αποτελούν την καλλιεργητική ομάδα των μηλοειδών
 • στα 540 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο (2) έτη εφαρμογής και στα 704 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής, για την καλλιέργεια της δαμασκηνιάς
 • στα 356,30 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία (3) έτη εφαρμογής και στα 426,30 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο (2) έτη εφαρμογής, για το οινοποιήσιμο αμπέλι
 • στα 490,80 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία (3) έτη εφαρμογής και στα 563,50 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο (2) έτη εφαρμογής, για το επιτραπέζιο αμπέλι, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η σταφίδα.

Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται μέχρι το ύψος των 14 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως. Στο αναγραφόμενο ύψος της αμοιβής του επιβλέποντα Γεωπόνου (14 €/Ha/έτος), ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.

Στην περίπτωση των ποικιλιών αμπέλου διπλής χρήσης, για τον υπολογισμό, κατά την ένταξη, της δημόσιας δαπάνης στο Τεχνικό Δελτίο της πράξης, λαμβάνεται υπόψη το ύψος ενίσχυσης της καλλιεργητικής ομάδας (χρήσης) αμπελιού (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο - σταφίδα) της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2020 του υποψηφίου.

 

Κριτήρια ένταξης δικαιούχου

Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου – Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

Α. Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Β. Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.1.1.Α του παρόντος, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων: 1. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών. 2. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη. 3. Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος διαπίστωσης της παράβασης.

 

Κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης

Τα κριτήρια για την ένταξη μιας εκμετάλλευσης στην παρούσα Πρόσκληση, διακρίνονται σε: α) κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης και β) κριτήρια επιλογής.

3.2.1 Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης

 1. Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2020 του υποψηφίου με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, δαμασκηνιά, αμπέλι) ή με συγκαλλιέργεια των ως άνω επιλέξιμων καλλιεργειών.
 2. Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία:

α) είναι ενταγμένα στο Μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών

β) είναι ενταγμένα στο πλαίσιο των υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 και 5218/20-6-2018 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 10.1.08 του Μέτρου 10 ή/και σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020, συμπεριλαμβανομένης της υπ’ αριθμ. 130/5917/18-1-2017 Πρόσκλησης για τη δράση «11.1.1 - Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014-2020.

γ) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ έτους 2020 του υποψηφίου.

δ) είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2020 του υποψηφίου με μη επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια ή συγκαλλιέργεια.

ε) είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2020 του υποψηφίου ως αμπελώνες υπό αναδιάρθρωση στους οποίους δεν έχει υλοποιηθεί αναφύτευση αλλά βρίσκονται σε αγρανάπαυση/καλή γεωργική κατάσταση. Αντιθέτως, αμπελώνες υπό αναδιάρθρωση στους οποίους έχει ήδη υλοποιηθεί αναφύτευση και οι οποίοι είναι δηλωμένοι στην ΕΑΕ 2020 του υποψηφίου ως αμπελώνες για παραγωγή οίνου, είναι επιλέξιμοι για ένταξη στη δράση.

 1. α) Οι υποψήφιοι/δικαιούχοι της παρούσας δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης για το ίδιο αγροτεμάχιο και στη δράση 10.1.10 «Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020.

β) Δικαιούχοιτων υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 και 5218/20-6-2018 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 10.1.08, δύνανται να υποβάλουν αίτηση στήριξης στην παρούσα Πρόσκληση, για διαφορετικά αγροτεμάχια από εκείνα τα οποία έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο των ως άνω Προσκλήσεων.

 1. Ένας υποψήφιος/δικαιούχος της παρούσας, μπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξης σε περισσότερες από μία δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020, για διαφορετικά από τα ενταγμένα στο πλαίσιο της δράσης της παρούσας αγροτεμάχια.

 

Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης

Για τους υποψηφίους, οι εκμεταλλεύσεις των οποίων πληρούν καταρχάς το κριτήριο επιλεξιμότητας της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης της Πρόσκλησης της δράσης είναι μεγαλύτερος του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης, ισχύουν τα κάτωθι βαθμολογικά κριτήρια επιλογής:

Υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση, όσον αφορά στα υπόγεια ύδατα: Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha) σε περιοχές με κακή ποιοτική κατάσταση υπογείων υδάτων (0,05-0,10 Ha = 0,8 μόρια 0,11-0,20 = 1,6 μόρια 0,21-0,3 = 2,4 μόρια … 3,91-4,00 = 32 μόρια … ≥ 9,91 Ha = 80 μόρια): Μοριοδότηση 0,8 – 80

Οι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων): Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha) εντός προστατευόμενων περιοχών (0,05-0,10 Ha = 0,7 μόρια 0,11-0,20 = 1,4 μόρια 0,21-0,3 = 2,1 μόρια … 3,91-4,00 = 28 μόρια … ≥ 9,91 Ha = 70 μόρια): Μοριοδότηση 0,7 – 70

Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών: Ο αιτών ανήκει σε ομάδα ή οργάνωση παραγωγών: Μοριοδότηση ΝΑΙ = 50

Σε περίπτωση που μια υπό ένταξη εκμετάλλευση πληροί περισσότερα του ενός κριτήρια επιλογής, τα μόρια υπολογίζονται αθροιστικά. Για τις ανάγκες των κριτηρίων επιλογής της δράσης, η πιστοποίηση τόσο της συνολικής υπό ένταξη γεωργικής γης σε περιοχές με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση υπογείων υδάτων όσο και της συνολικής υπό ένταξη γεωργικής γης εντός προστατευόμενης περιοχής (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) καθώς και της ιδιότητας του υποψηφίου ως μέλους αναγνωρισμένης Ομάδας ή Οργάνωσης παραγωγών, γίνεται μηχανογραφικά.

Για τις ανάγκες των κριτηρίων επιλογής 1.1 «Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha) σε περιοχές με κακή ποιοτική κατάσταση υπογείων υδάτων» και 2.1 «Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha) εντός προστατευόμενων περιοχών», η πιστοποίηση της προτεινόμενης προς ένταξη εκμετάλλευσης που πληροί τα εν λόγω κριτήρια, βασίζεται σε δεδομένα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Για τις ανάγκες μοριοδότησης των υποψηφίων βάσει του ως άνω κριτηρίου επιλογής 3.1 «Ο αιτών ανήκει σε ομάδα ή οργάνωση παραγωγών», χρησιμοποιούνται τα πλέον πρόσφατα οριστικά καταχωρημένα στοιχεία των παραγωγών μελών των αναγνωρισμένων Ομάδων Παραγωγών (ΟμΠ) και Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ) των τομέων οπωροκηπευτικών και οίνου, στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών» (τομέας οπωροκηπευτικών), η οποία, ως προς τις Οργανώσεις Παραγωγών, δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 3704/88539/2-8-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2516/Β΄/16-8-2016), όπως ισχύει, καθώς και στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών» (τομέας οίνου). Υποψήφιοι - μέλη Ομάδων ή Οργανώσεων Παραγωγών των οποίων η αναγνώριση έχει ανακληθεί, όπως αυτό αποτυπώνεται στα ηλεκτρονικά «Μητρώα Οργανώσεων Παραγωγών» των τομέων οπωροκηπευτικών και οίνου, δεν λαμβάνουν τη μοριοδότηση του κριτηρίου 3.1 «Ο αιτών ανήκει σε ομάδα ή οργάνωση παραγωγών».

 

Αιτήσεις στήριξης

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 30/7/2020 έως 7/9/2020. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στην παρούσα Πρόσκληση, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης.

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018/.

Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης στήριξης θα υπάρχει αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο εγγραφής https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ .

Δεν απαιτείται η αποστολή από τους υποψήφιους προς τον ΕΦΔ ή τις κατά τόπους ΔΑΟ/ΔΑΟΚ, υπογεγραμμένων αντίγραφων ή αποδεικτικών κατάθεσης της αίτησης στήριξης. Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΠΣ, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου καθώς και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να διορθώνουν και να ανακαλούν εν όλω ή εν μέρει την αίτηση στήριξης μέσω του ΠΣ, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, όπως προβλέπεται στην παρούσα Πρόσκληση. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι ακολουθούν διαδικασία ανάλογη της αρχικής υποβολής της αίτησης στήριξης. Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, οι υποψήφιοι αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέσω του ΠΣ μεταφέρονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ.

Βρείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση 

Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει τα εξής: 

Εκδόθηκε η 3η πρόσκληση για τη δράση «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ»
προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ εξέδωσε την 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια υερώ.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 30/07/2020 έως 07/09/2020.

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης. Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2020 του υποψηφίου με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες: ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά και, για πρώτη φορά, δαμασκηνιά και αμπέλι (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο, σταφίδα).

Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται για μια πενταετία, η οποία ξεκινά από την 1η Απριλίου 2020, να εφαρμόζουν τη μέθοδο της παρεμπόδισης σύζευξης των μικρολεπιδοπτέρων - εχθρών των επιλέξιμων στο πλαίσιο της δράσης καλλιεργειών και συγκεκριμένα της καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη στην περίπτωση της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς, της καρπόκαψας της μηλιάς στην περίπτωση της μηλιάς, αχλαδιάς και κυδωνιάς, της καρπόκαψας της δαμασκηνιάς στην περίπτωση της δαμασκηνιάς και της ευδεμίδας στην περίπτωση του αμπελιού. 

Η ενισχυόμενη μέθοδος συνίσταται στην εγκατάσταση φερομονικών ατμιστήρων/διαχυτήρων (dispensers) και παγίδων παρακολούθησης. Οι ατμιστήρες/διαχυτήρες απελευθερώνουν φερομόνη φύλου με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων και να ελαχιστοποιείται, έτσι, ο πληθυσμός των επιβλαβών για τις καλλιέργειες προνυμφών των εντόμων.

Στόχος της δράσης είναι η σταδιακή υποκατάσταση της χημικής καταπολέμησης των εντόμων – στόχων της δράσης, συμβάλλοντας, με τον τρόπο αυτό, στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους οπωρώνες και τους αμπελώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η ενισχυόμενη μέθοδος.

Η πρόσκληση θα βρίσκεται αναρτημένη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

15-07-2020 01:59Γιωργος

Ακυρο το αρθρο.η υποθεση "κομφουζιο" ειναι χαμενη υποθεση.ειναι δοκιμασμενη μεθοδος που απετυχε παταγωδως.ολα γινονται για να πουλησει η καθε εταιρια φυτοφαρμακων.η δοκιμη ειχε γινει σε καλλιεργεια σουλτανινας σε αγροτεμαχιο αρκετων στρεμματων.την εκταση παρακολουθουσε η ιδια η εταιρια πωλησης των φερορμονων που προκαλουν το υποτιθεμενο "κομφουζιο".το αποτελεσμα ηταν τραγικο,παρ'ολο που ο παραγωγος δεν αρκεστηκε στις καψουλες αλλα εκανε και καποιους ψεκασμους συνδυαστικα με τις καψουλες.η ευδεμιδα αλωνιζε μεσα στο χωραφι και ο παραγωγος βρεθηκε εκτεθιμμενος να χασει την παραγωγη του.η απαντηση της εταιριας ηταν οτι το τοπικο μικροκλιμα,δεν αφηνει τις φερορμονες να "δουλεψουν".αντε γεια λοιπον!!!!!!! Ειναι παλιο το θεμα.δεν ειναι κατι καινουριο!!!!!!!

Απάντηση

14-07-2020 22:05Καραγιάννης Γρηγόριος

Μεγάλη αγάπη από την προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΑΑΤ αλλά και από την σημερινή έχουν οι περιοχές ΝΑΤΟΥΡΑ υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ή απλά έτυχε;

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία