Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Μέχρι 13 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για αρδευτικά και φωτοβολταϊκά συστήματα

Παράταση έως τις 13 Δεκεμβρίου έλαβαν οι αιτήσεις ένταξης στο Μέτρο 4.1.2 για την επιδότηση αρδευτικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων.

ardeutika_2_3

13889
5

Έως 13 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για επιδότηση εγκατάστασης αρδευτικών και φωτοβολταϊκών

Επιπλέον, με την τροποποίηση προστέθηκαν νέα εναλλακτικά δικαιολογητικά της αίτησης στήριξης προκειμένου να διευκολυνθεί η τεκμηρίωση: α) της παλαιότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων, β) της ύπαρξης ανενεργής γεώτρησης και γ) της επιλεξιμότητας των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Αναλυτικότερα:

Άρθρο 1

Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 11/05/2021. Η υποβολή αίτησης γίνεται αφού αποδοθεί όνοµα χρήστη και κωδικός πρόσβασης στο www.ependyseis.gr. Στη συνέχεια o υποψήφιος εισέρχεται στο www.ependyseis.gr και µέσα από το µενού του συστήµατος, επιλέγει «Νέα Υποβολή». Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενέργειας «Νέα Υποβολή» καταλήγει στη δηµιουργία από το σύστηµα ενός αριθµού ύστερα από το αρκτικόλεξο ΣΒΥ∆ (π.χ. ΣΒΥ∆ – 0151).

Ως καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) ορίζεται η Τρίτη, 30/11/2021 και ώρα 13.00 ενώ αιτήµατα απόoριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 24/11/2021 µεεµπρόθεσµη υποβολή αιτήµατος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρµογής www.ependyseis.gr

2. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ∆ΑΟΚ του τόπου µόνιµης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νοµικού προσώπου ή συλλογικού σχήµατος, λαµβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η ∆ευτέρα, 13/12/2021.»

Άρθρο 2

Το παράρτηµα 1 τροποποιείται ως εξής:

1. Προστίθεται στις ∆ιευκρινήσεις – Επεξηγήσεις Πίνακα 1 της ενότητας ΣΤ, νέο σηµείο 10 ως εξής:

«10. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος αδυνατεί να προσκοµίσει το δικαιολογητικό ∆5 για το αρδευτικό σύστηµα, δύναται να συνυποβάλει µε την αίτηση στήριξης αίτηµα για αυτοψία στο συγκεκριµένο εξοπλισµό προκειµένου να διαπιστωθεί ότι αυτός είναι απαξιωµένος. Κατά το στάδιο της αξιολόγησης ο αξιολογητής διαβιβάζει το αίτηµα στη ∆ΑΟΚ υποβολής του αιτήµατος στήριξης για ενέργεια. Η αυτοψία διενεργείται από υπάλληλο ΠΕ Γεωπόνο ή ΤΕ Γεωπονίας της ∆ΑΟΚ υποβολής του αιτήµατος στήριξης. Μετά την αυτοψία η ∆ΑΟΚ συντάσσει πόρισµα το οποίο αποστέλλεται στον αξιολογητή. Εφόσον κατά την αυτοψία διαπιστωθεί ότι το αρδευτικό

σύστηµα είναι απαξιωµένο, τότε ο αξιολογητής το θεωρεί πλήρως αποσβεσµένο και εγκρίνει την αντικατάστασή του.

2. Προστίθεται στις ∆ιευκρινήσεις – Επεξηγήσεις Πίνακα 2 της ενότητας ΣΤ, νέο σηµείο 4 ως εξής:

«4. Σε περίπτωση κατεστραµµένης γεώτρησης/πηγαδιού-φρέατος που το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. ως ανενεργού σηµείου υδροληψίας δεν δύναται να εκδοθεί µέχρι την ηλεκτρονική

υποβολή της αίτησης στήριξης, δύναται να κατατεθεί η απόφαση της χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για την ανόρυξη γεώτρησης αγροτικής χρήσης (άρδευση) σε αντικατάσταση υφιστάµενης, στην οποία θα αναφέρεται ο κωδικός Ε.Μ.Σ.Υ. της υφιστάµενης προς αντικατάσταση γεώτρησης και ότι το σηµείο υδροληψίας που αντικαθίσταται καθίσταται ανενεργό, συνοδευόµενη από φωτοαντίγραφο της

πρωτοκολληµένης αναγγελίας του υποψηφίου προς τη ∆/νση Υδάτων και τον αρµόδιο ΟΤΑ για την καταστροφή της υφιστάµενης γεώτρησης σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878 Β’), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.»

3. H 2η κουκίδα του δικαιολογητικού του Α/Α ∆4 του Πίνακα 3 της ενότητας ΣΤ αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά για τα αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα και τις φoρητές αυτόνοµες διατάξεις επαναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου, προσκοµίζεται προσφορά σύνδεσης από τον αρµόδιο διαχειριστή (Α∆ΜΗΕ ή ∆Ε∆∆ΗΕ) µε βάση την οποία τεκµηριώνεται η αντιοικονομικότητα της σύνδεσης.»

Σχόλια (5)
Προσθήκη σχολίου

01-11-2021 11:39DAVINA CLAIRE

Γεια σας; Εάν χρειάζεστε επειγόντως δάνειο, κάντε αίτηση για δάνειο με τη Novelty Finance. Το όνομά μου είναι Davina Claire, είμαι η οικονομική διευθύντρια της Novelty Finance. Έχω αντιληφθεί ότι ιδιώτες και επιχειρήσεις δυσκολεύονται τόσο πολύ να λάβουν δάνειο είτε από Τράπεζες είτε από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η εταιρεία μου (Novelty Finance) είναι εδώ για να σας παρέχει και να σας βοηθήσει με το δάνειο που χρειάζεστε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email: noveltyfinances@gmail.com Ή να στείλετε ένα μήνυμα στο WhatsApp μέσω +447915601531 Είτε θέλετε να δώσετε ώθηση στον τρόπο ζωής σας είτε έχετε να αντιμετωπίσετε ένα απροσδόκητο έξοδο, ένα δάνειο από τη NOVELTY FINANCE είναι αυτό που χρειάζεστε. Η NOVELTY FINANCE είναι ευέλικτη: μπορείτε να δανειστείτε έως και δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ (15.000.000,00 €), με κατάλληλες περιόδους αποπληρωμής έως και 30 χρόνια. Μπορείτε να κάνετε αίτηση είτε για δάνειο με εξασφάλιση είτε για δάνειο χωρίς εξασφαλίσεις. Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη σειρά προσωπικών δανείων, επιχειρηματικών δανείων, στεγαστικών δανείων και δανείων εξυγίανσης χρέους που μπορούν να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και τις περιστάσεις σας με πολύ χαμηλό επιτόκιο.

Απάντηση

01-11-2021 11:39DAVINA CLAIRE

Γεια σας; Εάν χρειάζεστε επειγόντως δάνειο, κάντε αίτηση για δάνειο με τη Novelty Finance. Το όνομά μου είναι Davina Claire, είμαι η οικονομική διευθύντρια της Novelty Finance. Έχω αντιληφθεί ότι ιδιώτες και επιχειρήσεις δυσκολεύονται τόσο πολύ να λάβουν δάνειο είτε από Τράπεζες είτε από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η εταιρεία μου (Novelty Finance) είναι εδώ για να σας παρέχει και να σας βοηθήσει με το δάνειο που χρειάζεστε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email: noveltyfinances@gmail.com Ή να στείλετε ένα μήνυμα στο WhatsApp μέσω +447915601531 Είτε θέλετε να δώσετε ώθηση στον τρόπο ζωής σας είτε έχετε να αντιμετωπίσετε ένα απροσδόκητο έξοδο, ένα δάνειο από τη NOVELTY FINANCE είναι αυτό που χρειάζεστε. Η NOVELTY FINANCE είναι ευέλικτη: μπορείτε να δανειστείτε έως και δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ (15.000.000,00 €), με κατάλληλες περιόδους αποπληρωμής έως και 30 χρόνια. Μπορείτε να κάνετε αίτηση είτε για δάνειο με εξασφάλιση είτε για δάνειο χωρίς εξασφαλίσεις. Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη σειρά προσωπικών δανείων, επιχειρηματικών δανείων, στεγαστικών δανείων και δανείων εξυγίανσης χρέους που μπορούν να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και τις περιστάσεις σας με πολύ χαμηλό επιτόκιο.

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία