Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Οι προϋποθέσεις ένταξης στην προκήρυξη Αγροτικών Συμβούλων

Δημοσιεύτηκε η ΥΑ που ορίζει τους όρους της προκήρυξης του Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα», με τη σχετική πρόσκληση που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, να αφορά τους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.).

omades-paragwgwn_2_2

1800
0

Μετά την προκήρυξη οι Φορείς που βρίσκονται µέσα στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συµβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)-είναι 50 στο σύνολο- θα κληθούν να κάνουν αίτηση ένταξης στο Μέτρο. Μετά την αξιολόγηση και την τελική ένταξη των δικαιούχων, αυτοί θα είναι σε θέση να παρέχουν συµβουλές στους αγρότες, το κόστος των οποίων θα καλύπτεται από το Μέτρο 2.1.

Ύστερα, ο ενταγµένος στο Μέτρο Φορέας, θα κάνει τις αιτήσεις πληρωµής ζητώντας να λάβει τη σχετική επιδότηση (έως 1.500 ευρώ ανά συµβουλή, µέχρι 3 συµβουλές ανά αγρότη) ανάλογα µε τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει και τους αγρότες που έχει εξυπηρετήσει.

Ολόκληρη η υπουργική απόφαση διαθέσιμη εδώ

Εφόσον λοιπόν βγει το Σεπτέµβριο η προκήρυξη, το νωρίτερο που θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί να ξεκινήσουν να λαµβάνουν επιδοτούµενες συµβουλές θα είναι αρχές του 2022.

Στη σχετική ΥΑ, προβλέπεται και το εύλογο κόστος των συμβουλών, δηλαδή το ποσό μέχρι το οποίο θα καλύπτονται οι διάφορες συμβουλές (100% του κόστους) προς τους αγρότες. Το ύψος της στήριξης εξαρτάται από την εγκατάσταση του παρόχου και την έδρα της εκμετάλλευσης του ωφελούμενου, εντός της ίδιας. Σημειώνεται πως μέσω της συμβουλευτικής καλύπτονται επίσης δαπάνες εδαφολογικής ανάλυσης, φυλλοδιαγνωστικής και υπολειμμάτων φυτοπροστασίας.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ (εθνική και ενωσιακή συµµετοχή), ενώ εκτιµάται ότι θα δοθούν 120.000 δωρεάν συµβουλές στους γεωργούς (µε µέγιστο αριθµό τις 3 ανά γεωργό), έως τη λήξη της δράσης (2023).

Μεταξύ άλλων η ΥΑ αναφέρει:

Άρθρο 6

Κριτήρια επιλεξιμότητας υποψήφιων παρόχων

Δικαιούχοι της στήριξης (πάροχοι) μπορούν να κριθούν δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών (με νομική προσωπικότητα και Α.Φ.Μ.), που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και θα επιλεγούν ως πάροχοι συμβουλών, προς όφελος των ενεργών και των νέων γεωργών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ και εγγραφεί στο αντί- στοιχο Μητρώο ΦΠΓΣ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες της υπ’ αρ. 163/13692/25.1.2018 (Β’ 267 και 590) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Τηρούν τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της υπ’ αρ. 163/13692/25.1.2018 (Β’ 267 και 590) υπουργικής από- φασης του ΣΠΣΓΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1. Η προϋπόθεση ισχύει και για τους ΓΣ (φυσικά πρόσωπα) κάθε παρόχου.

2) Είναι νομικά πρόσωπα, ιδίως, του αστικού, εμπορικού ή συνεταιριστικού δικαίου ή ατομικές επιχειρήσεις, των οποίων η κύρια ή η δευτερεύουσα δραστηριότητα, όπως προκύπτει από τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων, αφορά στην παροχή συμβουλευτικών ή μελετητικών υπηρεσιών. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν σε όλη την περίοδο υλοποίησης. Η λίστα των επιλέξιμων ΚΑΔ παρατίθεται στο Παράρτημα 2. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης, αυτοί δε θα πρέπει να αφορούν σε μη επιλέξιμες δραστηριότητες του παρόντος άρθρου.

3) Έχουν εταιρική έδρα στην Ελλάδα. Στην Περιφέρεια που πρόκειται να υποβάλουν αίτηση στήριξης διατηρούν κύρια ή δευτερεύουσα εγκατάσταση με επαρκές προσωπικό, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση (δ), ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή της περίπτωσης (στ) και διακριτή τήρηση λογιστικών βιβλίων. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης και σε μία επιπλέον Περιφέρεια, αυτοτελώς ή συμπράττοντες σε κοινοπραξία, εφόσον διατηρούν και σε αυτήν εγκατάσταση που πληροί αυτές τις προϋποθέσεις.

4) Διαθέτουν κατ’ ελάχιστο δύο ΓΣ Γεωπόνους ΠΕ, που θα είναι σε θέση να καλύψουν συμβουλές σχετικά με τη φυτική και ζωική παραγωγή και ένα ΓΣ Οικονομολόγο ΠΕ ή Γεωπόνο ΠΕ κατεύθυνσης, σχολής, τμήματος ή τομέα γεωργικής οικονομίας των Α.Ε.Ι. ή/και διαφορετικής, εφόσον διαθέτει σχετική εξειδίκευση που αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό τίτλο. Τα θεματικά πεδία στα οποία έχουν πιστοποιηθεί συνολικά οι ΓΣ του παρόχου πρέπει να καλύπτουν τα αντίστοιχα Πακέτα ή είδη Συμβουλών που περιλαμβάνει η πρόσκληση στην Περιφέρεια δραστηριοποίησής τους. Το ελάχιστο δυνατό δυναμικό των τριών ΓΣ είναι μόνιμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και μπορεί να συμπεριλαμβάνει μετόχους, διαχειριστές ή διευθύνοντες συμβούλους του παρόχου, εφόσον ικανοποιούνται οι λοιπές προϋποθέσεις επιλεξιμότητάς τους. Το επιπλέον δυναμικό των ΓΣ που παρέχει συμβουλές στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου μπορεί να είναι:

- τακτικό, με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μόνιμο, σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου),

- έκτακτο, για την υλοποίηση της πράξης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (πλήρους ή μερικής απασχόλησης).

Επιπλέον, για το προσωπικό ΓΣ ισχύουν οι όροι των παρ. 2 και 7 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 137675/ ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β’ 5968) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά. Κάθε υποψήφιος πάροχος θα πρέπει να δηλώνει και να είναι σε θέση να αποδείξει τη σχέση και το χρόνο εργασίας των ΓΣ. Οι ΓΣ κάθε παρόχου δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες για δεύτερο πάροχο, επί ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων των εμπλεκόμενων φορέων. Εξαιρούνται οι ΓΣ Κτηνίατροι που μπορούν να συνεργάζονται με περισσότερους από ένα πάροχο, εντός της ίδιας Περιφέρειας, με ανώτατο όριο τους τρεις. Το έκτακτο προσωπικό ΓΣ δεν πρέπει να υπερβαίνει ποσοστό 30% επί του συνόλου των ΓΣ του παρόχου. Σε αντίθετη περίπτωση, το υπερ- βάλλον προσωπικό ΓΣ δεν υπολογίζεται στο δυναμικό του παρόχου και δεν μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου.

5) Οι ΓΣ του υποψήφιου παρόχου πρέπει να διαθέτουν συμβουλευτική εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η συμβουλευτική εμπειρία τεκμηριώνεται με υποβολή βεβαιώσεων και άλλων δικαιολογητικών από τον πάροχο (εφόσον η εμπειρία αποκτήθηκε σε αυτόν) ή άλλο φορέα από τον οποίο προέρχονται (δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοδιοίκηση και επιχειρήσεις της, Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα/Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι., επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, άλλοι ΦΠΓΣ) και για τον οποίο επίσης τεκμηριώνεται η συμβουλευτική, μελετητική ή συναφής δραστηριότητα ή με βεβαιώσεις έναρξης επαγγέλματος σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης. ΓΣ με λιγότερη συμβουλευτική εμπειρία δεν υπολογίζονται στο δυναμικό του παρόχου της περίπτωσης (δ) και δεν μπορούν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου. Μπορούν, ωστόσο, μετά την αποδεδειγμένη απόκτηση της ελάχιστης εξάμηνης εμπειρίας εκτός του πλαισίου εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1, να συνυπολογιστούν στο δυναμικό του παρόχου κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μετά από τροποποίηση της πράξης, σύμφωνα με το άρθρο 14.

6) Διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για τη διεκπεραίωση των συμβουλών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης που έγινε στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας για το υπο-Μέτρο 2.1 με θέμα .Καθορισμός της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού που χρειάζεται να έχει κάθε επιλέξιμος φορέας., που εξειδικεύεται στην πρόσκληση.

7) Λειτουργούν αυτόνομα, παρέχοντας πλήρως και αποκλειστικά οι ίδιοι τις συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους, χωρίς καμία δυνατότητα μεταβίβασής τους, εκχώρησής τους ή υπεργολαβίας - εξ ολοκλήρου ή εν μέρει - σε τρίτους, και ανεξάρτητα, σε σχέση με δραστηριότητες των περιπτώσεων (η) έως και (ιβ).

8) Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη/ΓΣ τους και οι λοιποί εργαζόμενοι σε αυτούς με κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων. Σε αυτές τις δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται η ιδιοπαραγωγή αγροτικών προϊόντων από τα φυσικά πρόσωπα, εκτός αν πρόκειται για πολλαπλασιαστικό υλικό. Ο ΕΦΔ πραγματοποιεί σχετικούς ελέγχους δια του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕ), του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και άλλων πρό- σφορων μέσων για κάθε υποψήφιο πάροχο και τους ΓΣ του.

9) Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με κανένα τρόπο στη χορήγηση και τον έλεγχο ενισχύσεων που παρέχονται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

10) Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με κανένα τρόπο στους ελέγχους για τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διενεργούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4036/2012. Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολο- γική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. (Α’ 8), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11) Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με κανένα τρόπο στις διαδικασίες ελέγχου και χορήγησης πιστοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή/και των προϊόντων τους, για συστήματα ποιότητας ή διαχειριστικά πρότυπα.

12) Δεν υφίσταται για τους ίδιους, τους εταίρους/μετόχους/στελέχη/μέλη τους και τους ΓΣ τους ιδιοκτησία/ συνιδιοκτησία ή νομική εκπροσώπηση της εκμετάλλευσης που πρόκειται να λάβει τη συμβουλή.

13) Μεριμνούν για το απόρρητο πληροφοριών που αφορούν τον ωφελούμενο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του καν. (ΕΕ) 1306/2013.

14) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και δεν τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.

15) Διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτηριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.) σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα πρέπει να πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1 και όχι μόνο κατά τα στάδια της υποβολής αίτησης και της αξιολόγησης. Επίσης, στην περίπτωση κοινοπραξίας φορέων θα πρέπει να πληρούνται τόσο από την κοινοπραξία καθαυτή, όσο και από κάθε συμπράττοντα φορέα αυτοτελώς, μη επιτρεπομένης της κάλυψης των απαιτούμενων προϋποθέσεων αθροιστικά.

 

Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι και δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι οι παρακάτω:

1) Οι ΦΠΓΣ που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1.

2) Μεμονωμένοι ΓΣ φυσικά πρόσωπα.

3) Φορείς

αα) που διαθέτουν τουλάχιστον έναν ΚΑΔ που αφορά σε μη επιλέξιμες δραστηριότητες της παραγράφου 1,

ββ) για τους οποίους διαπιστώνεται ότι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία εκ προθέσεως προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι,

γγ) σε βάρος των οποίων εκκρεμεί εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις,

δδ) οι οποίοι θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις κατά τον ορισμό του άρθρου 2, σημείο 14, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014,

εε) οι οποίοι έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης. Όμως, αποτελούν δυνητικό δικαιούχο οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει μεν ενίσχυση διάσωσης αλλά έχουν αποπληρώσει το δάνειο και έχει λυθεί η σύμβαση εγγύησης καθώς και οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί,

στστ) που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο προηγούμενης πρόσκλησης του υπο-Μέτρου 2.1, εκτός κι αν η νέα αίτηση στήριξης υποβάλλεται σε διαφορετική Περιφέρεια και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις,

ζζ) που έχουν απενταχθεί από το υπο-Μέτρο 2.1, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 15.

 

Άρθρο 7

Επιλέξιμα είδη συμβουλών

  1. Οι συμβουλές που παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται στα εξής έξι Πακέτα Συμβουλών (εφεξής ΠΣ):

- 1ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ1): Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/ και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (κεφ. 1 τίτλος VI καν. (ΕΕ) 1306/2013) καθώς και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (κεφ. 3 τίτλος ΙΙΙ καν. (ΕΕ) 1307/2013), καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

- 2ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ2): Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 11 της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.

- 3ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ3): Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 55 του καν. (ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 14 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.

- 4ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ4): Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

- 5ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ5): Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 .Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα. και 11 .Βιολογική Γεωργία..

- 6ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ6): Συμβουλές που αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

  1. Κάθε ΠΣ περιλαμβάνει τα επιλέξιμα για στήριξη είδη συμβουλών.

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία