Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Προδημοσίευση πρόσκλησης 400 εκατ. ευρώ για τα Βιολογικά

Υποψήφιοι με αγροτεμάχια, μελισσοσμήνοι, βοσκοτόπους ή εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας μέσω σύμβασης θα είναι σε θέση να ενταχθούν στο Μέτρο 11 «Βιολογικά» το οποίο θα προκηρυχθεί εντός του έτους και με αναφορά στο ΟΣΔΕ 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

09KWF03_214_2

383
7

Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021 (έτος αναφοράς). Το έτος 2022 θα αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων για τις προσκλήσεις που θα προκηρυχτούν.

Α. Δράσεις των Προσκλήσεων

Οι Δράσεις που θα προκηρυχτούν είναι οι κάτωθι:

 • Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
 • Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία Β. Επιλέξιμες καλλιέργειες, ζώα και γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Για την Δράση 11.2.1( Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία) θα προκηρυχτούν δύο προσκλήσεις.

 

Επιλέξιμες καλλιέργειες ανά πρόσκληση:

Α.

 • Αραβόσιτος κτηνοτροφικός
 • Αραβόσιτος εδώδιμος
 • Χειμερινά σιτηρά
 • Μηδική, Τριφύλλι
 • Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή
 • Όσπρια
 • Βαμβάκι
 • Λινάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες

Β.

 • Ελαιοκομία
 • Σταφίδα
 • Επιτραπέζια σταφύλια
 • Σταφύλια οινοποιήσιμα
 • Μηλοειδή
 • Πυρηνόκαρπα
 • Εσπεριδοειδή
 • Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά
 • Ροδιά
 • Ακτινίδιο
 • Συκιά
 • Μικρόκαρπες/Δάσους
 • Αβοκάντο
 • Ακρόδρυα
 • Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/ Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα

 

Για την Δράση 11.2.2 (Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία) θα προκηρυχτούν επίσης δύο προσκλήσεις.

Η μία πρόσκληση θα περιλαμβάνει τα κάτωθι επιλέξιμα ζώα:

 • Αιγοπρόβατα
 • Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση
 • Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

 

Η άλλη πρόσκληση θα περιλαμβάνει ως επιλέξιμα τα μελίσσια

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής και για τις δύο δράσεις είναι ολόκληρη η ελληνική επικράτεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021.

 

Γ. Δικαιούχοι Δικαιούχοι των Δράσεων 11.2.1 και 11.2.2 μπορούν να κριθούν οι κάτωθι:

 • Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί
 • Επιλέξιμοι προς ένταξη στις Δράσεις 11.2.1 και 11.2.2 είναι οι υποψήφιοι με αγροτεμάχια, μελισσοσμήνοι, βοσκοτόπους ή εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί το αργότερο μέχρι την 31/12/2020 και είναι ενεργή μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης των Προσκλήσεων

Σημειώνεται ότι ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης συγχρόνως και στις δύο προσκλήσεις της ίδιας Δράσης αλλά και σε προσκλήσεις των δύο διαφορετικών Δράσεων.

 

Δ. Κριτήρια Επιλεξιμότητας Εκμετάλλευσης

Προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις του Μέτρου 11, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, μελισσοσμήνοι, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου.
 • Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.
 • Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2021 του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια.
 • Να περιλαμβάνονται από την 31/12/2020 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π.
 • Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων / βοσκοτόπων ανέρχεται σε 0,1 Ha (εκτάρια).
 • Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
 • Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία: α) είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών, β) είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές, σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσηςαγροτεμαχίου, δράσεις των μέτρων 10 και 11. γ) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου.

 

Ε. Κριτήρια επιλογής

Για την Δράση 11.2.1 οι αρχές κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι:

 • Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος
 • Εντασσόμενη έκταση
 • Επαγγελματίας Αγρότης
 • Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

Για την Δράση 11.2.2 οι αρχές κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι:

 • Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος
 • Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών
 • Επαγγελματίας Αγρότης

 

ΣΤ. Γραμμή βάσης – Δεσμεύσεις

 • Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη γραμμή βάσης.
 • Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 που τους περιλαμβάνει.

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός και για τις τέσσερις προσκλήσεις θα κυμανθεί πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ.

 Η προδημοσίευση του μέτρου διαθέσιμη εδώ.

Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

Πάνω από 400 εκατ ευρώ το νέο Μέτρο για τις Βιολογικές Καλλιέργειες που εξήγγειλε ο Σπήλιος Λιβανός - Αγρόκτημα στη Ραφήνα επισκέφθηκε ο ΥΠΑΑΤ, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Γιάννη Οικονόμου και τον ΓΓ Κ. Μπαγινέτα

 Την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την προδημοσίευση του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014-2020, που αφορά τις Βιολογικές Καλλιέργειες ανακοίνωσαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιος Λιβανός και ο υφυπουργός, κ. Γιάννης Οικονόμου κατά την επίσκεψή τους σε αγρόκτημα με βιολογικές καλλιέργειες οπωροκηπευτικών στη Ραφήνα.

 

Το μέγεθος της δημόσιας δαπάνης εκτιμάται ότι θα κινηθεί πάνω από τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ για πρώτη φορά στις Βιολογικές Καλλιέργειες υπάρχει η πρόθεση να ενταχθούν και τα μελισσοσμήνη. Παράλληλα, αναμένεται να επωφεληθεί μεγάλος αριθμός βιοκαλλιεργητών, καθώς όσον αφορά τη φυτική παραγωγή εντάσσεται σειρά νέων καλλιεργειών.

 

Σήμερα, το πρωί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λιβανός, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο υφυπουργό κ.  Γιάννη Οικονόμου  και τον ΓΓ Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κ. Μπαγινέτα, επισκέφθηκαν κτήμα βιοκαλλιεργειών στην περιοχή της Δροσιάς Αττικής, όπου και συζήτησαν με αγρότες αναφορικά με τις προοπτικές του κλάδου, αλλά και γενικότερα του πρωτογενούς τομέα της χώρας

 

Παρουσιάζοντας το Μέτρο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός, δήλωσε:

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό το νέο Μέτρο γιατί αποδεικνύει στην πράξη την επιλογή μας να στηρίξουμε τα βιολογικά προϊόντα και τους βιοκαλλιεργητές.  Από εκεί που εδίδοντο περίπου 85 εκατ. € το χρόνο για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων στον τόπο μας, τώρα δίνουμε 200 εκατ. €. Επίσης διευρύνουμε το πεδίο των προϊόντων που εντάσσουμε στο πρόγραμμα, βάζοντας μέσα οπωροκηπευτικά, τις δενδρώδεις καλλιέργειες – που δεν περιλαμβάνοντο στο προηγούμενο Μέτρο- και εντάσσουμε τα μελίσσια,  που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τα προϊόντα που έχουν προστιθέμενη αξία, που μπορούν να εξαχθούν στο εξωτερικό, να φέρουν εισόδημα στους παραγωγούς και στη χώρα και ταυτόχρονα να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας στα πέρατα της γης. Πιστεύω πολύ στα βιολογικά προϊόντα. Είναι το μέλλον για την πατρίδα μας και την ελληνική παραγωγή και ο πυλώνας ανάπτυξης της «Ελληνικής Διατροφής» που εκτιμώ ότι θα αλλάξει όλο τον αγροδιατροφικό τομέα μέσα στα επόμενα χρόνια».

 

Ο Υπφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννης Οικονόμου δήλωσε:

«Βασική μας στόχευση είναι να δημιουργήσουμε στέρεα θεμέλια για τη βιοκαλλιέργεια στη χώρα μας και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε με κάθε δυνατό μέσο τους παραγωγούς, που στρέφονται στα βιολογικά προϊόντα. Διευρύνοντας τις επιλέξιμες καλλιέργειας δίνουμε τη δυνατότητα και σε νέους βιοκαλλιεργητές να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους και κατ’ επέκταση και του εισοδήματος τους. Τα βιολογικά προϊόντα είναι μία παγκόσμια τάση και μέσω της ενίσχυσης κάνουμε ακόμα ένα βήμα, ώστε ο πρωτογενής τομέας να γίνει βιώσιμος, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής».

 Ο ΓΓ Κοινοτικών Πόρων κ. Κ. Μπαγινέτας δήλωσε:

«Διευρύνονται οι επιλέξιμες καλλιέργειες και προστίθενται στο Μέτρο και οι δενδρώδεις και τα κηπευτικά. Ενώ όσον αφορά στη ζωική παραγωγή προστίθεται η μελισσοκομία. Δικαιούχοι του Μέτρου θα είναι περίπου 85.000 βιοκαλλιεργητές και ο προϋπολογισμός του 400 εκατ. Η προκήρυξη του Μέτρου αναμένεται να γίνει εντός του καλοκαιριού»

Η κυρία Χριστιάνα Φράγκου, η οποία ασχολείται με βιολογικές καλλιέργειες από το 1997, μεταξύ άλλων δήλωσε ότι και με την πανδημία ο κόσμος εξακολουθεί να εμπιστεύεται τα βιολογικά προϊόντα.  Χαρακτήρισε το Μέτρο «μια καταπληκτική ευκαιρία για όλους τους βιοκαλλιεργητές» και προέτρεψε και τους συμβατικούς να καλλιεργήσουν με βιολογικό τρόπο. «Η ενίσχυση που προβλέπει το Μέτρο είναι απίστευτα σημαντική για τους βιοκαλλιεργητές γιατί θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε στο χώρο και θα μας δώσει μια πολύ μεγάλη ώθηση».

Ο κ. Βασίλης Φράγκος, επίσης βιοκαλλιεργητής, σημείωσε ότι κατά την περίοδο της πανδημίας έχει αυξηθεί ο αριθμός των καταναλωτών που εμπιστεύονται τα βιολογικά προϊόντα.

 

Τα 5 βασικά σημεία του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020:

 1. Θα πραγματοποιηθούν 2 Δράσεις Προσκλήσεων. Η πρώτη δράση, με 2 ξεχωριστές προσκλήσεις θα σχετίζεται με τη φυτική παραγωγή και η δεύτερη δράση, με 2 ξεχωριστές προσκλήσεις, θα σχετίζεται με την ζωική παραγωγή.
 2. Ο συνολικός προϋπολογισμός και για τις 4 προσκλήσεις θα κυμανθεί πάνω από τα 400 εκατ. ευρώ.
 3. Σε ό,τι αφορά τις 2 προσκλήσεις για τη φυτική παραγωγή:
 • Δίδεται έμφαση σε δενδρώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά.
 • Θα ενταχτούν νέες καλλιέργειες όπως ροδιά, αβοκάντο, μικρόκαρπες/δάσους κ.α.
 • Στις επιλέξιμες καλλιέργειες θα συμπεριληφθεί και το βαμβάκι, εφόσον έχει παρατηρηθεί συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για βιολογικό βαμβάκι τόσο από την εγχώρια κλωστοϋφαντουργία, όσο και στις διεθνείς αγορές.
 1. Σε ό,τι αφορά τις 2 προσκλήσεις για τη ζωική παραγωγή:
 • Η πρώτη πρόσκληση θα σχετίζεται με τα αιγοπρόβατα και βοοειδή.
 • Η δεύτερη πρόσκληση, (αναμένεται έγκριση της σχετικής μελέτης από την Ε.Ε.), θα αφορά τα μελισσοσμήνη.
 • Από την πρόσκληση για τα μελισσοσμήνη αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 340 ενεργοί μελισσοκόμου βιολογικού μελιού με περίπου 60.000 κυψέλες.
 1. Οι δράσεις που θα προκηρυχτούν θα αφορούν μόνο τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους καλλιέργειας και παραγωγής στην κτηνοτροφία.

 Το Μέτρο τίθεται σε διαβούλευση στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΥΠΑΑΤ:

http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/

 

 

Σχόλια (7)
Προσθήκη σχολίου

11-04-2021 07:39Βασιλης

Γιατί να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής αγρότες που θέλουν να ενταχθούν στο βιολογικό πρόγραμμα ;γιατί αυτη η διάκριση;Αδικία είναι ...

Απάντηση

10-04-2021 20:11Fillipos

ΤΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΡΕ ΡΕΜΑΛΙΑ:??? ΠΑΛΙ ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΣΑΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΑΙΣΕΤΕ? ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝΕ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ? ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2024 ? ΔΕ ΧΟΡΤΑΣΑΤΕ ΒΡΕ ΒΡΩΜΟΣΚΥΛΑ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ ? ΚΑΡΓΙΟΛΗΔΕΣ

Απάντηση

10-04-2021 16:43Giannis

Αντε γαμηθειται μουνοπανα μια ζωη ..ειμαστε νεοι αγροτες απο το 2014, 2016,2017 και μας εχετε παρατησει στο ελεος του θεου, χωρις δικαιωματα απο το εθνικο αποθεμα , κανουμε καθε χρονο αιτηση ουτε μια φορα δε δωσατε ρε γαμημενοι. Και τωρα μας πετατε εκτος και απο τα βιολογικα , δημοσιευοντας 4 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ για βιολογικα ΚΑΜΙΑ για νεοεισαχθεντες σε αυτα. Μονο για διατηρηση. Θα μας βρειτε μπροστα σας ομως.

Απάντηση

10-04-2021 13:44Νίκος

Πάλι στους παλιούς θα δώσουν έξτρα χρήματα, εμείς που είμαστε νέοι αγρότες και δεν έχουμε μπει στα βιολογικά τι θα γίνει; Ας τα δώσουν πάλι στους 65αρηδες με 75αρηδες,ενω αυτοί λαμβάνουν σύνταξη και δικαιώματα. Ξεφτίλες. κατα τα άλλα να βοηθήσουν τους νέους αγρότες. Άχρηστα λαμογια

Απάντηση

09-04-2021 12:59Γιώργος

Τελικά θα μπούνε οι πραγματικοί αγρότες η σαν το παλιότερο θα μπουν για να βγουν αμέσως? Δηλαδή τι πειράζει αν κάποιος έκανε δηλώσεις οσδε τα τρία τελευταία χρόνια?

Απάντηση

09-04-2021 11:32Neos

Δηλαδή κάποιος που θελει να ενταχθεί στη βιολογική γεωργια δεν μπορεί.. Εμείς που καλλιεργούμε από άποψη βιολογικά πάλι καμία βοήθεια.. Τα λέφτα στα τριφύλλια που μένουν στα χωράφια άκοπα.. Άσχετοι κ συμφέροντα.. Ουσττττ

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία