Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Σε διαβούλευση το πλαίσιο εφαρμογής των Γεωργικών Συμβουλών του Μέτρου 2.1

Το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα βασιστεί η πρόσκληση των Αγροτικών Συμβουλών (Μέτρο 2.1) έβγαλε σε διαβούλευση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου ορίζονται σε γενικές γραμμές τα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων παρόχων και τα ποσά που θα επιδοτούνται.

simvouloiexw

759
2

Nα σημειωθεί εδώ πως η προκήρυξη που θα πιστοποιήσει τους «Φορείς Παροχής Γεωργικών Συµβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)», δηλαδή τις νοµικές οντότητες που θα παρέχουν τις εξειδικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες στους γεωργούς, δεν έχει ακόμα εκδοθεί αν και είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η τελική πρόσκληση του Μέτρου 2.1.

Να αποσαφηνιστεί εδώ πως η πρόσκληση ένταξης αφορά τους παρόχους συμβουλών και όχι τους αγρότες που θα επωφεληθούν από τις σχετικές υπηρεσίες.

Αναλυτικότερα, στο κείμενο της διαβούλευσης αναφέρονται σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα εξής:

Άρθρο 6 Κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων παρόχων

  1. Δικαιούχοι της στήριξης (πάροχοι) μπορούν να κριθούν δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών, που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και θα επιλεγούν ως πάροχοι συμβουλών, προς όφελος των ενεργών και των νέων γεωργών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ και εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο ΦΠΓΣ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες της υα 163/13692/25.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 267 και 590), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Τηρούν τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της υα 163/13692/25.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 267 και 590) του ΣΠΣΓΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1. Η προϋπόθεση ισχύει και για τους ΓΣ (φυσικά πρόσωπα) κάθε παρόχου.

2) Είναι νομικά πρόσωπα, ιδίως, του αστικού, εμπορικού ή συνεταιριστικού δικαίου ή ατομικές επιχειρήσεις, των οποίων η κύρια ή η δευτερεύουσα δραστηριότητα, όπως προκύπτει από τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων, αφορά στην παροχή συμβουλευτικών ή μελετητικών υπηρεσιών. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν σε όλη την περίοδο υλοποίησης. Η λίστα των επιλέξιμων ΚΑΔ παρατίθεται στο Παράρτημα. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης, αυτοί δε θα πρέπει να αφορούν σε μη επιλέξιμες δραστηριότητες του παρόντος άρθρου.

3) Έχουν εταιρική έδρα στην Ελλάδα και διατηρούν κύρια ή δευτερεύουσα εγκατάσταση στην Περιφέρεια που πρόκειται να υποβάλουν αίτηση στήριξης. Εφόσον διατηρούν εγκατάσταση με επαρκές προσωπικό όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση (δ), ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή 10 της περίπτωσης (στ) και διακριτή τήρηση λογιστικών βιβλίων μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης και σε δεύτερη Περιφέρεια.

4) Διαθέτουν κατ’ ελάχιστο δύο ΓΣ Γεωπόνους ΠΕ, που θα είναι σε θέση να καλύψουν συμβουλές σχετικά με τη φυτική και ζωική παραγωγή και ένα ΓΣ Οικονομολόγο ΠΕ ή Γεωπόνο ΠΕ κατεύθυνσης, σχολής, τμήματος ή τομέα γεωργικής οικονομίας των Α.Ε.Ι. Τα θεματικά πεδία στα οποία έχουν πιστοποιηθεί οι ΓΣ του παρόχου πρέπει συνολικά να καλύπτουν τα αντίστοιχα Πακέτα ή είδη Συμβουλών που περιλαμβάνει η πρόσκληση στην Περιφέρεια δραστηριοποίησής τους. Το ελάχιστο δυνατό δυναμικό των τριών ΓΣ είναι μόνιμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και μπορεί να συμπεριλαμβάνει μετόχους, διαχειριστές ή διευθύνοντες συμβούλους του παρόχου, εφόσον ικανοποιούνται οι λοιπές προϋποθέσεις επιλεξιμότητάς τους. Το επιπλέον δυναμικό των ΓΣ που παρέχει συμβουλές στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου μπορεί να είναι: τακτικό, με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μόνιμο, σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου), έκτακτο, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) ή με σύμβαση μίσθωσης έργου. Επιπλέον, για το προσωπικό ΓΣ ισχύουν οι όροι των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 12 της υα 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 5968), όπως ισχύει κάθε φορά. Κάθε υποψήφιος πάροχος θα πρέπει να δηλώνει και να είναι σε θέση να αποδείξει τη σχέση και το χρόνο εργασίας των ΓΣ. Οι ΓΣ κάθε παρόχου δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες για δεύτερο πάροχο, επί ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων των εμπλεκόμενων φορέων. Εξαιρούνται οι ΓΣ Κτηνίατροι που μπορούν να συνεργάζονται με περισσότερους από ένα πάροχο, με ανώτατο όριο τους τρεις. Το έκτακτο προσωπικό ΓΣ δεν πρέπει να υπερβαίνει ποσοστό 30% επί του συνόλου των ΓΣ του παρόχου. Σε αντίθετη περίπτωση, το υπερβάλλον προσωπικό ΓΣ δεν υπολογίζεται στο δυναμικό του παρόχου και δεν μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου.

5) Οι ΓΣ του υποψήφιου παρόχου πρέπει να διαθέτουν συμβουλευτική εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η συμβουλευτική εμπειρία τεκμηριώνεται με υποβολή βεβαιώσεων και άλλων δικαιολογητικών από τον πάροχο (εφόσον η εμπειρία αποκτήθηκε σε αυτόν) ή άλλο φορέα από τον οποίο προέρχονται (δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοδιοίκηση και επιχειρήσεις της, Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα / Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι., επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, άλλοι ΦΠΓΣ) και για τον οποίο επίσης τεκμηριώνεται η συμβουλευτική ή μελετητική δραστηριότητα ή βεβαιώσεις έναρξης επαγγέλματος σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης. ΓΣ με λιγότερη συμβουλευτική εμπειρία δεν υπολογίζονται στο δυναμικό του παρόχου της περίπτωσης (δ) και 11 δεν μπορούν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου. Μπορούν, ωστόσο, μετά την αποδεδειγμένη απόκτηση της ελάχιστης εξάμηνης εμπειρίας εκτός του πλαισίου εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1, να συνυπολογιστούν στο δυναμικό του παρόχου κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μετά από τροποποίηση της πράξης, σύμφωνα με το άρθρο 14.

6) Διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για τη διεκπεραίωση των συμβουλών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης που έγινε στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας για το υπο-Μέτρο 2.1 με θέμα «Καθορισμός της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού που χρειάζεται να έχει κάθε επιλέξιμος φορέας», που εξειδικεύεται στην πρόσκληση.

7) Λειτουργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα, παρέχοντας πλήρως και αποκλειστικά οι ίδιοι τις συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους, χωρίς καμία δυνατότητα μεταβίβασής τους – εξ ολοκλήρου ή εν μέρει – σε τρίτους.

8) Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων. Ο ΕΦΔ πραγματοποιεί σχετικούς ελέγχους με το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕ), το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και άλλα πρόσφορα μέσα για κάθε υποψήφιο πάροχο και τους ΓΣ του.

9) Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με κανένα τρόπο στη χορήγηση και τον έλεγχο ενισχύσεων που παρέχονται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

10) Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με κανένα τρόπο στους ελέγχους φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και στις επιθεωρήσεις του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που διενεργούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 8).

11) Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με κανένα τρόπο στις διαδικασίες ελέγχου και χορήγησης πιστοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή/και των προϊόντων τους, για συστήματα ποιότητας ή διαχειριστικά πρότυπα.

12) Δεν υφίσταται για τους ίδιους, τους εταίρους/μετόχους/στελέχη/μέλη τους και τους ΓΣ τους ιδιοκτησία/συνιδιοκτησία ή νομική εκπροσώπηση της εκμετάλλευσης που πρόκειται να λάβει τη συμβουλή.

13) Μεριμνούν για το απόρρητο πληροφοριών που αφορούν τον ωφελούμενο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του καν. (ΕΕ) 1306/2013.

14) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και δεν τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.

15) Διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτηριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.) σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ). Τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας θα πρέπει να πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1 και όχι μόνο κατά τα στάδια της υποβολής αίτησης και της αξιολόγησης.

 

  1. Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι και δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι οι παρακάτω:

1) Οι ΦΠΓΣ που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1.

2) Μεμονωμένοι ΓΣ φυσικά πρόσωπα.

3) Φορείς i. για τους οποίους διαπιστώνεται ότι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία εκ προθέσεως προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι, ii. σε βάρος των οποίων εκκρεμεί εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις, iii. οι οποίοι θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις κατά τον ορισμό του άρθρου 2, σημείο 14, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014, iv. οι οποίοι έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης. Όμως, αποτελούν δυνητικό δικαιούχο οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει μεν ενίσχυση διάσωσης αλλά έχουν αποπληρώσει το δάνειο και έχει λυθεί η σύμβαση εγγύησης καθώς και οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί, v. που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο προηγούμενης πρόσκλησης του υπο-Μέτρου 2.1, εκτός κι αν η νέα αίτηση στήριξης υποβάλλεται σε διαφορετική Περιφέρεια και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, vi. που έχουν απενταχθεί από το υπο-Μέτρο 2.1, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 15.

 

Άρθρο 7 Επιλέξιμα είδη συμβουλών

1. Οι συμβουλές που παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται στα εξής έξι Πακέτα Συμβουλών (εφεξής ΠΣ):

1ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ1): Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (κεφ. 1 τίτλος VI καν. (ΕΕ) 1306/2013) καθώς και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (κεφ. 3 τίτλος ΙΙΙ καν. (ΕΕ) 1307/2013), καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

2ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ2): Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 11§3 της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.

3ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ3): Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 55 του καν. (ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 14 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.

4ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ4): Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

5ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ5): Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

6ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ6): Συμβουλές που αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

 

Άρθρο 8 Επιλεξιμότητα δαπανών – Οικονομική στήριξη

 

  1. Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών του άρθρου 7, ενδεικτικά, το κόστος που επιβαρύνει τον πάροχο των συμβουλών για να παρέχει τη συμβουλή (π.χ. αμοιβή υπαλλήλων, συνεργατών, δαπάνες οδοιπορικών, δαπάνες εξοπλισμού, υλικών, μετρήσεων κ.λπ.), δαπάνες για ενοίκια ή/και κόστη των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που σχετίζονται με τον χώρο όπου παρέχεται η συμβουλή, καθώς και λοιπά κόστη που απορρέουν άμεσα από την αμοιβή παροχής της συμβουλής και πραγματοποιούνται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης.
  2. Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών και δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή.

Το ποσό στήριξης για κάθε είδος συμβουλής και ανά κατηγορία κόστους ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:Εφόσον, σύμφωνα με όρους που θα εξειδικευθούν στην πρόσκληση, τεκμηριωμένα απαιτούνται και πραγματοποιούνται εργαστηριακές αναλύσεις, το μοναδιαίο κόστος ανά συμβουλή προσαυξάνεται κατά το ποσό ανά επιλέξιμη ανάλυση, όπως προσδιορίζεται στον παρακάτω πίνακα, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει τα 1.500 € ανά συμβουλή.

 

 

Η ανακοίνωση του  υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους Γεωργικούς Συμβούλους

Ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις -  Το Μέτρο ύψους 80 εκατ. ευρώ αφορά τουλάχιστον 35.000 αγρότες - Σε διαβούλευση το προσχέδιο της απόφασης Λιβανού- Οικονόμου

 

Ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις για τη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την ενίσχυση της παροχής των γεωργικών συμβουλών, καθώς και  την εφαρμογή του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ 2014-2020,σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με σκοπό την στήριξη Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς.  

Ήδη το προσχέδιο της υπουργικής απόφασης της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση στο http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/.

 Πρόκειται για ένα Σύστημα Παροχής Συμβουλών μέσω του οποίου εξασφαλίζεται στους αγρότες όλης της επικράτειας που το επιθυμούν, η δυνατότητα να έχουν εύκολη και κυρίως δωρεάν πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες συμβουλευτικής υποστήριξης από τους Έλληνες Γεωτεχνικούς που θα καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των απαιτήσεων μιας γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μοντέλου του πρωτογενή τομέα.

Το Σύστημα Παροχής Συμβουλών ενεργοποιείται για πρώτη φορά και αποτελεί μια καινοτομία που εντάσσεται στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης και του ΥΠΑΤ για εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας, με στόχο να αποκτήσουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και να γίνουν πιο ανταγωνιστικά.  Είναι δε αποτέλεσμα της στενής και συντονισμένης εργασίας του αρμοδίου υφυπουργού Γιάννη Οικονόμου με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κώστα Μπαγινέτα και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ, οι οποίοι ενήργησαν άμεσα εφαρμόζοντας σχετικές εντολές του ΥΠΑΑΤ κ. Σπήλιου Λιβανού, για επιτάχυνση δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, καινοτόμων λύσεων και νέων τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα.

Πρόκειται για υπηρεσίες που εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθούν από τουλάχιστον 35.000 αγρότες και νέους αγρότες. Το πρόγραμμα είναι  προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ. Χρηματοδοτείται με 60 εκατ. ευρώ από την ΕΕ και τα υπόλοιπα 20 εκατ. ευρώ αποτελούν εθνική συμμετοχή.

Όπως σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός «πρόκειται για πρόγραμμα καίριας σημασίας, που προσανατολίζεται στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μοντέλου του αγροτικού τομέα. Μέσω των γεωργικών συμβούλων εξασφαλίζουμε σε όλους τους αγρότες της επικράτειας τη δυνατότητα να έχουν εύκολη και κυρίως δωρεάν πρόσβαση στην πληροφορία και κυρίως στην επιστημονική γνώση που είναι αναγκαία για τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργειών τους».

Στόχος του μέτρου είναι να μπει η γεωργική συμβουλή στην κουλτούρα του αγρότη.  «Με τους Γεωργικούς συμβούλους συνδέουμε την παραγωγή με την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη που πρέπει να έχει ο σύγχρονος αγρότης προκειμένου να ενισχύσει την ποιότητα, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της καλλιέργειας του. Η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα περνά από την εμπεριστατωμένη επιστημονική γνώση», τονίζει o Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Οικονόμου.

Με την ενεργοποίηση του μέτρου  η Ελλάδα κάνει ένα πολύ ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της  συστηματικής επιστημονικής υποστήριξης των παραγωγών, συνθήκη που βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ. Όσοι γεωργοί και κυρίως νέοι γεωργοί επιθυμούν, θα δύνανται να βελτιώσουν την αειφόρο διαχείριση και τη συνολική απόδοση της εκμετάλλευσής τους, ώστε να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.  Η χρήση των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, θα ενθαρρύνεται, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.

Συγκεκριμένα, οι συμβουλές που παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή /και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται σε:

  • Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.
  • Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.
  • Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου που αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας
  • Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.
  • Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».
  • Συμβουλές που αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

Το Σύστημα Παροχής Συμβουλών θα λειτουργεί σε κάθε Περιφέρεια.  Έχουν  πιστοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, γεωτεχνικοί ως Γεωργικοί Σύμβουλοι, ενώ το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία πιστοποίησης των και των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.

Οι συμβουλές θα συμβάλλουν άμεσα στην υλοποίηση του επιδιωκόμενου στόχου της καινοτομίας, μεταξύ άλλων και με τη διάχυση επιτυχημένων προσπαθειών καινοτομίας των επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ στις ομάδες στόχου. Οι παρεχόμενες συμβουλές που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα συμβάλουν άμεσα στην αειφορία του αγρο-διατροφικού συστήματος και στους οριζόντιους στόχους του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.

 

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

17-02-2021 13:15Γιάννης Αβραμίδης

Μεσίτες και στις συμβουλές!

Απάντηση

16-02-2021 14:26ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΕ ΠΟΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 . ΑΦΟΥ ΣΤΟ OPENGOV ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 16/2/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 ? ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ?

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία