Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Ευέλικτος δανεισμός με βάση ανάγκες της αγροτικής επιχείρησης

Ανοιχτή για αιτήσεις εγγυηµένου κεφαλαίου κίνησης έως 200.000 ευρώ µόνο για αγρότες και δραστήριους στην αγροτική µεταποίηση, βρίσκεται η ειδική πλατφόρµα του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

4_pin_26

Γιώργος Κοντονής

1222
0

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda δικαιούχοι είναι όσοι σηµείωσαν µείωση πωλήσεων το 2020 (δεν ορίζεται επ’ ακριβώς το ποσοστό), καθώς η δυνατότητα αυτή παρέχεται στο πλαίσιο των µέτρων για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της πανδηµίας. Παράλληλα, θα πρέπει τουλάχιστον το 50% του τζίρου τους να εξαρτάται από αγροτικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες αγροτικής µεταποίησης. Τραπεζικά στελέχη που διαχειρίζονται το συγκεκριµένο εργαλείο ρευστότητας σκιαγραφούν και περιγράφουν στην Agrenda τα κύρια χαρακτηριστικά του:

   Τα κεφάλαια κίνησης ύψους έως 200.000 ευρώ δίνονται σε τελικούς αποδέκτες που έχουν, αποδεδειγµένα, πληγεί από την πανδηµία COVID-19, χωρίς υποχρέωση για επενδύσεις και για τα οποία οι τελικοί αποδέκτες δεν απαιτείται να υποβάλουν επιχειρηµατικό σχέδιο ούτε να αποδείξουν ότι η χρηµατοδότηση χρησιµοποιήθηκε για τους σκοπούς που χορηγήθηκε.

  Για τους σκοπούς της συναλλαγής του τελικού δικαιούχου COVID-19, ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να αποδείξει τον σκοπό των δαπανών. Άρα, δεν απαιτούνται δικαιολογητικά δαπανών και τιµολογίων.

   ∆εν απαιτούνται προσηµειώσεις και το επιτόκιο είναι ευνοϊκό (π.χ µείωση κατά 20% σε σχέση µε της αγοράς).

   Το ποσό του δανείου εξαρτάται από το πιστοληπτικό προφίλ του δικαιούχου µε βάση τραπεζικά κριτήρια και το συναλλακτικό του κύκλωµα.

   Υπάρχει η δυνατότητα αναχρηµατοδότησης υφιστάµενων οφειλών, όχι όµως ρυθµισµένων ή / και σε καθυστέρηση.

   Το δάνειο θα είναι εγγυηµένο κατά 80% από τα κεφάλαια που παρέχει το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης.

   Οι αιτήσεις γίνονται µέσω ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr).

   Συµµετέχουσες τράπεζες στο Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι (µε τη σειρά που υπογράφηκαν οι σχετικές συµφωνίες): Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Τράπεζα Πειραιώς, ProCredit, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Παγκρήτια Τράπεζα.

  Έγκρισηεκταµίευση έως 31 ∆εκεµβρίου 2021 (covid period), εκτός και αν παραταθεί η περίοδος αυτή από τo Ευρωπαϊκό Ταµείο Εγγυήσεων (EIF), τον διαχειριστή  του Ταµείου.

Υπενθυµίζεται πως µέχρι σήµερα για να λάβει κάποιος αγρότης κεφάλαιο κίνησης από το συγκεκριµένο Ταµείο έπρεπε να καταθέσει επιχειρηµατικό σχέδιο και τα κεφάλαια κίνησης δίνονταν µόνο εάν τα συνδύαζε µε επενδυτικό κεφάλαιο.

 

Βήµατα υπαγωγής στο Ταµείο

Για την υπαγωγή τους στο Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης οι τελικοί αποδέκτες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήµατα:

Βήµα 1: Ερευνήστε την αγορά, ώστε να εντοπίσετε την Τράπεζα που προσφέρει τους δανειακούς όρους που ταιριάζουν στο προφίλ σας.

Βήµα 2: Υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο ΤΑΕΕ προς την Τράπεζα της επιλογής σας, ηλεκτρονικά, µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων.

Βήµα 3: Προσκοµίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Τράπεζα της επιλογής σας.

 

Οι ωφελούµενοι θα πρέπει:

  Να χαρακτηρίζονται ως πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις.

  Να είναι οικονοµικά βιώσιµοι, µε βάση τα κριτήρια της Τράπεζας από την οποία δανείζονται.

  Να µην έχουν ενταχθεί σε διαδικασία διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.

  Να µην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας (ή άλλη ισοδύναµη διαδικασία) ούτε να πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεων των πιστωτών τους.

 

Τρέχουν οι αιτήσεις για κάλυψη Σχεδίων Βελτίωσης

Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης εκτός από τη νέα δυνατότητα για κεφάλαιο κίνησης, παρέχει και δάνεια επενδυτικά.
Για τα επενδυτικά δάνεια οι αιτήσεις μέσω του ιστότοπου ependyseis.gr τρέχουν εδώ και λίγους μήνες. Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο Δράσεις:

Δράση 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)»: Αφορά τις επενδύσεις σε αγροτικά µηχανήµατα, εξοπλισµό, αποθήκες κ.λπ και κεφάλαια κίνησης. Εκεί κάνουν αίτηση και όσοι θέλουν δανεισµό για υλοποίηση Σχεδίου Βελτίωσης. Δικαιούχοι είναι  οι κατ’ επάγγελµα αγρότες,  οι νέοι αγρότες και τα συλλογικά σχήµατα. Η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι άνω των 8.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, όσοι αγρότες  και µικροµεσαίες επιχειρήσεις θέλουν να δηµιουργήσουν ή να εκσυγχρονίσουν µία µεταποιητική επιχείρηση, θα ενταχθούν στη Δράση 4.2.4  «Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος I (γεωργικό προϊόν) µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)». Αυτή η Δράση του Ταµείου Αγροτικών Εγγυήσεων, αφορά µόνο επενδύσεις που έχουν να κάνουν µε µεταποιητικές µονάδες µε τελικό προϊόν γεωργικό.

 

Επιλέξιµες δαπάνες για επενδυτικό κεφάλαιο µέσω της Εγγυοδοσίας

Για όσους θέλουν να κάνουν επενδύσεις (όχι µόνο κεφάλαιο κίνησης), το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής χρηµατοδοτεί µεταξύ άλλων τις εξής επιλέξιµες δαπάνες:

α) Απόκτηση µεταχειρισµένου εξοπλισµού, µηχανηµάτων και συσκευών, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά αυτή τεκµηριώνεται στο σχετικό επιχειρηµατικό σχέδιο όσον αφορά την αξία, την ηλικία και τον σκοπό της χρήσης.

β) ΦΠΑ που καταβάλλεται από τον τελικό αποδέκτη στις επιλέξιµες δαπάνες.

γ) ζώντα ζώα, ετήσια και πολυετή φυτά , καθώς και τις δαπάνες φύτευση τους.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία