Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Προδημοσίευση πρόσκλησης για αντιχαλαζικά, ενίσχυση 3.950 ευρώ

Στην προδημοσίευση του Μέτρου 5.1 για την ενίσχυση αντιχαλαζικών προχώρησε ο ΕΛΓΑ, με την προκήρυξη όπως ανακοινώνει να βγαίνει αρχές Δεκεμβρίου. Έως 2.050 ευρώ το στρέμμα η ενίσχυση για Δενδρώδεις (Πυρηνόκαρπα, Μηλοειδή), έως 3.550 ευρώ το στρέμμα για τα αμπέλια ενώ για τα κεράσια η επιδοτούμενη δαπάνη φτάνει τα 3.950 ευρώ.

αντιχαλαζικο-διχτυ-1024x768_2

399
1

Σύμφωνα με την προδημοσίευση της προκήρυξης τα ποσά προς ενίσχυση (εύλογο κόστος) ανά καλλιέργεια και έργο, έχουν ως εξής:

 

 

 

Το δελτίο τύπου του υπουργείου αναφέρει σχετικά

Ο ΕΛ.Γ.Α σήμερα, την 5-11-2020 προχωρά στην προδημοσίευση της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων - Υπομέτρο 5.1: «Επενδύσεις σε προληπτικά μετρά που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθήκων και καταστροφικών συμβάντων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Η αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης, προσδιορίζεται χρονικά στις αρχές Δεκεμβρίου. Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 15.000.000€.


Στον παρακάτω σύνδεσμο παρατίθεται η 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: http://www.elga.gr/files/METRO_5.1/2-5-1_05112020.pdf

Αναλυτικότερα η προδημοσίευση αναφέρει:

 Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι, στις αρχές Δεκεμβρίου του 2020, προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Αιτήσεων Στήριξης από το Υπομέτρο 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθήκων και καταστροφικών συμβάντων», του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων» του Π.Α.Α. 2014 – 2020. Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2020 (έτος αναφοράς). Το έτος 2020 θα αποτελεί και το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της Πρόσκλησης.

 

Α. Στόχος της δράσης Το καθεστώς ενισχύσεων «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» στόχο έχει να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας ώστε να επιτραπεί στις εκμεταλλεύσεις να διατηρήσουν τα επίπεδα ποιότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς τη θέση τους στην αγορά.

 

 Β. Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής Το καθεστώς εφαρμόζεται για τα συστήματα ενεργητικής προστασίας, τις περιοχές της επικράτειας και τις καλλιέργειες που ορίζονται στις επόμενες περιπτώσεις: α) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες εσπεριδοειδών, β) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής. γ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου. δ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

 

Γ. Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας επενδύσεων α) Οι προς χρηματοδότηση δαπάνες: αα) αφορούν εγκατεστημένες -κατά την παραλαβή του έργου- καλλιέργειες του πεδίου εφαρμογής του καθεστώτος, ββ) αφορούν το συνδυασμό καλλιεργειών και συστημάτων ενεργητικής προστασίας του πεδίου εφαρμογής του καθεστώτος, γγ) υλοποιούνται σε αγροτεμάχια των οποίων η νόμιμη κατοχή είναι διάρκειας κατ’ ελάχιστον εννέα (9) ετών από την οριστικοποίηση της αίτησης στήριξης, και σε κάθε περίπτωση καλύπτει τη περίοδο των μακροχρονίων υποχρεώσεων, δδ) αφορούν καλλιέργειες σε καλή κατάσταση, που δεν παρουσιάζουν κενά φύτευσης σε ποσοστό πάνω από το 10% στο σύνολο της καλλιέργειας, εε) διαθέτουν πιστοποιητικό σύμφωνα με τα όσα θα ορίζονται και στστ) πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που θα αναφέρονται σε σχετικό Παράρτημα. β) Ειδικά για τα συστήματα ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών από τον παγετό το μέσο θα πρέπει να προστατεύει τουλάχιστον το 80% των επιλέξιμων εκτάσεων. γ) Σε περίπτωση μίσθωσης, παραχώρησης κ.λπ. του αγροτεμαχίου υλοποίησης των δαπανών, η διάρκεια της νόμιμης κατοχής υπολογίζεται ως διαφορά μεταξύ του έτους λήξης της μίσθωσης, παραχώρησης κ.λπ. και του έτους της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης.

 

Δ. Επιλέξιμες δαπάνες α) Ενισχύονται δαπάνες εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας ως ακολούθως αα) η προμήθεια καινούργιων συστημάτων ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό, ββ) η προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι, γγ) η προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή, δδ) η προμήθεια καινούργιου συνδυαστικού συστήματος προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή, εε) η προμήθεια καινούργιου αντιχαλαζικού διχτυού για τοποθέτησή του σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι, στστ) η προμήθεια καινούργιων αντιχαλαζικού διχτυού και αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή τους σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή ζζ) η προμήθεια καινούργιας αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή της σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή και ηη) γενικές δαπάνες, όπως δαπάνες συμβούλων και μηχανικών, συνδεόμενες με τις δαπάνες των εδαφίων αα’, ββ’, γγ’, δδ, εε’, ζζ και στ’στ’ και αφορούν το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων. Οι προμήθειες των ανωτέρω περιλαμβάνουν την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση των επιλέξιμων δαπανών. β) Οι δαπάνες της προηγούμενης περίπτωσης α’ θα ενισχύονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα αναφέρονται σε σχετικό Παράρτημα της τελικής μορφής της 2ης Πρόσκλησης.

γ) Οι γενικές δαπάνες υπολογίζονται ως ποσοστό έως 10% πλέον του συνόλου των ανωτέρω επιλέξιμων δαπανών. Όλες οι γενικές δαπάνες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι χαμηλότερες των 300 ευρώ και να μη ξεπερνούν το ποσό των 10.000 ευρώ.

 Ε. Μη επιλέξιμες δαπάνες α) Δεν ενισχύονται: αα) δαπάνες που δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης, όπως δαπάνες για την κανονική λειτουργία της εκμετάλλευσης, δαπάνες συντήρησης, αγοράς εφοδίων κ.λπ., ββ) δαπάνες που αποσβένονται εντός του έτους, γγ) ΦΠΑ, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος και λοιπές δημοσιονομικές δαπάνες, δδ) δαπάνες αγοράς γης οποιασδήποτε νομικής ή άλλης μορφής (πχ αγροτεμάχιο, οικόπεδο, γήπεδο κ.λπ.), εγκαταστάσεων, μεταχειρισμένου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, εε) τόκοι χρέους, στστ) δαπάνες που υλοποιούνται πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης με εξαίρεση τις γενικές δαπάνες, ζζ) γενικές δαπάνες που υλοποιούνται πριν την 01/01/2014, ηη) δαπάνες που αφορούν αιτήματα τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης και υλοποιούνται πριν την υποβολή της αίτησης τροποποίησης, θθ) δαπάνες αντικατάστασης και ιι) δαπάνες απόσβεσης κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. β) Νοούνται δαπάνες αντικατάστασης, δαπάνες αντικατάστασης υφιστάμενων συστημάτων ενεργητικής προστασίας της γεωργικής εκμετάλλευσης του δικαιούχου που δεν έχουν ακόμα αποσβεστεί.

 

 ΣΤ. Ποσά και ποσοστά στήριξης

 α) Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως τις 100.000,00 ευρώ.

 

β) Εξαίρεση από τα παραπάνω αποτελούν τα Σ.Σ.Γ. στην περίπτωση επένδυσης ενεργητικού συστήματος για την προστασία των καλλιεργειών από την βροχόπτωση ή/και το χαλάζι, όπου ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται έως το 1.000.000,00 ευρώ.

 

γ) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και των Συλλογικών Σχημάτων Γεωργών στο 100%.

 

Ζ. Δικαιούχοι – Δικαιώματα, όροι και προϋποθέσεις ένταξης Δικαιούχοι του καθεστώτος ενίσχυσης μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και Συλλογικά Σχήματα Γεωργών.

  

Ζ.1. Δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα

 α) Δικαιούχος του καθεστώτος δύνανται να κριθεί κάθε φυσικό πρόσωπο που, την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης, πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: αα) είναι ενεργός γεωργός που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν έχει συμπληρώσει το 61ο, ββ) έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος 2020 γγ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο και δδ) να έχει εξοφλήσει τις ασφαλιστικές του εισφορές στον ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2019 κατά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση της αίτησης.

 

β) Η ηλικία υπολογίζεται ως διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης και της ημερομηνίας γέννησής του υποψηφίου.

 Ζ.2. Δικαιούχοι νομικά πρόσωπα Δικαιούχος του καθεστώτος δύναται να κριθεί κάθε νομικό πρόσωπο που την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: αα) έχει συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον εμπορικό και συνεταιριστικό δίκαιο και εμφανίζεται με τη νομική μορφή Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ), Ετερόρρυθμης Εταιρείας (ΕΕ), Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ), Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) και του Αγροτικού Συνεταιρισμού, ββ) με την επιφύλαξη ότι, η διάρκεια του νομικού προσώπου υπολογίζεται ως διαφορά μεταξύ του έτους της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης και του έτους λύσης της εταιρικής σχέσης και δεν γίνεται δεκτή η αορίστου διάρκειας ισχύς της εταιρικής σχέσης, έχει διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης και σε κάθε περίπτωση τέτοια που να καλύπτει τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του καθεστώτος, γγ) έχει ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας, δδ) είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ εφόσον υποχρεούται από την κείμενη νομοθεσία, εε) έχει την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, στστ) έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος 2020, ζζ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο, ηη) δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υποβάλει αίτηση πτώχευσης, λύση, αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, θθ) αποδέχεται την υποβολή της αιτούμενης επενδυτικής πρότασης στο καθεστώς της παρούσας, ιι) έχει εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο ως υπεύθυνο υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης και ιαια) έχει εξοφλήσει τις ασφαλιστικές του εισφορές στον ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2019 κατά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση της αίτησης.

 

Ζ.3. Δικαιούχοι Συλλογικά Σχήματα Γεωργών (ΣΣΓ) α) Για την εφαρμογή της παρούσας ως συλλογικά σχήματα γεωργών (ΣΣΓ) νοούνται αποκλειστικά οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί του Ν. 4673/2020, οι Ομάδες παραγωγών (Ομ. Π) και οι Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π) του Ν 4384/2016 όπως ισχύει κάθε φορά. β) Τα ανωτέρω ΣΣΓ δύναται να συμμετέχουν επ’ ωφελεία των μελών τους (δήλωση των αγροτεμαχίων στο ΟΣΔΕ από τα μέλη) για την αντιπαγετική προστασία ενώ για ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από χαλάζι και βροχή μπορούν να συμμετέχουν με αγροτεμάχια που ανήκουν κατά κυριότητα ή κατά χρήση στο ΣΣΓ. γ) Δικαιούχος του καθεστώτος δύναται να κριθεί κάθε ΣΣΓ που την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: αα) έχει συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, ββ) τα ωφελούμενα από την επένδυση μέλη του ΣΣΓ πληρούν τις προϋποθέσεις του σημείο Ζ.1 εάν φυσικά πρόσωπα ή του σημείου Ζ.2. εάν νομικά πρόσωπα, γγ) με την επιφύλαξη ότι, η διάρκεια του ΣΣΓ υπολογίζεται ως διαφορά μεταξύ του έτους της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης και του έτους λύσης της εταιρικής σχέσης και δεν γίνεται δεκτή η αορίστου διάρκειας ισχύς της εταιρικής σχέσης, έχει διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης και σε κάθε περίπτωση τέτοια που να καλύπτει τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του καθεστώτος, δδ) είναι εγγεγραμμένο και ενήμερο στο οικείο μητρώο, όπως αυτό ορίζεται από την νομοθεσία, εε) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο, στστ) δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υποβάλει αίτηση πτώχευσης, λύση, αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, ζζ) αποδέχεται την υποβολή της αιτούμενης επενδυτικής πρότασης στο καθεστώς της παρούσας κατονομάζοντας τα ωφελούμενα μέλη από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ηη) η αιτούμενη επενδυτική πρόταση αφορά αποκλειστικά την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων και θθ) έχει εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο ως υπεύθυνο υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης. δ) Η διάρκεια του ΣΣΓ υπολογίζεται ως διαφορά μεταξύ του έτους της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης και του έτους λύσης της εταιρικής σχέσης. Δεν γίνεται δεκτή η αορίστου διάρκειας ισχύς της εταιρικής σχέσης. ε) Συλλογικές επενδύσεις, είναι οι επενδύσεις που υλοποιούνται προς όφελος τουλάχιστον του 50% των μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού ή της Ομ. Π. ή της Ο.Π. ή πραγματοποιούνται σε αγροτεμάχια που ανήκουν κατά κυριότητα η κατά χρήση στο συλλογικό σχήμα γεωργών. στ) Ο υπεύθυνος υλοποίησης είναι το πρόσωπο με το οποίο επικοινωνούν οι αρμόδιοι φορείς.

 Η. Κριτήρια Επιλογής Τα κριτήρια επιλογής, η μοριοδότηση ανά κριτήριο, οι συντελεστές βαρύτητας και η ελάχιστη βαθμολογία θα αποτυπώνονται σε σχετικό Παράρτημα, που θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης.

 Θ. Υποχρεώσεις δικαιούχων α) Οι δικαιούχοι του καθεστώτος αναλαμβάνουν υποχρεώσεις τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης, όσο και μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησής της και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της (μακροχρόνιες υποχρεώσεις). β) Στη διάρκεια υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης, οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν: αα) να υλοποιήσουν τις εγκεκριμένες δαπάνες σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση στήριξης όπως αυτή εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές, την απόφαση έγκρισης πράξης, ββ) να υποβάλουν την πρώτη αίτηση πληρωμής εντός των οριζόμενων προθεσμιών, γγ) να ολοκληρώνουν την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης εντός των οριζόμενων χρονοδιαγραμμάτων, δδ) να τηρούν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας τη στιγμή υποβολής του αιτήματος πρώτης πληρωμής, εε) να παρέχουν κάθε σχετική πληροφόρηση προκειμένου να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επενδυτικής πρότασης, στστ) να καταχωρούν σε χωριστό λογιστικό σύστημα ή χρησιμοποιώντας ξεχωριστή κωδικοποίηση όλες τις πράξεις που σχετίζονται με την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της επενδυτικής τους πρότασης και να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της Φορολογικής Διοίκησης (πχ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών του Ν. 4046/12 (Α’ 22) όπως ισχύει κάθε φορά) καθώς και να παρέχουν πρόσβαση στις αρμόδιες αρχές, ζζ) να διατηρούν σε ξεχωριστό αρχείο όλα τα παραστατικά που σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, προκειμένου να είναι δυνατή από τις αρμόδιες αρχές η επαλήθευση και ο έλεγχος των πληρωμών, ηη) να αποδέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους των αρμοδίων αρχών και να προσκομίζουν οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν σχετικά με την ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, προκειμένου να είναι δυνατή η επαλήθευση και ο έλεγχός του, και θθ) να υποβάλλουν κατ’ έτος Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. Επίσης αποδέχονται αδιαφιλονίκητα τη διαδικασία επικοινωνίας, όπως θα περιγράφονται σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τις έννομες και λοιπές συνέπειες που προκύπτουν από αυτή. γ) Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης και για περίοδο πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο, οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τις ακόλουθες μακροχρόνιες υποχρεώσεις: αα) να διατηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξής τους, ββ) να τηρούν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας, γγ) να αποδέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους των αρμοδίων αρχών και να προσκομίζουν οποιαδήποτε παραστατικά ζητηθούν σχετικά με την ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου προκειμένου να είναι δυνατή η επαλήθευση και ο έλεγχός του, δδ) να μην έχει επέλθει παύση της παραγωγικής δραστηριότητας ή μετεγκατάστασή της, εε) να μην έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές οι οποίες να επηρεάζουν τη φύση της επένδυσης, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους στόχους του καθεστώτος, στστ) να μην έχει επέλθει αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μέρους ή του συνόλου των επενδυτικών δαπανών η οποία παρέχει αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε γεωργική εκμετάλλευση. δ) Επιπλέον τον γενικών υποχρεώσεων της περίπτωσης γ΄ πιο πάνω οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τις ακόλουθες ειδικές υποχρεώσεις: αα) να φυλάσσουν, συντηρούν και διατηρούν σε πλήρη ετοιμότητα τις εγκαταστάσεις για τις οποίες χρηματοδοτήθηκαν, ββ) όταν είναι αναγκαίο να θέτουν σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις για τις οποίες χρηματοδοτήθηκαν ώστε να αποφεύγεται το ζημιογόνο γεγονός, γγ) να ασφαλίζονται κατ’ έτος στον ΕΛ.Γ.Α., δδ) να προστατεύουν τις καλλιέργειες από τα πρώτα βλαστικά στάδια στις εγκαταστάσεις προστασίας από το χαλάζι ή/και τη βροχή και εε) την προστασία των εγκαταστάσεων προστασίας από το χαλάζι και τη βροχή από φυσικά φαινόμενα κατά την περίοδο λήθαργου των καλλιεργειών. ε) Δικαιούχοι που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους χωρίς τεκμηριωμένη επίκληση περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιπτώσεων υφίστανται τις επιπτώσεις της επόμενης παραγράφου.

  Ι. Αρμόδιος υποκατάστημα α) Αρμόδιο υποκατάστημα υποβολής των αιτήσεων στήριξης, τροποποίησης, προκαταβολής και πληρωμής νοείται το υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου εγκαθίστανται οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις. Στην περίπτωση επικάλυψης αρμόδιο υποκατάστημα νοείται αυτό στη χωρική αρμοδιότητά του οποίου βρίσκεται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή η έδρα του δικαιούχου κατά περίπτωση προσώπου. β) Για αιτήσεις που υποβάλλονται σε αναρμόδιο υποκατάστημα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2690/99 (Α’ 45).

  ΙΒ. Πιστώσεις - Χρηματοδότηση Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 15.000.000 € και συγχρηματοδοτείται απολογιστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

17-11-2020 21:33ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΡW ΠWS EINAI ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΝΑΚΗΡΥΣΟΥΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ TA OΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓWΓΟΥΣ,ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΛΗΡWΤΑ ΕΔW KAΙ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΑΡΘΡΑ,ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓWΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ Σ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ,ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΛΕΣΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΠΡWTA NA ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ ΕΝΑ ΑΛΛΟ.ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΑΓWΝΙΣΤΙΚΟΙ KAI BIWΣΙΜΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡWΠΑΙΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία