Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Διευκόλυνση δανεισμού και 10 οδηγίες υλοποίησης της επένδυσης στα Σχέδια

Ξεκίνησε η πληρωµή της πρώτης δόσης για τα Σχέδια Βελτίωσης, βάσει των αιτηµάτων που έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους του προγράµµατος, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ηλεκτρονική βάση για την υποβολή των αιτηµάτων άνοιξε το Νοέµβριο και ήδη έχει συγκεντρωθεί µεγάλος αριθµός αιτήσεων είτε για προκαταβολή είτε για την καταβολή της Ά δόσης της προβλεπόµενης επιχορήγησης.

18-19_13_2

2160
1

Στο πλαίσιο αυτό, οι διαχειριστικές αρχές δηµοσίευσαν ένα νέο κατάλογο διευκρινήσεων για την υποβολή αιτηµάτων πληρωµής στα Σχέδια Βελτίωσης, όπου περιλαµβάνονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε το δανεισµό του δικαιούχου, τις τρεις προσφορές για τα τρακτέρ αλλά και τις τεχνικές εκθέσεις που απαιτούνται όταν αλλάζει η µελλοντική κατάσταση . Αναλυτικά, οι κύριες διευκρινήσεις έχουν ως εξής:


Μελλοντική κατάσταση και ΟΣΔΕ

Ποιου έτους η ενιαία δήλωση εκµετάλλευσης (ΕΑΕ) στο ΟΣ∆Ε θεωρείται ως µελλοντική κατάσταση; Αν, για παράδειγµα το τελικό αίτηµα πληρωµής υποβληθεί στις 31.3.2021, ποιες είναι οι καλλιέργειες / εκτροφές που θα ληφθούν υπόψη ως µελλοντική κατάσταση – πρώτο έτος πενταετούς µακροχρόνιας υποχρέωσης;

Γενικά, στην ΕΑΕ του έτους ν δηλώνονται οι καλλιέργειες / εκτροφές της περιόδου 15 Οκτωβρίου του έτους ν-1 έως τις 14 Οκτωβρίου του έτους ν. Για παράδειγµα, µε την ΕΑΕ που υποβάλλεται το έτος 2022, δηλώνεται ό,τι αξιοποιείται από τις 15.10.2021 έως και τις 14.10.2022.

Καθώς η µελλοντική κατάσταση αφορά την επόµενη καλλιεργητική περίοδο από το έτος ολοκλήρωσης (παρ. 16 του άρθρου 4 της ΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί) στο ανωτέρω παράδειγµα, η απάντηση είναι: Αν το τελικό αίτηµα πληρωµής υποβληθεί στις 31.3.2021 η µελλοντική κατάσταση / πρώτο έτος µακροχρονίων υποχρεώσεων είναι αυτή που θα δηλωθεί στην ΕΑΕ του 2022.


Μη αποσβεσμένα μηχανήματα

Έστω ότι δικαιούχος την περίοδο υποβολής των αιτήσεων στήριξης είχε στην κατοχή του µη αποσβεσµένο µηχάνηµα ή κτίριο και για το λόγο αυτό δεν αιτήθηκε την συγκεκριµένη επένδυση. Σήµερα που το µηχάνηµα ή το κτίριο που έχει στην κατοχή του έχει αποσβεστεί, µπορεί µε αίτηµα τροποποίησης να ζητήσει την ενίσχυσή του;

Η αντικατάσταση µηχανήµατος ή εξοπλισµού ή κτιρίου ή κατασκευής ή φυτείας που δεν έχουν αποσβεστεί κατά την τελευταία µέρα της περιόδου υποβολής θεωρείται «απλή αντικατάσταση» και συνεπώς δεν ενισχύεται. Εποµένως η απάντηση στο ερώτηµα είναι αρνητική.


Οδηγίες για το αίτημα πληρωμής

Σχετικά µε την προθεσµία υποβολής του πρώτου αιτήµατος πληρωµής:

α) Αίτηµα πληρωµής που υποβάλλεται µετά το 12µηνο της έγκρισης δεν θα εξετάζεται και ο δικαιούχος απεντάσσεται. 

β) Ο δικαιούχος, έχει το δικαίωµα να καταθέσει έως τέσσερις αιτήσεις πληρωµής. Η κατάθεση αιτήµατος πληρωµής απαιτεί πρόοδο στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Στο πρώτο αίτηµα πληρωµής πρέπει να συµπεριλαµβάνει τουλάχιστον µία επενδυτική δαπάνη.

γ) Αν ο δικαιούχος υποβάλει αίτηµα πληρωµής µε επενδύσεις που ανήκουν µόνο στη µία δράση, καλύπτεται και για την άλλη δράση στην οποία ενδεχοµένως έχει ενταχθεί.

 

Βαθμολογία δικαιούχου

Η τεχνική έκθεση µε την οποία τεκµηριώνεται ότι η βαθµολογία του δικαιούχου δεν διαµορφώνεται χαµηλότερα από τη βαθµολογία του πρώτου επιλαχόντα, απαιτείται να συνυποβληθεί µόνο στο τελικό αίτηµα πληρωµής ή και σε κάθε ενδιάµεσο αίτηµα πληρωµής;

Υποβάλλεται σε κάθε αίτηµα πληρωµής. Εάν σε κάποιο αίτηµα οι επενδύσεις που συµπεριλαµβάνονται σε αυτό είτε δεν έχουν σχέση µε βαθµολογικά κριτήρια είτε υλοποιούνται σύµφωνα µε την έγκριση (οπότε δεν επηρεάζεται η βαθµολογία) ο µελετητής σηµειώνει ακριβώς ότι: «Οι επενδύσεις που συµπεριλαµβάνονται στο αίτηµα πληρωµής δεν επηρεάζουν τη βαθµολογία του επενδυτικού σχεδίου».

 

Διευκρινίσεις για την υλοποίηση

Μπορώ να υποβάλλω αίτηµα αποπληρωµής χωρίς να έχω υλοποιήσει όλες τις επιλέξιµες δαπάνες µου ακόµα και αν αυτές που δεν υλοποιούνται επηρεάζουν τη βαθµολογία ή απαιτείται να προηγηθεί αίτηµα τροποποίησης;

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηµα αποπληρωµής, χωρίς να έχει προηγηθεί αίτηµα τροποποίησης, και χωρίς να έχετε υλοποιήσει το σύνολο των εγκεκριµένων δαπανών µε την προϋπόθεση ότι η µη υλοποίηση τους δεν καθιστά τη βαθµολογία χαµηλότερη από εκείνη του πρώτου επιλαχόντα ή το επενδυτικό σχέδιο µη λειτουργικό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι µε το αίτηµα αποπληρωµής να υποβληθεί τεχνική έκθεση. Σε περίπτωση που µε το αίτηµα αποπληρωµής λόγω µερικής υλοποίησης ή µη  υλοποίησης των επενδύσεων, διαπιστωθεί ότι η βαθµολογία µειώνεται σε επίπεδο χαµηλότερο του πρώτου επιλαχόντα ή ότι η επένδυση δεν είναι λειτουργική, το αίτηµα καθίσταται µη επιλέξιµο.

 

Συνυποβολή Ενιαίας Δήλωσης

Με το αίτηµα πληρωµής πρέπει να συνυποβάλω την ενιαία δήλωση εκµετάλλευσης του έτους κατά το οποίο έχω υποβάλει το αίτηµα πληρωµής;

Όχι, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ο έλεγχος για το κατά πόσο η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης υπερβαίνει τα 8.000 ευρώ γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και όχι από την επιτροπή παρακολούθησης. Τυχόν ευρήµατα διαβιβάζονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής  ΠΑΑ προς τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειών.

 

Προσφορές για τρακτέρ-εξοπλισμό

Έχω έγκριση για γεωργικό ελκυστήρα στον οποίο εφαρµόστηκε περικοπή 5%. Κατά την υλοποίηση έχω αγοράσει διαφορετικό ελκυστήρα και έχω προσκοµίσει τρεις προσφορές. Θα υπολογιστεί ξανά µείωση 5%;

Σύµφωνα µε την τελευταία παράγραφο της εγκυκλίου, οι αξιολογητές και οι γνωµοδοτικές επιτροπές εφαρµόζουν, διορθωτικά στο σύνολο των γεωργικών ελκυστήρων µείωση 5% επί της χαµηλότερης προσφοράς που έχει προσκοµίσει ο υποψήφιος δικαιούχος µε την αίτηση στήριξης. Συνεπώς η µείωση αυτή έχει ισχύ µόνο σε όσες προσφορές προσκοµίσθηκαν αρχικά και όχι στις προσφορές που θα προσκοµισθούν για την αλλαγή του γεωργικού ελκυστήρα.


Διευκόλυνση στο δανεισμό

Η διαδικασία η οποία διευκολύνει την δυνατότητα λήψης δανείου (πρόσθετη πράξη) πώς γίνεται;

Η όλη διαδικασία είναι πολύ απλή και περιληπτικά αφορά τα εξής: Η τράπεζα και ο δικαιούχος συνάπτουν σύµβαση δανείου µε σκοπό την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσό της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εγγύηση ολική ή εν µέρει για το ποσό του δανείου που λαµβάνει ο δικαιούχος.

Μαζί µε τη δανειακή σύµβαση συνυπογράφουν ένα έγγραφο (πρόσθετης πράξης στην δανειακή σύµβαση) µε την οποία ο δικαιούχος δηλώνει συγκεκριµένο λογαριασµό του στον οποίο θα καταβάλλεται η δηµόσια δαπάνη. Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι δεσµεύεται ότι αυτόν τον λογαριασµό δεν θα τον αλλάξει πριν καταβληθούν σε αυτόν τα χρήµατα της δανειακής σύµβασης. Η πρόσθετη πράξη στέλνεται από την τράπεζα στην οικεία ∆ΑΟΠ για καταχώρηση στο ΠΣΚΕ. Κατά την καταχώριση, το ΠΣΚΕ ελέγχει αν το υπολειπόµενο ποσό δηµόσιας δαπάνης που έχει να λαµβάνει ο δικαιούχος καλύπτει το ποσό της πρόσθετης πράξης, δηλαδή το ποσό δανεισµού. Με την επιτυχή καταχώρηση της πρόσθετης πράξης στο ΠΣΚΕ ενεργοποιείται η δανειακή σύµβαση και αναστέλλεται η δυνατότητα αλλαγής του λογαριασµού του δικαιούχου µέχρι και την καταβολή στον δεσµευµένο λογαριασµό του ποσού που αναφέρεται στην πρόσθετη πράξη. Καθώς η διαδικασία αυτή παρέχει αυξηµένη εξασφάλιση στην τράπεζα, γίνεται πιο εύκολη η σύναψη δανειακών συµβάσεων.

 
Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο

Αρκετοί φυτωριούχοι δηλώνουν άγνοια για το φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο. Πως θα το αντιµετωπίσουµε;

Προµηθευόµενοι φυτά από φυτωριούχους που εφαρµόζουν τη νοµοθεσία. Σηµειώνουµε πως αρµόδιες υπηρεσίες για την εφαρµογή της φυτοϋγειονοµικής νοµοθεσίας σε περιφερειακό επίπεδο και για την έκδοση των φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων είναι τα Τµήµατα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Eλέγχου των ∆/νσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε.

Ειδικότερα, η ανωτέρω υποχρέωση για πρώτη φορά έχει εφαρµοστεί στη χώρα µας το 2002 όταν η οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου ενσωµατώθηκε στην Εθνική Νοµοθεσία µε το Π.∆. 365/2002 (Α΄307). Στη συνέχεια, το 2015 η ισχύς της οδηγίας επεκτάθηκε για την αντιµετώπιση της Xylella fastidiosa σε όλα τα φυτά ξενιστές της (µεταξύ των οποίων και η ελιά), το 2017 επεκτάθηκε στα ακτινίδια ενώ από τις 14.12.2019 απαιτείται έκδοση φυτοϋγειονοµικών διαβατηρίων για όλα τα φυτά προς φύτευση για να διακινηθούν εντός της επικράτειας της Ένωσης. Είναι στην ευθύνη του κάθε επαγγελµατία φυτωριούχου να τηρεί τη νοµοθεσία καθώς και στην ευθύνη του γεωπόνου – συµβούλου του επενδυτή να τον ενηµερώνει για τις υποχρεώσεις του καθώς και τα πρότυπα που πρέπει να πληρούν οι επενδύσεις του.


Αφαίρεση καλλιέργειας

Η αφαίρεση από τη µελλοντική κατάσταση µιας καλλιέργειας απαιτεί υποβολή αιτήµατος τροποποίησης;

Πριν απαντηθεί η ερώτηση, σηµειώνουµε ότι αίτηµα τροποποίησης µπορεί να υποβληθεί µέχρι και πριν το αίτηµα αποπληρωµής. Μετά την αποπληρωµή του επενδυτικού σχεδίου: α) το σχέδιο ολοκληρώνεται, β) δεν τροποποιείται και γ) ξεκινούν οι µακροχρόνιες υποχρεώσεις.

Η µεταβολή του καλλιεργητικού πλάνου ή των εκτροφών της µελλοντικής κατάστασης δεν απαιτεί την υποβολή αιτήµατος τροποποίησης. Προσοχή: Όταν γίνεται τέτοια µεταβολή πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι κατά τον έλεγχο των µακροχρονίων υποχρεώσεων θα ελέγχονται τα οριζόµενα στο άρθρο 35 της ΥΑ µεταξύ των οποίων, η δέσµευση διατήρησης της τυπικής απόδοσης όπου έχει δηλωθεί για την µελλοντική κατάσταση καθώς και το ότι δεν είναι αποδεκτό να αφαιρεθούν καλλιέργειες ή εκτροφές οι οποίες έχουν αποτελέσει τη βάση για την έγκριση συγκεκριµένων επενδύσεων.

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

03-12-2020 10:39Γιώργος

Με τους επιλαχοντες των σχεδίων βελτίωσης έχουμε κανένα νέο; (Θεσσαλία)

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία