Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Προκαταβολή 50% με πρώτο αίτημα πληρωμής εντός έξι μηνών για τα Αντιχαλαζικά

Οδηγίες προς τους δικαιούχους της 1ης προκήρυξης του Μέτρου 5.1 «Αντιχαλαζική Προστασία» εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου αναφέρει πως θα πρέπει να προχωρήσουν στο πρώτο αίτημα πληρωμής εντός έξι μηνών, ενώ έχουν δικαίωμα για έργα έως 100.000 ευρώ να καταθέσουν 3 αιτήματα πληρωμής και για έργα άνω των 100.000 ευρώ, 4 αιτήματα.

antixalazika-man_22213

951
0

Σημειώνεται εδώ, πως στην 1η πρόσκληση του Μέτρου 5.1 έχουν ενταχθεί συνολικά 422 δικαιούχοι ενώ αναμένεται μέσα στον Αύγουστο και μία δεύτερη πρόσκληση ύψους 25 εκατ. ευρώ που θα επιδοτεί επενδύσεις σε αντιχαλαζικά δίχτυα για αμπελώνες και δενδροκαλλιέργειες, καλύπτοντας δαπάνες για φυσικά πρόσωπα στο 85% των τιμολογίων.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τις προκαταβολές και τα αιτήματα πληρωμών ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει:

Αιτήσεις χορήγησης προκαταβολής

Για την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής στήριξης του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος υποβάλλει, μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, μέσω ΠΣΚΕ τυποποιημένη Αίτηση Προκαταβολής η οποία λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από αυτό.

Η χορήγηση προκαταβολής δεν υπερβαίνει το 50% της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. Ο δικαιούχος υποβάλλει μέσω ΠΣΚΕ τυποποιημένη Αίτηση Προκαταβολής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Έντυπο Αίτησης Λήψης Προκαταβολής Δικαιούχου). Η πληρωμή προκαταβολής υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης από αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της αιτούμενης προκαταβολής. Η Εγγυητική Επιστολή πρέπει να είναι διατυπωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα . Οι εγγυητικές επιστολές εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από Επίσημη Μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένα τραπεζικά ιδρύματα σύμφωνα με τη λίστα που κάθε φορά επικαιροποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον, απαιτείται βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού αποκλειστικά για τους σκοπούς της προκαταβολής.

Ο Υπεύθυνος Παρακολούθησης του Υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, πραγματοποιεί το διοικητικό έλεγχο χορήγησης προκαταβολής, στην έδρα του αρμόδιου υποκαταστήματος συμπληρώνοντας τυποποιημένο υπόδειγμα από το ΠΣΚΕ (Έντυπο Ελέγχου & Αξιολόγησης Αίτησης Προκαταβολής) (Ε_3).

Αιτήσεις μερικής πληρωμής και τελικής πληρωμής

Για την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής στήριξης του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος υποβάλλει, μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, μέσω ΠΣΚΕ τυποποιημένη Αίτηση Μερικής/ Τελικής Πληρωμής η οποία λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από αυτό. Ο δικαιούχος με βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει έως και τρεις (3) αιτήσεις πληρωμής μέσω ΠΣΚΕ για αιτήσεις στήριξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ και έως τέσσερις (4) δόσεις για αιτήσεις στήριξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 100.000 ευρώ, σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα (Έντυπο Αίτησης Πληρωμής Δικαιούχου).

Η πρώτη Αίτηση Πληρωμής υποβάλλεται από το δικαιούχο το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης πράξης και αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Στις δόσεις καταβολής της στήριξης δεν περιλαμβάνεται η Αίτηση Προκαταβολής. Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, δηλαδή η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και της ημερομηνίας υποβολής της Τελικής Αίτησης Πληρωμής, ορίζεται στους εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει λάβει προκαταβολή, η πρώτη Αίτηση Πληρωμής κατατίθεται από το δικαιούχο και γίνεται δεκτή όταν:

α) Έχει υλοποιηθεί εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ικανό ώστε το ποσό της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης να είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό της προκαταβολής ή

β) έχει υλοποιηθεί φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μικρότερο από το ποσό της προκαταβολής αλλά η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από νέα η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της δημόσιας δαπάνης του πρώτου αιτήματος πληρωμής και της αρχικής προκαταβολής ή

γ) έχει υλοποιηθεί φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μικρότερο από το ποσό της προκαταβολής και ο υποψήφιος επιστρέφει τη διαφορά μεταξύ της δημόσιας δαπάνης του πρώτου αιτήματος πληρωμής και της αρχικής προκαταβολής.

Δίνεται η δυνατότητα στον δικαιούχο να ζητήσει την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής εάν προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της δημόσιας δαπάνης του πρώτου αιτήματος πληρωμής και της προκαταβολής ή αν επιστρέψει τη διαφορά μεταξύ της δημόσιας δαπάνης του πρώτου αιτήματος πληρωμής και της προκαταβολής.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία